Hotărârea nr. 140/2020

hotarirea 140 - 17 iunie 2020 - rectificare buget local si lista de investitii

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SREN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/.CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.140

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinarăla data de 17 iunie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.236195 din data de 15.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020, precum și Raportul nr.236197 din 15.06.2020, întocmit de Direcția Economico -Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pe anul 2020, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, în valoare totală de 233.116.500 lei, din care excedent an 2019 - 1.598.000 lei; ulterior, bugetul a fost suplimentat cu suma de 6.028.400 lei, prin rectificări ajungând ia valoarea totală de 239.144.900 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4) si alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 3 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, prin modificări în structură cu suma de 34.000 lei, acesta rămânând la valoarea totală de 239.144.900 lei.

 • (2) Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alin.(1), este prezentat în anexa nr.2 la prezenta hotărâre - "Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020", modificată în structură și rămasă la valoarea totală de 239.144.900 lei.

Art.2.(1) Se rectifică "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, prin virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol, astfel:

 • 34.000 lei - de la CAP.70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

 • 29.000 lei - la CAP.67 "Cultură, recreere și religie” ;

 • 5.000 lei - la CAP.84 "Transporturi”.

 • (2) "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, modificată în structură, rămâne la valoarea totală de 23.010.400 lei, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art. 1 si art.2. J

Art.4. Anexele nr. 1, nr.3, nr.4 și nr.5, parte integrantă a bugetului, rămân nemodificate.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Pxâmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice. 1                                               J J                                      J

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Nicolae STELIAN

  // i


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 17 iunie 2020

MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


Anexa nr. 2

HCL nr. M.i


PRIMAR, Mircia GUTĂ


SITUAȚIA

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2020Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2020

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

239,144,900

76,174,200

59,731,300

52,935,700

50,303,700

din care:

DIN SURSE PROPRII

204,418,200

67,801,200

49,537,700

45,457,000

41,622,300

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

34,726,700

8,373,000

10,193,600

7,478,700

8,681,400

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

184,175,700

62,163,300

44,759,300

39,588,900

37,664,200

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900

33,700

34,400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2,049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP.67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP.68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

1,236,000

1,118,000

11

DADP

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP.74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP.84

