Hotărârea nr. 153/2020

hotarirea 153 - 30 iunie 2020 - prelungire durata contract de inchiriere Patrascioiu Nicolae PFA


ROMAN IA Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR

HOTĂRÂREA NR.153

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.20103/2010, încheiat cu Pătrășcioiu Nicolae PFA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.22631 din data de 23.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune prelungirea, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 05.07.2025, a duratei contractului de închiriere nr.20103/06.07.2010, încheiat cu Pătrășcioiu Nicolae PFA, având ca obiect închirierea spațiului în suprafață de 9,6 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, în incinta PT 36, zona Traian, strada Buna Vestire nr.3;

Văzând Raportul nr.22933 din data de 25.06.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.131/2010 Consiliul Local a aprobat inchirierea prin licitație publică cu strigare a spațiului în suprafață utilă de 9,6 mp, proprietatea publică a municipiului, rămas liber prin modernizarea PT 36, zona Traian, din strada Buna Vestire nr.3, în vederea amenajării unui atelier de prestări servicii; ulterior, în urma organizării licitației publice cu strigare și desemnării câștigătorului, a fost încheiat contractul de închiriere nr.20103/06.07.2010, cu Pătrășcioiu Nicolae persoană fizică autorizată, pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 06.07.2015, și a cărui durată a fost prelungită cu acordul Consiliului Local prin hotărârea nr.130/30.06.2015;

Ținând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.21195/15.06.2020, prin care Pătrășcioiu Nicolae Persoană Fizică Autorizată a solicitat prelungirea contractului de închiriere susmenționat;

în temeiul prevederilor art.608 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), (2), lit.c), alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Durata contractului de închiriere nr.20103/06.07.2010, încheiat cu Pătrășcioiu Nicolae PFA, având ca obiect închirierea spațiului în suprafață de 9,6 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, PT 36, zona Traian, strada Buna Vestire nr.3, se prelungește pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 05.07.2025, încheindu-se în acest sens un act adițional la contract.

ArL2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Direcției Dezvoltare Locală ;

  • - Direcției Economico - Financiare ;

  • - Pătrășcioiu Nicolae PFA.