Hotărârea nr. 131/2020

hotarirea 131 - 28 mai 2020 - inchiriere luciu de apa Lac Ostroveni

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/IIS SR 1SO/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.131

privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.18420 din 22.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor;

Văzând Raportul nr. 18622 din data de 25.05.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței privind desemnarea a 3 (trei) reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din comisia de evaluare, respectiv: d-na Popescu luliana-Maria, dl. Nuică lonuț-Eduard și dl. Chisalom Dumitru, precum și a 3 (trei) membri supleanți, respectiv: dl. Grigorescu Remus, dna. Bobeanu Maria și dl. Apostolescu Florian-George;

Având în vedere că în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 54/2008, figurează "Lac Ostroveni", în suprafață de 27,71 ha și ținând seama de faptul că prin hotărârea nr. 105/11.04.2019, Consiliul Local a aprobat închirierea luciului de apă pe perioadă determinată, respectiv până la data de 31.10.2019, precum și faptul că durata contractului de închiriere încheiat cu societatea OLD AQUA SPIRIT SRL a încetat la data de 12.09.2019, iar legislația în domeniu a fost modificată prin apariția codului administrativ, contractul nu mai poate fi prelungit, astfel încât pentru închirierea/exploatarea luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic este necesară organizarea unei noi licitații;

în temeiul prevederilor art. 108, lit. c), ale art. 338 coroborat cu art. 317 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni, în suprafață de 27,71 ha situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Ostroveni, înscris în Cartea Funciară a municipiului nr.48074, având valoarea de inventar de 5.111.814 lei - identificat în pianul de situație - anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pe perioadă de 3 sezoane estivale, respectiv până la data de 31.10.2022, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților, pentru activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor, la prețul de pornire de 66 lei/ambarcațiune/lună, reprezentând valoarea chiriei/ambarcațiune/lună încasată în anul 2019 în urma licitației organizată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 105/11.04.2019.

 • (2) Chiria se datorează doar pentru perioada de desfășurare a activității Bazei de Agrement Ostroveni, activitatea de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor fiind o actvitate sezonieră complementară funcționării Bazei de Agrement Ostroveni.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea luciului de apă al Lacului Ostroveni, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă structura comisiei de evaluare, care va fi formată din 7 (șapte) membri, după cum urmează:

 • - 3 (trei) reprezentanți ai Consiliului Local, dintre care unul va fi președintele comisiei de evaluare;

 • - 1 (un) reprezentant al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, al cărui nume va fi comunicat ulterior prin adresă;

 • - 3 (trei) persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, dintre care una va fi secretarul comisiei de evaluare.

 • (2) Se desemnează 3 (trei) reprezentanți ai Consiliului Local și 3 (trei) membri supleanți care să facă parte din comisia de evaluare, după cum urmează:

 • a) dna. Popescu luliana-Maria;

 • b) dl. Nuică lonuț-Eduard;

 • c) dl. Chisalom Dumitru.

Membri supleanți:

 • a) dl. Grigorescu Remus;

 • b) dna. Bobeanu Maria;

 • c) dl. Apostolescu Florian-George.

Art.4. Se împuternicește Primarul municipiului să numească prin dispoziție membrii comisiei de evaluare și supleanții acestora.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Direcția Investiții si Achiziții Publice.

Art.6. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice.

 • 5                                               J >                                     >

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apqstolese^—^^

  1^1 WWs hj

  xk £ *<4 L C E h Xșj- 0 N s '

  CONTRASEMNEAZĂ PE/NTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

  Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020
  Plan de amplasament 5. del.m.tore o .moDilului


  ANEXA Nr. _J____h

  HOTĂRÂREA

  CONSILIULUI LOCAL

  Nr.CAIET DE SARCINI

privind închirierea luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru desfășurarea urtoT activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor, prin licitație publică

CAP.l. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI

Art. 1 (1) Obiectul licitației îl constituie închirierea luciului de apă al Lacului Ostroveni, proprietatea publică a municipiului, în suprafață de 27,71 ha, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Ostroveni, pentru desfășurarea unor activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor, conform HCL nr. . Lacul Ostroveni, este înscris în Cartea Funciară a municipiului nr. 48074 și este identificat în releveul anexă la hotărârea consiliului local menționată anterior.

