Hotărârea nr. 133/2020

hotarirea 133 - 28 mai 2020 - aprobare PUZ si RLU Construire spalatorie strada Kalamata nr 39

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.133

privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Desființare anexa -fânar; Construire spălătorie Seif -Service, Corp administrativ + Recepție P+1 și împrejmuire teren, mun. Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str. Kalamata nr. 39”, inițiator S.C. Toledo S.R.L

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 18532 din data de 25.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Desființare anexa - fânar; Construire spălătorie Self-Service, Corp administrativ+Recepție P+1 și împrejmuire teren, mun. Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str. Kalamata nr.39”, inițiator S.C. Toledo S.R.L, precum și Raportul nr.18533 din 25.05.2020, întocmit de Direcția Urbanism;

Văzând și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere avizul favorabil nr.44 din 28.06.2019 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.83 din 21.04.2020 al Arhitectului Șef, și ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele si acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr. 716/15041 din 02.05.2019;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139; alin.(3), lit.e) și art. 196, alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism "Plan Urbanistic Zonal și RLU -Desființare anexa - fânar; Construire spălătorie Seif -Service, Corp administrativ + Recepție P+1 și împrejmuire teren, mun. Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str. Kalamata nr.39”, inițiator S.C. Toledo S.R.L, cu respectarea următoarei condiții:

 • a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă - ”PUZ și RLU Desființare anexa - fânar; Construire spălătorie Self-Service, Corp administrativ + Recepție P+1 și împrejmuire teren, mun. Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str. Kalamata nr. 39”, inițiator S.C. Toledo S.R.L, aprobată conform alin.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

 • (3) Documentația aferentă ”PUZ și RLU - Desființare anexa - fânar; Construire spălătorie Seif -Service, Corp administrativ + Recepție P+1 și împrejmuire teren, mun. Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str. Kalamata nr. 39”, inițiator S.C. Toledo S.R.L, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Raportul informării și consultării publicului nr. 17258 din 13.05.2020, întocmit și verificat de către proiectant S.C. Joc Art S.R.L, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie;

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism.

J


ANEXA Nr. " _____b HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

N r. Jfâ .. d in


BIROU DE PROIECTARE ARHITECTURĂ, URBANISM, AMENAJĂRI INTERIOARE •Sediulsocial: Râmnicu Vâlcea,stradaCâleaSuiINd47,M2., Mezanin,Birounr.f Cod Fiscal RO147D7D1* R-eg.com. rar.                   B£.R. Vâlcea TORNCB 3263 0289 2441 0001

miREZ6715®XW0W îel.fe:02W3Ml* iWi07WW E-.mailjocari@jocart.Tdsmailm


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI j RÂMNICU VÂLCEA


RAPORT DE INFORMARE --Solicitare

-februarie 2020- —

^A3‘/’An;,,1C'V\|S^Z      •

Privind informarea și consultarea publicului în etapa premergătoare avizării si aprobării

Planului Urbanistic Zonal - PUZ „DESFIINȚARE ANEXĂ-FÂNAR; CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE SELF-SERVICE, CORP ADMINISTRATIV + RECEPȚIE P+1 și ÎMPREJMUIRE TEREN ”, Str. Kalamata Nr. 39, Cartier Goranu, Mun. Râmnicu Vâlcea.

în conformitate cu articolului 57 din Legea 350/2001 a Urbanismului, republicată și completată , precum și prevederile Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea prin HCL nr. 96 din 31.03.2011, elaborat în temeiul Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului, nr. 2701/2010, Planului Urbanistic Zonal „ - „DESFIINȚARE ANEXĂ-FÂNAR; CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE SELF-SERVICE, CORP ADMINISTRATIV + RECEPȚIE P+1 și ÎMPREJMUIRE TEREN ”, pe Str. Kalamata Nr. 39, Cartier Goranu, Mun. Râmnicu Vâlcea, a parcurs etapa de informare și consultare a publicului.

Denumirea documentației


Certificate de urbanism

Beneficiar

Adresa

Proiectant General


: Desființare anexă-fânar; construire spălătorie self-service, corp administrative +recepție P+1 și împrejmuire teren, str. Kalamata nr.39, cartier Goranu, mun. Rm. Valcea

: Nr. 716/15041 din 02.05.2019

: SC TOLEDO SRL

: strada Coltestilor, nr. 7

: SC. JOC ĂRT.SRL

Responsabil cu informarea publicului - arh. Doina Negoiță

Anunț public : în procedura de evaluare de mediu, publicul a fost informat asupra documentației prin anunțuri repetate în ziarul local Curierul de Valcea din 27.06.2019; 01.07.2019 ( prin care publicul era invitat să consulte documentația la sediul proiectantului și la sediul APM Vâlcea și să transmită comentarii și sugestii în scris la sediul APM); aceste două anunțuri au fost urmate de anunțurile din 9.08.2019 și 20.08.2019 în care decizia etapei de încadrare din procedura de reglementare conf. HG nr. 1076/2004, a fost cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

De asemenea a mai fost dat un anunț public în data de 16.08.2019 prin care conf. Regulamentului Local de publicitate aprobat de C.L. al Municipiului Rm. Vâlcea, elaborat în temeiul Ordinului MDRT nr. 2701/2010 , publicul a fost înstiintat de propunerea finală a PUZ -DESFIINȚARE ANEXĂ-FÂNAR; CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE SELF-SERVICE, CORP ADMINISTRATIV + RECEPȚIE P+1 și ÎMPREJMUIRE TEREN, str. Kalamata nr 39, Cartier Goranu, Mun. Rm. Valcea.

Tot în procedura de publicitate au fost notificați toți vecinii amplasamentului studiat prin scrisori recomandate și s-au obținut și acordurile notariale ale acestora.

 • - Păun Otilia + Aspru Marius, adresa: str. Aurelian Predescu nr. 1 A. Rm. Valcea

 • - Jianu Elena, adresa: str. Kalamata nr. 39

 • - Mihai Florian, adresa: str. Kalamata nr. 37

 • A fost amplasat la adresa obiectivului Panou publicitar - anexă la Regulamentul Local de Publicitate la data de 12.08.2019;

La sfârșitul lunii August 2019 s-a depus si documentația pentru a fi publicata pe site-ul Primăriei, pentru informarea si consultarea publicului.

Postarea documentației pe site-ul Primăriei s-a făcut în data de 2.09.2019.

Totodată documentația a fost supusă analizei Comisiei Tehnice de Urbanism , obținându-se Aviz Favorabil nr.44/2019 și Aviz de Oportunitate nr. 77/23.08.2019.

Opinii / sugestii/contestații:

Vecinii notificați au fost de acord , vis-a-vis de investiția propusă.

Documentația finală se depune spre aprobare la Primăria Mun. Rm. Vâlcea odată cu prezentul Raport de Publicitate.

Se anexează toate documentele care au stat la baza corespondenței publicitare.