Hotărârea nr. 157/2020

hotarirea 157 - 30 iunie 2020 - necesitate infiintare GPP Ostroveni

ROMAN1A

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OIISAS 18001:2008 190/IIS SR ISO/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.157

privind necesitatea înființării unității de învățământ-Grădinița cu program prelungit Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.22318 din 22.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind necesitatea înființării unității de învățământ fără personalitate juridică -Grădinița cu program prelungit Ostroveni, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr. 101 G, ca structură arondată Școlii gimnaziale nr.13 și careva avea 2 săli de grupă pentru învățământul antepreșcolar (creșă), situate la parter și 3 săli de grupă pentru învățământul preșcolar (grădiniță), situate la etajul 1, precum și demararea procedurilor de autorizare de funcționare provizorie a acesteia:

Văzând Raportul nr.22343 din data de 22.06.2020, întocmit de Serviciul APL, Registrul agricol și arhivă, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2009 s-a aprobat achiziționarea, prin cumpărare, a terenului în suprafață de 3012 m.p., situat în strada Ostroveni pentru realizarea unui obiectiv de utilitate publică - grădiniță, obiectiv finanțat prin Programul național de dezvoltare locală (P.N.D.L);

Ținând seama de faptul că în ultimii 10 ani, în zona Ostroveni Sud, au fost construite un număr important de locuințe individuale, ca inițiative private, o dată cu "irigarea” zonei în ceea ce privește circulația, prin realizarea arterei bd. Dem Rădulescu în prelungirea bd. Tineretului (inclusiv locuințe sociale), iar în ceea ce privește învățământul preșcolar și antepreșcolar în zona respectivă există în exploatare o singură grădiniță cu program prelungit în zonă, respectiv Grădinița nr.3, care nu acoperă nevoile aferente locuitorilor zonei, în general tineri. Grădinița cu program prelungit Ostroveni 3, situată în strada Ostroveni nr.2, are un număr de 155 de copii, din care 27 de copii la creșă;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2020 prin care a fost aprobată rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021, iar dintre unitățile de învățământ cu personalitate juridică din zona Ostroveni, Școala gimnazială nr.13 mai are arondate ca structuri fără personalitate juridică încă trei unități de învățământ cu program prelungit -grădinițe, acreditate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar;

în temeiul prevederilor alin.(6) al art.22 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 292 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare și ale art.22 din Ordinul ministrului educației naționale nr.5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

în baza art. 129, alin.(2), lit.d) coroborat cu prevederile alin.(7), lit.a), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă necesitatea înființării unității de învățământ fără personalitate juridică - Grădinița cu program prelungit Ostroveni, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr.101 G, ca structură arondată Școlii gimnaziale nr.13 și care va avea 2 săli de grupă pentru învățământul antepreșcolar (creșă), situate la parter și 3 săli de grupă pentru învățământul preșcolar (grădiniță), situate la etajul 1, precum și demararea procedurilor de autorizare de funcționare provizorie a acesteia.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

  • - Scolii Gimnaziale nr.13.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,


SECRETAR GENERAL, jurist\lo^DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020