Hotărârea nr. 130/2020

hotarirea 130 - 28 mai 2020 - modificare tarife aferente serviciul salubrizare

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M  SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.130

privind modificarea tarifelor unor activități componente ale serviciului de salubrizare, aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.18237 din data de 21.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activități componente ale serviciului de salubrizare, aplicabile pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, prestate de ROMPREST ENERGY SRL în baza Contractului de delegare nr.23205/26.06.2015, începând cu data de 01.06.2020;

Văzând Raportul nr.18729 din 26.05.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat;

Având în vedere angajamentele asumate în fața Comisiei Europene potrivit cărora România trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor instrumente economice, extrem de importante pentru modernizarea gestionării deșeurilor din România, dar și pentru implementarea legislației europene în domeniu, precum "plătește pentru cât arunci” sau "taxa la depozitare”;

Ținând seama de faptul că în data de 25 aprilie 2018 autoritățile române au primit o scrisoare Ares (2018) 2193346 cu privire la procedura de suspendare a plăților intermediare din Fondul de Coeziune din cadrul Axei 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, pe motiv că nu a fost îndeplinită condiționalitatea ex-ante cu privire la deșeuri, în urma căreia Guvernul României a adoptat în data de 17 iulie 2018 Ordonanța de Urgență nr.74 pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea nr.168 din 28 august 2014, prin care s-a aprobat “Studiul de Fundamentare - forma revizuită- pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea'’, s-a desfășurat procedura de achiziție publică, conform O.U.G nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect "Delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea”, fiind încheiat Contractul de delegare nr.23205/26.06.2015, cu Operatorul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare, respectiv ASOCIEREA S.C. ROMPREST ENERGY SRL și S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. - lider de asociere SC ROMPREST ENERGY;

Respectându-se procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare și ținând seama de faptul că nu au fost primite opinii, sesizări sau completări;

Având în vedere că începând cu data de 01 ianuarie 2020, a fost majorată contribuția pentru economia circulară de ia 30 lei/to la 80 lei/Lo, precum și salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 2080 lei la 2230 lei conform Hotărârii Guvernului nr. 935/13.12.2019;

Luând în considerare adresa nr.2360 din 15 mai 2020, prin care ROMPREST ENERGY SRL a revenit cu o nouă solicitare de modificare a tarifelor;

în temeiul prevederilor art.6, alin.(1), lit.l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, ale Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu și ale art.8 alin.(3) și art.43 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

în baza art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(4) lit.g), art.139 alin.(3) și a art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă”, o abținere și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.06.2020, tarifele unor activități componente ale serviciului de salubrizare, aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, prestate de ROMPREST ENERGY SRL, în baza Contractului de delegare nr.23205/26.06.2015, se modifică după cum urmează:

 • 1. tarif pentru Colectare, transportul și tratarea deșeurilor menajere în amestec, pentru persoanele fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 8,24 lei/pers/lună (fărăTVA), respectiv 9,80 lei/pers/lună (cu TVA 19% inclus), cu luarea în calcul a unui tarif de tratare în cuantum de 137,45 lei/to, conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

 • 2. tarif pentru Colectare, transportul și tratarea deșeurilor menajere în amestec, pentru persoane juridice/instituții, din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 484,84 lei/tonă (fără TVA), respectiv 576,96 lei/tonă (cu TVĂ 19% inclus), cu luarea în calcul a unui tarif de tratare în cuantum de 137,45 lei/to, conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.2 la prezenta hotărâre;

 • 3. tarif pentru Colectare și transport separat al deșeurilor reziduale și biodegradabile, pentru persoanele fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 5,37 lei/pers./lună (fără TVA), respectiv 6,40 lei/pers./lună (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.3 la prezenta hotărâre;

 • 4. tarif pentru Colectare și transport separat al deșeurilor reziduale și biodegradabile, pentru persoane juridice/instituții din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 348,94 lei/tonă (fără TVA), respectiv 415,24 lei/tonă (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • 5. tariful pentru Colectare, transportul și sortarea deșeurilor reciclabile, generate de persoane fizice din Municipiu! Râmnicu Vâlcea de 933.43 lei/tonă (fără TVA), respectiv 1.110,79 lei/tonă (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.5 la prezenta hotărâre; acest tarif stă la baza calculării costului net care urmează a fi suportat de către organizațiile care preiau răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) prin formula de calcul prevăzută în anexa 6 la Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și nu sunt suportate de către populație/agenți economici și instituții publice, fiind acoperite din Fondul de Mediu.

 • 6. tariful pentru Colectare, transportul și sortarea deșeurilor reciclabile, generate de persoane juridice/instituții, din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 951.13 lei/tonă (fără TVA), respectiv 1.131,85 lei/tonă (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.6 la prezenta hotărâre; acest tarif stă la baza calculării costului net care urmează a fi suportat de către organizațiile care preiau răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) prin formula de calcul prevăzută în anexa 6 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și nu sunt suportate de către populație/agenți economici și instituții publice, fiind acoperite din Fondul de Mediu.

 • 7. tarif pentru Colectare și transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru deșeuri care nu necesită tratare/sortare de 197,80 lei/m.c (fără TVA), respectiv 235,38 lei/m.c (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.7 la prezenta hotărâre;

 • 8. tarif pentru Colectare și transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru deșeuri care necesită tratare/sortare de 244,14 lei/m.c (fără TVA), respectiv 290,53 lei/m.c (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.8 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu-Vâlcea;

 • - Direcției de Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Asocierii Societății Romprest Energy SRL și Societății Compania Romprest Service S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINfĂ."^ 4%. CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Florian-George Apos


SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020

OPERATORUL ECONOMIC

SC ROMPREST ENERGY SRL -

Bucuros!, 8-dut Potgraflal nr.1 C, sector 1

CU J4O/329/2012, telefon: 021.232,2123


----j:

ANEXA Nr. _ /

HOTĂRÎ

CONSILI Nr.


FISA DE FUNDAMENTARE

Colectare, transportul sl elndnarea deșeurilor rrenajoro In amestec, generate de persoanele fizice din Municipiul Ramnicu Valcea

Nr. crt.

Elemente de cosi

UM [pere.]

