Hotărârea nr. 142/2020

hotarirea 142 - 30 iunie 2020 - rectificare buget unitati de invatamant pe anul 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


| CERTIFICĂRI MRC-OCS _SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/SI Â

HOTĂRÂREA NR.142

privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.237096 din 18.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuiniversitar de stat pentru anul 2020, precum și raportul nr.237098 din 18.06.2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 18.02.2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, cu o valoare totală de 3.622.360 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ce a fost ulterior rectificat ajungând la valoarea totală de 4.104.210 lei;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de LJrgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, în plus cu suma de 80.860 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

  • (2) Bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, rectificat conform alin.(1) ajunge la valoarea totală de 4.185.070 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli și este prezentat în anexele nr. 1 și nr.2 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - anexa nr.1 - Veniturile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2020, în valoare totală de 4.185.070 lei;

  • - anexa nr.2 - Cheltuielile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2020, în valoare totală de 4.185.070 lei.

  • (3) Anexa nr.3 - parte integrantă a bugetului rămâne nemodificată.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, Nicolae STELIAN       Â A//\       SECRETAR GENERAL,

jurist

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

BUGET


ANEXA Nr. Z


la


HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL Nr./^ . din 30 W»


VENITURI PROPRII UNITATI DE INVATAMANTPRIMAR

Vlircia


PE ANUL 2020

te/

DENUMIREA UNIT-fit

PROGRAMAT 2020

TOTAL VENITURI

taxe si alte venituri în invatamant

contribuție elevi pentru internate si cantine

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

alte venituri

Sume din excedent pentru acoperire goluri de casa

sume utilizate din excedent pt secțiunea de funcționare

sume utilizate din excedent pt secțiunea

de dezvoltare

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.14

33.10.14

36.10.50

41.10.06

40.10.15.01

40.10.15.02

Colegiul Energetic

600000

566760

3000

30240

Colegiul National Mircea cel Bătrân

369000

37000

332000

Liceul Sanitar Antim Ivireanu

961600

471600

90000

368500

31500

Liceul Tehnologic Cpt.Pleșoianu

31420

8000

23420

Liceul Tehnologic Gen. Mâgheru

122200

95000

27200

Liceul Tehnologic Forestier

325830

310000

15830

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

217000

217000

Școala Gimnaziala nr. 4

155070

142000

13070

Școala Gimnaziala nr. 5

78920

67000

11920

Școala Gimnaziala nr. 13

120000

120000

Grădiniță cu PP Cozia

185000

185000

Grădiniță cu PP Nord 1

221000

210000

11000

Grădiniță cu PP Nord 2

204000

204000

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

192000

192000

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

210000

210000

Grădiniță cu PP Traian

192030

162000

30030

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT

4185070

508600

1528760

1492000

3000

90000

531210

31500

VICEPRIMAR, Ninel Eusebiu VEȚELEANU

DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOȘ

SEF SERVICIU FINANCIAR, Ana -Maria VLAȘNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL, \loADIDOIU


MUNICIPIUL RM.VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


Anexa nr. 2 la HCLnr....Z&?.........


PRIMAR, Mircia GBUGET CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PE ANUL 2020

Jei___

DENUMIREA UNITATII

PROGRAMAT 2020

TOTAL

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI DE CAPITAL

CHELTUIELI

E

2020

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

600,000.00

600,000.00

Colegiul National Mircea cel Batran

369,000.00

369,000.00

Liceul Antim Ivireanul

961,600.00

832,100.00

98,000.00

31,500.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

31,420.00

31,420.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

122,200.00

122,200.00

Liceul Tehnologic Forestier

325,830.00

325,830.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

217,000.00

217,000.00

Școala Gimnaziala nr. 4

155,070.00

155,070.00

Școala Gimnaziala nr. 5

78,920.00

78,920.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

Grădiniță cu PP Cozia

185,000.00

185,000.00

Grădiniță cu PP Nord 1

221,000.00

221,000.00

Grădiniță cu PP Nord 2

204,000.00

204,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

192,000.00

192,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

210,000.00

210,000.00

Grădiniță cu PP Traian

192,030.00

192,030.00

TOTAL INVATAMANT

4,185,070.00

832,100.00

3,321,470.00

31,500.00