Hotărârea nr. 138/2020

hotarirea 138 - 17 iunie 2020 - acceptare donatie de la societatea Prestalex Serv

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SRENLSO 14001:2015 223/M SR OHSAS 1.8001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.138

privind acceptarea donației societății PRESTALEX SERV SRL

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 17 iunie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.20969 din data de 11.06.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind acceptarea donației societății PRESTALEX SERV SRL, precum și Raportul nr.21021 din 12.06.2020, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/31.01.2017, a fost aprobată documentația de urbanism «Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil de locuințe cu spații comerciale - Central Tower - strada Grai Magheru nr. 2 A”, investitor Neacșu Vasile, al cărui termen de valabilitate este 3 ani de la data aprobării, iar potrivit anexei la autorizația de construire nr.361/12508/28.04.2017 si declarației autentificată sub nr. 375/13.04.2017, lucrările de amenajare exterioară executate pe domeniul public vor fi predate după finalizare Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.20132/04.06.2020, prin care societatea PRESTALEX SERV SRL, prin reprezentant Neacșu Vasile, ne-a comunicat oferta de donație a lucrărilor de amenajare realizate pe domeniul public, respectiv: "spații verzi, sistem de irigații, fântână arteziană, trotuare, trepte, etc, inclusiv aspecte care țin de furnizarea energiei electrice și a alimentării cu apă", lucrări înregistrate în contabilitatea societății cu valoarea de 58.495,14 lei;

în temeiul prevederilor art. 863 lit. c) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 291, alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3, alin. (1), lit. b) și ale art.12 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin. (2) lit c) - d), alin.(7), lit.s), art.139, alin.(2), art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația societății PRESTALEX SERV SRL, pentru următoarele bunuri imobile, după cum urmează:

  • a) bunul "Fântână arteziană Izvorul Rece", realizată pe domeniul public în baza Autorizației de construire nr. 361/12508/28.04.2017, în valoare de 28.727,04 lei și înscrierea acesteia în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • b) Sistemul de irigații aferent spațiilor verzi amenajate pe domeniul public în vecinătatea imobilului - construcție Central Tower, în valoare de 29.768,10 lei și înscrierea acestuia în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea.

  • Art.2. Consecință a acceptării donației bunurilor imobile prevăzute la art.1, se completează în mod corespunzător "Lista cuprinzând suprafețele zonelor verzi, a parcurilor și a grădinilor publice ce vor fi întreținute și amenajate de societatea PIEȚE PREST SA" - anexa nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat nr.28077/20.09.2010, cu bunul "Sistem de irigații aferent spațiilor verzi zona Central Tower", inventariat conform art.1, lit.b), Fântâna arteziană „Izvorul Rece” inventariată conform art.1, lit.a), urmând a fi administrată si întreținută de către Direcția Administrării Domeniului Public, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public;

  • - Societății Piețe Prest SA;

J                         J                                                     f