Fundamenteze anterioara

Fundamentare propusa \

w

XL-

Total lei

Unitar IcVUM

Total lei

Unitar lel/UM

1

Cheltuieli materiale, din caro;

2,116.162.42

1.94

2,115,162.42

1.94

000

1.1

Combustibil, carburanți si lubrifianli

1,911,023.62

1.75

1,911,923.62

1.76

0.00

1.2

Enerpie electrici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Pțcse de schimb utilaje

000

OOO

0.00

0.00

0.00

1.4

Materii prime si materiale consumabile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.6

Echipament de luciu si proiecția muncii

10,262 24

001

10,262.24

0.01

0.00

1.0

Reparații

129,316.56

0.12

129.316.50

0.12

000

1.7

Amortizarea mijloacelor fixe proprii:

38,400 00

0.04

38.400 00

004

0.00

1.8

Cheltuieli cu proiecția mediului [inclusiv investiția in recipiente]

24,00000

0.02

24.000.00

0.02

0.00

1.11

Alte scrvici executate de tern

OOO

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale

1.250.CO

0.00

1.250 00

0.00

000

2

2. Cheltuieli cu munca vie din care:

1,649,388.09

1.61

1,712,608.05

1.67

63,219.93

2.1

- salarii

1,409,780.40

1.29

1,511,596.80

1.39

101,816.40

2.2

- CAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3

- fond șomaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.4

CASS

OOO

0.00

0.00

0.00

0.00

2.5

- fond accidente $1 boli profesionale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.6

• fondul pentru persoane cu Imndican

47.23200

004

4,308.36

0.00

•42,923 64

2.7

• sporuri

28.195.61

0.03

30,231.94

0.03

2,036.33

2.9

- contribuție aslguratorle pentru munca

31.720.06

0.03

34,010.93

0.03

2,290.87

2.10

- alte cheltuieli cu munca vie (Inclusiv tlchete de masă)

132.460.02

0.12

132.460.02

0.12

0.00

3

3. Taxe ticenfe

33,760.00

0.03

33,760.00

0.63

0.00

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

644,379.44

0.69

644,379.44

0.59

0.00

6

Cheltuieli cu depunerea In rampa

2,295,226.61

2.10

4,824,776.09

4.42

2,629,660.68

S.1

Cheltuieli cu tratarea deșeurilor

1,761,172.71

1.61

4,394,923.49

4.03

2,633,760.78

6.2

Cheltuieli cu depunere la stat Ir de compost a deșeurilor

162.88

0.00

349.44

0.00

186.66

6.3

Cheltuieli cu depunerea In depozitul de deșeuri

634,052.80

0.49

429,603.18

0.39

•104 , 649.64

6

Contribuție pentru economia circulam

238,097.66

0.22

610,629.41

0.47

272, 631.86

7

Alte cheltuiell(+ Indirecte-)

399,433.46

0.37

607,633.76

0.47

109, 100.29

A

Cheltuieli do explostare (1«-2+3+4t6)

7.376.426.46

6.76

10,348.829.15

9.49

2,973,402.69

B

Cheltuieli financiaro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Cheltuieli totale (Ar-B)

7,376.428.48

6.76

10.348,829.16

9.49

2,973,402.68

II

Profit_________________

3%

221,262.79

0.20

310,484.87

0.28

89,202.08

ni

Redeventa

7.00%

531,788.26

0.49

749,150.68

0.68

214,382.33

IV

Taxa ANRSC

0.12%

9,764.16

0.01

13,686.63

0.01

3,932.38

V

Venituri obținute din activitatea de aalublliare (IHHIUHV)

8,138,211.68

7.46

11,419.131.14

10.471

3,280,919.49

VI

Venituri totale obthute din vaniare deșeurilor do ambalaje

1.604.000.00

vn

Venituri totale obthute din activitatea do saluinizaro

6,634,211.66

11j41.9J31.14

4,884,919.49

VIII

Cantitate orooramaU

pert./an

1.091,004.00

____1,091,004.00

IX

Tarif ofertat exclusiv TVA (V:VI)                         . .

lel/pers Huna

7.46

10.47

3.01

X

TVA

19.00%

1.42

1.99

0.67

XI

Tarif ofertat Inclusiv TVA                                                 . .

lelipora/luna

8.88

12.46

3.68Populația urbana a ariei deservite

90,917.00

Cantitatea totala do deșeuri menajera generata In meciul urban

15,957.17

Canlitalea de deșeuri menajere reziduale sl Uodeseurl colectate In mediul urban

13,374.72

Cantitatea de deșeuri menajera reziduale colectate In mediul urban

3,162.02

Cantitatea de blodasouri colectate separat In mediul urban

10,712.70

Canlitalea do deșeuri menajare raclclablle colectata In mediul urban___________________

2,082.45


/ ÎNTOCMIT DIRECTOR TEHNIC SFETAN GI1EORGHE- -


p Rx) p 6 bU£x FR-t H 4Secret ir General


ROMPREST ENERGY S.R.L.

Sediul social: B-dul Poligrafiei nr. IC, Etaj 2, Sector 1, București Capital social :2.200.000 RON

Telefon:021/2322123

Fax:021/232212l office@romprest-cncrgy.ro www.romprest-encrgy.ro


CUI/CIF: RO22762032

J40/329/16.01.2012

Cont: R066PIRB4250781032001000

First Bank Romania S.A. Central

Cont: R030BFER140000017364R001

Banca Comerciala Feroviara SA, Agenția Popa Tatu

Operator de date cu caracter personal nr. 21106

Memoriu tehnico - economic

privind stabilirea tarifelor pentru Colectare, transportul si tratarea deșeurilor menajere in amestec, pentru persoane fizice din Municipiul Ramnicu Valcea

Conform Ordinului 109/2007 la art. 11 se prevede:

 • (1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se stabilesc pentru operatorii nou-intrați pe piața acestor servicii, precum și pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste activități cu autoritățile administrației publice locale.

 • (2) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se determină de către operatori, luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activității respective.

 • (3) Fundamentarea cheltuielilor aferente fiecărei activități în parte se face pe baza consumurilor normate de combustibil, lubrifianți, materii prime și materiale, utilități, respectiv energie, apă și/sau gaze în scop tehnologic și a prețurilor acestora în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum și a celorlalte elemente de cheltuieli necesare prestării activității respective.

 • (4) La stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se au în vedere următoarele criterii:

 • a) cheltuielile pentru combustibilul utilizat se stabilesc în funcție de tipul mașinii folosite, de consumul de combustibil, de cantitatea de deșeuri colectată, transportată și depozitată și de distanța de transport;

 • b) cheltuielile cu energia electrică tehnologică programată anual se stabilesc în funcție de energia consumată de motoarele puse în funcțiune la nivelul unei zile, înmulțit cu cantitatea programată anual și cu prețul de achiziție al energiei electrice în vigoare;

 • c) cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • d) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale;

 • e) cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile și cu piesele de schimb se stabilesc în funcție de consumurile normate și de prețul de achiziție al acestora;

 • f) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare; g) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de cheltuielile cu personalul, potrivit normelor de muncă, în raport cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice;

 • h) cheltuielile de depozitare a deșeurilor vor fi luate în calcul în funcție de modul de prestare a acestei activități. în situația în care prestația este efectuată de un alt operator, la tariful de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale se vor adăuga cheltuielile de depozitare aferente;

 • i) cheltuielile cu reparațiile se vor lua în calcul la nivelul programat anual, potrivit planului de reparații;

 • j) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchid ere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publice locale;

 • k) o cotă de profit. (5) în situația stabilirii tarifelor, structura cheltuielilor și a veniturilor este prezentată în anexa nr. 1.

 • AR T. 12 Stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T = V/Q, unde:

 • T - tariful stabilit;

 • V - venitul programat al activității respective, la nivelul anului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, la nivelul anului în care se face propunerea.

*In cazul de fata avand in vedere ca tarifele au fost licitate in lei cu TVA inclus, tariful propus va fi de asemenea in lei cu TVA inclus.

De asemenea in ART. 17 se precizează ca: Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în condiții normale de prestare a serviciilor. In situația în care prestarea serviciilor se face în condiții deosebite, respectiv execuția lucrărilor pe drumuri în pantă, drumuri h înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, rezultă o creștere a normelor de consum care f conduce la creșterea cheltuielilor de exploatare.

In NOTA la Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor, la activitățile specifice de salubrizare se precizează ca structura pe elemente de cheltuieli este orientativă și va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul Gj numai acele cheltuieli aferente activității respective.

în cazul în care operatorul desfâșoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, ■ precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de A cheltuieli, proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare «L acestora pe fiecare activitate.                                                                        j

Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de fundamentare a acestora.                                                   îj

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.                  !

In vederea fundamentării tarifelor conform OUG 74/2018 aprobata prin Legea nr.31/2019 s-au efeciuat determinarea componentei deșeurilor municipale pe categorii de proveniența pentru agentii economici, persoane fizice care locuiesc la case, persoane fizice care locuiesc in blocuri de locuințe. Datele colectate se prezintă astfel.

Tabelul 1

Categoria care generează deseul

Cantitatea anuala de deseu municipal

Tipul deșeului                     :l

Reciclabile %

Biodegradabile %

Reziduale %

Ambalaje %

Persoane fizice de la case

2.124,30

12.14%

61.17%

26.69%

11.75%

Persoane fizice de la bloc

13,832.87

13.19%

68.05%

18.76%

12.69% |

Total

(medie ponderata)

15,957.17

13.87%

62.55% __

23.59%

12.56%

Agenti economici

13,931.71

17.05%

59.06%

23.89%

15,78%

De asemenea veniturile obținute prin vanzarea deșeurilor de ambalaje vor fi introduse in fundamentarea de tarif.

Societatea cu care Romprest are încheiat contract dc tratare/sortare a deșeurilor este Nev/ Recicling S.R.L. care practica următoarele tarife:

275,42 lei/tona fara TVA pentru tratare deșeuri cu includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor;

282,92 lei/tona fara TVA pentru tratare deșeuri fara includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor:

488.91 lei/tona fara TVA pentru sortare deșeuri cu includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor;

688.91 lei/tona fara TVA pentru sortare deșeuri fara includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor;

Atașam instiintarea transmisa cu adresa nr.3747/02.07.2019.

FUNDAMENTAREA TARIFELOR

1. Combustibil, carburanți si lubrifianti

FUNDAMENTARE 1.1 Combustibil, carburanți șl lubrifianți

Utilajul

Nr.

autovehicul e

consum /[lOOkm]

consum /ora

cantitatea total (100 km)

cantitatea total [ora]

tarif/litru [lei]

Costu rl totale/an

Programe de lucru

mașini colectare deșeuri municipale

9

32

521

5.16

773,504.64

mașini colectare deșeuri municipale

9

6

2808

5.16

782,421.12

Autospeciala spalat recipiente

1

50

259

5.16

66,938.25

autoturisme de control

3

7.5

60

5.16

6,966.00

autospeciala

1

18

273.60

5.16

25,411.97

Hook lift

3

36

446

5.16

248,769.8

Alti lubrifianti

12

0.08

530

11.5

5,851.20

Schimb filtre si ulei

17

0.04

374

8.1

2,060.64

TOTAL

1,911,923.62

FUNDAMENTARE 1.5 Echipament de lucru și protecția muncii

Tip lucratori

Nr-Lucratori

Valoare anuala a EIP [lei]

. Costuri totale/an [lei]

Deșeuri municipale

Funcții conducere si coordonare

C

Muncitori calificati si necalificati

48

213.80

10,262.24

TOTAL   ______

10,262.24

FUNDAMENTARE 1.6 Reparatii

Utilajul

Nr. autovehicule

Cantitatea ore intrer.inere/ reparatii [km]

Tarif manopera [lei/ore]

Costuri unitare [leii

Costuri totale/an [lei]

amvelope

72.00

1,300.00

93,600.00

acumulatori

8.00

564.57

4,516.56

piese de schimb, utilaje

17.00

665.29

11,310.00

Autovehicule

17.00

15.00

78

19,890.00

TOTAL

____

129,316.56

FUNDAMENTARE 1.7 Amortizarea investițiilor proprii

Investiția

Nr. buc.

Valoare unitarafeuro]

Capacitate [mc, mp)

valoare [lei]

timp amortizare [ani]

Costuri totale/an [lei]

Amortizarea investițiilor proprii

348,400.00

din dotarea inițiala propie a operatorului

3 8,400.00

Autovehicul

2

3,5 tone

115,200.00

3.00

3 8,400.00

FUNDAMENTARE 1.9 Cheltuieli cu protecția mediului

ACTIVITATEA

Nr.

Valoare

Costuri totale/an

[lei]

Informarea si conștientizarea populației privind colectarea separata a deșeurilor

1

24,000.00

24,000.00

TOTAL

24,000.00

FUNDAMENTARE 1.11 Alte cheltuieli materiale

Serviciu

Nr.

Costuri [lei/an]

Costuri totale/an

[lei]

CASCO

12

104.17

1,250.00

TOTAL

1,250.00

FUNDAMENTARE 2. Costuri cu munca vie din care:

SALARII DE BAZA

Personal

Nr. Personal

Salariul brut lunar

Total salarii brute/luna

Total salarii brute annual [lei]

șofer

16.1

3,363.23

54,148

649,775

MN

32.2

2,230.00

71,806

861,672

Total salarii brute

48.3

1,511,447.26

Costuri totale

[leii

2. Cheltuieli cu munca vie din care:

1,712,452.14

2.1 salarii de baza

1,511,447.26

2.7 - fond pentru persoanele cu handicap

4,308.36

2.8 - sporuri

30,228.95

v

2.9 - contribuție asiquratorie pentru munca

2.25%

34,007.56

2.10 - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

____ 132,460.02

FUNDAMENTARE 3. Taxe licențe, certificări și autorizări

nr. crt.

Taxe autorizări, licențieri

Nr.

Valoare unitara/an [lei]

Cheltuieli totale/an [lei]

1

ITP                            ____________

12

150.00

1,800.00

2

Copie conforma          ______________

13

173.75

2,258.75

3

vinieta                             ________

2258.75

6,776.25

4

RCA

13

1524.00

19,812.00

5

ANRSC

1

3103.00

3,103.00

TOTAL________

------

33,750.00__

FUNDAMENTARE 4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor

Utilajul

Nr. bunuri mat.

Cantitatea [ore]

Tarif/an,

[lei]

Cheltuieli tot ale/an

Container

Utilaje

1.2

301,389.28

361,667.14

Recipiente

58

4,874.35

282,712.30

TOTAL

644,379.44

Cheltuieli cu depunerea in rampa

 • a) Prin aplicarea Contribuției pentru economia circulara de 30 lei/tona pentru deșeurile

municipale destinate a fi eliminate prin depozitare se

modifica cuantumul Cheltuielilor cu


depunerea in rampa astfel:

 • 5.1 Cheltuieli cu tratarea = 15.957,17 X 275,42 = 4.394.923,49 lei/an;

 • 5.2 Cheltuieli cu compostarea = 96 tone X 3,64 lei/tona = 349,44 lei/an

 • 5.3 Cheltuieli cu depozitarea = 6.382,87 X 67,29 = 429.503,16 lei/an;

Cheltuieli cu economia circulara

 • 6. Cheltuieli cu economia circulara = 6.382,87 X 80 = 510.629,41 lei/an

Fundamentare 7.1 - Cheltuieli indirecte

507.533,75 lei- reprezentând chiriile spatiilor de lucru, salariile personalului administrativ,


întreținerea spatiilor, cheltuieli de control, paza, etc.


Aplicând formula de determinare a tarifului, rezulta:

T= V/Q

unde:

T - tariful;

V - venitul calculat

Q - cantitatea actuala programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

V= 11.017.959,11 lei/an

Q = 1.091.004,00 locuitori/an

I

T = 11.017.959,11 /l.091.004,00= 10,47 lei / persoana/luna (fara TVA)

T = 10,47 + 10,47 *0.19 = 12,46 lei / persoana / luna (cu TVA)

i|

u

. ADMINISTRAI©^

MARÎNESCUKl^rfĂE Cfe&TINEL

/                            \\ fi ROMPRESîV

/DIRECTOR TEHNIC          V\ W* ENERGY ''

SFETAN Gheorghe          >!M *>’ //

Cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale îale societății repartizata pe fiecare element de cheltuieli,

Cheltuielile indirecte generate de sediu social sunt de 1.596.992,00 lei/an.

Cheltuielile indirecte generate de punctul de lucru Ramnicu Valcea sunt de 520.000 lei/ara

Cota de repartiție a cheltuielilor indirecte ale sediului social pe Punctul de lucru Rm.Valcea este de 31% adica 495.067,50 lei/an.

Total cheltuieli indirecte repartizate = 1.015.067,50 lei/an.

Cotele de repartiție a cheltuililor indirecte totale pentru fiecare activitate desfasurata:

 • 1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice - 50%;

 • 2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate - 50%

Cotele de reapartitie a cheltuielilor indirecte pentru fiecare activitate sunt:

Activitatea

Cota de cheltuili indirecte generale [lei/an]

Cota de cheltuili indirecte ale punctului de lucru [lei/an]

Total cheltuili; indirecte [lei/an]

1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice;

247.533,75

260.000,00

507.533,7f

2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate

247.533,75

260.000,00

507.533,75

Repartiția cheltuielilor indirecte pe elementele de cheltuieli in cadrul fundamentării activitatii de Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate.                                ।

Element de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor indirecte [lei/an]

Ponderea elementelor de cheltuieli in cota de cheltuili indirecte

Valoarea [lei/an]

1.Cheltuieli materiale

507533.75

27.00%

137,034.

11

2. Cheltuieli cu munca vie

507533.75

17.00%

86,280.

74

3. Taxe si licențe

507533.75

4.00%

20,301.

35~

4. Cheltuieli cu Închirierea utilajeor

507533.75

4.40%

22,331.

49

5.Cheltuieli cu depozitarea

507533.75

5.20%

26,391.1

76

6.Cheltuieli cu tratarea________________

507533.75

___ 28,00%

143.140,|

10 ___

OPERATORUL ECONOMIC

SC ROMPREST ENERGY SRL -

București, B-du) Poligrafiei nr. 1 C, sector 1

CUI J40ZJ29/2012. tclofon: 021.23 2.2123

ANEXA Nr. £_______la

HOTĂRÂREA    F(

CONSILIULUI LOCAL Nr. _j7<)__din_2£(2£^

RMUI.ARUL 18

FISA DE FUNDAMENTARE pentru Colectare, trnntportul si tratarea deșeurilor menajere in amestec, pentru persoane jiirudlce?

instituții din Municipiu! Rnmnicu Vnlcen

Nr.

crt.

Elemente do cost

UM [tona ]

Propus

Fundamentat

Olforontc

Total lei

unitar [leVTONA]

Total lol

Uriltar [IcVTONA)

1

Cheltuieli materialo, din care;

887,470.23

'         63.70

607,470.20

63.70

0.00

1.1

Combustibil. carburanți si lubrifiant!

810.191.03

6816

810.101.03

58.15

0.00

1.2

Energie electrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Piese de schimb utilaje

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Materii prime și materiale consumabile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5

Echipamont de lucru și protecția muncii

6,789.49

0.49

6,789.49

0.49

0.00

1.6

Reparatii

52,092.93

174

62,092.93

3.74

0.00

1.7

Amortizarea mijloacelor fixe proprii;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.8

Cheltuieli cu protecția mediului [inclusiv investiția in recipiente!

18,398.78

1.32

18,396.78

1.32

0.00

1.11

Alte servici executate de terti

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

Alte clteltuieli materiale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2. Cheltuieli cu munca vie din care:

1,245,025.77

89.37

1,269,657.00

90.42

14,631.23

2.1

• salarii

1,091,016.00

78.31

1,135,092.00

81.48

44,076.00

2.2

-CAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3

- fond șomai

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.4

-CASS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.5

- fond accidente si boli profesionale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.6

- fondul pentru persoane cu handicap

34,440.00

247

3,122.00

0.22

-31,318.00

2.7

- sporuri

21,620.32

1.67

22,701.84

1.63

681.52

2.9

- contribuție asicuratorie pentru munca

24,647.86

1.76

25,639.57

1.83

991.71

2 10

- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv ticliete de masă)

73,201.59

6.25

73.201.59

6.26

0.00

3

3. Taxe Uccnte

19,500.00

1,40

19,600.00

1.40

0.00

4

Cheltuieli cu Închirierea utila 1 clor

321,826.80

23.10

321,826.60

23.10

0.00

__6_ 6.1

Cheltuieli cu depunerea In rnmpn

2,219,391.07

168.31

4,212,406,91

302.36

1,993,015.84

Cheltuieli cu tratarea deșeurilor

1,541,683,03

110.60

3,837,071.67

275.42

2,266,388.54

6.2

Cheltuieli cu sortarea deșeurilor

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Cheltuieli cu depunerea in depozitul de deșeuri

468,732.38

33.84

374,985.81

28.92

-93,746.47

6.4

Cheltuieli cu compostarea deșeurilor

0.00

0.00

349.44

0.03

349.44

8

Contribuția Ia economia circulara

208,976.68

446,814.72

32.00

238,830.08

7

Alte chcltuleli(+ indirecte-)

333,068.28

23.01

607,633.75

38.43

174,464.47

A

Cheltuieli de exploatare (14-2+3+4+5)

6,026,281.96

360.78

7.654,208.21

549.41

2,627,926.26

8

Cheltuieli financiaro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I

Cheltuieli totale (A+B)

6,026,281.95

366.76

7,664,209.21

649.41

2,627,926.26

II

Profit

10%

602,828.20

36.08

765,420.82

64.84

262,792.63

in

Redeventa

7.00%

3 87,023.71

27.78

689,374.03

42.30

202,360.32

IV

Taxa ANR6C

0.12%

7,099.12

0.61

10,810.80

0.78

3,711.68

V

Venituri obtlnuto din activitatea de aalubllzoro (l+ll+lllt-IV)

6,923,032.08

426.16

9,019,813.87

647313

3,096,780.90

VI

Cantitate programata

tone

13,931.71

13,931.71

VII

Tarif ofertat exclusiv TVA (V;V1)

lel/lcna

426.16

647.43

VII)

TVA

19.00%

80.78

123.01

IX

Tarif ofertat Inclusiv TVA

lel/tona

605.03

770/54

Cantitatea tolaia de deșeuri similare Generate In aria deservita

13,931.71

CanStatea de deseori similare reziduale «I blodfianuri colectate

11,556.35

Cantitatea de deșeuri similare reziduale colectate

3,328.29

Cantitatea de blodeseurl similare colectate separat

8,228.07

Cantitatea de deșeuri similare reclclablle colectate separat

2,375.36

DIRECTOR TWINIC                                i?    WuMAr

SEETAN^HEORGIIE

TAWF 'îmuw       fa

P-

A"

\JR -

Vtî -ty


d. 'tL^Au- /' ‘3 / y <n3z A

[ n^y, ^4 x iW/trA)

Q,li dț ^-'pÂ^     ~ 5'Z3% O(f® t

d^kd         (M ft?, fi/- • S.C ROMPREST ENERGY S.R.L.

CUI/C1F: RO22762032

J40/329/16.0J.2012

Cont: R030BFER140000017364R001

Banca Comerciala Feroviara SA, Agenția Popa Tatu

Cont: RO10BRDE445SV86378454450

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE, Agenția Băncasa


Memoriu tehnico - economic

privind stabilirea tarifelor pentru Colectare, transportul si tratarea deșeurilor menajere in amestec, pentru persoane jurudice/institutii din Municipiul Ramnicu Valcea.

Conform Ordinului 109/2007 la art. 11 se prevede:

 • (1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se stabilesc pentru operatorii nou-intrați pe piața acestor servicii, precum și pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste activități cu autoritățile administrației publice locale.

 • (2) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se determină de către operatori, luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activității respective.

 • (3) Fundamentarea cheltuielilor aferente fiecărei activități în parte se face pe baza consumurilor normate de combustibil, lubrifianți, materii prime și materiale, utilități, respectiv energie, apă și/sau gaze în scop tehnologic și a prețurilor acestora în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum și a celorlalte elemente de cheltuieli necesare prestării activității respective.

