Hotărârea nr. 132/2020

hotarirea 132 - 28 mai 2020 - modificare anexe Plan analiza

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


xm’nÎLV a 1!


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR 01ISAS 18001:2008 190/IIS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.132

privind modificarea unor anexe la Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 18088 din 20.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1, nr.2 și nr.11 la Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.72/2014, cu modificările ulterioare, ca urmare a modificărilor intervenite în componența Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin dispoziție a primarului;

Văzând Raportul nr.18091 din 20.05.2020, întocmit de Compartimentul pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor Legii nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, ale art. 14, alin.(1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr.1492/2004, privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare și ale art.6, alin.(1) și (2) din anexa nr.1 - Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul nr.132/2007;

în baza art.129, alin.(7), lit.h), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică anexele nr.1 - "Reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență", nr.2 - "Componența nominală a membrilor CLSU, adresa mail, nr. telefon etc.”ș'\ nr.11 - "Planificarea pregătirii pe niveluri de competență, structuri funcționale și categorii de personal, în anul 2020” la «Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea», aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.72/2014, cu modificările ulterioare, ca urmare a modificărilor intervenite în componența Comitetului Loca! pentru Situații de Urgență al Municipiului Râmnicu Vâlcea și vor avea conținutul prezentat în anexele nr. 1, nr. 2 și nr.11 la prezenta hotărâre.

(2) Anexele prevăzute la alin.(1) înlocuiesc anexele respective de la «Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea», și se păstrează la Compartimentul Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Compartimentului pentru Situații de Urgență, Securitate și Sănătate în Muncă.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George ApostolesptfțjȚ/^^

1 \

1 \                        li I

v____'73

C              'x<o^iCEAt'''v\V^

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGAi/tATE, <         SECRETAR GENERAL,/

\           jurist Ion DIDOIU /

A

X      Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020


Județul Vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea


(3


■fj , țsraS


Primar


DISPOZIȚIA NR./ ÎJȘ privind reorganizarea Comitetului Lo Centrului Operativ pentru Situații de Uav w i v. p r i m a riavl.ro


Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea;              _

Având în vedere Referatul nr. 15329 din data de 24.04.2020, întocmit de Compartimentul Situații de Urgență, Sănătate și Securitate Muncă, prin care se propune reorganizarea Comitetului Local și a Centrului Operativ (Secretariatul Tehnic) pentru Situații de Urgență, ca urmare a modificărilor survenite în structura organizatorică a primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, a celorlalte instituții, servicii publice și societăți comerciale, modificări intervenite de la data adoptării Dispoziției Primarului nr.4682/2004, modificată și completată, și până în prezent;

în temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență și ale Hotărârii Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.155, alin.(5), lit.b) și art. 196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea


DISPOZIȚIE:

Art.1.(1) Se reorganizează Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care va avea următoarea componență:

 • 1. Mircia Gutău- primar-- Președinte;

 • 2. Ninel - Eusebiu Vețeleanu - viceprimar - Vicepreședinte;

 • 3. Maria Carmen Preda - viceprimar - Vicepreședinte;

 • 4. Ion Didoiu - secretar municipiu - Membru;

 • 5. Maria Feroiu - director Direcția Dezvoltare Locală - Membru;

 • 6. Narcisa Colțos - director Direcția Economico - Financiară - Membru;

 • 7. Petre Mihăilă - arhitect șef Direcția Urbanism - Membru;

 • 8. Antoanela Vasilescu - director Direcția de Evidență a Persoanelor - Membru;

 • 9. Corina Toma - director Direcția de Investiții și Achiziții Publice - Membru;

 • 10. Petre Cazan - director Direcția Administrație Juridic Contencios - Membru;

 • 11. Ioana Borleanu - director Direcția Resurse Umane - Membru;

 • 12. Monica Malvina Nicu - director Direcția Politiei Locale -Membru;

 • 13. Gabrieîa Mociofan - șef Birou Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor-Membru,

