Hotărârea nr. 141/2020

hotarirea 141 - 30 iunie 2020 - rectificare buget local si liste investitii

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 1400l:201.5 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 0.19/SI .

HOTĂRÂREA NR. 141

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 238452 din data de 23.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020, precum și Raportul nr. 238447 din 23.06.2020 întocmit de Direcția Economico - Financiară;

Văzând și completarea la raportul compartimentului e specialitate, înregistrată sub nr. 239261 din 26.06.2020 întocmită de Direcția Economico-Financiară si avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pe anul 2020, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, în valoare totală de 233.116.500 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ce a fost ulterior rectificat ajungând la valoarea totală de 233.144.900 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art. 19, art.49, alin.(4) si alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, în plus cu suma de 732.800 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea totală de 239.877.700 lei.

 • (2) Se aprobă retragerea sumei de 189.000 lei de la ordonatorul terțiar de credite Sport Club Municipal și alocarea acesteia la municipiul Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

 • - 50.000 lei în secțiunea funcționare;

 • - 139.000 lei în secțiunea dezvoltare.

 • (3) Se aprobă retragerea sumei de 316.000 lei în cadrul secțiunii funcționare de la CAP. 51 "Autorități executive” și alocarea acesteia după cum urmează:

 • - 70.000 lei la CAP.55 "Tranzacții privind datoria publică”;

 • - 19.000 lei la CAP. 65 "învățământ”;

 • - 227.000 lei la CAP.67 "Cultură, recreere și religie”.

 • (4) Se aprobă utilizarea sumei de 250.000 lei - CAP. 67 "Cultură, recreere și religie” și a sumei de 31.000 lei - CAP.51 "Autorități executive” în cadrul secțiunii funcționare.

 • (5) Se aprobă transferul sumei de 80.000 lei din secțiunea funcționare de la CAP. 51 "Autorități executive” în secțiunea dezvoltare, din care 41.000 lei la CAP. 67 "Cultură, recreere și religie” și 39.000 lei la CAP. 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică”.

 • (6) Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alin.(1) - (5) este prezentat în anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020" suplimentată cu suma de 732.800 lei și o valoare totală rectificată de 239.877.700 lei din care 238.279.700 lei venituri estimate pentru 2020 și 1.598.000 lei excedent an 2019;

 • - Anexa nr. 2 -"Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020" suplimentată cu suma de 732.800 lei și modificată în structură, cu o valoare totală de 239.877.700 lei.

Art.2. Se rectifică "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, în plus cu suma de 219.000 lei (139.000 lei + 80.000 lei), ajungând la valoarea totală de 23.229.400 lei, coform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se acordă un sprijin financiar în sumă de 477.000 lei din secțiunea funcționare, Parohiei Sf. Mare Mucenic Gheorghe pentru reparații pavaje, reparație gard și instalații evacuare apă pluvială, încheindu-se în acest sens un contract de colaborare.

Art. 4. Influentele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art. 1 si art.2.

Art.5. Anexele nr. 3, nr.4 și nr.5 parte integrantă a bugetului rămân nemodificate.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice. »                                               J r                                      »

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nicolae SȚ^LIAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECREȚAR&GENERAL, jurist lOjypIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2020