 • (4) La stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se au în vedere următoarele criterii:

 • a) cheltuielile pentru combustibilul utilizat se stabilesc în funcție de tipul mașinii folosite, de consumul de combustibil, de cantitatea de deșeuri colectată, transportată și depozitată și de distanța de transport;

 • b) cheltuielile cu energia electrică tehnologică programată anual se stabilesc în funcție de energia consumată de motoarele puse în funcțiune la nivelul unei zile, înmulțit cu cantitatea programată anual și cu prețul de achiziție al energiei electrice în vigoare;

 • c) cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • d) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale;

 • e) cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile și cu piesele de schimb se stabi lese în funcție de consumurile normate și de prețul de achiziție al acestora;

 • f) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare; g) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de cheltuielile cu personalul, potrivit normelor de muncă, în raport cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice;

 • h) cheltuielile de depozitare a deșeurilor vor fi luate în calcul în funcție de modul de prestare a acestei activități. în situația în care prestația este efectuată de un alt operator, la tariful de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale se vor adăuga cheltuielile de depozitare aferente;

 • i) cheltuielile cu reparațiile se vor lua în calcul la nivelul programat anual, potrivit planului de reparații;

 • j) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publice locale;

 • k) o cotă de profit. (5) în situația stabilirii tarifelor, structura cheltuielilor și a veniturilor este prezentată în anexa nr. 1.

ARE 12 Stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T = V/Q, unde:

T - tariful stabilit:

 • V - venitul programat al activității respective, la nivelul anului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, la nivelul anului în care se face propunerea.

*In cazul (le fata avană in vedere ca tarifele an fost licitate in lei cu TVA inclus, tariful propus va fi de asemenea in lei cu TVA inclus.

De asemenea in ART. 17 se precizează ca: Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în condiții normale de prestare a serviciilor. în situația în care prestarea serviciilor se face în condiții deosebite, respectiv execuția lucrărilor pe drumuri în pantă, drumuri înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, rezultă o creștere a normelor de consum care conduce la creșterea cheltuielilor de exploatare.

In NOTA la Fișa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor, la activitățile specifice de salubrizare se precizează ca structura pe elemente de cheltuieli este orientativă și va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul numai acele cheltuieli aferente activității respective.

în cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vorft evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.

1. Combustibil, carburanți si lubrifianti

FUNDAMENTARE 1.1 Combustibil, carburanți și lubrifianți

Utilajul

Nr. autovehicule

consum /[100km]

consum /ora

cantitatea total

[ 100 km]

cantitatea total

ora

tarif/litru [lei]

Costuri tota!e/an

Programe de lucru

Autogunoiere

9

32

231.39

5.16

343,870 00

Autogunoiere

9

6

1,092

5.16

304,226.24

Autospeciala spalat recipiente

1

50

168.17

5.16

43,388.00

Hook lift

3

36

175 18

5.16

97,623 27

Autospeciale

1

18

156.00

5.16

14,489.28

Autoturisme de control

3

7.5

20.00

5.16

2.322.00

Schimb ulei si filtre

16

0.08

231.00

11.5

3,400.32

Alti lubrifianti

12

0.04

231.39

8.1

871.93

TOTAL

810,191.03

FUNDAMENTARE 1.5 Echipament de lucru și protecția muncii

Tip lucratori

Nr. Lucratori

Valoare anuala a EIP [lei]

Costuri totale/an [lei]

Deșeuri municipale

Funcții conducere si coordonare

0

Muncitori calificati si necalificati

30

226.32

6,789.49

TOTAL

6,789.49

FUNDAMENTARE 1.6 Reparetii

Utilajul

Nr. autovehicule

Cantitatea ore intretinere/ reparati i[km]

Tarif manopera [lei/ore]

Costuri unitare Hei]

Costuri totale/an

Hei]

amvelope

32.00

1,300.00

41,600.00

acumulatori

4.00

602.23

2,408.93

piese de schimb, utilaje

12.00

674.00

8,088.00

Autovehicule

16

15.00

78

18,720.00

TOTAL

52,096.93

FUNDAMENTARE 1.8 Cheltuieli cu protecția mediului

f  —

ACTIVITATEA

Nr.

Valoare

Costuri totale/an [lei]

Informarea si conștientizarea populației privind colectarea separata a deșeurilor

1

18,396.78

18,396.78

TOTAL

18,396.78

FUNDAMENTARE 2. Costuri cu munca vie din care:

SALARII DE BAZA

Personal

Nr. Personal

Salariul brut lunar

Total salarii brute/luna

Total salarii brute annual [lei]___

șofer

10

3,364.00

33,640

403,680

MN

20

2,230.00

44,600

535,200

Casieri

4

3,364.00

13,456

161,472

Casier central

1

2,895.00

2,895

34,740

Total salarii brute

35

1,135,092.00

Costuri totale [lei]

Costuri repartizate persoane fizice [leii

Costuri repartizate IIC [leij

2. Cheltuieli cu munca vie din care:

1,259,657.00

2.1 salarii de baza

1,135,092.00

2.7 - fond pentru persoanele cu handicap

3,122.00

2.8 - sporuri

22,701.84

2.9 - contribuție asiguratorie pentru munca

2.25%

25,539.57

2.10 - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

73,201.59

FUNDAMENTARE 3. Taxe licențe, certificări și autorizări

nr. crt.

Taxe autorizări, licențieri

Nr.

Valoare unitara/an [lei]

Cheltuieli totale/an [lei]

ITP

16

825.86

13,213.73

Copie conforma

12

52.13

625.50

vinieta

3

677.63

2,032.88

RCA

12

302.33

3,627.90

TOTAL

19,500.00

FUNDAMENTARE 4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor

Utilajul

Nr. bunuri mat.

Cantitatea [ore]

Tarif/an,

[lei]

Cheltuieli totale/an [lei]

Container

Utilaje

9

20,256.18

182,305.60

Recipiente

258

540.00

139,320.00

TOTAL              ___

_______- - -

- -_____

___________

321,625.60

Prin aplicarea Contribuției pentru economia circulara de 80 lei/tona pentru deșeuri le municipale destinate a fi eliminate prin depozitare se modifica cuantumul Cheltuielilor cu depunerea in rampa astfel:

 • 5.1 Cheltuieli cu tratarea deșeurilor = 13.951,71 tone x 275,42 lei/tona = 3.837.071,57 lei/an

 • 5.3 Cheltuieli cu depozitarea = 13.951,71 tone X 0,40 x 67,29 lei/tona = 374.985,91 lei/an;

 • 5.4 Cheltuieli cu compostarea deșeurilor 96 tone x3;64 lei/tona= 349,44 lei/an.

