Hotărârea nr. 143/2020

hotarirea 143 - 30 iunie 2020 - rectificare buget DAS pe anul 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.143

privind rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.231116 din 18.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.237331 din 18.06.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2020 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Direcției de Asistență Socială la valoarea totală de 34.937.200 lei;

Ținând seama de faptul c-a fost încasată de la Consiliul Județean Vâlcea suma de 7.424,40 lei, reprezentând alocație hrană, impunându-se majorarea bugetului cu suma de 7.500 lei, reprezentând alocație hrană și cazare pentru personalul izolat din Centrul Social de Urgență Ioana;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a, art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020, prin suplimentarea cu suma de 7.500 lei la Titlul II "Bunuri și servicii”, ajungând la valoarea totală de 34.944.700 lei .

Art.2. Bugetul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020, rectificat conform art.1, având valoarea totală de 34.944.700 iei, este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Direcsia de Asistentă Socială.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției de Asistență Socială.


NTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, \ SECRETAR GENERAL, jurisnon DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

Județul : VALCEA

MUNICIPIUL RM VALCEA Unitatea : Direcția de Asistenta Sociala

Cod fiscal : 15412972ANEXA Nr. .7__________la

HOTĂRÂREA

, CONSILIULUI LOCAL

I Nr.               din


AnexaBugetul local

PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              influente

Trim. 8

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

TOTAL CHELTUIELI

50.02

34,944,700       7,500

9,463,300

8,859,400

8,030,300

8,591,700

CHELTUIELI CAPITOL 68.02

Asigurări si asistenta sociala

68.02

34,944,700

7,500

9,463,300

8,859,400

8,030,300

8,591,700

CHELTUIELI CURENTE

68.02-01

34,975,000

7,500

9,463,300

8,889,700

8,030,300

8,591,700

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL

68.02-10

10,568,200

0

2,815,300

2,541,900

2,601,300

2,549,70D

Cheltuieli salariale in bani

63.02-10.01

9,930,300

0

2,469,600

2,485,700

2,481,500

2,493,500

Salarii de baza

68.02-10.01.01

8,902,000

0

2,215,100

2,224,000

2,216,900

2,246,00D

Alte sporuri

68.02-10.01.06

29,600

0

3,000

9,000

9,900

7,700

Indemnizații de hrana

68.02-10.01.17

998,700

0

251,500

252,700

254,700

239,800

Cheltuieli salariate in natura

68.02-10.02

353,800

0

290,000

0

63,800

0

Tichete de vacanta

68.02-10.02.06

353,800

0

290,000

0

63,800

V

Contribuții

68.02-10.03

224,100

0

55,700

56,200

56,000

56,20D

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.02-10.03.07

224,100

0

55,700

56,200

56,000

56,200

TITLUL II BUNUR! SI SERVICII

68.02-20

836,800

7,500

198,000

237,800

201,000

200,000

Bunuri si servicii

68.02-20.01

308,300

0

81,000

79,300

70,000

78,000

Furnituri de birou

68.02-20.01.01

12,000

0

4,000

0

8,000

0

Materiale pentru curățenie

68.02-20.01.02

13,000

0

4,000

0

9,000

D

încălzit, iluminat si torta motrica

68.02-20.01.03

46,300

0

15,000

16,300

5,000

10.00D

Apa, canal si salubrSate

68.02-20.01.04

12,000

0

3,000

3,000

3,000

3,000

Carburanți si lubrifiant!

68.02-20.01.05

10,000

0

2,000

4,000

4,000

0

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.02-20.01.00

Materiale si prestafide servicii cu caracter funcîtional

68.02-20.01.09

Hrana

68.02-20.03

Hrana pentru oameni

68.02-20.03.01

Medicamente si materiale sanitare

68.02-20.04

Medicamente

68.02-20.04.01

Bunuri ce natura obiectelor de inventar

68.02-20.05

Alte obiecte de inventar

68.02-20.05.30

Deplasări, detașări, transferări

68.02-20.06

Deplasați interne, detasari, transferări

68.02-20.06.01

Cârti, publicații si materiale documentare

68.02-20.11

Pregătire profesionala

68.02-20.13

Alte cheltuieli

68.02-20.30

Prime de asigurare non-viata

68.02-20.30.03

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.02-57

Ajutoare sociale

68.02-57.02

Ajutoare sociale in numerar

68.02-57.02.01

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

68.02-59

Asociatii si fundații

68.02-59.11

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.02-59.40

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

68.02-84

TITLUL XVH PLATi EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SJ RECUPERATE IN ANUL GURENT

68.02-85

Plati efectuate in snii precedenti si recuperate in anul curent

68.02-85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

68.02-85.01.01

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

Ajutor social

68.02.15.01

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50.50

Prevederi anuale

din care Trim. II


Trim. I


Total an

Influente

24,000

o

' 67000

-            6,000

6,000

191,000

0

47,000

50,000

35,000

59,000

492,500

7,500

113,000

147,500

115,000

117,000

492,500

7,500

113,000

147,500

115,000

117,000

1,000

0

0

0

1,000

D

1,000

0

0

0

1,000

0

4,000

0

1,000

1,000

0

2,000

4,000

0

1,000

1,000

0

2,000

9,000

0

3,000

6,000

0

0

9,000

0

3,000

6,000

0

0

2,000

0

0

1,000

1,000

D

17,000

0

0

3,000

11,000

3,000

3,000

0

0

0

3,000

0

3,000

0

0

0

3,000

0

23,462,000

0

6,408,000

6,068,000

5,186,000

5,800,000

23,462,000

0

6,408,000

6,068,000

5,186,000

5,800,000

23,462,000

0

6,408,000

6,068,000

5,186,000

5,800,000

168,000

0

42,000

42,000

42,000

42,000

6,000

0

3,000

0

0

3,000

162,000

0

39,000

42,000

42,000

39,000

-30,300

0

0

-30,300

0

0

-30,300

0

0

-30.300

0

0

-30,300

0

0

-30,300

0

0

-30,300

0

0

-30,300

0

0

30,170,000

0

8,294,000

7,667,000

6,800,000

7,409,000

30,170,000

0

8,294,000

7,667,000

6,800,000

7,409,000

1,000,000

0

256,000

253,000

248,000

243,000

1,000,000

0

256,000

253,000

248,000

243,000

3,774,700

7,500

913,300

939,400

982,300

939,70D

3,774,700

7,500

913,300

939,400

982,300

939,700

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Prevederi anuale

Total an              Influente


Trim. I


din care Trim. II


Trim. III


- lei-Trim. IVDIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOS

/ PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


Sef Serv.Financiar-Contabillitate, Buget


Ana-Maria VLASNJTA

SECRETAR GENERAL,

1DOIU,