Hotărârea nr. 158/2020

hotarirea 158 - 30 iunie 2020 - aprobare rezultat inventariere pe anul 2019

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR 1SO/CE1 27001:2013 019/S1 ]

HOTĂRÂREA NR.158

privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul Municipiului Rm.Vâlcea pe anul 2019 și aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.238572 din 24.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind:

 • - aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2019;

 • - aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri în valoare de 1.241.043,91 lei și a casării acestora;

 • - aprobarea casării și declasării bunurilor de natura mijloacelor fixe aflate în patrimoniul privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea, unităților subordonate și unităților de învățământ, în sumă de 441.137,65 lei;

 • - aprobarea casării și declasării bunurilor de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul privat al Municipiului Rm.Vâlcea și a unităților subordonate, în sumă de 1.368.223,49 lei;

Văzând Raportul nr.238571 din 24.06.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și ținând seama de propunerile formulate în plenul ședinței pentru desemnarea a 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de casare, respectiv : dna. luliana Maria Popescu, dna. Florentina Adina Dobrete și dl. lonuț Eduard Nuică;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicata, ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, ale Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si durata normala de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale și ale art.289, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

în baza art.129, alin.(2), lit.c), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rezultatele inventarierii generale a patrimoniului Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2019, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor din anexa nr.3 la prezenta hotărâre, în valoare de 1.241.043,91 lei și casarea acestora.

Art.3. Se aprobă casarea și declasarea bunurilor de natura mijloacelor fixe aflate în patrimoniul privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea, unităților subordonate și unităților de învățământ, în sumă de 441.137,65 lei, conform anexelor nr.2 si nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă casarea și declasarea bunurilor de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul privat al Municipiului Rm.Vâlcea si a unităților subordonate, în sumă de 1.368.223,49 lei, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

 • Art.5. Consecință a prevederilor art.1 se modifică în mod corespunzător anexele la Contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice.

 • Art.6. Se aprobă desemnarea a 3 (trei) consilieri locali, care să facă parte din comisia de casare ce va fi numită prin Dispoziția Primarului, după cum urmează:

 • a) dna. luliana Maria Popescu;

 • b) dna. Florentina Adina Dobrete;

 • c) dl. lonuț Eduard Nuică.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Direcția Dezvoltare Locală.

Art.8. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Persoanelor desemnate la art.6.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nicolae STELIAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECREȚAR GENERAL,


jurist


DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

privind rezultatele inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2019

Comisia centrală pentru organizarea și coordonarea activităților de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2019 la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 3056/24.10.2019 așa cum a fost modificată prin Dispoziția Primarului nr. 1696/28.05.2020 privind înlocuirea domnului Alexandru Ghibirdic cu domnul Viceprimar Ninel Eusebiu Vețeleanu, în următoarea componență:

Ninel Eusebiu Vețeleanu - Viceprimar, Președinte

Narcisa Colțoș - Director Executiv, Membru

Mirela Turcu - Director Executiv Adjunct, Membru

Corina Toma - Director Executiv, Membru

Cazan Petre - Director Executiv, Membru

Ana Maria Vlașniță - Șef Serviciu

a procedat, la întocmirea prezentului proces verbal cu privire la rezultatele invetarierii, precum și la întocmirea listelor bunurilor de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, mobile și imobile, aparținând domeniului public și privat, propuse la casare

Rezultatele inventarierii se prezintă astfel:

I. INVENTARIERE BUNURI APARȚINÂND DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA, LA DATA DE 31 OCTOMBRIE 2019:

 • 1. Bunuri aparținând domeniului public al municipiului:

 • a) Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea aflate în folosință proprie (clădiri, terenuri, construcții speciale, instalații tehnologice):

  Denumire/Simbol cont contabil

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE+/-

  Terenuri(211.01 .IJ004,211.01 .U006)

  248.989.990,10

  248.989.990,10

  -

  Cladiri(212.U.401,212.U.402,212.U.006 ,212.U.OO5)

  736.091.906,28

  736.091.906,28

  Instalații tehnologice (213.01.U004)

  27.877.460,43

  27.877.460,43

  TOTAL:

  1.012,959.356,81

  1.012.959.356,81

 • b) Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea aflate în administrarea/folosință/intretinerea serviciilor și instituțiilor publice de interes local (clădiri, terenuri, construcții speciale, instalații tehnologice):

  Denumire/Simbol cont contabil

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  CET GOVORA SA

  Terenuri (211.01.U001)

  721.903,35

  721.903,35

  -

  Clădiri (212.U001)

  34.999.791,59

  34.909.594,59

  -90.197

  Instalații tehnologice (213.01.U001)

  11.909.373,11

  11.909.373,11

  -

  Total

  47.631.068,05

  47.540.871,05

  - 90.197

  APA VIL SA

  Terenuri (211.01.U002)

  11.251.983

  11.251.983

  -

  Clădiri (212.U002)

  294.127.692,01

  288.609.689,62

  -5.518.002,39

  Instalații tehnologice (213.01.U002)

  2.252.427,51

  2.252.427,51

  Total

  307.632.102,52

  302.114.100,13

  -5.518.002,39

  ETA SA

  Terenuri (211.01.U003)

  2.359.716,80

  2.359.716,80

  -

  Clădiri (212.U003)

  3.338.648,12

  3.421.845,12

  +83.197

  Total

  5.698.423,40

  5.781.618,40

  +83.197

  PIEȚE PREST SA

  Terenuri (211.01 .U005,211.01 .U004)

  80.822.769,74

  80.822.769,74

  -

  Construcții (212.U005,212.U401)

  178.717.695,09

  178.717.695,09

  -

  Instalații tehnologice (213.U005,213.U004)

  4.177.436,46

  4.177.436,46

  -

  Total

  263.717.901,29

  263.717.901,29

  -

  ROMPREST ENERGY

  Construcții (212.01.U007)

  2.568.960,04

  2.568.960,04

  Total

  2.568.960,04

  2.568.960,04

Nota :

 • - Minusul, in suma de 90.197 lei, constatat la gestiunea Clădiri ( 212.U001) - concesionate CET GOVORA SA reprezintă imobilele construcții ” Clădire PT 10 ( Centrala termica)”, MFDP 04888 , in valoare de 65.727 Iei si ” Spațiu cu alta destinație- Clădire PT 10”, MFDP 04936, in valoare de 24.470 lei, ce conform HCL 69/14.03.2019 au fost radiate din Lista bunurilor apartinand domeniului public al municipiului , utilizate de către SC CET GOVORA SA si trecute in Lista bunurilor apartinand domeniului public al municipiului , utilizate de către SC ETA SA. Pana la data operațiunii de inventariere nu a fost întocmit actul adițional la Contractul de concesiune încheiat cu SC CET GOVORA SA si de aceea nu au fost scăzute din inventarul scriptic al acesteia.

 • - Plusul de inventar in suma de 83.197 lei constatat la gestiunea Clădiri (212.U003) - concesionate SC ETA SA este format din:

•     + 90.197 lei reprezintă imobilele construcții ’'Clădire PT 10 ( Centrala

termica)”, MFDP 04888 , in valoare de 65.727 lei si ” Spatia cu alta destinație- Clădire PT 10”, MFDP 04936, in valoare de 24.470 lei, ce conform HCL 69/14.03.2019 au fost radiate din Lista bunurilor apartinand domeniului public al municipiului, utilizate de către SC CET GOVORA SA si trecute in Lista bunurilor apartinand domeniului public al municipiului, utilizate de către SC ETA SA, intocmindu-se in acest sens act adițional la contractul de concesiune cu SC ETA SA la 31.12.2019 si neinregistrat in evidenta patrimoniala la dat inventarierii ( 31.10.2019).

®     '7.000 lei reprezintă MFDP 08093 Statie autobuz Calea lui Traian

giratoriu Nord, ce s-a omis a se trece in actul adițional la contractul de concesiune cu SC ETA SA, nefiind astfel inventariat de aceștia.

- Minusul de inventar in suma de 5.518.002,39 lei constatat la gestiunea Clădiri (212.U002) -concesionate SC APAVIL SA, este alcătuit din :

 • • 2.088.966,93 lei - diferența la inventarul 2018, neinregistrata de SC

APAVIL SA in 2019.

 • • 808.381,50 lei -- reevaluare calculata in luna 02.2019 si neinregistrata de

SC APAVIL SA pana la data inventarului

o 2.620.653.96 lei - reprezintă 'Canalizare menajera bd Dem Radulescu spre DN67’ (MFDP09302) in valoare de 810.684,74 lei, ‘Canalizare pluviala bd Dem Radulescu spre DN67’ (MFDP09303) in valoare de 1.436.594,00 lei, ‘Alimentare cu apa bd Dem Radulescu spre DN67’ (MFDP09305) in valoare de 348.974,52 lei si ‘Rețea canalizare menajera -pensiune Coriluc’ (MFDP09242) in valoare de 24.400,70 lei,

pentru care s-a aprobat concesionarea către APAVIL SA și pentru care nu s-a finalizat actul adițional la contractul de delegare, acesta nefiind semnat de către APAVIL și ADI APA VALCEA,

Inventarierea bunurilor de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din domeniul public si privat al Municipiului Rm.Valcea aflate in folosinta/intretinerea SC APAVIL SA pentru realizarea serviciilor publice delegate, au fost inventariate de o comisie mixta formata din reprezentanti ai Municipiului Rm.Valcea si SC APAVIL SA. Procesul verbal de inventariere a fost semnat cu obiectiuni de către reprezentantii primăriei urmare a constatării unor plusuri de inventar, plusuri de inventar ce nu sunt Înregistrate nici in patrimoniul municipiului, nici in evidenta SC APAVIL SA.