 • 6. Contribuția pentru economia circulara

Contribuția pentru economia circulara se aplica la 40% clin total deșeuri municipale colectate si supuse tratării conform Anexei 6 la ordonanța 196/2005 actualizate, in valoare de 80 lei/tona;

 • 6. Contribuția pentru economia circulara = 13.951,71 X 40% X 80 = 445.814,72 lei/an;

Fundamentare 7 - Cheltuieli indirecte

507.533,75 lei - reprezentând chiriile spatiilor de luciu, salariile personalului administrativ , intretinerea spatiilor, cheltuieli de control, paza, etc.

Aplicând formula de determinare a creșterii tarifului, adaptata situației concrete de calcul, rezulta:

T(l) — T(0) + Delta l(t);

unde:

T(l) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta l(t) - creșterea tarifului ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

unde:

Delta 1 (t) =


[Delta(ct) ■+ (Delta(ct) x r%]

Q

Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea actuala programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

Delta (ct) = 2.627.926,26 lei

r%= 10%

Q = 13.931,71 tone/an

Delta l(t) = (2.627.926,26 + 2.627.926,26 * 0,l)/l 3.931,71 -222,28 lei

T(l) - T(0) + Delta l(t)

T( 1) - 425,15 + 222,28 = 647,43 lei/tona

T(l) = 647,43 lei/tona(fara TVA)

U NICOI ..AE CRISTINEI,


MARINESC

L ’j!

DIRECTOR TEHNIC

SFETAN Gheorghc

Anexa

Cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății repartizata pe fiecare element de cheltuieli.

Cheltuielile indirecte generate de sediu social sunt de 1.596.992,00 lei/an.

Cheltuielile indirecte generate de punctul de lucru Ramnicu Valcea sunt de 520.000 lei/an

Cota de repartiție a cheltuielilor indirecte ale sediului social pe Punctul de lucru Rm.Valcea este de 3 l%adica 495.067,50 lei/an.

Total cheltuieli indirecte repartizate = 1.015.067,50 lei/an.

Cotele de repartiție a cheltuililor indirecte totale pentru fiecare activitate desfasurata:

 • 1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice - 50%;

 • 2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate - 50%

Cotele de reapartitie a cheltuielilor indirecte pentru fiecare activitate sunt:

Activitatea

Cota de cheltuili indirecte generale [lei/an]

Cota de cheltuili indirecte ale punctului de lucru [lei/an]

Total cheltuili indirecte [lei/an]

1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice;

247.533,75

260.000,00

507.533,7

5

2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate

247.533,75

260.000,00

507.533,7

5

Repartiția cheltuielilor indirecte pe elementele de cheltuieli in cadrul fundamentării activi tatii de Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comeiciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate.

Element de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor indirecte [lei/an]

Ponderea elementelor de cheltuieli in cota de cheltuili indirecte

Valoarea [lei/an]

11

1.Cheltuieli materiale

507533.75

27.00%

137,034

2, Cheltuieli cu munca vie

507533.75

17.00%

86,280

74

3. T axe si licențe

507533.75

4.00%

20,301

35

4. Cheltuieli cu Închirierea utilajeor

507533.75

4.40%

22,331

49

5.Cheltuieli cu depozitarea

507533.75

5.20%

26,391

76

6.Cheltuieli cu tratarea

507533.75

28,00%

___143.140,

10

OPERATORUL ECONOMIC

SC ROMPREST ENERGY SRL

București. B-did Poligrafiei nr I C, sector I

CtIU40.329.-2012.telefon 021 232 2123

FISA l)h FUNDAMENTARE

Colectare si transport al deșeurilor renduaale si biodegrudabile pentru persoanele finet din municipiul Ramuicu Velcen

ANEXA Nr. J la HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr.J7d din 2$.05-KM


Nr.

.                                Etonwflte ds cost

CFt.

UM i pers/tona)

Fundamentare errtorioara

Fuisdsmentsrc tarife deșeuri reziduale si biodcgntdBbite

Total tel

Unitar [lel/psre]

Total toi

Unitar

[tel/TONAJ

Diferente

1 Cheltuieli materiale, dtii care:

2,115,152.41

1.84

1,839,120.40

1.69

-276,032.01

__L1 Combustibil, carburanți și lubrifiant!

1,911,923.61

1.75

1.662,413.41

1.52

-249,510.20

12 Energie electrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

13 Piese dc schimb utilaje

0.00

0.00

0.00

O.CO

0.00

1-4 Materii prime și materiale consumabile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15 Echipament de lucru și protecția muncii

10,262.24

0.01

8.923.00

0.01

• 1,339.24

16 Reparatii

129,316.56

0.12

112,440.47

0.10

-16,876.09

17 Amortizarea mijloacelor fixe proprii;

38,400.00

0.04

33,383.72

0.03

-5,011.28,

1.8 Cheltuieli cu protecția mediului (inclusiv investiția in recipiente]

24.000.00

0.02

20,867.95

0.02

-3,132.05

1-11 Alte servici executate de terti

0.00

0.00

0.00

0.00

o.od

1-12 Alte cheltuieli materiale

1,250.00

0.00

1,086.87

0.00

-163.13

2 2. Cheltuieli cu munca vie din care:

1,648,387.69

1.61

1,469,112.41

1.38

-160,276.21)

2.1 -salarii

1,409,780.00

1.29

1,314,333.42

1.20

-95.446.58

2.2 1-CAȘ

0.00

0.00

0.00

0.07

0.00

2.3 - fond șomaj

0.00

0.00

000

0.00

0.00

2.4 -CASS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

“ A - fond accidente șl boli profesionale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 '

- fondul pentru persoane cu handicap

47.232.00

0.04

3,746.12

0.08

-43,485.86

2 7 - sporuri

28,195.61

0.03

26,286.67

0.02

-1,908.94

2.9 - contribuție aslguratorie pentru munca

31,720.06

0.03

29,572.50

0.03

-2,147.56

2.10 - alte cheltuieli cu munca vie (Inclusiv tlchete de masă)

132,460.02

0.12

115,173.70

0.11

-17,286.32

3 3. Taxe licențe

33,760.00

0.03

29,345.66

0.03

-4,404.46 -

4 Cheltuieli cu închine res utilajelor

644,379.44

0.69

647.722.62

0.50

-95,655.92

6 Cheltuieli cu depunerea in rampe

1,020,405.07

0.94

456,773.52

0.42

-583,631.55 i

5.1 Cheltuieli cu sortarea deșeurilor

107,710.60

0.10

0.00

0.00

-107,710.80 5

5.2 Cheltuieli cu tratarea deșeurilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.K>

6.3 Cheltuieli cu depunerea in depozitul de deșeuri

912,394.27

0.64

429,503.16

0.39

•463,191.11 .

