Hotărârea nr. 145/2020

hotarirea 145 - 30 iunie 2020 - rectificare buget SCM pentru anul 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS . SR EN ISO 9001:2015 41.0/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.145

privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.235324 din data de 19.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, precum și Raportul nr.237214 din data de 22.06.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 cu o valoare totală de 11.011.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, iar în urma rectificării bugetare acesta a ajuns la valoarea totală de 10.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(5), art.67, alin.(1) și art.68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, prin diminuarea acestuia cu suma de 105.800 lei - subvenție acordată din bugetul local.

(2) Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alin.(1) ajunge la valoarea totală de 10,005,600 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli și este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Sport Club Municipal.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,


SECRETAR GENERAL, juristWfDIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

Județul : VÂLCEA

MUNICIPIUL RM VALCEA Unitatea : Sport Club Municipal Cod fiscal: 36834570


AnexaBugetul instituțiilor publice si activităților finanțate din venituri proprii si subvenții

PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care

- lei-

Total an

Influente

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

VENITURI

TOTAL VENITURI -{ 00.02+00.15+00.17+45.10}

000110

10,005,600

-105,800

3,481,400

2,283,200

2,901,000

1,340,00®

I. VENITURI CURENTE 4 00.03+00.12}

00.02

1,524,600

13,200

561,400

313,200

350,000

300,00D

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.13+00.14}

00.12

1,524,600

13,200

561,400

313,200

350,000

300,00D

C2. VANZAR! DE BUNURI SI SERVICII 4

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.14

1,524,600

13,200

561,400

313,200

350,000

300,00D

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50.00D

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33 10.19

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50,000

Diverse venituri

36.10

868,000

0

268,000

200,000

150,000

250,000

Alte venituri

36.10.50

868,000

0

268,000

200,000

150,000

250,000

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10

206,600

13,200

193,400

13,200

0

0

Donații si sponsorizări

37.10.01

206,600

13,200

193,400

13,200

0

0

IV. SUBVENȚII 4 00.18}

00.17

8,481,000

-119,000

2,920,000

1,970,000

2,551,000

1,040,00D

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-{42.10+43.10}

00.18

8,481,000

-119,000

2,920,000

1,970,000

2,551,000

1,040,00D

SUBVENȚII DE LA BZGETUL DE STAT

42.10

270,500

70,000

0

270,500

0

0

Sume alocate pentru indemniza?ii aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva

42.10.81

270,500

70,000

0

270,500

0

0

Subvenții de la aite administratii

43.10

8,210,500

-189,000

2,920,000

1,699,500

2,551,000

1,040,000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8,210,500

-189,000

2,920,000

1,699,500

2,551,000

1,040,000

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care

Trim. II

Trim. III

- lei -Trim. IV

Total an

Influente

Trim. I

TOTAL CHELTUIELI

50.10

10,005,600

-105,800

3,481,400

2,283,200

2,901,000

1,340,000

CHELTUIELI CAPITOL 67.10

Cultura, recreere si religie

67.10

10,005,600

-105,800

3,481,400

2,283,200

2,901,000

1,340,000

CHELTUIELI CURENTE

67.10-01

10,006,600

-105,800

3,482,400

2,283,200

2,901,000

1,340,00D

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.10-10

1,474,000

0

408,500

432,500

409,500

223,500

Cheltuieli salariate in1 bani

67.10-10.01

1,414,000

0

395,000

401,000

402,000

216,000

Salarii de baza

67.10-10.01.01

1,325,000

0

356,000

384,000

385,000

200,00D

Indemnizații de hrana

67.10-10.01.17

89,000

0

39,000

17,000

17,000

16,00D

Cheltuieli salariate in’ natura

67.10-10.02

24,000

0

0

24,000

0

0

Tichete de vacanta

67.10-10.02.06

24,000

0

0

24,000

0

0

Contribuții

67.10-10.03

36,000

0

13,500

7,500

7,500

7,500

Contribuția asiguratele pentru munca

67.10-10.03.07

36,000

0

13,500

7,500

7,500

7,500

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

67.10-20

8,532,600

-105,800

3,073,900

1,850,700

2,491,500

1,116,500

Bunuri si servicii

67.10-20.01

7,155,600

-105,800

2,169,900

1,615,700

2,351,500

1,018,500

Furnituri de birou

67.10-20.01.01

21,000

0

6,000

5,000

5,000

5,000

Materiale pentru curățenie

67.10-20.01.02

36,000

0

10,000

10,000

10,000

6,000

încălzit, iluminat si Forța motrica

67.10-20.01.03

164,000

0

72,000

72,000

10,000

10,000

Apa, canal si salubritate

67.10-20.01.04

93,000

0

32,000

32,000

15,000

14,000

Carburanți si lubrifiant!

67.10-20.01.05

2,000

0

1,000

500

500

0

Transport

67.10-20.01.07

153,000

0

55,000

50,000

21,000

27,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.W-20.01.08

25,000

0

9,000

9,000

4,000

3,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.10-20.01.09

6,230,600

-105,800

1,859,900

1,312,200

2,186,000

872,500

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.10-20.01.30

431,000

0

125,000

125,000

100,000

81,000

Reparatii curente

67.10-20.02

280,000

0

250,000

10,000

10,000

10,000

Hrana

67.10-20.03

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33,000

Hrana pentru oameni

67.10-20.03.01

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33,000

Medicamente si materiale sanitare

67.10-20.04

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5,000

Medicamente

67.10-20.04.01

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.10-20.05

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

Alte obiecte de inventar

67.10-20.05.30

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

Deplasări, detasari, transferări

67.10-20.06

545,000

0

400,000

70,000

45,000

30,000

Deplasări interne, detasari, transferări

67.10-20.06.01

300,000

0

200,000

50,000

30,000

20,000

Deplasări in strainatâte

67.10-20.06.02

245,000

0

200,000

20,000

15,000

10,000

—_____________________,______________ _________

_____________

__________

_______________________________________________________ .

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Pregătire prcfesionafe

67.10-20.13

Protecția muncii

67.10-20.14

Aite cneltuieli

67.10-20.30

Reciama si publicitate

67.10-20.30.01

Prime de asigurare n'on-viata

67.10-20.30.03

Chirii

67.10-20.30.04

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.10-20.30.30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-84

TITLUl XVII °LAT1 EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERARE iN ANUL CURENT

67.10-85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

67.10-85.01.01

Servicii recreative si sportive

67.10.05

Spcrt

67.10.05.01

VICEPRIMAR, Ninel Eusebiu VETELEANU

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Prevederi anuale

din care Trim. II

Trim. III

“ - lei -Trim. IV

Total an

Influente

Trim. I

10,000

0

0

5,000

5,000

0

7,000

0

2,000

2,000

2,000

1,000

223,000

0

108,000

55,000

43,000

17,000

88,000

0

38,000

20,000

20,000

10,000

14,000

0

8,000

3,000

2,000

1,000

36,000

0

12,000

12,000

11,000

1,000

85,000

0

50,000

20,000

10,000

5,000

-1,000

0

-1,000

0

0

0

-1,000

0

-1,000

0

0

0

-1,000

0

-1,000

0

0

0

-1,000

0

-1,000

0

0

0

10,005,600

-105,800

3,481,400

2,283,200

2,901,000

1,340,000

10,005,600

-105,800

3,481,400

2,283,200

2,901,000

1,340,000

DIRECTOR EXECUTIV,


Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget

Narcisa COLȚOS


Ana-Mari;


LASNITASECRETAR GENERAL,