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂSITUAȚIA

VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE AfNUL 2020

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2020

din care

TR. 1

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI ■ BUGET LOCAL

239,877,700.00

76,174,200.00

61,025,800.00

63,662,700.00

49,026,000.00

A

VENITURI CURENTE

238,279,700.00

74,576,200.00

61,025,800.00

53,652,700.00

49,025,000.00

I. VENITURI PROPRII

194,570,200.00

64,978,200.00

42,754,000.00

44,762,000.00

42,076,000.00

1

Impozit profit

010201

250,000.00

0.00

100,000.00

0.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

400,000.00

80,000.00

150,000.00

60,000.00

110,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

116,462,000.00

29,181,000.00

29,094,000.00

29,093,000.00

29,094,000.00

4

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

11,000,000.00

6,700,000.00

1,100,000.00

1,700,000.00

1,500,000.00

5

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

21,000,000.00

12,500,000.00

3,400,000.00

2,800,000.00

2,300,000.00

6

Impozit teren pers.fizice

07020201

2,600,000.00

1,600,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

7

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,900,000.00

1,600,000.00

300,000.00

700,000.00

300,000.00

8

Impozit teren extravilan

07020203

75,000.00

50,000.00

6,000.00

10,000.00

9,000.00

9

Taxe judiciare de timbru

070203

1,800,000.00

500,000.00

500,000.00

400,000.00

400,000.00

10

Sume TVA pentru echilibrare

110206

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Impozit pe spectacol

150201

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

12

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

6,500,000.00

3,800,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

13

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,700,000.00

1,800,000.00

600,000.00

600,000.00

700,000.00

14

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

15

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

140,000.00

110,000.00

80,000.00

70,000.00

16

Alte impozite si taxe

180250

600,000.00

260,000.00

140,000.00

100,000.00

100,000.00

17

Venituri concesiuni - inchirieri

300205

4,400,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

18

Dividende societăți comerciale

300208

480,000.00

0.00

0.00

480,000.00

0.00

19

Venituri din prest. servicii

330208

7,000,000.00

1,750,000.00

1,850,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

20

Contribuție părinți - crese

330210

340,000.00

60,000.00

90,000.00

90,000.00

100,000.00

21

Contribuții cantina sociala

330212

17,000.00

4,000.00

3,000.00

8,000.00

2,000.00

22

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

80,000 00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000 00

23

Taxe extrajudiciare

340202

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

24

Alte venituri din taxe administrative

340250

100,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000 00

25

Venituri din amenzi aplicate

350201

5,000,000.00

1,080,000.00

1,100,000.00

1,220,000.00

1,600,000.00

26

Taxe speciale

360206

100,000.00

20,000.00

30,G00.00

20,000.00

30,000 00

27

Taxă de reabilitare termică

360223

200,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

28

Alte venituri

360250

5,000,000.00

475,000.00

1,225,000.00

2,525,000.00

775,000.00

29

Donatii si sponsorizări

370201

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

100,000.00

10,000.00

40,000.00

40,000.00

10,000.00

31

Venituri din vânzarea unor bunuri

390207

1,645,800.00

1,645,800.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

VENITURI DIN TVA

1102

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

1

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

26,573,000.00

7,490,000.00

6,871,000.00

6,458,000.00

5,754,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

9,603,000.00

2,600,000.00

2,473,000.00

2,785,000.00

1,745,000.00

- ajutoare pentru încălzirea locuinței

110202

23,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

- drepturile copiilor cu CES

110202

534,000.00

267,000.00

267,000.00

0.00

0.00

- tichete sociale pentru grădiniță

110202

10,000.00

4,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

- salarii personal crese

110202

649,000.00

175,000.00

168,000.00

149,000.00

157,000.00

- indemizații pers, handicap

110202

15,585,000.00

4,275,000.00

3,960,000.00

3,524,000.00

3,826,000 00

-          csrnin psrs. vârsucs

110202

169,000.00

169,000.00

0.00

0.00

0.00

2

învățământ particular șl confesional

1102

1,378,000.00

380,000.00

380,000.00

248,000.00

370,000.00

- cheltuieli salariate învățământ particular

110209

1,282,000.00

350,000.00

350,000.00

232,000.00

350,000.00

- cheltuieli materiale învățământ particular

110209

96,000.00

30,000.00

30,000.00

16,000.00

20,000.00

III. VENITURI DIN FINANȚĂRI Șl COFINANȚĂRI

15,758,500.00

1,728,000.00

11,020,800.00

2,184,700.00

825,000.00

1

Venituri finanțări si cofinantari

11,148,500.00

1,228,000.00

7,710,800.00

1,684,700.00

525,000.00

- sume din cote de 6% -Cons. Județean

040205

500,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

- subvenții reabilitare blocuri

420212

500,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

- ajutoare incalzire-AJPIS

420234

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

- subvenții locuințe sociale

420255

5,000,000.00

500,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

- finanțare PNDL

420265

2,772,700.00

500,000.00

1,500,000.00

772,700.00

0.00

- subvenții de la BS

420269

640,000.00

100,000.00

540,000.00

0.00

0.00

- subvenții pentru carantină

420280

717,000.00

0.00

480,000.00

237,000.00

0.00

- finanțare SCM - handbal

430239

1,000,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

- sume alocate pt. Carantină CJ

430241

15,800.00

0.00

15,800.00

0.00

0.00

2

Sume primite de la UE

4,610,000.00

500,000.00

3,310,000.00

500,000.00

300,000.00

- sume primite de la FEDR

480201

4,610,000.00

500,000.00

3,310,000.00

500,000.00

300,000.00

B

SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

1,598,000.00

1,598,000.00

0.00

0.00

0.00

VICEPRIMAR,DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COl/ȚOȘ


ȘEF SERV. FINANCIAR, Ana-MariaV NIȚĂ
VAAA//


SECRETAR GENERAL,

•OIU


MUNICIPIUL RM VALCEA


Anexa nr. 2


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


PRIMAR

Mircia GUT


SITUAȚIA

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2020


r-


Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2020

din care        X<ĂS/i nit

TRIM. 1

TRIM. II

TRIM. III

T^îvrnr'^

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

239,877,700

76,174,200

61,025,800

53,652,700

49,025,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

205,151,000

67,801,200

49,553,500

46,174,000

41,622,300

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

34,726,700

8,373,000

11,472,300

7,478,700

7,402,700

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

185,089,200

62,163',300

44,766,800

40,494,900

37,664,200

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900

33,700

34,400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2,049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP.67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP.68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

1,236,000

1,118,000

11

DADP

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP.74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP.84

3,105,000

730,000

765,800

873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

114,285,800

39,871,100

27,049,200

24,273,400

23,092,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

16,065,500

4,500,500

3,977,400

3,573,600

4,014,000

- aparat propriu

6,326,000

1.816,500

1,938,900

1,425,600

1,145,000

- fond handicap

213,000

51,000

54,000

54,000

54,000

- despăgubiri civile

1,100,000

600,000

500,000

0

0

- rambursare împrumut

8,669,500

2,033,000

1,727,500

2,094,000

2,815,000

- plăți an precedent

-243,000

0

-243,000

0

0

2

Alte servicii publice generale

CAP 54

80,000

0

80,000

0

0

- cheltuieli alegeri

80,000

0

80,000

0

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,469,000

967,000

831,500

938,400

732,100

- comision

20,000

0

0

0

20,000

- dobânzi

3,449,000

967,000

831,500

938,400

712,100

4

Ordine publică și siguranță națională

CAP. 61

2,516,000

382,400

1,607,900

373,600

152,100

- Politia Locala

472,000

120,000

120,000

100,000

132,000

- Centrul de carantină

1,837,000

248,000

1,352,000

237,000

0

- Apărare Civilă+siguranță națională

207,000

14,400

135,900

36,600

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

6,436,000

2,657,000

1,918,000

639,000

1,222,000

- aparat propriu

831,000

0

206,000

200,000

425,000

- reparatii curente scoli

4.438,000

2,000,000

1,472,000

419,000

547,000

- internate

260,000

110,000

50,000

0

100,000

- burse

200,000

200,000

0

0

0

- invatamant DUAL

400,000

200,000

100,000

0

100,000

- cheltuieli materiale scoli

57,000

57,000

0

0

0

- transport competiții sportive

210,000

70,000

70,000

20,000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

20,000

20,000

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

525,000

174,000

175,000

80,000

96,090

dispensare medicale scoli

135,000

84 009

95,000

0

6,000

- chelt. materiale Centru Permanență

240,000

60,000

60,000

60,000

60,000


- dispensar TBC

100,000

30,000

20,000

20,000

30,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP, 67

12,556,700

4,642,100

1,778,600

3,546,000

2,590,000

- aparat propriu

626,000

650,000

-74,000

-100,000

150,000

- TVA concesiune

224,700

274,700

0

-50,000

0

- DADP

1,737,600

531,000

402,600

539,000

265,000

- cheltuieli din sponsorizări

11,400

11,400

0

0

0

- întreținere spatii verzi-Piete Prest SA

8,330,000

2,850,000

1,400,000

2,480,000

1,600,000

- culte religioase

527,000

25,000

0

477,000

25,000

- alte acțiuni culturale

1,100,000

300,000

50,000

200,000

550,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

9,254,900

2,361,400

2,547,500

2,053,000

2,293,000

- aparat propriu

183,000

25,000

100,000

58,000

0

- crese - grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

826,800

198,000

237,800

191,000

200,000

- indemnizații persoane cu handicap

7,055,000

1,919,000

1,897,000

1,466,000

1,773,000

- ajutoare si indemnizații

974,000

253,000

253,000

248,000

220,000

- plăți an precedent - DAS

-30,300

' 0

-30,300

0

0

- plăți an precedent

-93,600

-93,600

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,807,400

4,433,700

2,782,000

2,644,800

1,946,900

-DADP

7,681,000

3,296,000

1,636,000

1,874,000

875,000

- DADP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

- aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociații de dezvoltare intracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

... 38,400

-fondlID+CL 12GORANU

3,454,000

941,700

1,000,000

594,800

917,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,563,900

3,686,000

1,674,200

1,536,700

2,667,000

-DADP

1,621,000

386,000

431,300

436,700

367,000

- aparat propriu

942,900

300,000

242,900

100,000

300,000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

5,660,000

3,040,000

940,000

640,000

1,040,000

- compensare preț energie

5,500,000

3,000,000

900,000

600,000

1,000,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12

Transporturi

CAP. 84

36,351,400

13,027,000

8,737,100

’ 8,248,300

6,339,000

-DADP

23,249,000

5,983,000

6,063,700

6,560,300

4,642,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

- reparații străzi

4,900,000

3,357,000

1,443,000

100,000

0

- întreținere pasaj+parcare-Piete Prest SA

600,000

150,000

250,000

50,000

150,000

- subvenție ETA

7,500,000

3,500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

- plăți an precedent - DADP

-26,600

0

-26,600

0

0

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

20,061,800

5,637,900

4,786,700

5,679,100

3,958,100

- Teatru! Municipal AR1EL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,904,000

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

- Sport Club Municipal

CAP. 67

8,210,500

2,920,000

1,769,500

2,481,000

1,040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,226,300

386900

632700

671200

535500

D. CHELTUIELI INVESTIJII

12,551,700

8,016,300

3,406,400

729,000

400,000

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

2,100,500

1,066,500

1,014,000

20000

0

2

Autorități executive (FEN)

CAP. 51

47,000

0

47,000

0

0

_3

Ordine pubiica si siguranța naționala

CAP. 61

35,000

10,000

25,000

0

0

4

Invatamant

CAP. 65

1,012,000

1,235,700

-223,700

0

0

5

Invatamant (FEN)

CAP. 65

2,187,650

1,497,650

290,000

0

400,000

e

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

2,177,500

1,449,500

568,000

160,000

0

7

Cultura, recreere si religie (REN)

CAP. 67

231,500

111,500

120,000

0

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

99,100

99,100

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare pubiica

CAP. 70

433,400

267,000

127,400

39,000

0

10

Reabilitare blocuri

CAP. 70

510,000

0

0

510,000

0

11

Locuințe, servicii si dezvoltare publica(FEN)

CAP. 70

3,020,150

1,924,150

1,096,000

0

0

12

Protecția mediului

CAP. 74

319,600

199,000

120,600

0

0

13

Transporturi

CAP. 84

279,600

141,500

138,100

0

0

14

Transporturi (FEN)

CAP. 84

98,700

14,700

84,000

0

n

[

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

34,726,700

8,373,000

11,472,300

7,478,700

7,402,700

A. SUME DIN TVA

27,951,000

7,870,000

7,251,000

6,706,000

6,124,000

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

26,573,000

7,490,000

6,871,000

6,458,000

5,754,000

- cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000

267,000

267,000

0

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000

4,000

3,000

0

3,000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

15,585,000

4,275,000

3,960,000

3,524,000

3,826,000

- ajutoare pt incalzirea locuinței

CAP.68

23,000

0

0

0

23,000

- salarii personal crese

CAP.68

649,000

175,000

168,000

149,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,378,000

380,000

380,000

248,000

370,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,282,000

350,000

350,000

232,000

350,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

96,000

30,000

30,000

16,000

20,000

B. SUBVENȚII

6,775,700

503,000

4,221,300

772,700

1,278,700

1

Finanțare PNDL

CAP.65

1,772,700

500,000

500,000

772,700

0

2

Finanțare PNDL

CAP.68

5,000,000

0

3,721,300

0

1,278,700

3

Ajutoare incalzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0

ROMANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMN1CU VALCEA


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 - TOTA


- lei -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTlVULUU Capitol Bugetar

