Hotărârea nr. 14/2020

hotarirea 14 - 30 ianuarie 2020 - aprobare salarii DAS

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001.2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001 2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 14

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistentă Socială Râmnicu Vâlcea

* >

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 360 din 21.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea, începând cu data de 01.01.2020, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, precum și raportul nr. 378 din 22.01.2020 întocmit de Direcția de Asistentă Socială;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor art.3, alin.(4), art.6 și art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.417 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare și ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

în conformitate cu prevederile art. 1 alin.(1) și art.2 din Hotărârea Guvernului nr.935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în baza art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit. c), art.139, alin.(3), lit.a) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.01.2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data aplicării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.29/2019 privind stabilirea salariilor de bază funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea își încetează aplicabilitatea.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției de Asistență Socială.                                             )

    PREȘEDINTE DE Diana Maria?CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU ^

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020

DAS RM. VÂLCEA


Anexa la HCL nr.            ,?t)2Q


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRAC DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ RM VALCEA începând cu data de 01.01.2020

A. FUNCȚII PUBLICE

a) Funcții publice de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de baza -

GRAD II

min

max

min

max

1

Director Executiv

S

4.57

5.53

10191

12332

2

Director executiv adjunct

S

4.09

4.57

9121

10191

3

Șef serviciu

s

3.41

3.94

7604

8786

4

Șef birou

s

3.03

3.37

6757

7515


b) Funcții publice de execuție

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient min/max gradația 0

Gradația - Salariul de baza

0

1

2

3

4

5

1

Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior

S

1.74

3.880

4.171

4.380

4.599

4.714

4.832

2.28

5.084

5.466

5.739

6.026

6.177

6.331

Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional principal

S

1.46

3.256

3.500

3.675

3.859

3.955

4.054

2.01

4.482

4.818

5.059

5.312

5.445

5.581

Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional asistent

s

1.42

3.167

3.404

3.574

3.753

3.847

3.943

1.55

3.457

3.716

3.902

4.097

4.199

4.304

Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional debutant

s

1.37

3.055

3.284

3.448

3.621

3.711

3.804

2

Referent, grad profesional superior

M

1.26

2.810

3.021

3.172

3.330

3.413

3.499

1.51

3.367

3.620

3.801

3.991

4.091

4.193

Referent, grad profesional principal

M

1.10

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

1.23

2.743

2.949

3.096

3.251

3.332

3.415

B. FUNCȚII CONTRACTUALE

Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient min/max gradația 0

Gradația - Salariul de baza

0

1

2

3

4

5

1

Inspector de specialitate IA

S

1.46

3.256

3.500

3.675

3.859

3.955

4.054

2.28

5.084

5.466

5.739

6.026

6.177

6.331

-

Inspector de specialitate I

S

1.28

2.854

3.068

3.222

3.383

3.468

3.554

1.60

3.568

3.836

4.027

4.229

4.334

4.443

3

Referent IA

M

1.17

2.609

2.805

2.945

3.092

3.170

3.249

1.46

3.256

3.500

3.675

3.859

3.955

4.054

4

Administrator I

M

1.14

2.542

2.733

2.870

3.013

3.088

3.166

1.46

3.256

3.500

3.675

3.859

3.955

4.054

5

Șofer I

M;G

1.19

2.654

2.853

2.995

3.145

3.224

3.304

1.48

3.300

3.548

3.725

3.912

4.009

4.110

6

Paznic

M;G

1.01

2.252

2.421

2.542

2.669

2.736

2.805

1.08

2.408

2.589

2.718

2.854

2.926

2.999

7

îngrijitor

M; G

1.02

2.275

2.445

2.567

2.696

2.763

2.832

1.12

2.498

2.685

2.819

2.960

3.034

3.110

8

Muncitor necalificat I

M;G

1.00

2.230

2.397

2.517

2.643

2.709

2.777

1.03

2.297

2.469

2.593

2.722

2.790

2.860

NU I A:

1. Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradafia de vechime la nivel maxim;

2. In anul 2020 valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul lunii decembrie 2019 și se acorda proporțional cu timpul efectiv lucrat;


3.Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pț perioada rf Președinte d


bază cu 10%.

DIRECTOR EXECUTIV, VIRGINIA FULGESCURVICIU BUGET CONTABILITATE, SAÎiĂRIZARE CLAUDIU GÎLCĂ (       '