Hotărârea nr. 135/2020

hotarirea 135 - 28 mai 2020 - exprimare acord achizitionare servicii juridice ETA

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS . SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR 1SO/CEI 27001:2013 019/SI.

HOTĂRÂREA NR.135

pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății ETA SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarul nr. 1231/90/2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 18850 din 26.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății ETA 8A, cu privire la achiziționarea de servicii de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarul nr. 1231Z90/2020 până la soluționarea definitivă a litigiului;

Văzând Raportul nr.18864 din 26 mai 2020, întocmit de Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea 10/2001, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de adresa nr.2301 din 26.05.2020, înregistrată la Primăria municipiului Rm.Vâlcea sub nr. 18788/26.05.2020, prin care societatea ETA SA a solicitat mandatarea reprezentanților acționarului unic - Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate în vederea aprobării contractării de servicii juridice externe pentru asigurarea reprezentării societății în toate fazele procesuale până la soluționarea definitivă a cauzei civile înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea sub nr. 1231/90/2020 având ca obiect anulare decizie de sancționare disciplinară;

în temeiul prevederilor art.1 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.d) și alin.(14), art.139, alin.(3) și a art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății ETA SA, își exprimă acordul cu privire la achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a acesteia în dosarul nr. 1231/90/2020 până la soluționarea definitivă a litigiului și se mandatează reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA să aprobe achiziționarea acestor servicii.

Art2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Biroului Juridic, Guvernanță Corporativă;

  • - societății ETA SA ;

  • - reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA.