Hotărârea nr. 154/2020

hotarirea 154 - 30 iunie 2020 - incetare folosinta gratuita Fundatia Millenium

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9.001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR 1SO/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.154

privind încetarea folosinței gratuite de care a beneficiat Fundația Cultural Științifică "Millenium” asupra imobilului situat în strada Cartier Fețeni nr. 34

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.22825 din 24.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind:

 • - încetarea folosinței gratuite de care a beneficiat Fundația Cultural Științifică "Millenium” asupra imobilului situat în strada Cartier Fețeni nr.34, compus din construcție edificată în baza Autorizației de construire nr. 934/19277/21.09.2010 și teren aferent, în suprafață măsurată de 1404 m.p., începând cu data de 01.08.2020;

 • - restituirea imobilului mai sus menționat pe bază de proces-verbal de predare - primire ce se va încheia până cel mai târziu la data de 01.08.2020;

 • - împuternicirea primarului municipiului să numească prin dispoziție comisia de predare - primire a imobilului;

Văzând Raportul nr.23030 din data de 25.06.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 8/29.01.2009, adoptată în temeiul prevederilor art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local a aprobat transmiterea în folosință gratuită către Fundația Cultural Științifică "Millenium", pe o perioadă de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților, a imobilului - construcție Cămin Cultural Fețeni și teren aferent în suprafață de 1418 mp, situat în strada Cartier Fețeni, nr.34, în unele condiții, fiind încheiat protocolul de predare - primire înregistrat la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 7198/26.02.2009 și la Fundația Cultural Științifică "Millenium" sub nr. 2/26.02.2009; una din condiții a fost aceea ca fundația să reabiliteze construcția transmisă si terenul aferent. / 1 ' ' astfel încât acestea să răspundă necesităților pentru care au fost transmise, respectiv acelea de a desfășura activități de utilitate publică, de punere în valoare a potențialului turistic și cultural al zonei din care face parte și municipiul Râmnicu Vâlcea, de promovare a tradițiilor populare și turismului specific;

Luând în considerare că ulterior, în baza expertizei tehnice întocmite ca urmare a condiției impuse prin Certificatul de Urbanism nr.389/7266/16.03.2009, conform căreia starea de degradare în care se găsește construcția existentă și perioada de garanție proiectată depășită impun demolarea acesteia și executarea unei clădiri noi pe amplasament, care să asigure condițiile de rezistență, stabilitate și siguranță în exploatare cerute de normele tehnice în vigoare, prin hotărârea nr. 84/31.03.2009, Consiliul Local a aprobat desființarea construcției "Cămin Cultural Fețeni" și realizarea pe amplasamentul acesteia a unei construcții noi a cărei destinație și regim juridic se mențin, așa cum au fost stabilite prin hotărârea nr. 8/29.01.2009 pentru construcția care se desființează; construcția nouă a fost realizată în baza Autorizației de construire nr. 934/19277/21.09.2010, lucrările fiind recepționate în anul 2014, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor înregistrat sub nr.30/2894/30.01.2014;

Ținând seama de faptul că pentru verificarea modului de utilizare a imobilului transmis în folosință gratuită, în anul 2015, cu adresele nr.36603/09.10.2015 si nr.42308/19.11.2015, s-a solicitat Fundației Cultural Științifice "Millenium" un raport al activităților desfășurate în imobil de la data transmiterii în folosință și până la data întocmirii adresei, adrese ce nu au fost primite de fundație, fiind returnate; de asemenea, în anul 2016, s-a întocmit o nouă adresă către Fundația Cultural Științifică "Millenium" privind transmiterea raportului de activitate, adresa nr. 22429/09.06.2016, ce a fost returnată inițial și ulterior afișată pe gardul care împrejmuiește imobilul din strada Cartier Fețeni nr.34;

Luând în considerare prevederile art. 350, alin. (2), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, potrivit cărora "titularul dreptului de folosință gratuită are obligația să prezinte, anual, autorității publice locale, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare ia nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare" și ținând seama de faptul că nu am primit niciun răspuns la adresele sus menționate, cu adresa nr. 7345/21.02.2020, s-a solicitat din nou Fundației Cultural Științifice "Millenium" un raport cu privire la activitățile desfășurate în spațiul descris mai sus, începând cu data transmiterii în folosință gratuită, împreună cu actele doveditoare, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare, termenul de depunere specificat în adresă fiind data de 10.03.2020, precizându-se totodată că, în situația în care Fundația Cultural Științifică "Millenium" nu va da curs solicitării, autoritatea publică locală își rezervă dreptul de a demara procedurile pentru încetarea dreptului de folosință gratuită a imobilului situat în Râmnicu Vâlcea, strada Cartier Fețeni nr. 34;

Ținând seama de faptul că până în prezent, Fundația Cultural Științifică "Millenium" nu a depus niciun raport privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare și niciun alt document din care să rezulte că imobilul respectiv a fost utilizat în scopul pentru care a fost transmis în folosință gratuită;

în temeiul prevederilor art. 350, alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art.874 alin.(3) coroborate cu prevederile art.869 din Noul Cod Civil,

în baza art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(3), lit.g) și a art. 196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” și o abținere,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.08.2020, încetează folosința gratuită de care a beneficiat Fundația Cultural Științifică "Millenium” asupra imobilului situat în strada Cartier Fețeni nr. 34, compus din construcție edificată în baza Autorizației de construire nr.934/19277/21.09.2010 și teren aferent, în suprafață măsurată de 1404 m.p.

Art.2. (1) Restituirea imobilului prevăzut la art. 1, se face pe bază de proces-verbal de predare-primire ce se va încheia până cel mai târziu la data de 01.08.2020.

 • (2) Se împuternicește primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să numească, prin dispoziție, comisia de predare - primire a imobilului prevăzut la art.1.

Art.3. Cu ducerea ia îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;             z

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Fundației Cultural Științifice "Millenium”.

  PREȘEDINTE DE Ș^blNȚĂ

  Nicolae STE NCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,


SECRETAR GENERAL, jurist'loii DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020