Hotărârea nr. 150/2020

hotarirea 150 - 30 iunie 2020 - aprobare PUZ Construire bloc strada Ostroveni nr 103

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.150

privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire bloc de locuințe D+P+4E+E5 retras, cu spații comerciale la parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr. 103”, inițiator CDA Imobiliare SRL

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Referatul nr.22774 din data de 24.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire bloc de locuințe D+P+4E+E5 retras, cu spații comerciale la parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr.103”, inițiator CDA Imobiliare SRL;

Văzând Raportul nr.22786 din 24.06.2020, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere avizul favorabil nr.58 din 26.07.2019 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.89 din 12.06.2020 al Arhitectului Șef, și ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr. 824/18901 din 21.05.2019;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism ”PUZ și RLU - Construire bloc de locuințe D+P+4E+E5 retras, cu spații comerciale la parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr. 103”, inițiator CDA Imobiliare SRL, cu respectarea următoarei condiții:

a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

  • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă ”PUZ și RLU - Construire bloc de locuințe D+P+4E+E5 retras, cu spații comerciale la parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr.103”, inițiator CDA Imobiliare SRL, aprobată conform alin.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

  • (3) Documentația aferentă "PUZ și RLU - Construire bloc de locuințe D+P+4E+E5 retras, cu spații comerciale la parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr.103”, inițiator CDA Imobiliare SRL, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

  • (4) Raportul informării și consultării publicului nr.22.247 din 19.06.2020, întocmit de către proiectant Birou Independent de Arhitectură - Rădulescu Dorin, specialist RUR, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Urbanism.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nicolae STELIANCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL,


Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

Radidescu Dorin

CĂTRE,

MUNICIPIUL RAMNICU VÂLCEA

It ' b/ CENWl DE INFORMARE A CETĂȚENILOR

Nr...

l' Servicii .....                     [

.....                                                                                                                                           . i

Arhitectul Sef al Municipiului

RAPORT,

ANEXA Nr. ~ ________13

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. 450 din


al elaboratorului de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) -PLAN URBANISTIC ZONAL

AMPLASARE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E-5retras

CU SPATE COMERCIALE LA PARTER

Mun. Rin. Vâlcea, strada Ostroveni ,nr. 103


arhitect Dorin Radulescu-urbanist cu drept de semnătură RUR;

Documentația de urbanism PUZ -AMPLASARE LOCUINȚE COLECTIVE

D+P-ME-5 retras, CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, si a fost elaborata la coj CDA IMOBILIARE SRL prin Dumitru Elena , cu domiciliul in București, strada M.

Kogalniceanu, nr.37, ap 3 , jud Valcea,ca urmare a solicitării din Certificatul de urbanism nr.824/1890 din 21 05 2019, emis de primăria Municipiului Rm. Valcea.

Prin solicitarea de realizare a unui imobil de locuințe colective, cu spatii comerciale la parterr, cu un regim de înălțime D+P+4E-5E parțial pe parcela proprietate privata , Primăria mun Rm. Valcea impune prin Certificatul de Urbanism studierea si reglementarea la nivel de plan urbanistic zonal modificat a PUZ existent , proprietatea CDA IMOBILIARE SRL, in suprafața de 1041mp, amplasata in municipiul Rm.Valcea, pe strada Ostroveni, nr. 103 , din municipiu.

Conform PUG aprobat parcela se afla in UTR17, - subzona Ml

Plecând de la situația existenta in parcela cu desfășurare la strada Ostroveni si configurarea volumetrica a zonei, s-a urmărit reîntregirea volumetrica a tronului străzii

rezol vandu-se solicitările din tema privind regimul de înălțime,rezol vandu-se:

a/ realizarea unei volumetrii echilibrate a imobilului amplasat in frontul străzii - devenit

cap de persectiva a străzii datorita curbei către Vest a străzii

-amenajare accese carosabile si parcari la demisolul imobilului, cu accese posibile din strada Ostroveni si di strada Frunzișului.

  • -nu se aduc modificări indicatorilor urbanistici aprobati: POT, CUT, regim maxim de înălțime, aliniamente, retrageri fata de limiteloe de proprietate, etc.

  • •• relațiile de circulație pietonale si carosabile , asigurarea accesului de urgente si salubritate, a spatiilor de parcare si a spatiilor verzi, a platformelor gospodărești, echiparea ou rețele pentru alimentarea cu energie electrica, apa potabila, canalizare,

Pentru elaborarea documentației de urbanism sunt prevăzute etapele de elaborare conform Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUZ - GM 010/2000.

Documentația de urbanism in cursul elaborării a parcurs etapele de avizare obținând toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism ;

Conform prevederilor Ordinului nr.2701/2010 si Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobat cu HCL nr.96/2011, a parcurs etapele privind consultarea populației si implicarea publicului.

Procedura de implicare a publicului in planul urbanistic zonal a demarat practic odata cu solicitarea făcută către primăria mun Rm. Valcea pentru postarea pe site-ul primăriei www primariavl.ro începând cu data de 19 12 2019, continuata pana in data pezentului material, prin amplasarea la loc vizibil,pe panoul din holul primarieei mun. Rm. Valcea, amplasarea pe pe amplasament (parcela studiata) a panoului de afisaj cuprinzând datele necesare informării, inclusiv planul de reglementari urbanistice, atașat in fotocopie;

Terenurile învecinate aparțin domeniului public, nefiind necesare solicitări de puncte de vedere a le levecinilor.

Urbanist c« dr arh. Dorinentru Registrul Urbaniștilor din Romanța


președinte de ședință, Secretar general, J