Hotărârea nr. 148/2020

hotarirea 148 - 30 iunie 2020 - stabilire masuri functionare terase

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


r.


SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR 1S0/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.148

pentru stabilirea unor măsuri temporare privind funcționarea teraselor de alimentație publică amplasate pe domeniul public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.18100 din 20.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri temporare privind funcționarea teraselor de alimentație publică amplasate pe domeniul public al municipiului, precum și raportul nr.21184 din 15.06.2020, întocmit de Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice;

Văzând comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură ;

Având în vedere că prin Decretul nr. 195/2020 a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României, ce a fost prelungită prin Decretul nr. 240/2020, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 a fost declarată starea de alertă și s-au stabilit măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr. 5/2020, stare de alertă prelungită prin Hotărârea Guvernului nr.476/2020;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.104/2003 privind autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale:

în baza art.129, alin.(1), alin.(2). lit.d), art.139, alin.(3) și ari.196, aiin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi "pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru atenuarea efectelor economice în contextul deciziilor luate pentru □revenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, se stabilesc următoarele măsuri temporare privind funcționarea teraselor de alimentație publică amplasate pe domeniul public al municipiului, după cum urmează:

  • a) pentru perioada corespunzătoare lunilor martie, aprilie și mai 2020 se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea domeniului public în vederea amenajării de terase de alimentație publică, taxă prevăzută la pct.l, lit.b) din anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2019 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020. Măsura se aplică numai pentru terasele compuse din structuri fixe la solicitarea scrisă de acordare a scutirii depusă de agentul economic la Primăria municipiului Râmnicu - Vâlcea, Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice;

  • b) pentru perioada corespunzătoare lunilor iunie, iulie și august 2020, taxa pentru utilizarea domeniului public în vederea amenajării de terase de alimentație publică, va fi de 50% din taxa pentru sezon aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.371/2019;

  • c) pentru agenții economici care au achitat anticipat taxa pentru utilizarea domeniului public în vederea amenajării de terase de alimentație publică corespunzătoare perioadelor prevăzute la lit.a) și b), se va proceda la compensări cu obligațiile viitoare datorate bugetului local cu aceeași destinație (utilizarea domeniului public în vederea amenajării de terase de alimentație publică).

  • Ar t.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.

  • Ar t.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Serviciului Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, juristWDIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020