 • 14. Vasile Avram - șef Serviciu autorizări activitati comerciale,evenimente publice - Membru;

 • 15. Mirela Daniela Stoian - sef Birou Comunicare Sport Cultură - Membru;

 • 16. Floarea Dumitru - director DADP- Membru;

 • 17. Fulgescu Virginia - director Direcția de Asistență Socială - Membru;

 • 18. Stoian Constantin - S.C. Distribuție Energie Oltenia S.A. - Sucursala Râmnicu Vâlcea - Membru;

 • 19. Dan Eleodor Ponoran -Spitalul Județean Vâlcea - Membru;

 • 20. Comisar Christian Neghină - Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea - Membru;

 • 21. Col. Grigore Ciaușescu - U.M. 0460 - Jandarmerie-Membru;

 • 22. Lt. Col. Marius Mirică - Comandant Detașament 1 Pompieri Rm. Vâlcea - Membru;

 • 23. Apostolescu Luminița Constanța - director Direcția de Sănătate Publică - Membru;

 • 24. Cumpănășoiu Emil Cristian- Direcția Sanitar Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor - Membru;

 • 24. Nicolae Adrian- Garda Naționala de Mediu,Comisariat județean Valcea - Membru;

 • 25. Sitaru Victor - DISTRIGAZ SUD REȚELE - Membru;

 • 26. Andi Ștefan Davidescu - S.C. ETA S.A. - Membru;

 • 27. Alexandru Săraru - Ocolul Silvic Rm. Vâlcea - Membru;

 • 28. Adriana Popescu - SC Piețe Prest SA - Membru;

 • 29. Daniela Elena Mieila - Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea - Membru;

 • 30. Tudor Văileanu - Serviciul de Gospodărire a Apelor Valcea - Membru;

 • 31. Borleanu David - S.C. APAVIL S.A. - Membru; / Diaconu Petruța Nicoleta - cadru tehnic -membru (rezervă);

 • 32. Mariana lonescu - manager zonal Romprest;

 • 33. Popescu Șerban Dan- adj.sef Secție Termoficare S.C. CET GOVORA S.A.

 • (2) Pe lângă președintele, vicepreședinții și membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență nominalizați la alin. (1), se stabilesc și consultanții acestuia, după cum urmează:

 • 1. Zamfir Constantin - DADP - Serviciul de Iluminat public -Consultant;

 • 2. Padureanu Dan Constantin - Serviciul de Ambulanță - Consultant;

 • 3. Ion Alexandru Ciaușescu - Șef Biroul Rutier Rm. Valcea - Consultant;

 • 4. Hîrza Daniel- DADP - Serviciul de întreținere și reparații străzi - Consultant;

 • 5. Georgescu Elena Isabella - Șef Serviciul Control - Consultant;

 • 6. Pana-Liuta Viorel - Șef Serviciul Monitorizare Și Intervenție - Consultant;

 • 7. Ungureanu Daniel - Șef Serviciul Ordine Publica - Consultant;

 • 8. Neghină Mirescu Liliana - Șef Serviciul Fluidizare Trafic Si Siguranța Rutieră - Consultant;

 • 9. Cristea Oana Maria - Șef Serviciul Administrativ Si Paza Obiective - Consultant;

Art.2. Se reorganizează Centrul Operativ (Secretariatul Tehnic) pentru Situații de Urgență, cu activitate temporară, înființat ca structură tehnico - economică, în scopul îndeplinirii funcțiilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul situațiilor de urgență, precum și pe timpul unor exerciții, aplicații și antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situații, în următoarea componență:

 • 1. Maria - Carmen Preda - viceprimar - Vicepreședinte;

 • 2. Daniel lonescu - consilier Compartimentul Comunicare Sport Cultură - Membru;

 • 3. Aurel Tufeanu - Compartimentul Situații de Urgență și SSM - Membru;

 • 4. Ana - Maria Vlașniță - șef Serviciu Contabilitate Buget - Membru;