Plusurile de inventar constatate sunt următoarele :

>Vane - la Uzina de apa Cetatuia;

>Cladire vestiare, birouri, magazie- la Rezervor apa Popa Șapca;

 • > Clădire statie pompare- la Rezervor apa Popa Șapca ;

 • > Casa vane- la Rezervor apa Popa Șapca;

 • > Garaj- la Rezervor apa Popa Șapca;

Având in vedere cele constatate propunem înregistrarea acestor plusuri de inventar in patrimoniul municipiului cu valoare de inventar 1 leu, urmând a se demara procedura întocmirii unui raport de evaluare care sa stabilească valoarea justa de piața a acestor bunuri.

 • c) Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public date în administrare unităților de învățământ:

  Denumire/Simbol cont contabil

  SCRIPTIC

  FAPTIC     | DIFERENTE

  Terenuri (211.01.U014)

  88.845.251,03

  88.845.251,03 j

  Clădiri (212.U014)

  330.212.522,41

  330.212.522,41

  TOTAL

  419.057.773,44

  419.057.773,44    |

 • 2. Bunuri aparținând domeniului privat al municipiului:

 • a) Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul privat al municipiului Râmnicu Vâlcea aflate în folosință proprie (clădiri, terenuri, construcții speciale, instalatii tehnice , mijloace de transport si birotica):

  Denumire/Simbol cont contabil

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Terenuri (211.01.P201)

  68.691.998,14

  68.691.998,14

  Clădiri (212.P201, 212.P202)

  4.718.303,54

  4.718.303,54

  Clădiri fond locativ (212.P203)

  319.988

  319.988

  Instalații tehnice, mijloace transport si birotica( 213.P001, 213.P007 214.001, 214.006)

  15.615.930,20

  15.615.930,20

  TOTAL MIJ.FIXE

  89.058.229,88

  89.058.229,88

 • b) Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul privat date în administrare unităților de învățământ:

  Denumire/Simbol cont contabil

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Instalații tehnice, mijloace trasnport si birotica( 213.P001,214.001)

  743.286,12

  743.286,12

  -

  TOTAL

  743.286,12

  743.286,12

 • c) Bunuri date în folosința si custodie către PIEȚE PREST SA din domeniul privat, bunuri achiziționate pe măsură ISPA ° Managementul integrat al deșeurilor” si date in administrare la terți, mijloacelor fixe date in concesiune la ETA si ROMPREST ENERGY.

  Denumire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Mijloace fixe- concesiune

  PIEȚE PREST SA

  (212.P205,213.01.P005.214.005)

  608.326,57

  3.589.465,24

  608.326,57

  3.589.465,24

  Total

  4.197.791,81

  4.197.791,81

  Bunuri concesionate ETA pentru serviciul de ridicări auto din care : iraj.fixe, (213.01. P001)

  610.365,13

  610.365,13

  -

  ROMPREST ENERGY

  MF domeniu privat-containere(213.01.P001)

  290.123,53

  290.123,53

  -

 • d) Bunuri de natura obiectelor de inventar aflate in folosința proprie, date in adm inși trare unitatiilor din subordine si unităților de invatamant, obiecte de inventar date in folosința : asociațiilor de proprietari, Spitalului Județean de Urgenta si Palatului Copiilor.

  Denumire/Simbol cont contabil

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Obiecte de inventar in folosința proprie (cont 303.02.02)

  2.763.221,20

  2.763.221,20

  Obiecte de inventar in folosința Centrul de permanenta (cont 303.02,02)

  53.102,14

  53.102,14

  Obiecte de inventar in folosința stadion (cont 303.02.02)

  17.293,10

  17.293,10

  Obiecte de inventar in folosința DAS (cont 303.02.02)

  24.931,40

  24.931,40

  Obiecte de inventar in folosința Teatrul Ariei (cont 303.02.02)

  30.362,15

  30.362,15

  Obiecte de inventar in folosința DADP (cont 303.02,02)

  2.636.957,94

  2.636.957,94

  Obiecte de inventar in folosința Căminul de batrani (cont 303.02.02)

  19.452,37

  291.908,33

  +272.455,96

  Obiecte de inventar in folosința SCM (cont 303.02,02)

  1.003.447,26

  1.003.447,26

  Obiecte de inventar in folosința unitatiilor de invatamant (cont 303.02.02)

  1.542.112,08

  1.542.112,08

  Obiecte de inventar in folosința asociațiilor de proprietari (cont 303.02.02)

  82.009,98

  82.009,98

  Spitalul Jud.de Urgență-ob.inv. (303.02.02)

  149.562,43

  149.562,43

  Palatul copiilor-ob.inv. (303.02.02)

  1.599,93

  1.599,93

  Obiecte de inventar în administrarea/ întreținerea/concesiunea societății Piețe Prest SA, ( cont 303.02.02)

  715.341,40

  715.341,40

  Obiecte de inventar concesionate societății

  ETA SA (cont 303.02.02)

  13.186,80

  13.186,80

  Obiecte de inventar concesionate societății Cet Govora SA ( cont 303.02.02)

  485.487,89

  -

  -485.487,89

  Obiecte de inventar concesionate societății ROMPREST SA ( cont 303.02.02, 303.01.01,303.02.03)

  728.575,58

  728.575,58

  TOTAL

  10,266.643,65

  10.053.611,52

  -213.031,93

Nota :

 • 1: + 272.455,96 lei intre valoarea bunurilor înregistrate în evidența Municipiului Râmnicu

Vâlcea (valoarea scriptică) și valoarea bunurilor date in folosința Căminului de batrani reprezintă obiectele de inventar ce au fost date in folosința acestui ordonator tertiar de credite si scăzute in mod eronat din evidenta contabila a municipiului, situația fund remediata in luna noimebrie 2019;

 • 2: - 485.487,89 lei între valoarea bunurilor înregistrate în evidența Municipiului Râmnicu

Vâlcea (valoarea scriptică) și valoarea bunurilor înregistrate în evidența societății CET GOVORA SA reprezintă valoarea contorilor de apă caldă și încălzire montați la consumatori de către operator -societatea CET GOVORA SA, în perioada 2013-2016, decontați de către Primărie, înregistrați în evidența contabilă a Primăriei ca obiecte de inventar și neincluși în Lista bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului, utilizate de către SC CET GOVORA SA pentru realizarea serviciului public de producere, transport și distribuție a energiei termice - anexa 1 la Contractul de concesiune nr. 9692/2002.

 • 3. Inventarierea bunurilor de natura obiectelor de inventar și a materialelor de natura stocurilor (mobilier și alte bunuri de natura obiectelor de inventar în folosință, materiale, carburanți, obiecte de inventar în magazie, alte valori, formulare cu regim special) si active fixe necorporale la data de 31 octombrie 2019:

  Nr.

  Crt.

  Denumire

  Simbol cont contabil

  Valoare faptică - lei-

  Valoare scriptică -Iei-

  Diferențe

  -lei-

  1.

  Obiecte de inventar în magazie aparat propriu si Politia Locala

  303.01,01

  617.310,43

  617.310,43

  2.

  Materiale consumabile

  302,08.01

  269.871,04

  269.871,04

  -

  3.

  Formulare cu regim special

  302,08,01

  146,73

  146,73

  -

  4.

  Tipizate

  302.08.01

  4.442,07

  4.442,07

  -

  5

  Medicamente si materiale sanitare

  302.09

  74,765,34

  74.765,34

  5.

  Alte valori (BCF)

  5328

  42.849.95

  42.849,95

  -

  Total

  1.009.385,56

  1.009.385,56

  Denumire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Active fixe necorporale (licențe soft)

  1.934.281,95

  1.934.281,95

H. INVENTARIEREA BUNURILOR IMOBILE - CONSTRUCȚII ȘI TERENURI CARE APARȚIN TERȚILOR (STATUL ROMÂN- LOCUINȚE ANL ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN) ȘI SUNT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL, LA DATA DE 31 OCTOMBRIE 2019:

Denumire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Locuințe ANL (212.P202)

50 214.601.97

49.672.642,97

-541.959

Diferența de 541.959 lei o reprezintă valoarea a trei apartamente vândute in cursul anului 2019 care nu au fost scăzute din evidenta scriptica la data de 31.10.2019, data la care au fost emise listele de inventar, respectiv :

 • • ANL8-A-8 in valoare de 180.812,00 lei;

 • • ANLU-A-7 in valoare de 211.264,00 lei;

 • • ANL 14 "A-8 in valoare de 149.883,00 lei.

Scăderea din evidenta contabila a acestor apartamente s-a făcut in luna noiemebrie 2019.

 • III. INVENTARIEREA INVESTIȚIILOR ÎN CURS ȘI A CELOR FINALIZATE PENTRU CARE

NU S-AU ÎNTOCMIT PROCESE VERBALE DE RECEPȚIE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII CA MIJLOACE FIXE, PRECUM ȘI A LUCRĂRILOR DE REPARAȚH ȘI MODERNIZĂRI CONTRACTATE, ÎNCEPUTE ȘI NEFINALIZATE, LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019:

Obiective de investitii in continuare in suma totala de 97.853.431,49 lei, finanțate după cum urmeaza:

 • - obiective de investitii in continuare finanțate din bugetul local - 41.689.982,47 lei;

 • - obiective de investitii in continuare finanțate din fonduri europene și cofmanțare buget local, în sumă de 56.163.449,02 lei.

