Hotărârea nr. 144/2020

hotarirea 144 - 30 iunie 2020 - rectificare buget la Caminul pentru Persoane Varstnice pentru anul 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


SR EN ISO 9001:201 5 41 0/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/H.S SR ISQ/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.144

privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.229678 din data de 18.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020, precum și Raportul nr.237304 din data de 18.06.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de bugetfinanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.40 din 18.02.2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020, cu o valoare totală de 4.407.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

Ținând seama de faptul că, prin punerea în aplicare a Ordonanței Militare nr.8/09.04.2020 la nivelul Căminului pentru Persoane Vârstnice, care a impus izolarea preventivă la locul de muncă pentru personal, pentru o perioadă de 14 zile, a fost încasată de la Consiliul Județean Vâlcea suma de 8.233,60 lei; reprezentând alocație hrană, impunându-se, astfel, majorarea bugetului cu suma de 8.300 lei;

în temeiul prevederilor art. 19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.67, alin.(1) și art.68 din același act normativ;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 prin suplimentarea cu suma de 8.300 lei la Titlul II "Bunuri și servicii”, bugetul ajungând la valoarea totală de 4.415.300 lei.

(2) Bugetul instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice, rectificat conform alin.(1), având valoarea totală de 4.415.300 lei, este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Căminului pentru Persoane Vârstnice.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nicolae STELIACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL,


jurist


DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

Județul: VÂLCEA

MUNICIPIUL RM VALCEA

Unitatea : Căminul pentru Persoane Vârstnice

Cod fiscal : 37043353


AnexaBugetu! institutitior publice si activităților finanțate din venituri proprii si subvenții

PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

VENITURI

TOTAL VENITURI -{ 00.02+00.15+00 J7+45 .10}

000110

4,415,300

8,300

1,035,900

1,132,700

1,191,200

1,055,500

I. VENITURI CURENTE -{ 00.03+00.12}

00.02

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,000

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.13+00.14}

00.12

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -{

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.1-4

2,020,000

0

480,000

500,000

520.000

520,00D

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,00D

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,000

IV. SUBVENȚII -{00.18}

00.17

2,395,300

8,300

555,900

632,700

671,200

535,500

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-{42.10+43.10}

00.18

2,395,300

8,300

555,900

632,700

671,200

535,500

Subvenții de la alte administratii

43.10

2,395,300

8,300

555,900

632,700

671,200

535,500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2,395,300

8,300

555,900

632,700

671,200

535,500

TOTAL CHELTUIELI

50.10

4,415,300

8,300

1,035,900

1,132,700

1,191,200

1,055,500

CHELTUIELI CAPITOL 68.10

Asigurări si asistenta sociala

68.10

4,415,300

8,300

1,035,900

1,132,700

1,191,200

1,055,500

CHELTUIELI CURENTE

68.10-01

4,415,300

8,300

1,035,900

1,132,700

1,191,200

1,055,500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.10-10

2,783,900

0

659,900

704,400

781,200

638,400

Cheltuieli salarîale in> bani

68.10-10.01

2,667,300

0

645,400

688,900

708,800

624,200

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Total an

Influente

Salarii de baza

68.W-10.01.01

1,851,800

0

441,400

454,800

485,300

470,30D

Sporuri pentru condiții de munca

68.10-10.01.05

340,500

0

86,000

93,600

95,000

65,90D

Alte sporuri

68.1'0-10.01.06

296,200

0

77,000

80,700

83,000

55.50D

Indemnizații de delegare

68.1'0-10.01.13

200

0

0

200

0

D

Indemnizații de irana

68.10-10.01.17

143,600

0

36,000

39,600

40,500

27.50D

Alte drepturi saiariale in bani

68.10-10.01.30

35,000

0

5,000

20,000

5,000

5,000

Cheltuieli salariate in natura

68.10-10.02

56,600

0

0

0

56,600

0

Tichete de vacanta

68.10-10.02.06

56,600

0

0

0

56,600

0

Contribuții

68.10-10.03

60,000

0

14,500

15,500

15,800

14,200

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.10-10.03 07

60,000

0

14,500

15,500

15,800

14,200

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.10-20

1,631,400

8,300

376,000

428,300

410,000

417,10D

Bunuri si servicii

68.10-20.01

825,100

0

186,000

198,000

214,000

227,100

Furnituri de birou

68.10-20.01.01

2,000

0

0

2,000

0

0

Materiale pentru curățenie

68.10-20.01.02

20,000

0

0

7,000

7,000

6,000

încălzit, iluminai si forța motrica

68.10-20.01.03

254,000

0

80,000

83,000

33,000

58,000

Apa, canal si salubritate

68.10-20.01.04

70,000

0

14,000

24,000

16,000

16,000

Carburanți si lubrifiant!

68.10-20.01.05

1,000

0

0

1,000

0

D

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.10-20.01.08

2,000

0

1,000

0

1,000

D

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

68.10-20.01.09

16,000

0

0

5,000

6,000

5,00D

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

68.10-20.01.30

460,100

0

91,000

76,000

151,000

142.10D

Reparații curente

68.10-20.02

10,400

0

11,000

-600

0

D

Hrana

68.10-20.03

636,300

8,300

166,000

162,300

154,000

154,000

Hrana pentru oameni

68.10-20.03.01

636,300

8,300

166,000

162,300

154,000

154,000

Medicamente si materiale sanitare

68.10-20.04

85,000

0

12,000

31,000

21,000

21,00D

Medicamente

68.10-20.04.01

50,000

0

8,000

17,000

12,000

13,000

Materiale sanitare

68.10-20.04.02

19,000

0

2,000

9,000

4,000

4,000

Dezinfectant!

68.10-20.04.04

16,000

0

2,000

5,000

5,000

4,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.10-20.05

61,000

0

0

31,000

15,000

15.00D

Uniforme si echipament

68.10-20.05.01

1,000

0

0

1,000

0

0

Alte obiecte de inventar

68.10-20.05.30

60,000

0

0

30,000

15,000

15,000

Deplasări, detasari, transferări

68.10-20.06

2,000

0

0

1,000

1,000

0

Deplasar: interne, detasari, transferări

68.10-20.06.01

2,000

0

0

1,000

1,000

0

Cârti, publicații si materiale documentare

68.10-20.11

600

0

1,000

-400

0

0

Protecția muncii

68.10-20.14

10,000

0

0

5,000

5,000

0

Alte cheltuieli

68.10-20.30

1,000

0

0

1,000

0

0

Denumirea indicatorilbr

Cod indic.

Prevederi anuale

din care Trim. II

Trim. III

- iei-

Trim. IV

Total an

Influente

Trim. I

Alte Cheltuieli cu bunuri si servicii

68.10-20.30.30

1,000

0

0

1,000

0

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.1.0.04

4,415,300

8,300

1,035,900

1,132,700

1,191,200

1,055,500

VICEPR8MAR,

Ninel Eusebiu/iVETELEANU


DIRECTOR EXECUTIV,Narcisa COLȚOS


Sef Serv.Financiar-ContabiSitate, Buget Ana-Maria VLASNITAPREȘEDINTE ȘEDINȚA,


SECRETAR GENERAL, Mot>jDIDOIU, $4