Hotărârea nr. 155/2020

hotarirea 155 - 30 iunie 2020 - acceptare donatie podet de la Dinescu Felicia

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MROOCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR 1S0/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.155

privind acceptarea donației doamnei Dinescu Felicia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.22824 din data de 24.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind acceptarea donației doamnei Dinescu Felicia a bunului "Podeț de acces”, având suprafața construită de 10 m.p. și valoarea de 10.115 lei, realizat în baza Autorizației de construire nr.207/4271/01.03.2019, peste rigola aferentă arterei de circulație Calea lui Traian; înscrierea acestuia în domeniul public al municipiului și realizarea, de către Direcția Administrării Domeniului Public, a administrării și întreținerii bunului "Podeț de acces”;

Văzând Raportul nr.22931 din data de 25.06.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.21221/15.06.2020, prin care doamna Dinescu Felicia ne-a comunicat oferta de donație a podețului realizat peste rigola aferentă arterei de circulație Calea lui Traian, care asigură accesul la terenul proprietatea sa, predarea podețului de acces municipiului, fără pretenții de despăgubire, fiind o obligație cuprinsă în certificatul de urbanism emis și menținută și în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

în temeiul prevederilor ari.863, lit.c) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.291, alin.(3), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.3, alin.(1), lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2) lit c) - d), alin.(7), lit.m), art.139, alin.(2), art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația doamnei Dinescu Feiicia a bunului "Podeț de acces", având suprafața construită de 10 m.p. și valoare de 10.115 lei, realizat în baza Autorizației de construire nr.207/4271/01.03.2019 peste rigola aferentă arterei de circulație Calea lui Traian, identificat în Planul de amplasament și delimitare - anexă ia prezenta hotărâre, și înscrierea acestuia în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.2. Administrarea și întreținerea bunului "Podeț de acces”, descris la art. 1, se va realiza de către Direcția Administrării Domeniului Public, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public;

  • - Doamnei Dinescu Felicia.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


    Nicolae STELIAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, jurist'lofr DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

ANEXA NR. 1 35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:500


Nr.cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

54125

10 mp

Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.299 - jud Vâlcea

Cartea funciară nr. 54125

Unitatea administrativ teritorială (UAT)

RÂMNICU VÂLCEA - intravilan                       _____

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

OR

10

Terenul nu este împrejmuit

Total

10

8 Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

---

__                _                                           .. ____________ . .                                                  ______________________________j

1 i

i otal

Suprafața totală măsurată a imobilului - 10 mp Suprafața din act = - mp

Executant, CRISTIAN FLORESCU

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentarei cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea diri teren

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și ștampila                - ■’

Președinte de ședință/ ;

Semnătură și parafa                                                 WJ \ l

Oala


Data: 05 02 2020

Ștampila BCPl


RELEVEU PODEȚ DALAT scara 1:100

Nr.cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

54125

10 mp

Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.299 - jud. Vâlcea

Cartea funciară colectivă nr

UAT

RÂMNICU VÂLCEA - intravilan

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

2.00