 • (2) Lacul Ostroveni este situat în imediata vecinătate a Bazei de Agrement Ostroveni și reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului prin potențialul ridicat de dezvoltare a unor activități de turism și agrement, de petrecere în mod plăcut a timpului liber.

 • (3) Accesul spre Lacul Ostroveni pentru desfășurarea activității de agrement nautic se va realiza din incinta Bazei de Agrement Ostroveni. Accesul personalului locatarului se va face gratuit, pe bază de ecuson.

Art. 2 Condițiile de exploatare a luciului de apă sunt impuse prin prezentul caiet de sarcini, prin contractul de închiriere și reglementările legale în vigoare.

CAP.2. CONDIȚII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII

2.1. REGIMUL BUNURILOR PROPRII, RESPECTIV BUNURILE UTILIZATE DE LOCATAR ÎN DERULAREA ÎNCHIRIERII

Art. 3 în derularea închirierii, locatarul utilizează, în scop propriu, bunuri aflate în proprietatea locatorului, care se restituie acestuia la sfârșitul închirierii, în starea în care au fost preluate. De asemenea, locatarul folosește și bunuri din patrimoniul său, asupta cărora va rămâne proprietar.

Art. 4(1) Locatarul va asigura o dotare minimă de 4 ambarcațiuni fără motor și va realiza un ponton la malul Lacului Ostroveni, în vederea desfășurării activității de agrement nautic.

(2) Locatarul va întocmi și va transmite locatorului, cu 3 zile înainte de începerea activității, borderoul cuprinzând numărul ambarcațiunilor ce urmează a fi utilizate pentru activitățile de agrement nautic, precum și capacitatea maximă de îmbarcare a acestora (număr persoane/ambarcațiune). Borderou! va cuprinde datele de identificare a ambarcațiunilor și va fi actualizat la fiecare modificare a situației acestora.

Art. 5 (1) Predarea-primirea imobilului se face prin proces-verbal încheiat între locatar și Municipiul Râmnicu Vâlcea - Direcția Administrării Domeniului Public în termen de maximum 30 de zile de la data constituirii garanției.

 • (2) La încetarea din orice cauză a contractului de închiriere locatarul are obligația să restituie, în deplină proprietate, liber de sarcini, bunul închiriat, pe bază de proces verbal de predare - primire.

Art. 6 Pe toată durata contractului de închiriere luciul de apă al Lacului Ostroveni nu poate fi utilizat în alte scopuri decât acela pentru care a fost închiriat, respectiv pentru desfășurarea unor activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor.

 • 2.2 OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Art. 7 Locatarul are obligația să utilizeze tehnologii și echipamente nepoluante, să obțină toate avizele de mediu și să respecte legislația privind protecția mediului pe toată durata contractului de închiriere.

Art. 8 Locatarul are obligația să păstreze curățenia pe Lacul Ostroveni și în zona adiacentă acestuia pe toată durata desfășurării activității.

 • 2.3 INTERDICȚIA SUBÎNCHIRIERII BUNULUI ÎNCHIRIAT

Art. 9 Locatarul nu poate subînchirierea luciul de apă/activitatea de agrement sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere.

 • 2.4 CONDIȚIILE ÎN CARE LOCATARUL POATE ÎNCHIRIA BUNUL ÎNCHIRIAT PE DURATA ÎNCHIRIERII

Art. 10 Locatarul nu poate cesiona contractul de închiriere sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere.