 • IV. INVENTARIERE DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI BANCARE ȘI DE TREZORERIE (LEI ȘI VALUTĂ), CAPITALURI PROPRH, TITLURI DE PARTICIPARE, CREANȚE ȘI DATORH, inclusiv a creanțelor fiscale în litigiu, LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019:

1. Inventarierea disponibilităților în conturi bancare si de trezorerie (în lei si valută), la data de 31 decembrie 2019 s-a efectuat prin compararea soldului înregistrat în evidența contabilă cu soldul din extrasul de cont eliberat de unitatea bancară, neînregistrandu-se diferențe astfel:

 • - Cont 512.01.02.012 - Disponibil in lei- împrumut bancar BRD- cont bancar utilizat pentru rambursarea împrumutului contractat la aceasta unitate bancara - 31.799,60 lei;

 • - Cont 512.01.02.004 - Disponibil in lei Raiffeisen Bank- cont bancar utilizat pentru împrumutul BEI -830.37 lei;

 • - Cont 512.01.02.015 - Disponibil in lei EXIM Bank- cont bancar utilizat pentru rambursarea împrumutului contractat la aceasta unitate bancara- 7.119,35 lei;

 • - Cont 512.01.02.016 - Disponibil in lei imprumut BCR- cont bancar utilizat pentru rambursarea împrumutului contractat la aceasta unitate bancara - 108,62 lei;

 • - Cont 512.04.02.01 - Cont in valuta BRD -1,97 EUR respectiv 9.42 lei;

 • - Cont 512.04.02.04 - Cont in valuta Raiffeisen Bank- 2.047,55 EUR respectiv 9.784,22 lei;

 • - Cont 550.01.02 - Disponibil din fonduri cu destinație speciala - garantii materiale- 77.523,46 lei;

 • - Cont 550.01,01.55 - Disponibil din fonduri cu destinație speciala - Fond UD utilizat pentru rambursarea împrumutului pe măsură ISPA- 266.156,89 lei;

 • - Cont 550.01.01.11- Disponibil- donatii, sponsorizări - 152.602,84 Iei.

 • - Cont 550.01.01.02 - DISPONIBIL fond închidere depozit Feteni - 857.793,44 lei.

 • - Cont 550.01.01.07 - Disponibil al instituțiilor publice din sectorul bugetelor locale aferente acivitatilor economice - 56.850,27 lei (înregistrare eronata, reglata in luna ianuarie 2020),

 • - Cont 552.00.00 - Disponibil pentru sume de mandat si sume iu depozit - 826,302,92 lei.

 • 2. Inventarierea creanțelor provenind din concesiuni, contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, contracte de asociere în participațiune, alte creanțe, la data de 31 octombrie 2019:

  Denumire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Creanțe din contracte de prestări servicii de evidenta informatizata a populației

  5.449,00

  5.449,00

  -

  Creanțe din vânzări spații comerciale

  2.538,66

  2.538,66

  -

  Creanțe din contracte de închiriere cu plata anuală și trimestrială              _______

  727.938,00

  727.938,00

  Creanțe din contracte chirii locuințe

  143.687,00

  143,687,00

  -

  Creanțe din contracte de concesiuni cu plata anuală și trimestrială

  553.985,89

  553.985,89

  -

  Creanțe din contracte locuințe cu plata în rate -Legea 61

  73.567,01

  73,567,01

  -

  Creanțe din contracte locuințe cu plata în rate -Legea 114

  41.315,70

  41.315,70

  -

  Creanțe din contracte locuințe cu plata în rate -Legea 152/1998

  8.161.164,66

  8,161.164,66

  -

Alte creanțe Înregistrate in contul 461 in suma totala de 16.565.63348 lei, structurate astfel:

 • - creanțe asociatii de proprietari, cota parte contribuție reabilitare termica

 • - creanțe din imputatii diverse aflate in litigii

 • - creanțe imputatii curtea de conturi.

Pentru creanțele a căror valoare depășește 500 lei persoane fizice si 1.000 lei persoane juridice au fost trimise "Extrase de cont" cu mențiunea “confirmare de primire”.

 • 3. Inventarierea creanțelor din impozite și taxe locale, în structura clasificației bugetare a veniturilor, tipuri de plătitori (persoane fizice și juridice) si natura obligațiilor (de bază sau accesorii), la data de 31 decembrie 2019.

S-au întocmit liste separate pentru:

 • - persoane fizice pentru creanțe a căror valoare depășește 500 lei;

 • - persoane juridice pentru creanțe a căror valoare depășește 1.000 lei;

 • - persoane fizice insolvabile și persoane juridice aflate în faliment.

Nu s-au constatat diferențe între soldurile scriptice și soldurile faptice.

Pentru creanțele provenind de la persoanele juridice aflate în stare de faliment, lichidare, reorganizare s-au întocmit liste separate astfel:

 • - creanțe din contracte de închiriere, provenind de la persoane juridice aflate in stare de faliment, cont 411,01.01.3002, sold debitor la data de 31 decembrie 2019 733,453,00 lei;

 • - creanțe din contracte de concesiune, provenind de la persoane juridice aflate in stare de faliment, cont 411.01,01,3005, sold debitor la datade31 decembrie 2019-450.467,06 lei;

 • 4. Inventarierea datoriilor și obligațiilor față de terți dată de referință 31 octombrie 2019.

 • - contul 401.01.00 sold in suma de 2,179.942,61 lei;

 • - contul 404.01.00 sold in suma de 511.001,74 lei;

 • - contul 462.01.09.11- subvenție CET GOVORA- sold in suma de 285.929,02 lei;

 • - contul 462.01,09.20 - subvenție ETA abonamente- sold in suma de 1.895.001,50 lei;

 • - diverși creditori 462.01.09.xx - in suma de 788.418,79 lei.

5.Inventarierea capitalurilor proprii, data de referința 31 decembrie 2019. s-a efectuat prin compararea soldurilor din evidența contabilă cu certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Registrului Comerțului si balanțele contabile ale societățiilor la care municipiul deține cote părți din capitalul social

 • - APAVIL - valoare actiuni/parti sociale din capitalul social al operatorului economic 5.582.110,00 lei (pondere in cap.soc. 65,18%)

 • - ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTRACOMUNH ARA APA - valoare actiuni/parti sociale din capitalul social al operatorului economic 1.000,00 lei (pondere in cap.soc. 2,13%)

 • - ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA - valoare actiuni/parti sociale din capitalul social al operatorului economic 300,00 lei (pondere in cap.soc. 1,57%)

 • - CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - valoare actiuni/parti sociale din capitalul social al operatorului economic 1.167.200,00 lei (pondere in cap.soc. 49,90%)

 • - CLUB SPORTIV MUNICIPAL - valoare actiuni/parti sociale din capitalul social al operatorului economic 398,00 lei (pondere in cap.soc. 71,07%)

 • - ETA SA - valoare actiuni/parti sociale din capitalul social al operatorului economic 9.617,694,69 lei (pondere in cap.soc. 100,00%)

 • - PIEȚE PREST SA - valoare actiuni/parti sociale din capitalul social al operatorului economic 6.756.000,00 lei (pondere in cap.soc. 100,00%)

 • 6.1 nventarierea împrumuturilor contractate de unitatea administrativ teritorială, data de referință 31 decembrie 2019.

Structura împrumuturilor este următoarea:

 • - credit intern BRD in valoare de 40.000.000 lei cu un sold la data de 31.12.2019 de 10.644.732.90 lei,

 • - credit intern Exim Bank in valoare de 20,000.000 lei cu un sold la data de 31.12.2019 de 14.606,741,60 lei;

 • - credit extern BEI în valoare de 7,080.788,70 EURO cu un sold la data de 31.12.2019 20,014.816,59 lei;

 • - credit BCR I în valoare de 25.000.000 lei cu un sold la data de 31.12.2019 de 24,998.276,89;

 • - credit BCR II in valoare de 25.000.000 lei cu un sold la data de 31.12,2019 de 6.383,682,03 lei;

 • - credit Ministerul Finanțelor in valoare de 6.670.000 lei cu un sold la data de 31.12.2019 de 5.335.998,96 lei;

 • - credit Ministerul Finanțelor in valoare de 7.732.000 lei cu un sold la data de 31,12.2019 de 6.185.599,96 lei.

 • V . INVENTARIERE CONTRACTE DE VÂNZARE BUNURI CU PLATA ÎN RATE, DE CONCESIUNE ȘI ÎNCHIRIERE, LA DATA DE 31 OCTOMBRIE 2019:

în urma inventarierii s-au constatat următoarele:

 • - contracte de concesiune și chirie = 677 contracte;

 • - contracte de inchirere contructii, stâlpi si rețea netcity = 10 contracte;

 • - contracte de asociere în participațiune = 4 contracte;

 • - contracte de închiriere locuințe sociale, tineri, foste internate, fond locativ de stat = 855 contracte;

 • - contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate - Legea 114/1996 = 105 contracte.

 • V I. INVENTARIERE CREANȚE ÎN LITIGIU, DEBITORI DIN AVANSURI, IMPUTAȚII ȘI DATORII, cu excepția creanțelor fiscale în litigiu care se inventariază de comisia IV, LA DATA DE 31 OCTOMBRIE 2019

S-au inventariat următoarele:

 • - creanțe din contracte de închiriere/concesiune pentru care s-au obtinut hotărâri definitive și irevocabile;

 • - creanțe în litigiu din contracte de închiriere concesiune aflate în curs de judecare;

 • - datorii din obligații către bugetul de stat, creditori diverși și alte datorii;

 • - dosare/acțiuni din care pot rezulta obligații de plată pentru bugetul local - 52 dosare.

în timpul inventarierii s-au constatat bunuri degradate, cu o durată normată de utilizare depășită, care nu mai prezintă siguranță în exploatare și nici nu mai îndeplinesc condițiile tehnice pentru a fi menținute în exploatare. Pentru aceste bunuri au fost făcute propuneri de casare și declasare în valoare totală de 3.050.405,05 Iei, conform anexelor la prezentul.

