Hotărârea nr. 156/2020

hotarirea 156 - 30 iunie 2020 - prelungire durata contract de inchiriere ALDE

ROMAN1A

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR 1SO/CEI 27001:2013 019/S1 ]

HOTĂRÂREA NR.156

privind prelungirea contractului de închiriere nr.15627/2016, încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor si Democratilor - ALDE - Filiala Județeană Vâlcea 9                                             9                                     9                                                                                       9

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.22814 din data de 24.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune prelungirea, până la data de 31.12.2021, a duratei contractului de închiriere nr.15627/2016, încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor si Democratilor - ALDE - Filiala Județeană Vâlcea, J                                                              J                                                     J                                                                                                                            J                                                             1

având ca obiect închirierea spațiului în suprafață de 98,66 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, strada Mihai Viteazu, la demisolul blocului 22 Decembrie, condiționat de menținerea calității de formațiune politică;

Văzând Raportul nr.22935 din data de 25.06.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea nr.63/31.03.2015, Consiliul Local a aprobat închirierea spațiului "Clădire centru contoare termice - bl.22” în suprafață de 98,66 m.p., situat la demisolul blocului 22 Decembrie, strada Mihai Viteazu, pentru sediul Partidului Conservator - Filiala Vâlcea, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.10562 din data de 12.03.2020, prin care Partidul Alianța Liberalilor și Democraților -ALDE - Filiala Județeană Vâlcea a solicitat prelungirea contractului de închiriere;

în temeiul prevederilor:

  • - art.608 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

  • - art.26 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - art.1 din Decretul 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 14 din Anexa nr.1 a Decretului 195/16.03.2020;

  • - art.1 din Decretul 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, art.18 din Anexa nr.1 a Decretului 240/14.04.2020;

  • - art. 1, aiin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

  • - art.4, alin.(5) din Legea nr.55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

în baza art.129, alin.(1), (2), lit.c), alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Durata contractului de închiriere nr. 15627/2016, încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor si Democratilor - ALDE - Filiala Județeană Vâlcea, având ca obiect închirierea spațiului în suprafață de 98,66 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, strada Mihai Viteazu, la demisolul blocului 22 Decembrie, se prelungește până la data de 31.12.2021, condiționat de menținerea calității de formațiune politică, încheindu-se în acest sens un act adițional la contract.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Direcției Dezvoltare Locală ;

  • - Direcției Economico - Financiare ;

  • - Partidului Alianța Liberalilor si Democratilor - ALDE - Filiala 5                                                                                 J                                                                  J

Județeană Vâlcea.

1


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, jurist\orxt)IDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020