Hotărârea nr. 139/2020

hotarirea 139 - 17 iunie 2020 - modificare anexa HCL 100 din 2020

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul local


SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001 r2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.139

de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.100/29.04.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei, asa cum a fost modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/12.05.2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 17 iunie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.236076 din 15.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.100/29.04.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei, așa cum a fost modificată și completată prin hotărârea nr. 116/12.05.2020;

Văzând Raportul nr.236077 din 15.06.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 61 alin.(1) și alin.(3), art.63 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Noului Cod Civil referitoare la contracte, precum și de cele ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.b) art.139, alin.(3), lit.b) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 3 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.100/29.04.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei, așa cum a fost modificată și completată prin hotărârea nr.116/12.05.2020, după cum urmează:

  • a) obiectivul de investitii "Sediu Administrativ” - poziția nr. 2 se diminuează cu suma de 4.033.000 lei, rămânând suma de 7.669.000 lei;

  • b) suma de 4.033.000 lei se alocă la obiectivul de investitii "Amenajare parcare publica Zona Ostroveni” - poziția 16.

(2) Consecință a modificărilor prevăzute la alm.(1), anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.100/29.04.2020, asa cum a fost modificată și completată prin hotărârea nr.116/2020, va avea conținutul prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Râmnicu Valcea.

Nr.crt

Denumire obiectiv

Valoare obiectiv de investitii

Valoare propusa a fi finanțata din împrumut

1

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement" Arenele Traian"

16.205.009,91

6.287.000

2

Sediu Administrativ

14.473.300,70

7.669.000

3

Lărgire intersecție str. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu

1.105.712,30

1.100.000

4

Sala de sport la Liceul Antim Ivireanu- utilitari si sistematizare verticala- Rm.Valcea

906.958,32

553.000

5

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni

4.524.487,76

1.100.000

6

Reabilitare imobil str.G-ral Maglieru, nr.25

1.826.970,11

1.790.000

7

Reabilitare si modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Batran

1.213.800

1.226.000

8

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice str. Mihai Eminescu, Mun.Rm.Valcea

926.957,06

898.000

9

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice bd. Nicolae Balcescu, Mim.Rm.Valcea

1.373.858,86

891.000

10

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice str. Copacelu, Mun.Rm.Valcea

1.500.777,29

1.053.000

11

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

3.918.901,15

1.000.000

12

Sala de sport Școala Gimnaziala nr.4

13

Amenajare locuințe ANL pentru tineri Știrbei Vodă

14

Reabilitare imobil str. Popa Șapca, nr.7

2.459.161,18

2 400.000

15

Stalie de tratare mecano biologica a deșeurilor municipale

16

Amenajare parcare publica Zona Ostroveni.

4.048.380

4.033.000

TOTAL

30.000.000


Director E^âcutiv, Narcisa Colțos