Hotărârea nr. 149/2020

hotarirea 149 - 30 iunie 2020 - indreptare eroare materiala in PUG

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN 150.14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR1SO/CE1 27001:2013 019/51

HOTĂRÂREA NR.149

privind îndreptare eroare materială în Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Râmnicu Vâlcea în zona Bataluri Stolniceni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.18519 din data de 22.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la îndreptarea erorii materiale din Planul Urbanistic General actual al municipiului privind funcțiunea urbanistică din zona batalurilor Stolniceni, în sensul atribuirii funcțiunii G1 suprafeței de teren S=144.676 m.p. similar zonei învecinate pe care sunt amplasate tot bataluri;

Văzând Raportul nr.22294 din data de 22.06.2020, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Luând în considerare cererea nr.5597 din data de 11.02.2020, prin care domnul Cristea Vasile a solicitat inițierea procedurii de îndreptare materială în PUG-ul municipiului Râmnicu Vâlcea în zona batalurilor Stolniceni ;

Ținând seama de faptul că, în urma consultării și prelucrării documentelor pe PUG-ul actual în vigoare și analizării perimetrului suprafeței de teren ce face obiectul solicitării de îndreptare a erorii materiale, a rezultat că o suprafață de teren de 144.676 m.p., în mod eronat, în planșa "reglementări urbanistice” a PUG-ului, este colorată în albastru, reprezentând "ape”, dar, în realitate, această suprafață este ocupată de teritoriu uscat, respectiv bataluri ;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196. alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Planul Urbanistic General actual al municipiului privind funcțiunea urbanistică din zona batalurilor Stolniceni, în sensul atribuirii funcțiunii G1 suprafeței de teren S=144.676 m.p. similar zonei învecinate pe care sunt amplasate tot bataluri.

  • (2) Materializarea liniei noului intravilan este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, suprafața ce face obiectul îndreptării materiale, trecută de la ”APE” la ”01”, fiind de 144.676 m.p.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Urbanism.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nicolae STELICONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, juristloADIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020


S introdusa in intravilan

S “144676 mp


LilhEc IMTC.WÎLAU actuala conform

PUG 2013


BATAL U.S.G.


BATAL U.S.G.


BATAL


BATAL U.S.G.


BATAL


CONSILIULUI LOCAL


LIMITA INTRAVILAN

PROPUSA