 • 2.5 DURATA ÎNCHIRIERII ȘJ CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art. 11 Contractul se încheie pe o perioadă de 3 sezoane estivale, respectiv până la data de 31.10.2022, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

Art. 12 Contractul de închiriere se încheie după completarea depozitului de garanție, dar nu mai devreme de împlinirea termenului de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării către ofertanți cu privire la deciziile referitoare la atribuirea contractului și nu mai târziu de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 341 alin. (26) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la realizarea comunicării rezultatului licitației.

Art. 13 In cazul neprezentării câștigătorului în termenul stabilit pentru încheierea contractului, licitația se consideră anulată și se va reorganiza, conform documentației prezente. în acest caz, garanția de participare la licitație se reține. De asemenea, adjudecatarul nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru imobilul în cauză.

 • 2.6 CHIRIA MINIMĂ $1 MODUL DE CALCUL AL ACESTEIA

Art. 14(1) Pentru câștigătorul licitației, chiria datorată se va calcula lunar funcție de numărul de ambarcațiuni, dotarea minimă conform art. 4 fiind de 4 ambarcațiuni.

 • (2) Chiria se datorează doar pentru perioada de desfășurare a activității Bazei de Agrement Ostroveni.

 • (3) Chiria se indexează anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 15 Plata chiriei se va face lunar, în data de 10 a lunii următoare pentru luna în curs, prin virament bancar în contul locatorului RO41TREZ67121A3OO53OXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea sau cu numerar la casieria instituției.

Art. 16 (1) Neplata chiriei până la termenul din contract, dă dreptul locatorului de a calcula majorări de întârziere asupra sumei datorate de 1% pe lună sau fracțiune de lună începând cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit termenul de plată. Procentul pentru calculul majorărilor de întârziere nu este fix pe toată durata închirierii, acesta putând fi modificat, fără a fi necesar acordul locatarului, prin Hotărâri de Guvern, Ordine ale Ministrului Finanțelor sau alte acte normative specifice și va fi la nivelul celui stabilit pentru impozitele și taxele datorate bugetului local.

 • (2) Majorările de întârziere se calculează până la data achitării efective a chiriei.

Art. 17 întârzierea la plata chiriei, în totalitate sau în parte, pentru o perioadă mai mare de 15 zile dă dreptul locatorului să retiagă chiria restantă și majorările de întârziere din contul de garanție. în termen de 15 zile de la retragerea obligațiilor restante din contul de garanție, locatarul are obligația să reconstituie garanția la nivelul chiriei pentru 2 luni și să achite obligațiile restante, inclusiv majorările de întârziere calculate.

Art. 18 Neîndeplinirea obligației stabilită la art. 17 referitoare la constituirea garanției în termen de 15 zile duce la rezilierea de drept a contractului, tară intervenția vreunei instanțe de judecată (pact comisoriu de grad IV).

 • 2.7 NATURA ȘI CUANTUMUL GARANȚIILOR SOLICITATE DE LOCATOR

Art. 19 Ofertantul câștigător este obligat ca la semnarea contractului de închiriere să constituie în favoarea municipiului o garanție echivalentă cu chiria aferentă a 2 luni, calculată conform prețului stabilit prin actul de adjudecare a licitației.

 • 2.8 CONDIȚII SPECIALE IMPUSE DE NATURA BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Art. 20 Pentru buna desfășurare a închirierii, locatarul are următoarele obligații :

 • > să asigure serviciul de salvamar, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • > să asigure la fiecare ambarcațiune veste de salvare;

 • > să nu îmbarce persoane, sub niciun motiv, în ambarcațiuni care prezintă defecte ce pot pune în pericol viața sau siguranța acestora;

 • > să nu depășească sarcina de îmbarcare/ambarcațiune;

 • > să nu închirieze ambarcațiuni persoanelor aflate în stare de ebrietate sau minorilor fără însoțitor;

 • > să respecte legislația în vigoare pentru derularea activității de exploatare a luciului de apă și pentru activitatea de exploatare a ambarcațiunilor de agrement, să răspundă în exclusivitate de realizarea activității de agrement nautic în condiții de siguranță;

