Hotărârea nr. 16/2020

hotarirea 16 - 30 ianuarie 2020 - demarare procedura contractare imprumut in valoare de 30.000.000 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RĂMNICU VÂLCEA


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001 ;2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI >7(101:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 16

privind demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar pentru investiții în valoare de 30.000.000 lei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 205993 din 22.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut intern în sumă de 30.000.000 lei, pe termen de 10 ani, cu perioadă de tragere și grație de 2 ani și rambursare în 8 ani pentru asigurarea finanțării unor proiecte locale de dezvoltare, a investițiilor publice ce urmează a fi finanțate din împrumut, împuternicirea primarului pentru a demara procedurile legale în vederea contractării împrumutului, precum și nominalizarea unor consilieri locali care să facă parte din comisia de analiză și selecție a ofertelor;

Văzând și raportul nr.205996 din 22.01.2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; de asemenea, având în vedere propunerile formulate în plenul ședinței privind desemnarea următorilor consilieri locali: Stelian Nicolae și Olteanu Marin care să facă parte din comisia de analiză și selecție a ofertelor pentru contractarea împrumutului, propunere supusă la vot și care a întrunit 18 voturi "pentru” și 5 abțineri;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 61 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Noului Cod Civil referitoare la contracte, precum și de cele ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.b) art.139, alin.(3), lit.b) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 5 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut intern, în sumă de 30.000.000 lei, pe termen de 10 ani, cu perioadă de tragere și grație 2 ani și rambursare în 8 ani, pentru asigurarea finanțării unor proiecte locale de dezvoltare.

 • (2) Se aprobă investițiile publice de interes local ce urmează a fi finanțate din împrumut, astfel:

 • a) Reabilitare și modernizare Complex Sportiv și de Agrement "Arenele Traian”;

 • b) Sediu administrativ;

 • c) Lărgire intersecție strada Ștrandului cu bulevardul Dem Rădulescu;

 • d) Execuție sala de sport ”Antim Ivireanu” - utilități și sistematizări verticale;

 • e) Grădinița cu program prelungit Ostroveni, inclusiv dotări;

 • f) Reabilitare imobil strada G-ral Magheru;

 • g) Reabilitare și modernizare Sala Festivități Colegiul Național Mircea cel Bătrân;

 • h) Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice strada Mihai Eminescu;

 • i) Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice bulevardul Nicolae Bălcescu;

 • j) Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice strada Copăcelu;

 • k) Reabilitare sala de sport Colegiul Național Mircea cel Bătrân;

 • I) Sala de sport Școala Generală nr.4;

 • m) Amenajare locuințe ANL pentru tineri strada Știrbei Vodă;

 • n) Reabilitare imobil Colegiul Național Mircea cel Bătrân, strada Popa Șapcă;

 • o) Stație de tratare mecano-biologică deșeuri municipiu;

 • p) Amenajare parcare publică zona Ostroveni.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să demareze procedurile legale în vederea contractării împrumutului bancar prevăzut la art. 1

Art.3. Se nominalizează următorii consilieri locali care vor face parte din comisia de analiză și selecție a ofertelor pentru contractarea împrumutului, după cum urmează:

 • • domnul Stelian Nicolae;

 • • domnul Olteanu Marin.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico - Financiară.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Serviciului Achiziții Publice.

J

PREȘEDINTE DE SEQlțjĂ/TX Diana Maria IQNJ^ȘCU\

IV      *            îl «

t- l A W, IM

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU "s

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020