Hotărârea nr. 147/2020

hotarirea 147 -30 iunie 2020 - scutire chirie Lucicoricom

ROMAN IA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN .ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.147

privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferentă contractului de închiriere nr.493 din 28.11.2017, pentru perioada 17.03.2020 - 31.05.2020, contract încheiat între Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea și societatea Lucicoricom SRL

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.22590 din data de 23.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferentă contractului de închiriere nr.493 din 28.11.2017, pentru perioada 17.03.2020 - 31.05.2020, contract încheiat între Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea și societatea Lucicoricom SRL;

Văzând Raportul nr.855 din 23.06.2020, întocmit de Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că urmare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 210/2017, Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea a preluat și contractul de închiriere încheiat cu societatea Lucicoricom SRL, contract înregistrat după preluare sub nr. 493 din 28.11.2017, având ca obiect închirierea unui teren în suprafață de 52,87 m.p și 45,00 m.p (terasă), situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Splaiul Independenței nr. 13;

Ținând seama de adresa înregistrată la Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea sub nr. 15848 din 22.06.2020 prin care societatea Lucicoricom SRL a solicitat scutirea de la plata chiriei și a utilităților pe prioada 17.03.2020 -31.05.2020, motivat de întreruperea totală a activității, determinată de instituirea stării de urgență/alertă pe teritoriul României, atașând la solicitare și certificatul pentru situație de urgență nr. 2036/CSU/MEEMA/fip 1 din 06.04.2020;

Având în vedere că prin Decretul nr. 195/2020 a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României, ce a fost prelungită prin Decretul nr. 240/2020, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 a fost declarată starea de alertă și s-au stabilit măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr. 5/2020, stare de alertă prelungită prin Hotărârea Guvernului nr.476/2020;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

în baza art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.f), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata chiriei aferentă contractului de închiriere nr.493 din 28.11.2017, pentru perioada 17.03.2020 - 31.05.2020, contract încheiat între Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea și societatea Lucicoricom SRL.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Sport Club Municipal Rm. Vâlcea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Sport Club Municipal Rm. Vâlcea.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicolae


ONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020