Hotărârea nr. 134/2020

hotarirea 134 - 28 mai 2020 - aprobare PUZ si RLU ansamblu locuinte strada Ferdinand nr 38

ROMAN IA


Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS   SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.134

privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Ansamblu locuințe individuale și colective, servicii, comerț, strada Ferdinand nr.38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiator RV Ferdinand Project SRL

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 18550 din data de 25.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și RLU - Ansamblu locuințe individuale și colective, servicii, comerț, strada Ferdinand nr. 38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiator RV Ferdinand Project SRL, precum și Raportul nr.18552 din 25.05.2020, întocmit de Direcția Urbanism;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere avizul favorabil nr.45 din 26.07.2019 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.85 din 06.05.2020 al Arhitectului Șef, și ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr. 825/18418 din 21.05.2019;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 plivind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism "Plan Urbanistic Zonal și RLU --Ansamblu locuințe individuale și colective, servicii, comerț, strada Ferdinand nr.38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiator RV Ferdinand Project SRL, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) în vederea asigurării continuității dezvoltării urbane, suprafețele de teren propuse în vederea realizării de lucrări de interes public (drumuri), proprietate a beneficiarului, vor fi donate municipiului Râmnicu Vâlcea după realizarea lucrărilor, inclusiv a rețelelor aferente - respectiv: realizarea arterei de circulație de 4 benzi, ce face legătura între B-dul Nicolae Bălcescu și limita nordică a proprietății beneficiarului. Strada adiacentă malului râului Olt va prelua profilul existent de 4 benzi și se va continua până la limita nordică a terenului beneficiarului;

 • b) pentru autorizarea clădirilor este necesară realizarea în prealabil a infrastructurii și donarea acesteia împreună cu terenul aferent către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru alipire la artera existentă;

 • c) se vor asigura plantatii si spatii verzi conform subzonei funcționale si regulamentului aferent PUZ;

 • d) pe teren se vor asigura locuri de joacă pentru copii și locuri special amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare; se vor prevedea locuri pentru stații de transport în comun;

 • e) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă - ”PUZ și RLU - Ansamblu locuințe individuale și colective, servicii, comerț, strada Ferdinand nr. 38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiator RV Ferdinand Project SRL, aprobată conform alin.(1), este de 5 (cinci) ani de la data aprobării acesteia.

 • (3) Documentația aferentă ” PUZ și RLU - Ansamblu locuințe individuale și colective, servicii, comerț, strada Ferdinand nr.38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiator RV Ferdinand Project SRL, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Raportul informării și consultării publicului nr. 16903 din 11.05.2020, întocmit de către proiectant URBAN ARTGRID SRL - arhitect Simona Marilena Butnariu, specialist RUR, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism.                                                 >

J                                                                                                                                                                                                                                                                         1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Florian-’


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL/

\        jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020

SC URBAN ARTGRID SRL

Str.Ritmului nr.2A, bloc 439, sc.A, et.5, ap. 16, sectorr 2, București


gM PRiMARIA MUNICIPIULUI RÂMNICU vâlcea

WÎF RÂGISTOZiTURÂ - URBANISM

Nr. intrare /fc? JC' h M.. fi/ nt ■)„

Solicitare


Către


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂMNICU VÂLCEA

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Referitor la documentația »


PLAN URBANISTIC ZONAL


ANEXA^r.


Aqtăbâreă ‘


laAnsamblu de locuințe individuale și colective, servicii, comerț str.Ferdinand nr.38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

în conformitate cu art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” coroborate cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în municipiul Rm Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 96/31.03.2011, conform articolului 51, procedurile de informare și consultare a publicului, inclusiv identificarea publicului și a proprietarilor direct afectați vor fi inițiate de către investitor.

în vederea aprobării documentației de urbanism Plan Urbanistic de Zona - Ansamblu de locuințe individuale și colective, servicii, comerț, str.Ferdinand nr.38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâicea - au fost parcurse etapele legale de informare și consultare a publicului atât de către inițiatorul proiectului cât și de către Biroul Urbanism, respectiv Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, în scopul fundamentării deciziei consiliului local Vâlcea, structuri de specialitate ce asigură elaborarea

Raportului de informare și consultare a publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile formulate și argumentarea lor.

Amplasament

--------------str.Ferdinand nr.38, municipiul RămnicuVălcea--------------------------

Proiectant

..............SC URBAN ARTGRID SRL-.................................-........-.................

Prin responsabilitatea administrației publice, privind informarea și consultarea populației, documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Rm Vâlcea și online la adresa http://www.prirnariavl.ro/urbanism/item/6379-anunt-pentru-inforrnarca-si-consultarea-publicului, iar eventualele sesizări se transmit fie prin poștă, la adresa: Primăria Municipiului Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr. 14, fie electronic, la adresa de mail: primaria@primariavl.ro.