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

Credite bancare interne

Alte fonduri externe neramb.

Alte suirse dc finaniiare Cons. Jiud.

Buget Local

Buget Stat

TOTAL

23,229,400

10,000,000

0

500,000

5,956,7019

6,772,700

A

LUCRĂRI

20,895,800

10,000,000

0

500,000

3,623,109

6,772,700

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2333,600

0

0

0

‘ 2,333,609

/ 0

Cap. 51.02. Autorități publice

2,900300

800,000

0

0

2,100,509

0

zl

LLCRARI

2,123,000

800,000

0

0

1,323,009

0

l

Amenajare instalatii de comunicare - voce date etaj 3 la imobil strada G.

Magheru nr. 25

24,000

0

0

0

24,000

0

2

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

1,300,000

800,000

0

0

500,000

0

3

Relocare dispecerat de supraveghere video

528,000

0

0

0

528,000

0

4

Spațiu birouri administrativ

271,000

0

0

0

271,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

777300

0

0

0

777,509

0

El. Achiziția de imobile

642,000

0

0

0

642,000

0

5

Artera dc legătura intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

250,000

250,000

0

6

Achiziție imobil str. Morilor - confHCL 221/2019

392,000

392,000

0

B2. Dotări independente

63300

0

0

0

63,509

0

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

10,000

0

0

0

10,000

0

8

Licența antivirus

12,000

0

0

0

12,000

0

9

Centrala telefonica sediu nou D.F..F. - ".Arenele Ttaiar"

21300

0

0

0

21,500

0

10

Mașina de numărat bancnote D.E.F. - 2buc

20,000

0

0

0

20,000

0

S3. Consolidări

0

0

0

0

19

0

B4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

72,000

0

0

0

72,000

0

11

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

55,000

0

0

0

55,000

0

12

Spațiu birouri administrativ

17,000

0

0

0

17,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

■9

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

35,000

0

0

0

35,009

0

zl

LUCRĂRI

35,000

0

0

0

35,000

0

13

Extindere si imbunaratiri ale sistemului dc supraveghere a Municipiului

35,000

0

0

0

35,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

0

0

0

0

O

0

BL Achiziția de imobile

0

0

0

0

O

0

82. Dotări independente

0

0

0

0

!9

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

19

0

E:4. Chelt. de proiectare pt. elaib. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

__Bă. Majorare capitol________________________

0

0

0

0

<0

0

Citp.65.02. - Invatamant

, 6,493,700

3,709,000

0

418,000

594,000

1,772,700

.1

LUCRĂRI

6,332,700

3,709,000

0

418,000

433,000

1,772,700

14

Grădiniță cu 4 grupe ~ Școala Waldorf - lucrări de construire corp multifuncțional

616,800

0

0

206,000

0

410,800

15

16

Grădini ță cu program normal nr. 16______

Grădiniță cu program prelungit Ostrovaii

891,600

1,238,300

0

500,000

0

0

55,000

157,000

0

56,000

836,600

525,300

V7

Construcție sala de sport Liceul Antim ivireanu - utilitari si sistematizare

100X100

0

0

0

100,000

0

18

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

5,000

0

0

0

5,000

0

19

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mtrcea cel Batran

1,276,000

1,226,000

0

0

50,000

0

20

Sala de sport Școala Gimnaziala nr 4

5jOOO

0

0

0

5,000

0

21

Reabilitare imobil Colegiul National Mireea cel Batran, strPopa Șapca

2,045,000

1,983,000

0

0

62,000

0

22

Sistem supraveghere video Ia Săli sport din municipiu

155,000

0

0

0

155,000

0

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

IfilXMlO

0

0

0

161,000

0

Bl- Achiziria de imobile

0

0

0

0

0

0

R2 Dotări independente

24,000

0

0

0

24,000

0

23

Cuptor profesional Grădiniță Nord 2

24,000

24,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Cheit de proiectare pt efab. SPF si SF