 • 5. Teodora Ciontea - Șef Birou Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea 10/2001 - Membru;

 • 6. Traian Boboc - șef Birou Proiectare, Dezvoltare Urbană și GIS - Membru;

 • 7. Miulescu Elena Mariana - Compartimentul Situații de Urgență și SSM - Membru;

 • 8. Maria Mădălina Rizoiu - inspector Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare L. 10/2001 - Membru;

 • 9. Teodora-Elena Bâlă - Birou! Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea 10/2001 - Membru;

Art.3. Celelalte prevederi stabilite prin Dispoziția Primarului nr.4682/2004 rămân nemodificate.

Art.4. începând cu data adoptării prezentei, Dispoziția Primarului nr.1044 din 18.03.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Prezenta dispoziție se comunică în copie, prin grija Compartimentului Situații de Urgență, SSM, Inspectoratului pentru Situații de Urgență "General Magheru” al județului Vâlcea, precum și persoanelor nominalizate la art.1 și 2.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG

SECRETAR GENE jurist Ion DID


PRIMĂRIA MI COMPARTIMI Nr.           dii

JNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ZNTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI SSM

ANEXA Nr. £___la

Tj^^OTĂRÂREA LA^SWJLU! LOCAL

Anexa 2

TABEL !j * { \, CU PERSOANELE CARE FAC PARTE DIN COMITETUL      $

AL MUNICIPIULUI RÂMNICU WÂ^C ___________________     Npn4;

fiSț'U feți AȚII DE URGENȚĂ

C&A mo"'? vSz                                     _____

P <

ir.

:rt

Numele și prenumele

Funcția deținută în managementul situațiilor de urgență

Instituția

Funcția

Nr. telefon instituție

Nr. telefon mobil

Obs.

1

Mircia

1

Gutău

2 Președinte CLSU

3

Primărie

4

Primar

5

0250731016

6

7

2

Eusebiu Veteleanu

Vicepreședinte CLSU

Primărie

Viceprimar

0250731016

3

Maria Carmen Preda

Vicepreședinte CLSU

Primărie,

Viceprimar

0250731016

i

I

Ion Didoiu

Membru CLSU

Primărie

Secretar general Municipiu

0250731016

i

(

7

Maria Feroiu

Narcisa Colțos Petre Mihaila

Membru CLSU

Membru CLSU

Membru CLSU

Primărie,

Primărie, Primărie

Dir.Directia

Dezvoltare Locala Dir. Economic Arhitect sef

0250731016

0250731016

0250731016

$

Antoanela Vasilescu

Membru CLSU

Primărie

Dir. Direcția de Evidența a Persoanelor

0250731016

c

)

Corina Toma

Membru CLSU

Primărie

Dir.Direcția de Investiții si Achiziții Publice

0250731016

10

Petre Cazan

Membru CLSU

Primărie

Dir. Direcția Administrație Juridic Contencios

0250731016

11

Ioana

Borleanu

Membri CLSU

Primărie

Dir. Direcția Resurse Umane

0250731016

12

Monica Malvina Nicu

Membru CLSU

Primărie

Dir. Direcția Politiei Locale

0250711401

13

Gabriela Mociofan

Membru CLSU

Primărie

Șef Birou

0250731016

1

X

Vasik

5 Avram

Membru CLSU

1

5

Mirela

Daniela Stoian

Membru CLSU

1

6

Floarea Dumitru

Membru CLSU

1

7

Stoiari

Constantin

Membru CLSU

1

8

Dan Eleodor Ponoran

Membru CLSL!