3,105,000

730,000

765,800

873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

113,591,300

39,871,100

27,041,700

23,586,400

23,092,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

16,461,500

4,500,500

3,977,400

3,969,600

4,014,000

- aparat propriu

6,354,000

1,816,500

1,770,900

1,621,600

1,145,000

- fond handicap

213,000

51,000

54,000

54,000

54,000

- despăgubiri civile

1,100,000

600,000

500,000

0

0

- rambursare împrumut

3,869,500

2,033,000

1,727,500

2,294,000

2,815,000

- plăți an precedent

-75,000

0

-75,000

0

0

2

Alte servicii publice generaie

CAP. 54

80,000

0

80,000

0

0

- cheltuieli alegeri

80,000

0

80,000

0

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,399,000

967,0 00

831,500

868.400

732,100

- comision

20,000

0

0

0

20,000

• dobânzi

3,379,000

967,000

831,500

868,400

712,100

4

Ordine publică și siguranță națională

CAP. 61

2,262,000

382,400

1,607,900

119,600

152,100

- Politia Locala

472,000

120,000

120,000

100,000

132,000

- Centrul de carantină

1,600,000

248.000

1,352,000

0

0

- Apărare Civilă+siguranță națională

190,000

14,400

135,900

19,600

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

6,417,000

2,657,0 00

1,918,000

620,000

1,222,000

- aparat propriu

331,000

0

206,000

200,000

425,000

- reparatii curente scoli

4,419,000

2,900,000

1,472,000

400,000

547,000

- internate

260,000

110,000

50,000

0

100,000

- burse

200,000

200,000

0

0

0

- invatamant DUAL

400,000

200,000

100,000

0

100,000

- cheltuieli materiale scoli

57,000

57,000

0

0

0

- transport competiții sportive

210,000

70,000

70,000

20,000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

20,0 00

20,000

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

525,000

174,000

175,000

80,000

96,000

- dispensare medicale scoli

185,000

84.0 00

95.000

0

6.000

- cholt. materiale Centru Permanență

240,000

60,000

60,000

60,000

________ 60,000


• dispensar TBC

100,000

30,000

20.00C

20.00C

30,000

___7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

11,849,700

4,642,100

1,378,600

2,839,000

2,990,000

- aparat propriu

826,000

650,000

-74,000

100,000

150,000

- TVA concesiune

274,700

274,700

0

0

0

-DADP

1,737,600

531,000

402,600

539,000

265,000

- cheltuieli din sponsorizări

11,400

11,400

0

0

0

- intretinere spatii verzi-Piete Prest SA

7,850,000

2,850,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

- culte religioase

50,000

25,000

0

0

25,000

- alte acțiuni culturale

1,100,000

300,000

50,000

200,000

550,000

___8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

9,214,400

2,351,400

2,540,000

2,020,000

2,293,000

- aparat propriu

150,000

25,000

100,000

25,000

0

-crese-grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

819,300

198,000

230,300

191,000

200,000

- indemnizații persoane cu handicap

7,055,000

1,919,000

1,897,000

1,466,000

1,773,000

- ajutoare si indemnizații

974,000

253,000

253,000

248,000

220,000

- plăți an precedent - DAS

-30,300

0

-30,300

0

0

- plăți an precedent

-93,600

-93,600

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,807,400

4,433,700

2,782,000

2,644,800

1,946,900

-DADP

7,681,000

3,296,000

1,636,000

1,874,000

875,000

- DAOP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

- aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

38,400

-fondlID+CL 12GORANU

3,454,000

941,700

1,000,000

594,800

917,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,563,900

3,686,000

1,674,200

1,536,700

2,667,000

-DADP

1,621,000

386,000

431,300

436,700

367,000

- aparat propriu

942,900

300,000

242,900

100,000

300,000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

5,660,000

3,040,000

940,000

640,000

1,040,000

- compensare preț energie

5,500,000

3,000,000

900,000

600,000

1,000,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12

Transporturi

CAP. 84

36,351,400

13,027,000

9,137,100

8,248,300

5,939,000

-DADP

23,249,000

5,983,000

6,463,700

6,560,300

4,242,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

- reparații străzi

4,900,000

3,357,000

1,443,000

100,000

0

- întreținere pasaj+parcare-Piete Prest SA

600,000

150,000

250,000

50,000

150,000

- subvenție ETA

7,500,000

3,500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

- plăți an precedent - DADP

-26,600

0

-26,600

0

0

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

20,242,500

5,637,900

4,778,400

5,868,100

3,958,100

- Taatrul Municipal ARIEL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,904,000

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

- Sport Club Municipal

CAP. 67

8,399,500

2,920,000

1,769,500

2,670,000

1,040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,218,000

386900

624400

671200

535500

D. CHELTUIELI INVESTIjll

12,332,700

8,016,300

3,406,400

510,000

400,000

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

2,080,500

1,066,500

1,014,000

0

0

2

Autoritati executive (FEN)

CAP. 51

47,000

0

47,000

0

0

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

35,000

10,000

25,000

0

0

4

Invatamant

CAP. 65

1,012,000

1,235,700

-223,700

0

0

5

Invatamant (FEN)

CAP. 65

2,187,650

1,497,650

290,000

0

400,000

6

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

2,017,500

1,449,500

568,000

0

0

7

Cultura, recreere si religie (FEN)

CAP. 67

231,500

111,500

120,000

0

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

99,100

99,100

0

0

0

8

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

394,400

267,000

127,400

0

0

10

Reabilitare blocuri

CAP. 70

510,000

0

0

510,000

0

11

Locuințe, servicii si dezvoltare publica(FEN)

CAP. 70

3,020,150

1,924,150

1,096,000

0

0

12

Protecția mediului

CAP. 74

319,600

199,000

120,600

0

0

13

Transporturi

CAP. 84

279,600

141,500

138,100

0

0

_14

Transporturi (FEN) _ ______________......

