Hotărârea nr. 15/2020

hotarirea 15 - 30 ianuarie 2020- aprobare salarii SCM


ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 118/21.01.2020 al cărui semnatar este Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin care se propune: aprobarea, începând cu data de 01.01.2020 a salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea și încetarea aplicabilității prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.31 din 31.01.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea;

Având în vedere Raportul nr.121/22.01.2020 întocmit de Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2 de buget - finanțe, prognoze economico - sociale;

în temeiul prevederilor art.3 alin.(1), alin.(4), art.6 și art.11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și ale art.552 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în conformitate cu prevederile art. 1 al in. (1) și art.2 din HG. nr.935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară;

Luând în considerare consultările care au avut loc cu repezentanții salariaților din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, consemante în Minuta nr. 106 din 20.01.2020;

în baza art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.a) și alin.(3), lit.c), coroborat cu art.139, alin.(3) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.01.2020 se aprobă salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data aplicării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr.31 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi dată publicității și se comunică în copie :

 • • Instituției Prefectului-Județul Vâlcea;

 • • Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • • Direcției Resurse Umane;

 • • Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/^ Diana Mari a IONESCU /f * /

  :    CONTRASEMNEAZĂ PEj/tRU LEGALITATE

  SECRETAR GENERAL,

  ; * «           jurist Ion DIDOIU

  Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020

Anexa la HCL nr. 1b /    6?/.

SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL SPORT CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA conform Anexei nr. VIII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 01 ianuarie 2020

PRIMA!

Mircia GU/

Funcții contractuale de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

SALARIUL DE BAZĂ

GRAD II

Coeficient minim

Coeficient maxim

Salariul de bază coresp. coef.minim

Salariul de bază coresp. coef.maxim

1

Director

S

4.52

5.53

10080

12332

2

Director adjunct, contabil șef, inginer șef

S

3.80

4.57

8474

10191

3

Șef serviciu, șef secție

S

3.06

4.11

6824

9165

4

Șef birou, șef atelier

S

2.74

3.29

6110

7337

Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr.

Crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient minim/ maxim

Salariul de bază la gradația 0

GRADAȚIA

1

2

3

4

5

1

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier gradul IA

S

1.46

3256

3500

3675

3859

3955

4054

2.28

5084

5466

5739

6026

6177

6331

gradul I

s

gradul II

s

debutant

s

2

Consilier juridic gradul IA

s

gradul I

s

gradul II

s

debutant

s

3

Referent, inspector, arhivar, referent casier IA

M

I

M

II

M

debutant

M

4

Administrator I

M

5

Casier, magaziner

M;G

6

îngrijitor

M/G

7

Muncitor calificat I

M;G

II

M; G

TI J

K4- n

1.28

2854

3068

3222

3383

3468

3554

1.60

3568

3836

4027

4229

4334

4443

1.28

2854

3068

3222

3383

3468

3554

1.55

3457

3716

3902

4097

4199

4304

1.37

3055

3284

3448

3621

3711

3804

1.46

3256

3500

3675

3859

3955

4054

2.28

5084

5466

5739

6026

6177

6331

1.37

3055

3284

3448

3621

3711

3804

1.83

4081

4387

4606

4837

4958

5081

1.28

2854

3068

3222

3383

3468

3554

1.55

3457

3716

3902

4097

4199

4304

1.37

3055

3284

3448

3621

3711

3804

1.17

2609

2805

2945

3092

3170

3249

1.46

3256

3500

3675

3859

3955

4054

1.09

2431

2613

2744

2881

2953

3027

1.15

2565

2757

2895

3039

3115

3193

1.07

2386

2565

2693

2828

2899

2971

1.14

2542

2733

2870

3013

3088

3166

1.07

2386

2565

2693

2828

2899

2971

1.14

2542

2733

2870

3013

3088

3166

1.46

3256

3500

3675

3859

3955

4054

1.10

2453

2637

2769

2907

2980

3054

1.16

2587

2781

2920

3066

3142

3221

1.02

2275

2445

2567

2696

2763

2832

1.12

2498

2685

2819

2960

3034

3110

1.10

2453

2637

2769

2907

2980

3054

1.17

2609

2805

2945

3092

3170

3249

1.04

2319

2493

2618

2749

2817

2888

1.11

2475

2661

2794

2934

3007

3082

1.01

2252

2421

2542

2669

2736

2805

XII

IVI, KJ

1.05

2342

2517

2643

2775

2844

2916

IV

M;G

1.00

2230

2397

2517

2643

2709

2777

1.04

2319

2493

2618

2749

2817

2888

8

Muncitor necalificat I

M;G

1.00

2230

2397

2517

2643

2709

2777

1.03

2297

2469

2593

2722

2790

2860

Director

Marius Tuca


Contabil sef

Daniela Tufeanu


Insp specialitate Diana Mielcioiu