 • > să suporte toate cheltuielile ocazionate de obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea activității, inclusiv cele ocazionate de construirea pontonului;

 • > să stabilească și să respecte programul de agrement armonizat cu orarul de funcționare al Bazei de Agrement Ostroveni;

 • > să retragă de pe lac și să depoziteze ambarcațiunile în locul stabilit de locator, la sfârșitul sezonului estival, dar nu mai târziu de 01 noiembrie;

 • > să respecte obiectul de activitate stabilit pentru amplasament, precum și clauzele contractuale;

 • > să exploateze în bune condiții suprafața de lac închiriată, pe toată durata contractului;

 • > să constituie garanția în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în caietul de sarcini;

 • > să achite chiria în cuantumul și la termenele termenele stabilite prin contract; Chiria se datorează până la eliberarea efectivă a luciului de apă;

 • > să plătească, pe toată durata contractului taxele și impozitele către bugetul de stat și bugetul local, precum și alte taxe care se impun;

 • > să țină evidența contabilă distinctă pentru activitatea ce face obiectul închirierii și să depună lunar balanța de venituri și cheltuieli pentru această activitate.

Art. 21 Locatorul își rezervă dreptul de a verifica pe toată durata contractului, modul de utilizare a luciului de apă, precum și modul în care se asigură protecția mediului și a regulilor de salubritate.

CAP.3. CONDIȚII GENERALE ALE LICITAȚIEI

3.1. PARTICIPANȚII LA LICITAȚIA PUBLICĂ

Art. 22 La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Art. 23 Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile unității administrațiv-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • 3.2. ELEMENTE DE PREȚ

Art. 24 Prețul de pornire la licitație este de 66 lei/atnharcațiiine/lună, fără TVA (reprezentând valoarea chiriei/ambarcațiune/lună încasată în anul 2019 în urma licitației organizată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 105/11.04.2019), stabilit prin HCL nr.            , iar

garanția de participare este de 530 lei (contravaloarea a două chirii, calculate pentru numărul minim de ambarcațiuni).

Art. 25 Garanția va fi depusă de către ofertanți prin virament bancar la Trezoreria municipiului în contul RO23TREZ6715006XXX000140.

Art. 26 (1) Pentru ofertantul care adjudecă licitația, garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va constitui depozit și se va restitui la cerere în termen de 15 zile de la expirarea contractului.

 • (2) Câștigătorul licitației va completa depozitul de garanție în cuantumul prevăzut la art. 19.

 • (3) Nesemnarea de către ofertantul câștigător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea luciului de apă pentru o nouă licitație.

 • (4) Pentru participanții care nu câștigă licitația, garanția se va restitui la cerere, după soluționarea eventualelor contestații.

 • (5) Cererea de restituire a garanției va cuprinde în mod expres contul și banca la care urmează a fi virată suma respectivă.

 • (6) Garanția de participare nu este purtătoare de dobânzi sau indexări.

Art. 27 Prezentul caiet de sarcini și documentația aferentă acestuia vor fi distribuite în format electronic la solicitarea persoanelor care doresc să participe la licitație.

 • 3.3. CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

Art. 28 (1) Ofertele se depun la sediul autorității contractante din Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14 în două exemplare (original și copie) în două plicuri sigilate, unul exterior care va conține documentele prevăzute în Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor și unul interior care va conține oferta propriu-zisă semnată de ofertant și documentele prevăzute în Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor.

 • (2) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

 • (3) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • (4) Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-1 imită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

 • (5) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

 • (6) Fiecare participant poate să depună o singură ofertă.

 • (7) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sunt descalificate.

 • (8) Ofertele se redactează în limba română.

Art. 29 Perioada de valabilitate a ofertei : până la semnarea contractului de închiriere a imobilului descris la cap.l.

