Hotărârea nr. 151/2020

hotarirea 151 - 30 iunie 2020 - aprobare PUD construire sediu firma beneficiar Vasile Gheorghe Cristian

ROMÂN IA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M. SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1 .

HOTĂRÂREA NR.151

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu -Construire sediu firmă și spațiu de depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate”, beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.22262 din data de 22.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune aprobarea documentației de urbanism "P.U.D -Construire sediu firmă și spațiu de depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate, strada Goranu nr. 56 A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian;

Văzând Raportul nr.22264 din 22.06.2020, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor pubiice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor isterice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile favorabile conform legislației în vigoare, în certificatul de urbanism nr.35/50664 din 10.01.2020, precum și al Arhitectului - Șef nr. 86 din 05.06.2020;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firmă și spațiu de depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate, strada Goranu nr.56 A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian, cu respectarea următoarei condiții:

a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

  • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferente "Planului Urbanistic de Detaliu -Construire sediu firmă și spațiu de depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate, strada Goranu nr. 56 A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian, aprobată conform alin. (1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

  • (3) Documentația aferentă "Planului Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firmă și spațiu de depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate, strada Goranu nr. 56 A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

  • (4) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

  • (5) Raportul informării și consultării publicului nr.20689 din 10.06.2020, întocmit de către Societatea Arhigrup S.R.L prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Urbanism.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nicolae STELIAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, juristWDIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

SC ARHIGRUP SRL


CĂTRE, MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA Arhitectul Sef al Municipiului, D-l arh. Petre Dragos Mihaila


RAPORT INFORMARE,

Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA si SPAȚIU DEPOZITARE, DISTRIBUȚIE, DESFACERE PRODUSE COMERCIALE; ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE , strada Goranu, nr.56A, mun. Ramnicu Valcea, jud.Valcea.

Documentația PUD - Construire Sediu firma si Spațiu depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale; împrejmuire proprietate; strada Goranu, nr.56A, mun. Rm Valcea a fost elaborata la comanda d-lui Vasile Gheorghe-Cristian cu domiciliul in municipiul Rm. Valcea, ca urmare a solicitării din Certificatul de urbanism nr. 35/50664 emis de Primăria municipiului Ramnicu Valcea la data de 10.01.2020.

Este obtinut Avizul favorabil al CTUAT nr. 6 / 2020 pentru elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu amintit mai sus.

Conform Planului Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism, imobilul ce face obiectul prezentei documentatii nu intra sub incidența unei zone cu interdicții sau regim protejat dar se afla parțial in zona de protecție fata de rețele tehnico-edilitare/linii electrice.Terenul de amplasamentul in suprfata de 1952 mp face parte din UTR. J5 si K5, Ml - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri. Folosința actuala a terenului conf. extrasului de carte funciara pentru informare nr.89032/22.11.2019, este de 506 mp curii-construcții si 1446 mp arabil.

Conform planului de amplasament si delimitare, imobilul are acces la drum public, strada Goranu; indicatorii urbanistici conf. PUG aprobat: (POT) max. = 60% (75%-conditionat) si (CUT)max. = 2,5 mp.ADC/mp.teren. Zona dotata cu utilitati.

Prin propunerea făcută in PUD se realizează așezarea construcțiilor in parcela retras de la aliniament, respectandu-se Codul civil fata de limita laterala sud si limita posterioara vest, cu așezarea pe limita laterala nord de proprietate avand acceptul notarial al proprietarului de la nr.cad. 36299 d-l Baiasu lon-Sebastian si se obține POT ~ 36%, CUT = 0,4mp. ADC/mp.teren;

Se realizează organizarea circulației auto si pietonale in parcela si racordul la strada Goranu, accesele pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, asigurarea locurilor de parcare, asigurarea accesului autospecialelor si personalului la intervenție in caz de urgenta, necesitatea dimensionării numărului fluxurilor de evacuare in cazul situațiilor de urgenta, semnalizarea corespunzatoarea a circulațiilor prin marcaje si indicatoare de circulație;

Deasemenea, este rezolvata echiparea edilitara a parcelei studiate in corelare cu structura edilitara existenta a zonei si a avizelor de amplasament obținute, dimensionarea lor conform normelor si normativelor tehnice in vigoare, propuneri de dezvoltare a infrastructurii edilitare; proprietatea asupra terenurilor, statutul juridic si circulația terenurilor, identificarea dreptului de proprietate a terenurilor care fac obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu.

In documentația de urbanism sunt prevăzute etapele de elaborare conform Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUD - MLPAT, indicativ GM 009/2000.

In cursul elaborării documentația de urbanism PUD a parcurs etapele de avizare obținând toate avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 35/50664 din 10.01.2020 emis de Primăria municipiului Ramnicu Valcea

Conform Legii 350/2001 cu modificările si completările ulterioare, prevederilor Ordinului nr.2701/2010 si Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobat cu HCL nr.96/2011, s-au parcurs etapele privind consultarea si implicarea publicului.

Procedura de implicare a publicului in elaborarea PUZ - planul urbanistic zonal a demarat practic odata cu postarea pe site-ul primăriei wwvv.primariavl.ro si la avizierul de la sediul Primăria Rm. Valcea din data de 05.02.2020; continuata in data de 20.02.2020 prin amplasarea la loc vizibil a panoului de afisaj, pe amplasamentul parcelei studiate adiacent trotuarului la str. Goranu, cuprinzând datele necesare informării, inclusiv planul de reglementari urbanistice posibila mobilare, atașat in fotocopie;

S-au obtinut Declaratii_Acord de către inițiator PUD, d-1 Vasile Gheorghe-Cristian, de la toti vecinii direct implicati, astfel: Declaratie-Acord Popescu Ion, încheiere de autentificare nr.310 in data de 21.02.2020, BIN-Gutau Mariana; Declaratie-Acord Popescu Gheorghe-Emanoil încheiere de autentificare nr.875 in data de 24.02.2020, BIN-Ion Traian; Declaratie-Acord Semenic Livia încheiere de autentificare nr.380 in data de 28.02.2020, BIN-Gutau Mariana; Declaratie-Acord Baiasu lon-Sebastian, încheiere de autentificare nr.446 in data de 09.03.2020, BIN-Gutau Mariana.

Procedura de implicare a publicului in elaborarea PUD si invitația de a participa cu observatii s-a efectuat si prin presa locala odata cu publicarea celor 4 anunțuri prin A.P.M. Valcea ( atașate in copie documentație PUD).

Pe parcursul procedurii de informare si consultare a publicului inițiatorul si elaboratorul PUD si nici Primăria municipiului Rm.Valcea - Direcția de urbanism, nu au primit nici o scrisoare sau alta comunicare scrisa privind propuneri, sugestii sau observatii privind PUD.

Prin PUD nu se propun transferuri de teren, nu sunt prevăzute costuri care sa fie suportate de autoritatea publica locala. Toate costurile aferente realizării investiției cad in sarcina investitorului, persoana fizica d-1 Vasile Gheorghe-Cristian.

SC. ARHIGRUP SRL

arh. Adrian Ciocanau                           /

Urbanist - specialist Registrul Urbaniștilor din Romania.

Președinte de ședința SecretarWneral,