1

9

Fulge

seu Virgini a

Membru CLSU

/■

.0

Chnstian Neghină

Membru CLSU

/■

/I

Grigore Ciaușescu

Membru CLSLI

/■

/

>2

>3

Mirica Marian

Apostolescu Luminița Constanța

Membru CLSU

Membru CLSU

>4

Cumpănășoiu Emil Cristian

Membru CLSU

/

>4

Nicolae Adrian

Membru CLSU

/

15

Victor Sitaru

Membru CLSU

>6

Andi Ștefan Davidescu

Membru CLSU

>7

>8

Alexandru Săram

Adriana Popescu

Membru CLSLJ

Membru CLSU

Informatica

Primărie

Serviciu Autorizări Activități Comerciale

0250731016

Primărie

Șef Birou Comunicare Sport Cultură

0250731016

DADP

Director

0250734271

Soc. Distribuție

Oltenia S.A.

Inginer

0251929

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

Manager

0250747701

Direcția de

Asistenta Sociala

Director

Politie Municipiu

Comisar

0250703011

Jandarmerie

UM0460

Colonel

Jandarmerie

0250739839

Cdt.Det.Pompieri

ISUJ

Lt.CoI.

0250748201

Direcția de

Sănătate Publica

Director executiv

0250747720

Direcția Sanitar

Veterinara si pt. Siguranța Alimentelor

Director executiv adjunct

0250703213

Garda de Mediu , Corni sarait Județean Valcea

Comisar

Distrigaz Sud

Rețele

Șef Complex

Valcea

0250744082

Societatea ETA SA

Director

0250730951

Ocolul Silvic

Vâlcea

Inginer silvic

0250748204

Societatea Piețe

Prest SA

Director general O

0350404859

— z —

i

Membru CLSU

2

9

Elena Daniela Mieii a

3

0

Tudor Văileanu

Membru CLSU

3

1

Borleanu David

Membru CLSU

3

2

Mariana lonescu

Membru CLSU

3

Popescu Serban Dan

Membru CLSU

CONSULTANT!!

Zamfir Constantin

Consultant

>

Pădureanu Dan Constantin

Consultant

>

Ion Alexandru Ciaușescu

Consultant

4-

Hirza Daniel

Consultant

5

Georgescu Elena

Isabella

Consultant

5

Pana-Liuta Viorel

Consultant

7

Ungureanu Daniel

Consultant

Neghina Mi re seu

8

Liliana

Consultant

Oficiu Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea

Comisar-șef adjunct

0250747120

SGA Vâlcea

Inginer

0250730415

Societatea Apavil SA

Director tehnic

0250739580

Romprest

Manager zonal

CET GOVORA Temoficare

Adj. Secție temoficare

DADP

Serviciu de

Iluminat Public

0250734271

Serviciu de Ambulanță

Manager General

0250731030

Poliția Rutiera

Vâlcea

Subcomisar politie

0250703011

DADP

Serviciu de întreținere si Reparații Străzi

0250734271

Direcția Pol.

Loc.- Serviciul

Control

Șef serviciu

0250/711401

Direcția Pol. Loc.-Serviciul Dispecerat Monitorizare și Intervenție

Șef serviciu

0250/711401

Direcția Pol. Loc.-Serviciul Ordine Publica

Șef serviciu

0250/711401

Direcția Pol. Loc.-Serviciul Fluidizare Trafic si Siguranța Rutieră

Șef serviciu

0250/711401

-3"

