Hotărârea nr. 146/2020

hotarirea 146 - 30 iunie 2020 - aprobare Deviz reactualizat sala de sport scoala nr 4

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.146

privind aprobarea Devizului General Reactualizat pentru ”Sala de sport Școala gimnazială nr.4 Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.22253 din data de 22.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Devizului General Reactualizat pentru obiectivul de investiție ”Sala de sport Școala gimnazială nr.4 Râmnicu Vâlcea”;

Văzând Raportul nr.22254 din 22.06.2020, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), art. 139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Devizul General Reactualizat pentru obiectivul de investiție ”Sala de sport Școala gimnazială nr.4, Râmnicu Vâlcea, la valoarea totală de 1.938.033,85 lei fără TVA, respectiv 2.304.384,05 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 1.645.811,21 lei fără TVA, respectiv 1.958.515,34 lei cu TVA, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Investiții si Achiziții Publice. ,                                             > J                                      J

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții si Achiziții Publice.

5                                               J »                                      J

Proiectant general:

SC PROINVEST SRL - Rm.VALCEA

J 38/95/1998

CF 10258474

al obiectivuluiDEVIZ GEN


SALA DE SPORT ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 4 Rin. VALCEA

Amplasament Rm. Valcea -Strada Calea lui Traian 97

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de lucrări

Valoare (fără

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

LI.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

88,054.47

16,730.35

104,784.82

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

13,145.64

2,497.67

15,643.31

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTALCAPITOL 1

101,200.11

19,228.02

120,428.13

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

41,847.03

7,950.94

49,797.97

TOTAL CAPITOL 2

41,847.03

7,950.94

49,797.97

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

4,300.00

817.00

5,117.00

3.1.1. Studii de teren

2,000.00

380.00

2,380.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

2,300.00

437.00

2,737.00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500.00

285.00

1,785.00

3.3.

Expertizare tehnică

4,000.00

760.00

4,760.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic a! clădirilor

200.00

38.00

238.00

3.5.

Proiectare

55,955.00

10,631.45

66,586.45

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabi'itatc

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generai

8,100.00

1,539.00

9,639.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4,400.00

836.00

5,236.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

37,455.00

7,116.45

44,571.45

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistenta tehnica

12,930.00

2,456.70

15,386.70

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.1. pe perioada de execu/ie a lucrărilor

2,200.00

418.00

2,618.00

Pagina 1 din 2

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

800.00

152.00

952.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

9,930.0C

1,886.70

11,816.70

TOTAL CAPITOL 3

78,885.00

14,988.15

93,873.15

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

1,470,493.26

279,393.72

1,749,886.98

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

51,205.00

9,728.95

60,933.95

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,521,698.26

289,122.67|     1,810,820.93

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32,270.81

6,131.45

38,402.26

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

32,270.81

6,131.45

38,402.26

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9,874.87

0.00

9,874.87

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

8,229.06

0.00

8,229.06

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,645.81

0.00

1,645.81

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constniire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

152,257.77

28,928.98

181,186.75

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate         ___

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

194,403.45

35,060.43

229,463.88

TOTAL

1,938,033.85

366,350.21

2,304,384.05

din care: C+M

1,645,811.21

312,704.13

1.958,515.34

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șiteste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice și teste                 _________

_________ 0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,938,033.85

366,350.21

2,304,384.05

din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 4 4,2 -r 5.LI)

1,645,811.21

312,704.13

1,958,515.34\      Data: 12 iunie 2020

* \wW\ M

A                          Beneficiar/lnvestitor

\                     Municipiul Rm. Vaicea

Președinte de ședință, ( f7) Secretar general, V /

Întocmit-Proiectant general

SC Proinvest SRL-Rni. Valdg

ing. Florin PAUNjg pftoKwesr^

Pagina 2 din 2                .                      8R