137j000

0

0

0

137,000

0

24

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Banan, str Popa Șapca

87,000

87,000

0

25

Reabilitare si modernizare Stila Festivități C.N. Mircea cel Batran

50,000

0

0

0

50,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

..                ' CapI66.G2. -Sa na tale ■ ■ 'GGSIG-.

0

>0

.0

0

0

0

zi

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

O

0

EL Achiziția de imobile

0

0

0

0

10

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Cheit. de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

65. Majorare capital

0

0

0

0

0

i              0

Cap.67.02-Crdtwaijrecrcercsi religie

6,177,500

4,000,000

6

0

2,177,500

4          o

A

LUCRĂRI

5,664,100

4,000,000

0

0

1,664,100

0

26

Reabilitare Complex Sportiv l Mai

1,000

0

0

0

1,000

0

27

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de afcrement "Arenele Traian"

5,188,100

4,000,000

0

0

1,188,100

0

28

Amenajare si modernizare locuri de joaca

474,000

0

0

0

474.000

0

24

Construire baza sportiva TIP 1, satGoranu, punctul Izlaz Goranu

1,000

0

0

0

1,0»

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

513.400

9

0

0

513,400

0

EH. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

H2. Dotări independente

353,400

0

0

0

353,400

0

30

Tunel acces teren handbal

12,000

0

0

0

12,000

0

31

Plase protecție Saîa Sporturilor Traian

8,400

0

0.

0

8,400

0

32

Tigru Siberian - 2buc

34,000

0

o;

0

34,009

0

33

Echipament pentru curatare suprafețe - S.C.M,

15,000

0

0;

0

15,000

0

34

Jaguar - Ibuc

33,400

0

0

0

33,400

0

35

Macac - 5buc

32,800

0

0

0

32,800

0

36

Babuin - 5 buc

32,800

0

0

0

32,800

0

37

Tamarin negro - 2 buc

5,400

0

ol

0

5,400

0

38

lama Glama - 2 buc

12,600

0

0,

0

12,600

0

39 ! Alpaca - I buc

7,000

0

0

0

7,000

0

40 ; Suprafața de jac cu kit de marcaj (omologat EHF CLj - S.C.M. Rm. Valcea

119,000

0

oi

0

119,000

0

41 j Pompa apa uzata jn statie pcnupare ape ipluviaie - Parc Zăvoi

43,000

0

oi

0

41,000

0

B3. Consolidări

84100

0

0

0

8,000

0

42

Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenție parc Zăvoi

8,000

0

b

0

8,000

0

B4. Chelti tic proiectare pt. etab. SPF si SF

152/100

0

0

0

152,000

0

43

Amenajare centru multifuncțional de relaxare si agrement Ostroveni

152,000

0

0

0

152,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.6B.02- Asi^iirtfri^sistsociala

5,099,100

0

0

82,000

17,100

5,000,000

,4

LUCRĂRI

5,099,100

0

0

82,000

17,100

5,000,000

44

Dezvoltare locala in comunități marginalizate , componenta 1 - Colonie Nuci

1,000

0

0

0

1,000

0

45

Transformare clădire internat liceu.! tehnologic Ferdinand I in locuințe sociale

93,100

0

0

82,000

11,100

0

46

Amenajare locuințe sociale - zona Ostroveni

5,005,000

0

0

0

5,000

5,000,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

o

0

B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02.Eocnintmserv'.si Jt-zv.pubEa»5

' ''^&&433j400

0

0

0

433,400

0

/('

LUCRĂRI

113,400

0

0

0

113,400

0

47

Amenajare cimitir zona Târg .Raureni

1,000

0

0

1                        0

1,000

0

48

Construcții spatii pentru închinat, Calea lui Traiau nr.201

1,000

0

0

0

1,000

0

49

Amenajare parcare public» zona Ostroveni

12,000

0

0

0

12,00®

0

50

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

25,000

0

0

1                   o

25,000

0

51

Sediu administrativ

49,000

0

0

1                     0

49,000

0

52

Rețea canalizare menajera - str. A. Muresiana, str. Jntr. T.Stefanescu, str. Posada

