Hotărârea nr. 152/2020

hotarirea 152 - 30 iunie 2020 - modificare anexa 6 contract delegare serviciu transport

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS _ SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M


HOTĂRÂREA NR.152

privind modificarea Anexei nr. 6 - „Diferențele de Tarif” la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.380 din 28 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.22679 din 23.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.6 -,,Diferențele de Tarif’ la Contractul de delegare a serviciului de transport local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.380 din 28 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare și înlocuirea acestei anexe cu o altă anexă;

Văzând Raportul nr.22928 din data de 25.06.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr. 3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr.380/28.11.2018, a fost încheiat Contractul nr.49043/27.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, între Municipiul RâmnicuVâlcea și ETA S.A, iar una din anexele Contractului mai sus menționat este Anexa nr. 6 - Diferențele de Tarif, compusă din Anexa nr. 6.1 - „Categoriile de călători care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun” și Anexa nr. 6.2 - „Modelul formularului de decont pentru Diferențele de Tarif ”;

în temeiul prevederilor art.2, alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2020, privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.42/2017 și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(7), lit. n), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.6 - „Diferențele de Tarif’ la Contractul de delegare a serviciului de transport local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.380 din 28 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare și înlocuirea acestei anexe cu anexa la prezenta hotărâre.

Art2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și societatea ETA S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății ETA SA.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicolae STELIAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, jurist loiVâlDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

Nr. crt.

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate (lei/unitate)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

1.

Beneficiarii Legii 44/1994 (veterani de război)

100%

100 lei/abonament lunar

Legea nr. 44/1994

2.

Persoane ce au fost persecutate politic din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

100%

100 lei/abonament lunar

Legea nr. 118/1990 și decretul lege 189/2000

3.

Beneficiarii       Legii       341/2004

(revoluționari)

100%

100 lei/abonament lunar

Legea nr. 341/2004

4.

*Persoanele cu handicap, nevăzători

100%

100 lei/abonament lunar

Legea nr. 448/2006 HCLnr. 131/2007 modif.prin HCL nr.94/2009

5.

Locuitorii municipiului care au împlinit vârsta de 62 de ani

100%

100 lei/abonament lunar

Legea nr. 147/2000

HCL nr.93/2006

6.

Pensionarii cu vârsta până la 62 de ani cu pensia mai mică decât cea stabilită în conformitate cu prevederile legale, în ceea ce privește nivelul pensiei sociale minime garantate

50%

50 lei/abonament lunar

13 lei/abonament 1 săptămână

25 lei/abonament 2 săptămâni

37 lei/abonament 3 săptămâni 1,25 lei/bilet

Legea nr. 147/2000 HCL nr.93/2006 modif.prin HCL nr.25/2008și HCL nr.264/2018

7.

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, cu domiciliul în municipiul Râmnicu Vâlcea

50% UAT

50% Unitatea de învățământ din municipiul Râmnicu

Vâlcea

100 lei/abonament lunar

25 lei/abonament 1 săptămână

50 lei/abonament 2 săptămâni

75 lei/abonament 3 săptămâni

H.G.nr.435 din

28.05.2020

8.

Donatorii de sânge

50%

50 lei/abonament lunar

HG nr. 1364/2006

9.

Copii în vârstă de până la 7 ani, cu excepția elevilor

100%

-

HCL nr.93/2006

Delegata! va elibera Titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de reduceri/gratuități, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

Anexa nr. 6 -


Anexa nr 6.1 ■= Categoriile de CălătoANEXA Nr. *     __ la

HOTĂRÂREA


CONSILIULUI LOCALreduceri la transportul în comun


eneficiază de gratuități și


Decontarea se efectuează prin Direcția de protecție socială pe bază de factură.

Anexa nr. 6.2 - ModeiuS formuSarului de decont pentru Diferențele de Tarif

Nr. crt.

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Abonamente / călătorii vândute

Nivelul protecției sociale acordate (lei/unitate)

Sume totale

(lei)

Document justificativ necesar

(D

(2)

(3)

(4)=(2)x(3)

(5)

1.

Beneficiarii Legii 44/1994 (veterani de război)

2.

Persoane ce au fost persecutate politic din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

3.

Beneficiarii Legii 341/2004 (revoluționari)

4.

Persoanele cu handicap, nevăzători

5.

Locuitorii municipiului care au împlinit vârsta de 62 de ani

6.

Pensionarii cu vârsta până la 62 de ani cu pensia mai mică decât cea stabilită în conformitate cu prevederile legale, în ceea ce privește nivelul pensiei sociale minime garantate

7.

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, cu domiciliul în municipiul Râmnicu Vâlcea

8.

Donatorii de sânge

_____

9.

Copii în vârstă de până la 7 ani, cu excepția elevilor