Informarea și consultarea publicului s-a desfășurat astfel:

Actul eliberat de municipiul Rm. Vâlcea pentru aprobarea documentației: - Certificat de urbanism nr. 825/18418 din 21.05.2019

în data de 03.12.2019 a fost afișat în 3 zone diferite ale accesului spre terenul ce a generat studiul panoul de informare a populației privind intenția de elaborare a documentației PUZ "Ansamblu de locuințe individuale și colective, servicii, comerț, str.Ferdinand nr.38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea’’.

Am identificat proprietarii loturilor învecinate, direct afectate de elaborarea documentației ca fiind următorii:

SC RV FERDINAND PROJECTS SRL, companie româna, CUI RO 37552423, Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/2723/2017, cu sediul în str. Pictor Rosenthal, nr. 16, Parter,cam 4, sector 1, București, declară că imobilul proprietate situat în bdul Ferdinand nr, 38, Rămnicu Vâlcea, compus din terenuri în suprafața de 96165 mp, respectiv 3592 mp identificate cu numerele cadastrale 51700 și respectiv 51698., înscrise în Cartea Funciara cu nr.36018 respectiv nr.36016 din 2.05.2019, se învecinează astfel:

- la N:

 • - domeniul public - strada Alexandru Papiu

 • - proprietate SC Extraplast Technik SRL, nr. 35352, str.Alexandru Papiu nr.11

- la E:

- râul OLT

- la S:

- proprietate RÂMNICU VÂLCEA SHOPING CITY SRL, nr. cad 54970, str.Ferdinand nr.38A

- la V:

 • - proprietate Moraru Maria Felicia (actual Ștefănescu), nr. cad 42200, str.lon Raureanu nr.1

 • - proprietate familie soți Stație Dumitru, Stație Maria, nr.cad. 53361, str.lon Raureanu nr.5

 • - proprietate familie soți Stanciu Virgil, Stanciu Laura, nr.cad 43384, str.lon Raureanu nr.5 A

 • - proprietate familie soți Bulacu Romulus, Bulacu Niculina, nr.cad 45343, str.Stanca nr.1,1A

 • - proprietate Câruțașu Cornel, nr.cad 38172,, str.Doamna Stanca nr.6

 • - proprietate S.C. SOMES-MI S.R.L. nr.cad 36125, str.Virgiliu nr.9

 • - proprietate Popa Octavian, nr.cad 44347, str.Virgiliu nr.10.

Toți vecinii afectați în mod direct de elaborarea documentației PUZ au fost notificați prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Dovezile in acest sens au fost depuse la documentația înregistrata online, din data de 5.12.2019.

în data de 3.12.2019 a fost publicat anunțul de elaborare a documentației PUZ „Ansamblu de locuințe individuale și colective, servicii, comerț, str.Ferdinand nr.38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea’’, în ziarul Curierul de Vâlcea. Concomitent, prin grija Serviciului de Urbanism, documentația a putut fi consultată la sediul Primăriei Rm Vâlcea și online, pe site-ul primăriei.

In data de 19.12.2019 a fost organizată în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea la ora 15.00 dezbaterea publică în cadrul căreia a ost prezentat de către șeful de proiect arh.Simona Butnariu proiectul și s-a răspuns la întrebările și sugestiile publicului.

Pe toată durata procedurii de elaborare și avizare a documentației PUZ „Ansamblu de locuințe individuale și colective, servicii, comerț, str.Ferdinand nr.38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea” a fost transmis un singur comentariu/sesizăre privind reglementarea propusă din partea dnei Chicirău Luminița, înaintată spre proiectant prin adresa nr. 53/06.01.2020 la care s-a formulat și trimis răspuns la data de 5.02.2019.

In data de 12.02.2020, a fost inițiată procedura de încadrare a documentației pentru avizul Agenției de Protecția a Mediului. Au fost publicate anunțuri pentru asigurarea accesului liber al publicului astfel:

In data de 11.02.2020, in ziarul Curierul de Valcea;

In data de 14-15.02.2020, in ziarul Curierul de Valcea;

In data de 10.03.2020, in ziarul Curierul de Valcea;

In data de 12.03.2020, in ziarul Curierul de Valcea;

In data de 24-25.03.2020, in ziarul Curierul de Valcea.

Extras din decizia etapei de încadrare:

„ ca urmare a consultării autorităților publice participante în cadrul Comitetului Special Constituit din data de 06.03.2020, P. V. nr. 8/25.03.2020,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 pct.a) și a anexei nr. 1 - Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004

vind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat, anunțuri repetate în mass-media locală și afișare pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea;

punerea la dispoziția publicului spre consultare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea a documentației de solicitare aviz de mediu pentru „PUZ

”, situat in str.Ferdinand nr.38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea;

a informării publicului prin anunțuri repetate și în lipsa oricăror comentarii din partea publicului, decide [...]planul nu se supune evaluării de mediu și nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Vă mulțumim!