COMISIA CENTRALĂ                 \

Ninel Eusebiu Vețeleanu - Viceprimar, Președinte Narcisa Colțoș - Director Executiv, Membru Mirela Turcu - Director Executiv Adjunct, Membru V Corina Toma - Director Executiv, Membru Cazan Petre - Director Executiv, Membru / Ana Maria Vlașniță - Șef Serviciu

MUNICIPIUL RM. VALCEA

ANEXA NR.2

LA HCL.........


DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARA

' ANEXA Nr. £___________la

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL


BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE INVENTARIATE IN PATRIMONIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA SI UNITĂȚILE SUBORDONATE

PROPUSE LA CASARE IN ANUL 2019

MUNICIPIUL RM. VALCEA


NR.CR1

DENUMIRE

COD

U.M.

CANT

PREȚ

VALOARE

DATA PIF

PRIMĂRIE

1

STATIE DE LUCRU PCI ALPIS

20550

BUC

1

3,284.81

3,284.81

28.11.2007

2

APARAT DE PONTAJ

30176

BUC

1

5,047.79

5,047.79

21.11.2006

3

APARAT DE PONTAJ

30177

BUC

1

5,047.79

5,047.79

21.11.2006

4

APARAT DE PONTAJ

30178

BUC

1

5,047.79

5,047.79

21.11.2006

5

APARAT DE PONTAJ

30179

BUC

1

4,423.23

4,423.23

21.11.2006

6

APARAT DE PONTAJ

30180

BUC

1

5,047.79

5,047.79

21.11.2006

7

CEAS ELECTRONIC

20128

BUC

1

18,944.43

18,944.43

05.05.2000

8

PANOU CASETA LUMINOASA

BUC

1

3,784.20

3,784.20

05.05.2000

9

LAPTOP NOTEBNOOK DELL V1700

30189

BUC

1

3,752.07

3,752.07

13.12.2007

10

IMPRIMANTA HPU5100

20247

BUC

1

7,863.52

7,863.52

06.06.2004

11

COPIATOR KYOCERA

30182

1

21,639.92

21,639.92

16.07.2007

83,883.34

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

12

Mașina de numarat bani

30014

BUC

1

17,732.46

17,732.46

10.10.2001

13

Instalație aer condiționat

21446

BUC

1

1,933.00

1,933.00

30.06.2014

14

STATIE DE LUCRU PCI ALPIS

20545

BUC

1

3,070.20

3,070.20

28.11.2007

15

SERVER DTK P4 253 GHZ + MONITOR

20090

BUC

1

14,348.49

14,348.49

2.02.2003

16

CALCULATOR DTK CELERON 1 GHZ + MOh

20049

BUC

1

3,536.26

3,536.26

04.04.2002

17

STATIE DE LUCRU PCI ALPIS

20582

BUC

1

3,070.20

3,070.20

28.11.2007

18

INFO CHIOȘC

20401

BUC

1

10,406.43

10,406.43     12.12.2003

19

INFO CHIOȘC

20374

BUC

1

14,012.62

14,012.62

22.07.2005

TOTAL

68,109.66

TOTAL PRIMĂRIE

151,993.00

ORD

DENUMIRE

COD

U.M.

CANT

PREȚ

VALOARE

CĂMIN BATRAN!

1

CENTRU COMBINAT DE EXERCIȚII

30003

BUC

1

2,999.00

2.999,00

13.06.2012

2

AQUATECH BATH LIFTS

30012

BUC

î

7,534.00

7.534,00

13.06.2012

3

FOTOLIU MASAJ

30005

BUC

1

2,600.00

2.600,00

13.06.2012

TOTAL

13.133,00

DADP

ORD

DENUMIRE

COD

U.M.

CANT

PREȚ

VALOARE

DATA PIF

1

CIOCAN PNEUMATIC AH 201 CU ACCESORII

2022967

BUC

1.00

7,489.00

7,489.00

30.102014

2

CIOCAN PNEUMATIC AH 201 CU ACCESORII

2022968

BUC

1.00

7,486.00

7,486.00

30.10.2014

_3

CIOCAN PNEUMATIC +SPITZ HEXAGON S32>

2022969

BUC

1.00

_____7/78 44

7,47844

30.10.2014

4

CIOCAN PNEUMATIC +SPITZ HEXAGON S32)

2022970

BUC

1.00

7,478.44

7,478.44

30.10.2014

5

TOTAL

BUC

29,931.88

6

ZOO+BAZA AGREMENT

BUC

7

CANTAR ELECTRONIC

250016

BUC

1.00

1,800.47

1,800.47

30.10.2014

8

MOTOFERASTRAU CU BENZINA HUSKVARNA

250017

BUC

1.00

11,511.23

11,511.23

30.10.2014

11

TOTAL

13,311.70

TOTAL DADP

43,243,58

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA

ORD

DENUMIRE

COD

UM

CANT

PREȚ

VALOARE

DATA PIF

1

TRUSA MEDICALA

MF2038

BUC

1

6,174.95

6,174.95

16.09.2009

2

Coloana cu bule de aer

MF2060

BUC

1

5,056.00

5,056.00

03.12.2013

3

IMPRIMANTA A3 TOSCHIBA

MF2061

BUC

1

5,030.00

5,030.00

03.04.2014

4

CALCULATOR DESKTOP IBM INTEL CELEROM2.4MHZ

MF2019

BUC

1

2,546.00

2,546.00

06.05.2004

5

Lapatop Notebook

MF 2034

BUC

1

3,129.45

3,129.45

29.10.2008

TOTAL

21,936.40

SC ROMPREST ENERGY SRL

ORD

DENUMIRE

COD

BUC

CANT

PREȚ

VALOARE

DATA PIF

1

Punct precolectare deșeuri nr 74 bl C9

DP00958

BUC

1

4,335.00

4,335.00

01.01.1998

2

Punct precolectare deșeuri nr 154 Matei

Basarab N13-N14

DP00962

BUC

1

4,116,00

4,116.00

01.01.1998

3

Punct precolectare deșeuri nr 160

DP00973

BUC

1

3,457.00

3,457.00

01.01.1998

4

Punct precolectare deșeuri nr 96

DPOO975

BUC

1

3,457.00

3,457.00

01.01.1998

5

Punct precolectare deșeuri nr 21

DP00991

BUC

1

4,600.00

4,600.00

01.01.1998

6

Punct precolectare deșeuri nr 88

DP00992

BUC

1

4,697.18

4,697.18

01.01.1998

7

Punct precolectare deșeuri nr 62

DP00994

BUC

1

3,238.00

3,238.00

01.01.1998

8

Punct precolectare deșeuri nr 63

DP00995

BUC

1

3,677.00

3,677.00

01.01.1998

9

Punct precolectare deșeuri nr 64

DP00996

BUC

1

3,677,00

3,677.00

01.01.1998

10

Punct precolectare deșeuri nr 49

DP00998

BUC

1

3,896,00

3,896.00

01.01.1998

11

Punct precolectare deșeuri nr 19

DP01000

BUC

1

3,238.00

3,238.00

01.01.1998

12

Punct precolectare deșeuri nr 50

DP01005

BUC

1

3,677.00

3,677.00

01.01.1998

13

Punct precolectare deșeuri nr 66

DP01010

BUC

1

3,457.00

3,457.00

01.01.1998

14

Punct precolectare deșeuri nr 134

DP01025

BUC

1

3,146.22

3,146.22

01.01.1998

15

Punct precolectare deșeuri nr 152

DP01032

BUC

1

5,026.00

5,026.00

01.01.1998

16

Punct precolectare deșeuri nr 5

DP01033

BUC

1

5,585.61

5,585.61

01.01,1998

17

Punct precolectare deșeuri nr 12

DP01042

BUC

1

5,919.00

5,919.00

01.01.1998

18

Punct precolectare deșeuri nr 79

DP01044

BUC

1

r 2,64718

2,647.18

01.01.1998

19

Punct colectare deșeuri menajere nr 162

DP06209

BUC

1

3,682,00

3,682.00

01.01.1998

20

Punct colectare deșeuri menajere nr 116

□P06211

BUC

1

3,682.00

3,682.00

01.01.1998

21

Punct colectare deșeuri menajere nr 117

DP06212

BUC

1

3,682.00

3,682.00

01.01.1998

22

Punct colectare deșeuri menajere nr 89

DP06234

BUC

1

3,011.00

3,011.00

01.01.1998

23

Punct colectare deșeuri menajere nr 11

DP06670

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

24

Punct colectare deșeuri menajere nr 23

DP06682

BUC

1

4,191.00

4,191.00

01.01.1998

25

Punct colectare deșeuri menajere nr 28

DP06687

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

26

Punct colectare deșeuri menajere nr 29

DP06688

BUC

1

4,191.00

4,191.00

01.01.1998

27

Punct colectare deșeuri menajere nr 31

DP06690

BUC

1

4,191.00

4,191.00

01.01.1998

28

Punct colectare deșeuri menajere nr 36

DP06695

BUC

1

2,497.18

2,497.18

01.01.1998

29

Punct colectare deșeuri menajere nr 39

DP06698

BUC

1

2,828.00

2,828.00

0101.1998

30

Punct colectare deșeuri menajere nr 43

DP06702

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

31

32

Punct colectare deșeuri menajere nr 57

DP06716

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

°unct colectare deșeuri menajere nr 57

DP06726

BUC

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

33

Punct colectare deșeuri menajere nr 73

DP06732

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

34

Punct de colectare deșeuri menajere nr 17

DP06734

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

35

Punct colectare deșeuri menajere nr 77

DP06736

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

36

Punct colectare deșeuri menajere nr 83

DP06742

BUC

1

4,191.00

4,191.00

01.01.1998

37

Punct colectare deșeuri menajere nr 90

DP06749

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

38

Punct colectare deșeuri menajere nr 106

DP06765

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

39

Punct colectare deșeuri menajere nr 120

DP06780

BUC

1

4,191.00

4,191.00

01.01.1998

40

Punct colectare deșeuri menajere nr 150

DP06810

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

41

Punct colectare deșeuri menajere nr 173

DP06833

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

42

Punct colectare deșeuri menajere nr 178

DP06838

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

43

Punct colectare deșeuri menajere nr 194

DP06853

BUC

1

4,191.00

4,191.00

01.01.1998

44

Punct colectare deșeuri menajere nr 75

DP06857

BUC

1

4,191.00

4,191.00

01.01.1998

45

Punct colectare deșeuri menajere nr. 84

DP06859

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

46

Punct colectare deșeuri menajere nr 26

DP06685

BUC

1

2,828.00

2,828.00

01.01.1998

TOTAL

162,985.37

TOTAL ROMPREST

162,985.37

SPORT CLUB MUNICIPAL

ORD

DENUMIRE

COD

UM

CANT

PREȚ

VALOARE

DATA PIF

1

CANAPEA COLT AR JANETTE

311004

BUC

1

2289.95

2289.95

01.12.2003

2

CANAPEA COLT AR JANETTE

31102

BUC

1

2289.95

2289.95

01.12.2003

3

CANAPEA COLT AR JANETTE

31103

BUC

1

2289.95

2289.95

01.12.2003

4

CANAPEA COLT AR JANETTE

31105

BUC

1

2289.95

2289.95

01.12.2003

5

CANAPEA COLT AR JANETTE

31106

BUC

1

1358.56

1358.56

01.12.2003

6

CANAPEA COLTAR JANETTE

31107

BUC

1

1358.56

1358.56

01.12.2003

7

CANAPEA 2L+2F BELLA

31108

BUC

1

3422.15

3422.15

01.12.2003

8

MASA CONSILIU

31116

BUC

1

969.82

969.82

01.12.2003

9

MASA CONSILIU

31117

BUC

1

969.82

969.82

01.12.2003

10

MASA CONSILIU

31118

BUC

1

969.82

969.82

01.12.2003

11

MASA CONSILIU

31119

BUC

1

969.82

969.82

01.12.2003

12

LADA FRIGORIFICA

31503

BUC

1

2023.65

2023.65

01.12.2003

13

LADA FRIGORIFICA

31504

BUC

1

2023.65

2023.65

01.12.2003

14

TV PANASONIC

31506

BUC

1

2690.55

2690.55

01.12.2003

15

TV PANASONIC

31507

BUC

1

2690.55

2690.55

01.12.2003

16

TV PANASONIC

31508

BUC

1

2690.55

2690.55

01.12.2003

17

TV PANASONIC

31509

BUC

1

2690.55

2690.55

01.12.2003

18

TV GRUND IN G

31510

BUC

1

857.95

857.95

01.12.2003

TOTAL

34,845.80

TOTAL MUL. FIXE PROPUSE LA CASARE:


Comisia centrala de inventariere:


 • 1 Eusebiu Veteleanu -Viceprimar - președinte

 • 2 Narcisa Colțos -Director Executiv - membru

 • 3 Mirela Turcu - Director Executiv Adj. - membr

 • 4 Corina Toma - Director Executiv - membru (7, 5 Petre Cazan - Director Executiv - membru

6 Ana Maria Vlasnita - Sef Serviciu - secretar


Secretar General, jr. ion Didapj

MUNICIPIUL RM. VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARAANEXA NR.3

LA HCL.........


BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE INVENTARIATE IN PATRIMONIU

PUBLIC DATE IN FOLOSINȚA PRIN CONTRACTE DE CONCESIUNE SAU IN ADMINISTRARE

PROPUSE LA CASARE SAU DECLASARE IN ANUL 2019

SC PIEȚE PREST SA

ORD

DENUMIRE

COD

UM

CANT

PREȚ

VALOARE

DATA PIF

PIEȚE PREST- CONCESIUNE

1

AUTOSTROPITOARE VL01MBP

21286

BUC

1

3,867.02

3,867.02

15.07.2011

2

AUTOTURISM DACIA VL97ADP

20794

BUC

1

2,895.00

2,895.00

31.10.2010

3

POLIZOR MAKITA

20885

BUC

1

2,145.89

2,145.89

31.10.2010

4

Camera gunoi

DP05046

BUC

1

35,290.00

35,290.00

01.11.1997

5

Padoc

10077

BUC

1

587.79

587.79

31.10.2010

6

Padoc

10124

BUC

1

587.79

587.79

31.10.2010

7

Padoc

10125

BUC

1

587.79

587.79

31.10.2010

8

Padoc legume

10126

BUC

1

587.79

587.79

31.10.2010

9

Padoc legume

10127

BUC

1

587.79

587.79

31.10.2010

10

Spațiu cu. alta destinație PT 13-fosta SRM gaze naturale

DP04925

BUC

1

6,811.00

6,811.00

01.01.1964

TOTAL PIEȚE PREST

53,947.86

ROMPREST ENERGY

ORD

DENUMIRE

COD

U.M.

CANT

PREȚ

VALOARE

DATA PIF

J.