9

Cristescu Oana

Consultant

Direcția Pol. Loc.-Serviciul Adm.si paza obiective

Șef serviciu

0250/711401

I

CENTRUL

OPERATIV

1

Maria Carmen Preda

Vicepreședinte CLSU

Primărie,

Viceprimar

0250731016

2

Daniel lonescu

Membru CLSU

Primărie

Birou Comunicare Sport Cultură

0250731016

3

Ana

Maria Vlasnita

Membru Centru Operativ

Primărie

Șef Serviciu Contabilitate Buget

0250731016

z

Aurel Tufeanu

Membru Centru Operativ

Primărie

Compartiment

S.U. si SSM

0250731016

f

Teodora Ciontea

Membru Centru Operativ

Primărie

Sef Birou juridic

0250731016

(

Trai an Boboc

Membru Centru Operativ

Primărie

Șef Birou

Proiectare,Dezvolt are Urbana și GIS

0250731016

7

Miulescu Elena

Membru Centru

Operativ

Primărie

Compartiment

S.U. si SSM

0250731016

3

Maria Mădălina Rizoiu

Membru CLSU

Primărie

Inspector

0250731016

<

Teodora Elena Bâlă

Membru CLSU

Primărie

Jurist

0250731016

întocmit,

Anexa nr. 11 la Planul de Pregătire în anul 2020 al Municipiului Râmnicu Vâlcea

la

jAfcEA

BJ iXcAL A,


Evidența participării ia activitățile de pregătire in an A. Organizate la Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Mal de Urgență

s<j xzy X'ȘZ.

la^jdm^

Nr. crt.

Funcția

Nume, prenume

Forma de pregătire/SERIA

: perioada

-

-

B. Organizate la Centrul Zonal de Pregătire Craiova

Nr. crt.

Funcția

Nume, prenume

Forma de pregătire/SERIA

Perioada

1.

PRMAR

Mircia Gutău

16

07- 11.09. 2020

2

VICEPRIMAR

Carmen Preda

17

14-18.09. 2020

C. Organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al județului Valcea

Nr. crt.

Funcția

Nume, prenume

Forma de pregătire

Perioada

1.

CLSU

 • 1. Carmen Preda -Viceprimar -Vicepreședinte;

 • 2. Ion Didoiu - secretar municipiu - Membru;

 • 3. Maria Feroiu -director Direcția Dezvoltare Locală -Membru;

 • 4. Narcisa Colțos -director Direcția Economico -Financiară - Membru, 5. Petre Mihăilă — arhitect șef Direcția Urbanism - Membru;

 • 6. Antoanela Vasilescu - director Direcția de Evidență a Persoanelor - Membru;

 • 7. Corina Toma -director Direcția de Investiții și Achiziții Publice - Membru;

 • 8. Petre Cazan -director Direcția Administrație Juridic

în domeniul situațiilor de urgentă

16 mai 2020

Contencios - Membi u, 9. Ioana Borleanu -director Direcția Resurse Umane -

pentru        Siguranța

Alimentelor - Membru;

8..Nicolac     Adrian-

Garda Naționala de Mediu,Comisariat județean Valcea Membru;

9..Sitarii Victor DISTRIGAZ    SUD

REȚELE - Membru;

lO.Andi          Ștefan

Davidescu - S.C. ETA S.A. - Membru;

 • 11 .Alexandru Săraru -Ocolul Silvic Rm. Vâlcea - Membru;

 • 12 .Adriana Popescu -SC Piețe Prest SA Membru;

 • 13 .Daniela       Elena

Mieila - Comisariatul pentru         Protecția

Consumatorilor Vâlcea - Membru, 14.Tudor Văileanu -Serviciul             de

Gospodărire a Apelor Valcea - Membru;

 • 15 .Borleanu David -S.C. APAVIL S.A. -Membru; / Diaconu Petruța Nicoleta - cadru tehnic     - membru

(rezervă);

 • 16 .Mariana lonescu -manager         zonal

Romprest;

 • 17 .Popescu Șerban Dan adj.sef Secție Termoficare S.C. CET GOVORA S.A.

1

3.

Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

1 .Elena Mariana Miulescu -Compartimentul Situații de Urgență și SSM

Februarie 2020

Membru;

 • 10. Monica Malvina Nicu -director Direcția Politiei Locale -Membru;

 • 11. Gabricla Mociofan -șef Birou Informatică și Centrul pentru Informarea

Cetățenilor -Membru, 12. Vasile Avram - șef Serviciu autorizări activitati comerciale,evenimente publice - Membru; 13. Mirela Daniela Stoian -sef Birou Comunicare Sport Cultură - Membru;

 • 14. Floarea Dumitru -director DADP-Membru;

 • 15. Fulgescu Virginia -director Direcția de Asistență Socială -Membru;

2

CLSU

 • 1. Stoian Constantin -S.C. Distribuție Energie Oltenia     S.A.