CAP. 84

98,700

_________14,700 _

84.000

0

0

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

34,726,700

8,373,000

10,193,600

7,478,700

8,681,400

A. SUME DIN TVA

27,951,000

7,870,000

7,251,000

6,706,000

6,124,000

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

26,573,000

7,490,000

6,871,000

6,458,000

5,754,000

- cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000

267,000

267,000

0

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000

4,000

3,000

0

3,000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

15,585,000

4,275,000

3,960,000

3,524,000

3,826,000

- ajutoare pt încălzirea locuinței

CAP.68

23,000

0

0

0

23,000

- salarii personal crese

CAP.68

649,000

175,000

168,000

149,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,378,000

380,000

380,000

248,000

370,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,282,000

350,000

350,000

232,000

350,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

96,000

30,000

30,000

16,000

20,000

B. SUBVENȚII

6,775,700

503,000

2,942,600

772,700

2,557,400

1

Finanțare PNDL

CAP.65

1,772,700

500,000

500,000

772,700

0

2

Finanțare PNDL

CAP.68

5,000,000

0

2,442,600

0

2,557,400

3

Ajutoare încălzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0

- Iei -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI/

Capitol Bugetar

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

Credite bancare interne

Alte fonduri externe ncramb.

Alte surse de finanțare Cons. Jud.

Buget Local

Buget Stat

TOTAL

23.010.400

10,000,000

0

500,000

5,737,700

6,772,700

A

LUCRĂRI

20,885,800

10,000,000

0

500,000

3,613,100

6,772,700

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2,124,600

0

0

0

2,124,600

0

Cap. 51.02. Autorități publice

2,880,500

800,000

0

0

2,080,500

0

A

LUCRĂRI

2,123,000

800,000

0

0

1,323,000

0

1

Amenajare instalatii de comunicare - voce date etaj 3 la imobil strada G.

Magheru nr. 25

24,000

0

0

0

24,000

0

2

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

1,300,000

800,000

0

0

500,000

0

3

Relocare dispecerat de supraveghere video

528,000

0

0

0

528,000

0

4

Spațiu birouri administrativ

271,000

0

0

0

271,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

757,500

0

0

0

757,500

0

Bl. Achiziția de imobile

642,000

0

0

0

642,000

0

5

Artera de legătură intre bd M Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

250,000

250,000

0

6

Achiziție imobil str. Morilor - conf HCL 221/2019

392,000

392,000

0

B2. Dotări independente

43,500

0

0

0

43,500

0

7

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

10,000

0

0

0

10,000

0

8

Licența antivirus

12,000

0

0

0

12000

0

9

Centrala telefonica sediu nou D.E.F. - "Arenele Traian"

21,500

0

0

0

21500

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Cheli, de proiectare pt. clab. SPF si SF

72,000

0

0

0

72,000

0

10

Reabilitate imobil str. G Magheru nr. 25

55,000

0

0

0

55,000

0

11

Spațiu birouri administrativ

17,000

0

0

0

17,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

35,000

0

0

0

35,000

0

A

LUCRĂRI

35,000

0

0

0

35,000

0

12

Extindere si imbunatatiri ale sistemului de supraveghere a Municipiului

35,000

0

0

0

35,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

V

G

G

0

G

V

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

35. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

:■ j Cap.o5.02, - in va taman t ■           '

A

LUCRĂRI

13

Grădiniță cu 4 grupe - Școala Waldorf - lucrări de construire corp multifuncțional

14

Grădiniță cu program normal nr. 16

15

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni

16

Construcție sala de sport Liceul Antim Ivireants - utilitati si sistematizare

17

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

18

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

19

Sala de sport Școala Gimnaziala nr 4

20

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

21

Sistem supraveghere video la Săli sport din municipiu

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

BL Achiziția de imobile

B2 Dotări independente

22

Cuptor profesional Grădiniță Nord 2

B3. Consolidări

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

23

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

24

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

B5. Majorare capital

Cap.66.02. - Sanatscte

A

LUCRĂRI

I>

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

BL Achiziția de imobile

B2. Dotări independente

B3. Consolidări

B4. Chelt, dc proiectare pt. elab. SPF si SF

B5. Majorare capital

Cap.67.02-Cultura, recreere sirreligijK'. ■

A

LUCRĂRI

25

Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai

26

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "/Venele Traian"

27

Amenajare si modernizare locuri de joaca

28

Construire baza sportiva TIP 1, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu

B

ALTE CHELTUIELI DE ÎNVESTIT»

Bl. Achiziția de imobile

B2. Dotări independente

29

Tunel acces teren handbal

30

Plase protecție Sala Sporturilor Traian

31

Tigru Siberian - 2buc

32

Echipament pentru curatarc suprafețe - S.C.M.

33

Jaguar - Ibuc

34

Macac - 5buc

35

Babuin - 5 buc

36

Tamarin negro - 2 buc

lima Gluma - 7 hue

38

Alpaca - 1 buc                                                                   |

6.493,700

3,709,000

0

418,000

594,000

1,772,700

6,332,700

3,709,000

0

418,000

433,000

1,772,700

6! 6,800

0

0

206,000

0

410,800

891,600

0

0

55,000

0

836,600

1,238,300

300,000

0

157,000

56,000

525,300

100,000

0

0

0

100,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

1,276,000

1,226,000

0

0

50,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

2,045,000

1,983,000

0

0

62,000

0

155,000

0

0

0

155,000

0

161,000

0

0

0

161,000

0

0

0

0

0

0

0

24,000

0

0

0

24,000

0

24,000

24,000

0

0

0

0

0

0

0

137,000

0

0

0

137,000

0

87,000

87,000

0

50,000

0

0

0

50,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• ■                0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

W 6,017,500

4,000,000

0

-■ ..o-

2,017,500

0

5,664,100

4,000,000

0

0

1,664,100

0

1,000

0

0

0

1,000

0

5,188,100

4,000,000

0

0

1.188.100

0

474,000

0

0

0

474.000

0

1,000

0

0

0

1,000

0

353,400

0

0

0

353,400

0

0

0

0

0

0

0

193,400

0

0

0

193,400

0

12,000

0

0

0

12,000

0

8,400

0

0

0

8,400

0

34,000

0

0

0

34,000

0

15,000

0

0

0

15,000

0

33,400

0

0

0

33,400

0

32,800

0

0

0

32,800

0

32,800

0

0

0

32,800

0

5,400

0

0

0

5,400

0

12 600

0

0

o

12.600

0

7,000

0

0

0

7,0001                0

B3. Consolidări

8,000

0

0

0

8.000

0

39

C onsolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenție parc Zăvoi

8,000

0

0

0

8,000

0

B4. Cheli. de proiectare pt elab. SPF si SF

152,000

0

0

0

152,000

0

40

Amenajare centru multifuncțional de relaxare si agrement Ostroveni

152,000

0

0

0

152,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

. Cap.68.02-Asigurari,asistsociaia               <: ■?.