container 2,1 mc-hirtie

45081

BUC

i

2536.99

2,536.99

29.12.2006

2

container 2,1 mc-hirtie

45084

BUC

1

2536.99

2,536.99

29.12.2006

3

container 2,1 mc-hirtie

45089

BUC

1

2536.99

2,536.99

29.12.2006

4

container 2,1 mc-hiitie

45090

BUC

1

2536.99

2,536.99

29.12.2006

5

container 1,1 mc-sticla maro

45052

BUC

1

2786.06

2,786.06

29.12.2006

6

container 1,1 mc-sticla maro

45053

BUC

1

2786.06

2,786.06

29.12.2006

7

container 1,1 mc-sticla maro

45054

BUC

1

2786.06

2,786.06

29.12.2006

8

container 1,1 mc-sticla maro

45055

BUC

1

2786.06

2,786.06

29.12.2006

9

container 1,1 mc-sticla maro

45056

BUC

1

2786.06

2,786.06

29.12.2006

10

container 1,1 mc-sticla maro

45057

BUC

1

2786.06

2,786.06

29.12.2006

11

container 1,1 mc-sticla maro

45058

BUC

1

2786.06

2,786.06

29.12.2006

12

container 1,1 mc-sticla maro

45059

BUC

1

2786.06

2,786.06

29.12.2006

13

container 1,1 mc-sticla maro

45060

BUC

1

2786.06

2,786.06

29.12.2006

14

container 1,1 mc-sticla maro

45061

BUC

1

2786.06

2,786.06

29.12.2006

TOTAL

38,008.56

ORD

DENUMIRE

COD

BUC

CANT

PREȚ

VALOARE

DATA PIF

1

punct colectare nr.110

00968

BUC

1

2697.18

2,697.18

01.01.1970

2

punct colectare nr.55__________________

00972

BUC

1

2977.18

2,977.18

01.01.1970

3

punct colectare nr.95

00974

BUC

1

4060.39

4,060.39

01.01.1970

4

punct colectare nr.18

01003

BUC

1

2857.18

2,857.18

01.01.1970

5

punct colectare nr.190

01007

BUC

1

2977.18

2,977.18

01.01.1970

6

punct colectare nr.122

01008

BUC

1

4180.39

4,180.39

01.01.1970

7

punct colectare nr.84

01011

BUC

1

4737.18

4,737.18

01.01.1970

8

punct colectare nr.144

01029

BUC

1

2857.18

2,857.18

01.01.1970

9

punct colectare nr.47

01049

BUC

1

2857.18

2,857.18

01.01.1970

10

punct colectare nr.130

06790

BUC

1

2497.18

2,497.18

01.05.2011

11

punct colectare nr.183

06843

BUC

1

2497.18

2,497.18

01.05.2011

12

punct colectare nr.184

06844

BUC

1

3700.39

3,700.39

01.05.2011

13

punct colectare nr.193

06852

BUC

1

3700.39

3,700.39

01.05.2011

14

punct colectare nr.175

01031

BUC

1

4900.39

4,900.39

01.05.2011

15

punct colectare nr.24

01002

BUC

1

2737.18

2,737.18

01.05.2011

16

punct colectare nr.69

06728

BUC

1

2497.18

2,497.18

01.05.2011

17

punct colectare nr.60

01048

BUC

1

2977.18

2,977.18

01.05.2011

18

punct colectare nr.1

06660

BUC

1

2497.18

2,497.18

01.05.2011

19

punct colectare nr.40

06699

BUC

1

2497.18

2,497.18

01.05.2011

20

punct colectare nr.41

06700

BUC

1

2497.18

2,497.18

01.05.2011

21

punct colectare nr.94

06753

BUC

1

3700.39

3,700.39

01.05.2011

22

punct colectare nr.125

06785

BUC

1

3700.39

3,700.39

01.05.2011

TOTAL

BUC

70,600.43

SC CET GOVORA SA

ORD

DENUMIRE

COD

U.M

CANT

PREȚ

’ VAL

DATA PIF

1

Contor A.C.M. Bl. 12, Traian I

DP02095

BUC

1.00

12,920.99

12,920.99

01/01/1997

2

Contor A.C.M. Bl. H3-Sc.B, Zona Nord

DP02104

BUC

1.00

8,238.07

8,238.07

01/01/1997

3

Contor Dn100,încălz.-Dt5082248,Dv5G80

DP02133

BUC

1.00

3,780.00

3,780.00

01/01/2001

4

Contor Dn15, încălz., Casa Mănescu Con

DP02174

BUC

1.00

1,031.04

1,031.04

01/01/2004

5

Contor Dn15, încălz., Casa Negriei Consta

DP02175

BUC

1.00

1,033.24

1,033.24

01/01/2004

6

Contor Dn25 BLAU Sc.A PT.Ostroveni 3

DP02243

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

7

Contor Dn25 BI.A14 Sc.B PT.Ostroveni 3

DP02244

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

8

Contor Dn25 BI.A14 Sc.C PT.Ostroveni 3

DP02245

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

9

Contor Dn25 BI.A14 Sc.D PT.Ostroveni 3

DP02246

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

10

Contor Dn25 BI.A14 Sc.E PT.Ostroveni 3

DP02247

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

11

Contor Dn25 BI.A14 Sc.F PT.Ostroveni 3

DP02248

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

12

Contor Dn25 BLAU Sc.G PT.Ostroveni 3

DP02249

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

13

Contor Dn25 BLAU So.H PT.Ostroveni 3

DP02250

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

14

Contor Dn25 BLAU Sc.l PT.Ostroveni 3

DP02251

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

15

Contor Dn25 BI.A23 Sc.E PT.Ostroveni 3

DP02252

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

16

Contor Dn25 BI.A37/1 Sc.C, PT.Ostrov.5

DP02253

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

17

Contor Dn25 Bl.CI Sc.C, PT.Ostrov.1

DP02254

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

18

Contor Dn25 BI.C18 Sc.A PT.Ostrov.2

DP02255

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

19

Contor Dn25 BI.C18 Sc.B PT.Ostrov.2

DP02256

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

20

Contor Dn25 BI.C18 Sc.C PT.Ostrov.2

DP02257

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

21

Contor Dn25 BI.C18 Sc.D PT.Ostrov.2

DP02258

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

22

Contor Dn25 BI.C18 Sc.E PT.Ostrov.2

DP02259

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

23

Contor Dn25 BI.C18 Sc.F PT.Ostrov.2

DP02260

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

24

Contor Dn25 BI.C18 Sc.G PT.Ostrov.2

DP02261

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

_ 25

Contor Dn25 BI.C18 Sc.H PT.Ostrov.2

DP02262

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

26

Contor Dn25 BI.C19 Sc.A PT.Ostrov.1

DP02263

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

27

Contor Dn25 BI.C19 Sc.B PT.Ostrov.1

DP02264

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

28

Contor Dn25 BI.C19 Sc.C PT.Ostrov.2

DP02265

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

29

Contor Dn25 BI.C19 Sc.D PT.Ostrov.2

DP02266

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

30

Contor Dn25 BI.C19 Sc.E PT.Ostrov.2

DP02267

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

31

Contor Dn25 BI.C19 Sc.F PT.Ostrov.2

DP02268

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

32

Contor Dn25 BI.C20 Sc.A PT.Ostrov.2

DP02269

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

33

Contor Dn25 BI.C20 Sc.B PT.Ostrov.2

DP02270

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

34

Contor Dn25 BI.C20 Sc.C PT.Ostrov.2

DP02271

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

35

Contor Dn25 BI.C20 Sc.D PT.Ostrov.2

DP02272

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

36

Contor Dn25 BI.C24 Sc.A PT.Ostroveni 2

DP02273

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

37

Contor Dn25 BI.C25 Sc.A PT.Ostrov.2

DP02274

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

38

Contor Dn25 BI.C25 Sc.B PT.Ostrov.2

DP02275

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

39

Contor Dn25 BI.C26 Sc.A PT.Ostrov.2

DP02276

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

40

Contor Dn25 BLC26 Sc.B PT.Ostrov.2

DP02277

BUC

1.00

1,746.61

1,746.61

01/01/2000

41

Contor Dn25,A.CM.,BJ.66-Sc.B-D121014

DP02469

BUC

1.00

1,200.14

1,200.14

01/01/2003

42

Contor Dn25,AC.M.,BI.A28/1-Sc.C-D998

DP02554

BUC

1.00

765.29

765.29

01/01/2001

43

Contor Dn25,A.C.M.,BI.C24-Sc.B-D99582

DP02647

BUC

1.00

765.29

765.29

01/01/2001

44

Contor Dn25,A.C.M.,BI.C24-Sc.B-D9980:

DP02648

BUC

1.00

765.29

765.29

01/01/2001

45

Contor Dn25lA.C.M.,BI.D21Sc.B-D20438'î

DP02694

BUC

1.00

902.93

902.93

01/01/2002

46

Contor Dn25,A.C.M.,BI.E-Sc.A-D995828C

DP02703

BUC

1.00

745.03

745.03

01/01/2001

47

Contor Dn25,A.C.M.,BI.S11 ,Sc.A-D99803

DP02840

BUC

1.00

959.94

959.94

01/01/2001

48

Contor Dn32 BI.6 PT.IMai 1

DP02913

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

49

Contor Dn32 BI.74 Sc.A PT.7 1 Mai

DP02914

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

50

Contor Dn32 BI.74 Sc.B PT.7 1 Mai

DP02915

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

51

Contor Dn32 BI.74 Sc.C PT.7 1 Mai

DP02916

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

52

Contor Dn32 BI.A10 PT.Ostrov.3

DP02917

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

53

Contor Dn32 BI.A11/2 Sc.C PT.Ostroveni

DP02918

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

54

Contor Dn32 BI.A16 Sc.D PT.Ostroveni 4

DP02919

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

55

Contor Dn32 BI.A21 Sc.B PT.Ostroveni 4

DP02920

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

56

Contor Dn32 BI.A21 Sc.C PT.4 Ostrov.

DP02921

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

57

Contor Dn32 BI.A21 Sc.D PT.4 Ostrov.

DP02922

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

58

Contor Dn32 BI.A23 Sc.A PT.Ostroveni 3

DP02923

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

59

Ccntor Dn32 BI.A23 Sc.B PT.Ostroveni 3

DP02924

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

60

Contor Dn32 BI.A23 Sc.D PT.Ostroveni 3

DP02925

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

61

Contor Dn32 BI.A23 Sc.F PT.Ostroveni 3

DP02926

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

62

Contor Dn32 B1.A37/1 Sc.A+B, PT.Ostrov

DP02927

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

63

Contor Dn32 BI.A54 Sc.A PT.Ostrov.2

DP02928

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

64

Contor Dn32 BÎ.A54 Sc.B PT.Ostrov.2

DP02929

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

65

Contor Dn32 BI.A54 Sc.C PT.Ostroveni 2

DP0293G

BUC

1.00

1,789.54

1,789.54

01/01/2000

66

Contor Dn32,AC.M.[Bl.27,Sc.C-D010831

DP03193

BUC

1.00

929.44

929.44

01/01/2002

67

Contor Dn32,A.C.M„Bl.A20-Sc.D-D2070e

DP03233

BUC

1.00

1,060.35

1,060.35

01/01/2003

68

Contor Dn32lA.C.M.)B!.A21-Sc.A-D20707

DP03235

BUC

1.00

769.45

769.45

01/01/2001

69

Contor Dn32 AC.M. ,Bi.A21 -Sc.G-D2070t

DP03237

BUC

1.00

687.20

687.20

01/01/2003

70

Contor Dn32,A C.M.fB[.A34/1-Sc.A-D223

DP03239

BUC

1.00

903.26

903.26

01/01/2003

71

Contor Dn32,A.C.M.,B!.A53-Sc.C-D25421

DP03248

BUC

1.00

903.96

903.96

01/01/2003

72

Contor Dn32,A.C.M.,BI.B2-Sc.A-D-)l2239

DP03260

BUC

1.00

903.96

903.96

01/01/2003

73

Contor Dn32,A.C.M.,BLB5-Sc.D-D-,l2466

DP03264

BUC

1.00

903.96

903.96

01/01/2003

74

Contor Dn321A.C.M.,BI.C13-Sc.A.-D-,l22;

DP03271

BUC

1.00

894.69

894.69

01/01/2003

75

Contor Dn32,AC.M.,Bi.C13-Sc.H-D2070'i

DP03272

BUC

1.00

902.59

902.59

01/01/2003

76

Contor Dn32,A.C.M.,BJ.C16-Sc.C-D2239:

DP03274

BUC

1.00

903.96

903.96

01/01/2003

77

Contoi Dn32,A-C.M.lBI.C16-Sc.D-D2239:

DP03275

BUC

1.00

903.96

903,96

01/01/2003

~78

Contor Dn32lA C.M.,BI.C6-Sc.A-D223931

DP03284

BUC

1.00

883.81

883.81

01/01/2003

79

Contor Dn32,încălz.lBi.A21-Sc.A-D20805

DP03555

BUC

1.00

819.13

819.13

01/01/2003

80

Contor Dn321încălz.,BI.A21'Sc.B-D20805

DP03556

BUC

1.00

862.40

862.40

01/01/2003

81

Contor Dn32,încălz.,BI.A21-Sc.C-D25413

DP03557

BUC

1.00

1,055.21

1,055.21

01/01/2003

82

Contor Dn32,încălz.,BI.B10-Sc.A-D25406

DP03611

BUC

1.00

1,038.25

1,038.25

01/01/2003

83

Contor Dn40 E3I.A11/2 Sc.B PT.Ostrov.3

DP03825

BUC

1.00

2,526.17

2,526.17

01/01/2000

84

Contor Dn40 BI.A16 Sc.A PT.Ostrov.4

DP03826

BUC

1.00

2,447.98

2,447.98

01/01/2000

85

Contor Dn40 BI.A16 Sc.B PT.Ostrov.4

DP03827

BUC

1.00

2,447.98

2,447.98

01/01/2000

86

Contor Dn40 BI.A16 Sc.C PT.Ostrov.4

DP03828

BUC

1.00

2,447.98

2,447.98

01/01/2000

87

Contor Dn40 BI.A16 Sc.E PT.Ostrov.4

DP03829

BUC

1.00

2,447.98

2,447.98

01/01/2000

88

Contor Dn40 BI.A24 Sc.A PT.Ostroveni 3

DP03830

BUC

1.00

2,526.17

2,526.17

01/01/2000

89

Contor Dn40 BI.A37/2 Sc.A,B,C PT.Ostro

DP03831

BUC

1.00

2,526.17

2,526.17

01/01/2000

90

Contor Dn40 BI.A37/3 Sc.B PT.Ostroveni

DP03832

BUC

1.00

2,526.17

2,526.17

01/01/2000

91

Contor Dn40 BI.A5 PT.Ostroveni 1

DP03833

BUC

1.00

2,526.17

2,526.17

01/01/2000

92

Contor Dn40 BI.B12 Sc.D PT.Ostroveni 2

DP03834

BUC

1.00

1,863.54

1,863.54

01/01/2000

93

Contor Dn40,A.C.M.,BI.B13-Sc.E-D2308E

DP03938

BUC

1.00

1,233.12

1,233.12

01/01/2003

94

Contor Dn40,A,C.M.,BI.B13-Scb-D-,l2308

DP03939

BUC

1.00

1,120,04

1,120.04

01/01/2003

95

Contor Dn40,A.C.M.,BI.B13-Scc-D-, 12310

DP03940

BUC

1.00

1,120.04

1,120.04

01/01/2003

96

Contor Dn40,A.C.M.,BI.B13-Scd-D-,l9980

DP03941

BUC

1.00

1,120.04

1,120.04

01/01/2003

97

Contor Dn40,A.C.M.,BI.B3-D23086336,l0

DP03942

BUC

1.00

1,120,04

1,120.04

01/01/2003

98

Contor Dn40,încălz.,B1.12-Sc.C,B-D2066<

DP04048

BUC

1.00

1,078.84

1,078.84

01/01/2003

99

Contor Dn40jncălz.,BI.1-Sc.A+B-D23086

DP04060

BUC

1.00

1,289.31

1,289.31

01/01/2003

100

Contor Dn40,încălz.,BI.26-SC.A-D254189I

DP04067

BUC

1.00

1,289.31

1,289.31

01/01/2003

101

Contor Dn40,încălz.,BI.2-Sc.A+B-D23086

DP04069

BUC

1.00

1,289.31

1,289.31

01/01/2003

102

Contor Dn40,încălz.,BI.3-SC.A+B-D23071

DP04077

BUC

1.00

1,246.57

1,246.57

01/01/2003

103

Contor Dn40,încălz.,BI.A18-Sc.C-D25419

DP04122

BUC

1.00

1,289.31

1,289.31

01/01/2003

104

Contor Dn40,încălz.,BI.A18-Sc.E-D20669

DP04124

BUC

1.00

1,051.70

1,051.70

01/01/2003

105

Contor Dn40,încălz.,BI.A18-Sc.H-D22986

DP04126

BUC

1.00

1,171.83

1,171.83

01/01/2003

106

Contor Dn50 BI.A18/I Sc.A.B.C.D PT.Osf

DP04234

BUC

1.00

4,159.00

4,159.00

01/01/2000

107

Contor Dn50 BI.A27/1 PT.Ostroveni 3

DP04235

BUC

1.00

2,735.36

2,735.36

01/01/2000

108

Contor Dn50 BI.A3 PT Ostrovenî 1

DP04236

BUC

1.00

4,159.00

4,159.00

01/01/2000

109

Contor Dn50 BI.A4 PT.Ostroveni 1

DP04237

BUC

1.00

4,159.00

4,159.00

01/01/2000

110

Contor Dn50 BI.C12 Centru 2

DP04238

BUC

1.00

4,159.00

4,159.00

01/01/2000

111

Contor Dn50 BI.G+H PT.13-Piața

DP04239

BUC

1.00

4,159.00

4,159.00

01/01/2000

112

Contor Dn50 V.Popescu PT.Sc.Nr.5

DP04240

BUC

1.00

4,159.00

4,159.00

01/01/2000

113

Contor Dn50, A.C.M., Bi. 17, - D8051751,

DP04241

BUC

1.00

1,434.47

1,434.47

01/01/1998

114

Contor Dn50, A.C.M., 31.4 Sc. A,B,C, - D'

DP04242

BUC

1.00

906.66

906.66

01/01/2000

115

Contor Dn50, încălz., Bl. 22, DZR3038,12

DP04243

BUC

1.00

4,238.50

4,238.50

01/01/2005

116

Contor Dn50, încălz., 31.126, - D9980612

DP04244

BUC

1.00

1,732.64

1,732.64

01/01/2000

117

Contor Dn50, încălz., BÎ.93 Sc. A.B, - D13

DP04245

BUC

1.00

1,886.68

1,886.68

01/01/2001

118

Contor Dn50, încălz., BI.A1-Sc.-D1756,12!

DP04246

BUC

1.00

4,104.89

4,104.89

01/01/2004

119

Contor Dn50, încălz., BI.A7 Ostrov.

DP04247

BUC

1.00

7,869.51

7,869.51

01/01/1995

120

Contor Dn50, încălz., BI.B3-Sc.A-D2729,l

DP04248

BUC

1.00

4,338.47

4,338.47

01/01/2004

121

Contor Dn50, încălz., BI.B3-Sc.B-D3054,l

DP04249

BUC

1.00

4,338.47

4,338.47

01/01/2004

122

Contor Dn50, încălz., BI.D4 Sc. B, - D077

DP04250

BUC

1.00

1,886.75

1,886.75

01/01/2001

123

Contor Dn50, încălz., Bl.P5,D8055888,l9E

DP04251

BUC

1.00

1,130.09

1,130.09

01/01/2000

124

Contor Dn50, încălz., Cămin 2 Troian-D3C

DP04252

BUC

1.00

4,196.78

4,196.78

01/01/2004

125

Contor Dn50 ,A.C.M.,BI.117-D20995786, II

DP04259

BUC

1.00

2,239.70

2,239.70

01/01/2001

126

Contor Dn50,A.C.M.,BI.122,122'Bi.s-D209

DP04261

BUC

1.00

2,239.70

2,239.70

01/01/2001

127

Contor Dn50,A.C.M.,BI.134-D20995792,l(

DP04264

BUC

1.00

2,239,70

2,239.70

01/01/2001

128

Contor Dn50,A.C.M.,B1.25,Sc.A,B,C,D-D;

DP04268

BUC

1.00

2,239.70

2,239.70

01/01/2001

129

Contor Dn50,AC.M.,BI.26,Sc.A!B.C,D-K

DP04269

BUC

1.03

2,239.70

2,239.70

01/01/2001

130

Contor Dn50,A.C.M.,Bi.6,C.Tr.Nord-D209

DP04273

BUC

1.00

2,239.70

2,239.70

01/01/2001

131

Contor Dn50,A.C.M.,BI.A1 ,Sc.A,B-D2099

DP04277

BUC

1.00

2,239.70

2,239.70

01/01/2001

132

Contor Dn50 AC.M..BI.B1 ,Sc.A+B-D221 i

DP04285

BUC

1.00

1,866.42

1,866.42

01/01/2001

133

Contor Dn50,A.C.M.,BI.Fl ,ScA,B,CD22

DP04292

BUC

1.00

2,239.70

2,239.70

01/01/2001

134

Contor Dn50,A.C.M. ,BI.R26,Sc.A,B,C-D1

DP04299

BUC

1.00

2,799.63

2,799.63

01/01/2000

135

Contor Dn50.BI.132A.C M. T=304

DP04303

BUC

1.00

2,868.34

2,868.34

01/01/2001

136

Contor Dn50,încălz.,BIA16-Sc.C-D25418

DP04371

BUC

1.00

1,985.18

1,985.18

01/01/2003

137

Contor Dn50,încălz.,BIA16-SC.E-D25418

DP04373

BUC

1.00

1,985.18

1,985.18

01/01/2003

138

Contor Dn50,încălz.,BI.B3-ScA-D209214

DP04393

BUC

1.00

1,943.60

1,943.60

01/01/2003

139

Contor Dn50,încălz.,BI.G80-Sc.-D224082

DP04410

BUC

1.00

1,973.97

1,973.97

01/01/2003

140

Contor Dn65 B1.A18/1 Sc.A,B,C,D PT.Os'

DP04426

BUC

1.00

4,867.90

4,867.90

01/01/2000

141

Contor Dn65 BI.A26/1 PT.Ostroveni 3

DP04427

BUC

1.00

4,799.05

4,799.05

01/01/2000

142

Contor Dn65, A.C.M., BI.1, - D8100174*,

DP04428

BUC

1.00

2,222.36

2,222.36

01/01/2000

143

Contor Dn65, A.C.M., BI.16, - D8074925,

DP04429

BUC

1.00

1,680.54

1,680.54

01/01/1999

144

Contor Dn65, A.C.M., D8076407J983902

DP04430

BUC

1.00

1,967.52

1,967.52

01/01/1999

145

Contor Dn65, încălz., BI.17, - D0205,1282

DP04431

BUC

1,00

1,812.97

1,812.97

01/01/1999

146

Contor Dn65, încălz., BI.4 -Fir 1, - D80681

DP04432

BUC

1.00

1,386.75

1,386.75

01/01/1999

147

Contor Dn65, încălz., BI.4 -Fir 2, - D8069E

DP04433

BUC

1.00

1,386.75

1,386.75

01/01/1999

148

Contor Dn65, încălz., BI.5 -Fir 1, - D8069S

DP04434

BUC

1.00

1,386.75

1,386.75

01/01/1999

149

Contor Dn65, încălz., BI.6 -Fir 1, - D8062J

DP04436

BUC

1.00

1,151.20

1,151.20

01/01/1998

150

Contor Dn65, încălz., Bl.7 -Fir 2, - D80627

DP04439

BUC

1.00

1,151.20

1,151.20

01/01/1998

151

Contor Dn65,A.C.M. -D5082235,1960122Î

DP04443

BUC

1.00

2,340.00

2,340.00

01/01/2001

152

Contor Dn65,A.C.M.,BI.21 ,Sc.A,B,C,D-DE

DP04446

BUC

1.00

2,340.00

2,340.00

01/01/2001

153

Contor Dn65,A.C.M.,Bl.86-D9037094,l20'