Sucursala     Râmnicu

Vâlcea - Membru;

 • 2. Dan          Eleodor

Ponoran      -Spitalul

Județean Vâlcea -Membru;

 • 3. Comisar Christian Neghină - Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea - Membru;

 • 4. Col.           Grigore

Ciaușescu - U.M. 0460 - Jandarmeric-Membru,

5..Lt. Col. Marius Mirică - Comandant Detașament 1 Pompieri Rm. Vâlcea - Membru; â.Apostolescu Luminița Constanța - director

în domeniul situațiilor de urgentă

15.10.2020

1

Direcția de Sănătate

1

Publică - Membru;

7.Cumpănășoiu Emil

Cristian-       Direcția

Sanitar Veterinară si

——--

D. Organizate la nivelul localității

Nr. crt.

Funcția

Nume, prenume

Forma de pregătire

Perioada/data

Cine conduce

1.

Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

Instructaj de pregătire semestrial cu durata de 2-4 ore

martie, septembrie, 2020

Președintele C.L.S.U.

2.

Membrii

S.V.S.U.

 • l .Nicu MalvinaMonica -Director Direcție Pol. Locală

 • 2 . Belețescu Climcnt Florin -Dir. Pol. Locală

3,Bolgar Adriana Irena Serviciul Control Dir. Pol.

Locală

 • 4. Cătălina Marinaș - Serviciul Control Pol. Locală.

 • 5. Corodescu Cristian - Serv. Control Dir Pol. Locală 6.Georgescu Elena Isabclla Serviciul Control Dir Pol.

Locală

 • 7 . Hodină Octavian Ștefan Serviciul Control Dir Pol. Locală

 • 8 .Ungureanu Laurențiu Șef csef serviciu 0 .P.Dir. Poliție Locală

 • 9 ,Bunea Cristian servant Poliție Locală

lO.Danciu Florinei servant Poliție Locală

1 l .Nedeluș Ion servant Poliție Locală

 • 12 . Tiripoi Gabriel servant Poliție Locală

 • 13 . Diaconu Marius servant Poliție Locală

 • 14 .Dragnea Octavian servant Poliție Locală

 • 15 .Voiculescu Viorel servant Poliție Locală

 • 16 .Donțu Nicolac servant Poliție Locală

 • 17 .Muja Marius servant Poliție Locală

 • 18 .Zaharia Florin servant Poliție Locală

 • 19 .Popescu Cristian servant Poliție Locală

 • 20 .Radu Cosmin servant Poliție Locală

 • 21 . Dragomir Valerică servant Poliție Locală

 • 22 .Ciulavu Gheorghe servant Poliție Locală

 • 23 .Tudose Nicolae servant Poliție Locală

 • 24 . Jitiea Gheorghe servant Poliție Locală

 • 25 .Filip Costel Șef echipă specializată A.D.P.

26,Nania Nicolae servant A.D.F

Ședință teoretic-aplicativă, lunar, cu durata de 2-3 ore

Ședință practic-1-2 ore demonstrativă, lunar,

Lunar

Șef S.V.S.U.

=     J

 • 27 .Eftimie Mirela Camelia Șef echipă specializată Direcția socială

 • 28 .Mihăescu Leonora servant

Direcția socială

 • 29 .Eftimie Ion servant Direcția socială

 • 3O .Stănculescu Ghcorghe Șef echipă specializată Direcția socială

 • 31 .Ungureanu Ovidiu Constantin servant Direcția socială

 • 32 .Ciobanii Elena servant Direcția socială

 • 33 .Mitu Mihaela servant D.A.D.P.

 • 34 .Dicu Gheorghe servant D.A.D.P.

 • 35 .1orgu Cornel iu servant D.A.D.P.

3.

Salariată primăriei

566

Instructaj de pregătire anual cu __durata de 2 ore

Martie -Septembrie

Cadru tehnic PSI

întocmit,

Secretar municipiu