5,099,100

0

0

82,000

V--5-    17,100

.5,000,000

A

LUCRĂRI

5,099,100

0

0

82,000

17,100

5,000,000

41

Dezvoltare locala in comunități margînalizate , componenta 1 - Colonie Nuci

1,000

0

0

0

1,000

0

42

Transformare clădire internat liceul tehnologic Ferdinand I in locuințe sociale

93,100

0

0

82,000

11,100

0

43

Amenajare locuințe sociale - zona Ostroveni

5,005,000

0

0

0

5,000

5,000,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. (ilicit, de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

?          Cap.70.02. Locuinte.serv.si dezv.publica

394,400

0

0

• '.        0

394,400

0

A

LUCRĂRI

103,400

0

0

0

103,400

0

44

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

1,000

0

0

0

1,000

0

45

Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Troian nr.201

1,000

0

0

0

1,000

0

46

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

12,000

0

0

0

12,000

0

47

Amenajare locuințe ANL pentni tineri ■■ Știrbei Vodă

25,000

0

0

0

25,000

0

48

Sediu administrativ

49,000

0

0

0

49,000

0

49

Rețea canalizare menajera - str. A. Muresianu, str. Intr. T.Stefanescu, str. Posada

5,000

0

0

0

5,000

0

50

Extindere rețea gaze naturale str. Zambilelor

2,400

0

0

0

2,400

0

51

înlocuire conducta apa sarata pentru alimentare Baza de Agrement Ostriveni -modificare racord

8,000

0

0

0

8,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

291,000

0

0

0

291,000

0

BLAchizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Cheli. de proiectare pt elab. SPF si SF

291,000

0

0

0

291,000

0

52

Reabilitare termica blocuri de locuințe, inclusiv avize

5,000

0

0

0

5,000

0

53

.Sediu administrativ

120,000

0

0

0

120,000

0

54

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

5,000

0

0

0

5,000

0

55

Construcții spatii pentru inchiriat, Cai ea lui Trai an nr.201

20,000

0

0

0

20,000

0

56

Extindere rețele de distribuție gaze naturale in mim. Rm. Valcea

15,000

0

0

0

15,000

0

57

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

75,000

0

0

0

75,000

0

58

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

10,000

0

0

0

10,000

0

59

PUZ Nord

1.000

0

0

0

1.000

0

60

PUZ Splaiul Independentei

32,000

0

0

0

32,000

0

61

PUZ Zona Boromir

8,000

0

0

0

8,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

319,600

0

0

0

319,600

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE ÎNVESTIT!!

319,600

0

0

0

319,600

0

Bl.Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

191,600

0

0

0

191,600

0

62

Puncte de colectare deșeuri menajere

111.600

0

0

0

111,600

0

63

Containere deșeuri reciclabi'e

80,000

0

0

0

80,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Cheit. de proiectare pt. elab. SPF si SF

128,000

0

0

0

128,000

0

64

Static de tratare mecano biologica deșeuri municipale

128,000

0

0

0

128,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transporturi

1,770,600

1,491,000

o

0

279,600

0

A

LUCRĂRI

1,528,500

1,491,000

0

0

37,500

0

65

Lărgire str. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu

10.000

0

0

0

10,000

0

66

Alinierea parcului SC ETA SA la cerințele dezvoltării durabile

1,500

0

0

0

1,500

0

67

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Balcescu

721.000

711,000

0

0

10,000

0

68

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Eminescu

790,000

780,000

0

0

10,000

0

69

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării

1,000

0

0

0

1,000

0

70

/Xmenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Copacelu

5.000

0

0

0

5.000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

242,100

0

0

0

242,100

0

Bl.Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

213,100

0

0

0

213,100

0

71

Mașina de carotat cu suport si carote diamantate

11,000

0

0

0

11,000

0

72

Autoutilitara pentru transport muncitori si materiale - DADP

152,000

0

0

0

152,000

0

73

Pikamer pneumatic - 2uc

19,000

0

0

0

19,000

0

74

Mașina de taiat beton/asfalt

8,000

0

0

0

8,000

0

75

Mașina (raspanditor) de emulsie pentru butoi

23,100

0

0

0

23,100

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Cheit. de proiectare pt. elab. SPF si SF

29,000

0

0

0

29,000

0

76

Amenajare piste biciclisti, parcari si puncte pentru inchirierea bicicletelor

10,000

0

0

0

10,000

0

Amenajare trecere la nivcl^inie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării

19,000

0

0

0

19,000

0