5,000

0

0

1                   0

5,000

0

53

Extindere rețea gaze naturale str. Zambilelor

2,400

0

0

I                   o

2,400

0

54

înlocuire conducta apa salata pentru alimentare Baza de Agrement Ostriveni -modificare racord

8,000

0

0

0

8,000

55

Extindere rețele de distribuție gaze naturale in muu. Rm. Valcea

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

320,000

0

0

0

320,000

0

Bl-Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

BA Chelti de proiectare pt elab. SPF si SF

320v000

0

0

0

320,000

0

56

Reabilitare termica blocuri du locuințe, jtmdUSiV aW.ZC

5,000

0

0

0

5,000

0

57

Sediu administrativ

120,000

0

0

0

120,000

0

58

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

5,000

0

0

6

5,000

0

59

Construcții spatii pentru Închiriat, Calea lui Traian nr.201

20,000

0

0

0

20,000

0

60

Extindere ratele de distribuție gaze naturale in mun. Rm. Valcea

44,000

0

0

0

44,000

0

61

Amenajare parcare publica z»na Ostroveni

75,000

0

0

0

75,000

0

62

Amenajare locuințe ANL pentru tineri ■■ Știrbei Vodă

10,000

0

0

0

10,000

0

63

PUZNord

1,000

0

0

0

1,000

0

64

PUZ Splaiul Independentei

32,000

0

0

0

32,000

0

65

PUZ Zona Boromir

8,000

0

0

0

8,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

319,600

0

0

0

319,601)

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

1)

0

B

AL TE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

319.600

0

0

0

319,600

0

Bl.Achiziții de imobile

0

0

0

0

©

0

B2. Dotări independente

191,600

0

0

0

191,601)

0

66

Puncte de colectare deșeuri menajere

111,600

0

0

0

111,600

0

67

Containere deșeuri reciclabile

80,000

0

0

0

80,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

128,000

0

0

0

128,000

0

68

Static de tratare mecano biologica deșeuri municipale

128,000

0

0

0

128,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transpor turi

1,770,600

1,491,000

0

0

279,600

0

A

LUCRĂRI

1,528^00

1,491,000

0

0

37,500

0

69

Lărgire str. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu

10,000

0

0

0

10,000

0

70

.Alinierea parcului SC ETA SA la cerințele dezvoltării durabile

1,500

0

0

0

1,500

0

71

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Balcescu

721,000

711,000

0

0

10,000

0

72

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Eminescu

790,000

780,000

0

0

10,000

0

73

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării

1,000

0

0

0

1,000

0

74

Amenajare trecere la nivel Hiue CF cu dale elastice la str. Copacelu

5,000

0

0

0

5,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

242,100

0

0

0

242,100

0

Bl.Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

213,100

0

0

0

213,100

0

75

Mașina de carotat cu suport si carote diamantate

11,000

0

0

0

11,000

0

76

Autoutilitara pentru transport muncitori si materiale - DADP

152,000

0

0

0

152,000

0

77

Pikamer pneumatic - 2uc

19,000

0

0

0

19,000

0

78

Mașina de taiat beton/asfalt

8,000

0

0

0

8,000

0

79

Mașina (raspanditor) de emulsie pentru butoi

23,100

0

0

0

23,100

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

■ B4. Chelt; de proiectare pt elab. SPF si SF

29,000

0

0

0

29,000

0

80

Amenajare pistpțbiciclisti, parcași si puncte pentru Închirierea bicicletelor

10,000

0

0

0

10,000

0

81

Amenajare trec^Jp la niv^ linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării

19,000

0

0

0

19,000

0

1 \      \\ B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

VICEPRIMAR

Ninel Eusebiu VEȚELEANU


DIRECTOR EXECUTIV,ȘEF SERV. FINANCIAR, Ana-Maria VL^ȘNIȚĂSEC^ETA^ GENERAL, OIU