Hotărârea nr. 159/2020

hotarirea 159 - 30 iunie 2020 - modificare art 1 la HCL 284 din 2010 (simboluri specifice pe acte)

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C. SREN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/51

HOTĂRÂREA NR.159

privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.284/2010 referitoare la imprimarea simbolurilor specifice municipiului Râmnicu Vâlcea pe actele oficiale emise de autoritățile publice locale (Primar și Consiliul Local) și Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, așa cum a fost modificată și completată

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.22443 din 22.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.284/2010 referitoare la imprimarea simbolurilor specifice municipiului Râmnicu Vâlcea pe actele oficiale emise de autoritățile administrației publice locale (Primar și Consiliul Local) și Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, așa cum a fost modificată și completată, ca urmare a faptului că în anul 2019 s-a desfășurat auditul de supaveghere 1 prin care s-a acceptat migrarea la cerințele noilor standarde;

Văzând Raportul nr.22444 din 22.06.2020, întocmit de Direcția Resurse Umane, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în baza art.129, alin.(1), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.284 din 30.09.2010.. asa cum a fost modificată și completată, care va avea următorul conținut:

“Art.1. Simbolurile specifice municipiului Râmnicu Vâlcea - stema municipiului și clădirea monument istoric sediu al autorităților publice locale - vor fi imprimate pe actele oficiale ale autorităților administrației publice locale (Primar și Consiliul Local) și ale Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, așa cum sunt prezentate în imaginea de mai jos. Alături de aceste simboluri vor fi imprimate și datele de contact, precum și datele de certificare: SR EN ISC 9001:2015 410C, SR EN ISO 14001:2015 223M, SR ISO 45001:2018 190HS, l SR ISO/IEC 27001:2018 019SI ”.


ROMÂNIA

județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


SR EN ISO 9001:2015 4-10/C__SR EN ISO 14001:2015 223/M. - SR ISO 45001:2018 190/HS SR ISO/IEC 2700f:2018 019/SI


Râmnicu Vâlcea


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI


Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.


TOȘăm


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 4 10/C :SREN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2018 190/IIS . SR 1S0/1EC 27001:2018 019/S1ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


PRIMARCE R 1’1 FI CA Rl M RC-OCS     SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2018 190/IIS SR 1S0/IEC 27001:2018 019/SI


Art.2. Noile date de recertificare se vor imprima pe toate documentele oficiale ale autorităților administrației publice locale (Primar și Consiliul Local) și ale Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01 iulie 2020.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Biroului Informatică si CIC.

»