DP04450

BUC

1.00

2,340.00

2,340.00

01/01/2001

154

Contor Dn65,A.C.M.,BI.Fs/6,Sc.A1B,C,D-[

DP04456

BUC

1.00

2,340.00

2,340.00

01/01/2001

155

Contor Dn80 BI.A17/1 ScA,B,C,D,E,F P7

DP04521

BUC

1.00

4,819.11

4,819.11

01/01/2000

156

Contor Dn80 BI.A17/1 Sc.G.H.I PT.Ostr. 4

DP04522

BUC

1.00

4,819.11

4,819.11

01/01/2000

157

Contor Dn80, A.C.M., BI.19 + 20, - D8104

DP04523

BUC

1.00

1,835.64

1,835.64

01/01/2000

158

Contor Dn80, încălz., BI.10, - D8076474,1

DP04524

BUC

1.00

2,296.58

2,296.58

01/01/1999

159

Contor Dn80, încălz., BI.15, - D8076453,1

DP04526

BUC

1.00

2,040.87

2,040.87

01/01/2000

160

Contor Dn80, încălz., BI.16, - D8076479,1

DP04527

BUC

1.00

2,040.87

2,040.87

01/01/2000

161

Contor Dn80, încălz., BI.9, - D8068199,19

DP04528

BUC

1.00

1,845.51

1,845.51

01/01/1999

162

Contor Dn80,BI.D10,A.C.M. T=1358

DP04535

BUC

1.00

4,125.82

4,125.82

01/01/2001

163

Contor Dn80,BI.N13,ri14,A.C.M. T=0278

DP04536

BUC

1.00

4,125.82

4,125.82

01/01/2001

164

Contor Dn80,încălz.,Bl. P4-Sc.A-Dzr 385/

DP04537

BUC

1.00

5,303.71

5,303.71

01/01/2003

165

Contor Dn80,încălz.,Bl,21-D8076499.I220

DP04539

BUC

1.00

2,867.59

2,867.59

01/01/2003

166

Contor ACM Dn25 PT36,bl.12-E,D08007€

DP07730

BUC

1.00

862,67

862.67

31/12/2010

TOTAL

350,731.15

UhSITATI INVATAMANT

ORD

DENUMIRE

COD

U.M.

CANT

PREȚ

VAL

DATA PIF

1

COLEGIUL SILVICSI

PROT.MEDIULUI- CABINA DISTRIBUȚIE SI CONTOR

DP00136

BUC

1

387178

387,178.00

01.01.1982

2

SCGIM. GORANU- GRUP SOCIAL

DP01127

BUC

1

2433

2,433.00

01.01.1985

3

SC CU CLS I-VIIINR7

DP01134

BUC

1

2512

2,512,00

01.01.2002

SC GORANU- GRUP SOCIAL

DP01136

BUC

1

167869

167,869.00

01.01.1994

TOTAL

559,992.00

DADP

loRD

DENUMIRE

COD

UM

CANT

PREȚ

VALOARE

DATA PIF

9

MAGAZIE 1

DP00950

BUC

1.00

16,140.00

16,140.00

01.01.1986

10

MAGAZIE 2

DP00951

BUC

1.00

17,469.00

17,469.00

01.01.1986

11

CABINA dezbrăcat

DP01155

BUC

1

10334.15

10,334.15

01.01.1999

41

JARDINIERA LEMN

BUC

DP089002

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2017

42

PUBLIC ZONA CENTRALA

BUC

DP08942

1

11,057.910

11,057.91

01.10.2018

43

BANCA JARDINIERA 9 MP

BUC

DP08952

1

18,493.560

18,493.56

01.10.2019

44

TASNITOARE APA POTABILA

BUC

DP08955

1

3,551.450

3,551.45

01.10.2020

45

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09001

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2021

46

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09003

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2022

47

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09004

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2023

48

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09005

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2024

49

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09006

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2025

50

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09007

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2026

51

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09008

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2027

52

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09009

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2028

53

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09010

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2029

54

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09011

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2030

55

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09012

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2031

56

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09013

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2032

57

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09014

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2033

58

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09015

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2034

59

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09016

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2035

60

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09017

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2036

61

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09018

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2037

61

JARDINIERA LEMN

BUC

DP09019

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2038

63

JARDINIERA LEMN

BUC

DP0920

1

3,981.920

3,981.92

01.10.2039

64

PANOU INFORMATIV

BUC

FDP08956

1

11,079.440

11,079.44

01.10.2040

TOTAL

167,763.91

TOTAL MUL FIXE PROPUSE LA CASARE:

1.241.043.91Comisia centrala de inventariere:


Eusebiu Veteleanu -Viceprimar - președinte Narcisa Colțos -Director Executiv - membru Mirela Turcu - Director Executiv Adj. - membru

4 Corina Toma - Director Executiv - membru

5 Petre Cazan - Director Executiv - membru

6 Ana Maria Vlasnita - Sef Serviciu - secretar


Secreta rGeneral,MUNICIPIUL RM. VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARA

ANEXA NR.4

LA HCL.........


ANEXA Nr.


la


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. /îy  din


BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE INVENTARIATE IN PATRIMONIUL PRIVAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PROPUSE LA CASARE SAU DECLASARE IN ANUL 2019


COL NAT. DE INFORMATICA- MATEI BASARAB

ORD

DENUMIRE

U.M.

CANT

PREȚ

VALOARE

1

TRANSFORMATOR SUDURA

BUC

1

0.94

0.94

2

POLIZOR MONOFAZIC

BUC

1

0.16

0.16

3

BANCURI LACATUSARIE

BUC

1

0.24

0.24

4

BANCURI LACATUSARIE

BUC

1

0.24

0.24

TOTAL

1.58CAB. MED.- COLEGIUL MIRCEA CEL BATRAN

ORD

DENUMIRE

COD

BUC

CANT

PREȚ

VALOARE

DATA PIF

1

APARAT DE STERILIZAT

21487

BUC

1

12,998.92

12,998.92

11.08.2015

TOTAL

12,998.92


TOTAL MUL. FIXE PROPUSE LA CASARE:


13,000.50


Comisia centrala de inventariere:


1

2

3

4

5


Eusebiu Veteleanu -Vicepnmar - președinte Narcisa Colțos -Director Executiv - membru Mirela Turcu - Director Executiv Adj. - membru? Corina Toma - Director Executiv - membru Petre Cazan - Director Executiv - membru6 Ana Maria Vlasnita - Sef Serviciu - secretar
Secretar General, jr\on CNdoiu


MUNICIPIUL RM.VALCEA


Anexa Nr. 5

LA HCL______


’ ANEXA Nr. ____,3

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

[Nr. 45R -din


SITUAȚIA CENTRALIZATA

CU VALOAREA BUNURILOR MATERIALE PROPUSE LA CASARE URMARE A INVENTARIERII GENERALE A PATRIMONIULUI PE ANUL 2019LEI

NR CRT

DENUMIRE UNITATE

MIJLOACE FIXE

OBIECTE DE INVENTAR

MATER.

TOTAL

1

MUNICIPIUL RM. VALCEA

151,993.00

216,058.34

368,051.34

2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

211,007.49

641,212.99

852,220.48

3

CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE

13,133.00

12,556.84

25,689.84

4

PIEȚE PREST SA

53,947.86

16,956.32

70,904.18

5

FILARMONICA „ION DUMITRESCU"

0.00

6

TEATRU „ARIEL"

44,680.41

44,680.41

7

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALA

21,936.40

38,572.02

60,508.42

8

ROMPREST ENERGY SA

271,594.36

50,752.21

322,346.57

9

CET GOVORA SA

350,731.15

350,731.15

10

SPORT CLUB MUNICIPAL

34,845.80

323,289.84

358,135.64

11

CABINETE MEDICALE SCOLI

12,998.92

24,144.52

37,143.44

12

COLEGIUL SILVIC SI PROTECȚIA MEDIULUI

387,178.00

387,178.00

13

ȘCOALA NR 5

170,302.00

170,302 00

14

ȘCOALA NR 7 STOLNICENI

2,512.00

2,512.00

20

LICEUL MATEI BASARAB

1.58

1.58

21

LICEUL DE ARTA

0.00

TOTAL

1,682,181.56

1,368,223.49

0.00

3,050,405.05


Comisia centrala de inventariere:


 • 1 Eusebiu Veteleanu - Viceprimar - președinte

 • 2 Narcisa Colțos -Director Executiv - membru

 • 3 Mirela Turcu - Director Executiv Adj. •• membruPreședinte de ședința,


 • 4 Corina Toma - Director Executiv - membru

 • 5 Petre Cazan - Director executiv - membru

 • 6 Ana Maria Vlasnita - Saf Serviciu - secretarSecretar General, \ Iz

Jr. lonjpidoiu