Art. 30 (1) Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei - pondere 40% ;

 • b) capacitatea economico-financiară a ofertanților - 20%;

 • c) protecția mediului înconjurător -20 %;

 • d) condiții specifice impuse de natura bunului închiriat - 20 %.

 • (2) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. 1, lit. b) ofertantul va prezenta situația cuprinzând ambarcațiunile (mimim 4) ce urmează a fi utilizate pentru activitățile de agrement nautic, precum și documente din care rezulte modalitatea de deținere a acestora : proprietate, închiriere, leasing, comodat, etc .

 • (3) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. 1, lit. c) ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului.

 • (4) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. 1, lit. d) ofertantul va face dovada că are  încheiat un contract (de muncă, de colaborare ele) cu o persoană calificată în specialitatea salvamar/siguranță acvatică. Se vor depune în copii conform cu originalul: : Contractul existent și atestatul persoanei respective.

 • (5) Algoritmul de calcul pentru cele 4 criterii :

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1) Ut. a) - nivelul chiriei punctajul C(n) se acordă astfel :

 • a) pentru cel mai mare nivel ofertat al chiriei se acordă punctajul maxim alocat de 40 puncte;

 • b) pentru celelalte chirii ofertate punctajul se calculează proporțional, astfel: C(n) = (Nivel ofertat/Nivel maxim ofertatjx 40 puncte.

- pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1) Ut. b) — capacitatea economico-financiară punctajul A (n) se acordă astfel :

 • a) pentru cel mai mare număr de ambarcațiuni se acordă punctajul maxim alocat de 20 puncte;

 • b) pentru celelalte oferte punctajul se calculează proporțional, astfel: A(n) = (Număr ambarcațiuni ofertate/Număr maxim ambarcațiuni ofertatejx 20 puncte.

- pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1) Ut. c) - protecția mediului înconjurător punctajul se acordă astfel :

 • a) dacă ofertantul prezintă declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului-se acordă 20 puncte.

 • b) dacă ofertantul nu prezintă declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului-se acordă 0 puncte.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1) Ut. d) - condiții specifice impuse de natura bunului închiriat, punctajul se acordă astfel :

 • a) dacă ofertantul prezintă dovada că are încheiat un contract (de muncă, de colaborare ele) cu o persoană calificată în specialitatea salvamar/siguranță acvatică - se acordă 20 puncte.

 • b) dacă ofertantul nu prezintă dovada menționată la lit. a) - se acordă 0 puncte.

CAP.4 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 31 închirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în contract.

Art. 32 închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract:

 • > prin acordul scris al părților;

 • > pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către locatar;

 • > în cazul neachitării timp de cel mult 2 luni consecutive a chiriei;

 • > prin denunțarea unilaterală a contractului de către locator, în ce! mult 60 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la încheierea contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public.

Art. 33 La încetarea în orice mod a contractului de închiriere locatarul are obligația de a ridica ambarcațiunile și de a demola pontonul. în caz contrar, locatorul este în drept și poate ridica ambarcațiunile și dezafecta pontonul, urmând ca locatarul să achite cheltuielile ocazionate de această operațiune, precum și cele de depozitare.

CAP.5 DISPOZIȚII FINALE

Art. 34 Anunțul privind demararea procedurii de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VLa, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe site-ul Primăriei www.primariavl.ro. Anunțul de licitație se va trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Anunțul trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute la art. 335 alin. (2) din Codul administrativ.

Art. 35 Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră acceptate de către ofertanți.

Art. 36 Dacă se constată că ofertantul a furnizat informații false prin documentele de calificare, acesta poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul desfășurării ședinței, cât și ulterior până la semnarea contractului de închiriere.

Art. 37 Prevederile cuprinse în documentația de atr’buire vin în completarea celor cuprinse în prezentul caiet de sarcini.

Art. 38 Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația privind licitația pentru închirierea imobilului descris la cap I. și va constitui anexă la contractul de închiriere.