Hotărârea nr. 160/2020

hotarirea 160 - 30 iunie 2020 - aprobare Deviz reactualizat reabilitare sala festivitati Colegiul Mircea cel Batran

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.160

privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru “Reabilitare și modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Bătrân”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.23045 din data de 25.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Devizului General Actualizat aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Bătrân’’;

Raportul nr.23046 din 25.06.2020, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), art. 139, alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Devizul General Actualizat aferent obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Bătrân”, la valoarea totală de 1.868.090,14 lei cu TVA față de 1.439.010,86 lei cu TVA, respectiv 1.570.808,59 lei fără TVA față de 1.209.868,28 lei fără TVA, din care C+M la valoarea de 1.223.491,28 lei cu TVA față de 784.739,24 lei cu TVA, respectiv 1.028 143,93 lei fără TVA față de 659.444,74 lei fără TVA.

  • (2) Devizul General Actualizat aferent obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Bătrân”, aprobat conform alin.(1) este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Investiții si Achiziții Publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții si Achiziții Publice.

5                                               J >                                      J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Nicolae


SECRETAR GENERAL, jurist\ar|DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

Beneficiar: UAT Municipiu Rarnnicu Valcea


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT privind cheltuielile necesare realizării investiției Reabilitare si modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Batran


Nr.crt.

Denum rea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

lei fara TVA

19% in lei

lei cu TVA

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 1

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuie.î pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții_____

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

I 0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

500,00

95,00

595,00

3.3.

Expertiza tehnica

2000,00

380,00

2380,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

200,00

38,00

238,00

3.5.

Proiectare

50180,00

9534,20

59714,20

3.5.1.Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.Studiu de Fezabilitate /documentație de avizare a lucrărilor de interventiii si deviz general

9500,00

1805,00

11305,00

21777,Ool

3.5.4.Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

18300,00

3477,00

3.5.5.Verificarea tehnica de caliate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2380,00

452,20

2832,20

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de execuție

20000,00

3800,00

23800,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2.Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

11200,00

2128,00

13328,00

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

1500,00

285,00

1785,00

3.8.1.1.Asist tehn.pe oerioada de execuție a lucrărilor

1120,00

212,80

1332,80

3 8.1.2.Asist.tehn.pentru participare la faze determinante

380,00

72,20

452,20

3.8.2. Dirigentie de șantier

9700,00

1843,00

11543,00

Total Capitolul 3

64080,00

12175,20

76255,20CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția     aza                       ______

4.1.

Construcții si instalatii

4.2.

Montaj utilaje,echipamente tehnologice si funcționale

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active neccrporale

Total Capitolul 4

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1.Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

5.2.

Comisioane, taxe . costul creditului

5.2.1. Comtosioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5%)

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritorului,urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructoriior-CSC

5.2.5.Taxe pentru acorduri .avize conforme si autorizația de construi re/d esf i i nta re

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total Capitolul 5

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

Total Capitolul 6

TOTAL GENERAL

din care C+M

990911,uo

</ 188273,11

1179184,19

37232,85

1/    7074,24

44307,09

225123,08

y 42773,39

267896,47

0,00

0,00

0,00

105298,20

/  20006,66

125304,86

0,00

0,00

0,00

1358565,21

258127,39

1616692,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6168,86

0,00

6168,86

5140,72

0,00

5140,72

1028,14

0,00

1028,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'[ 141994,52

26978,96

168973,48

—"0,00

0,00

0,00

148163,38

26978,96

175142,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1570808,59

297281,55

1868090,14

1028143,93

195347,35

1223491,28