6.4 Cheltuieli cu compostarea deșeurilor

0.00

27,270.36

0.02

27,270.39

6 Cheltuieli cu ecoritoinia circulara

406,907.04

0.37

510,629.41

0.471

103,721.67

7 Alte chelîuielK+ indirecte-)

399,433.48

0.37

441,299.49

0.40

41,686.03 .

A Chslîutell de exploatare (1+2+3-'-4*6)

6.269,415.91

5.75

6,314,003.30

4.87

•955,412.61 .

B CheKutaU financiare

0.00

O.CO

0.00

0.00

0.00 >'

I ChoKutoa totale (A-n-B)

8.239.416.91

6.76

5,314,003.30

4.87

-965,412.61 ;

II Profit

3%

189,082.48

0.17

159,420.10

0.15

•28,682.38 7?

III Redeveni»

7.00%

452,024.89

0.41

383,139X4

0.35

-68,885.26

IV Taxa ANR3C

0.12%

8,291.43

0.01

7,027.85

0.01

-1,263.55 -1

V Venituri oUbiuto din activitatea do salubttzare <T»tI»lll»IV)

6,917,814.70

6.34

5,853,590.91

5.37

-1,054,223.79 ?

VI Cantitate programati

pers./an

1,t<91,004.00

1,091,004.00

Va Tor.f ofertat exctuoiv TVA (V:VI)

Ioi/pers7luna

6.34

6.37

•0.07

W TVA

19.00%

1.20

1.02i

-0.18 ; =

'X Tarif ofertat bwlush? TVA                                           _________

tei/pers ./luna

7.66

6.40

-1.15

ț\ Președinte de ședință, \/       Secretar general, jj

Po»-- ■'••tia urbana a ariei deservite

S0.S17.00

C. aa loiala de deșeuri menajere generate In mediu! urban

15,957.17

Cantitatea de deseori menajere reziduale si blodeseuri coleclate in mediul urban

13,874.72

Cantitatea do deșeuri menajere reziduale colectate In mediul urban

3,162.02

Cantitatea de Hodeseuri colectate separat In mediu! urban

10,712.70

Cantitatea de deșeuri menajare reclclebite colectate in radiu! urban

2,052.45

Cantitatea de deseuride antoataje cotectate in mediul urban

2,006.00

/iNTOCMrr

DIRECTOR TEHNIC SFfcTAN C^îEOÎiGHE

RCWiraBESî

ROMPREST ENERGY S.R.L.

CUI/CIF: RO22762032

J40/329/S6.0I.20I2

Cont: R066PIRB425078W32001000

First Bank Romani» S.A. Central

Cont: RO30BFER1 ^00017364 RODI

Banca Comerciala Feroviara SA. Agenția Popa Tatu

Operator de date cu caracter personal nr. 21106


Memoriu tehnico - economic                         p

privind stabilirea tarifelor pentru Colectare si transport al deșeurilor reziduaale si biodegradabile pentru persoanele fizice din municipiul Ramnicu Valcea M

Conform Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților la Artf; se prevede:

fi

“(I) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situații: a) la modificarea majoră a costurilor,, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru-, îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora; j b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților ori la modificarea] condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe] o perioadă de 3 luni consecutiv;                                                                           ;■

c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

 • (3) Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se determină avându-se în-vedere următoarele criterii:                                                                                $

 • a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianți, cu energia electrică, cu materii prime și materiale consumabile și cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif, se va lua în calcul edificarea prețurilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita prețurilor de piață;

0) consumurile normate de combustibil, lubrifianți, energie electrică, materii prime și materiale vor fi luate îi Icul, astfel încât să asigure respectarea prevederilor alin. (1);                                           1

 • c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • d) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale;

 • e) cheltuielile pentru proiecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

fi cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • g) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publice locale;

 • h) o cotă de profit. ”

Având im vedere ca macheta de fundamentare are alta forma decât cea data de ART. 16 din Ordinul 109/2006 Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit^ formulei:

T(l) = T(0) -t-Delta(t); unde:

T(l) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Deliațt) - creșterea de tarif;

Delta (t) - [Delta(ct) -f- (Delta(ct) xr% 4- Delta(redeventa) 4- Delta(taxa ANRSC)] unde:

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urinare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

'7« cazul de fata avand in vedere ca tarifele au fost licitate in lei cu TVA inclus, tariful propus va fi de asemenea in lei cu TVA inclus.

De asemenea in ART. 17 se precizează ca: Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în condiții normale de prestare a serviciilor. în situația în care prestarea serviciilor se face în condiții deosebite, respectiv execuția lucrărilor pe drumuri în pantă, drumuri înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, rezultă o creștere a normelor de consum care conduce la creșterea cheltuielilor de exploatare.

in NOTA la Fișa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor, la activitățile specifice de ubrizare se precizează ca structura pe elemente de cheltuieli este orientativă și va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul numai acele cheltuieli aferente activității respective.

In cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste, cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste: cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de... fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe?, categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.

In vederea fundamentării tarifelor conform OUG 74/2018 aprobata prin Legea nr.31/2019 s-au Aciuat determinarea componentei deșeurilor municipale pe categorii de proveniența pentru agentii economici, persoane fizice care locuiesc la case, persoane fizice care locuiesc in blocuri de locuințe. Datele c etate se prez.inta astfel.                                                                                        £

Tabelul 1

Categoria care generează deseul

Cantitatea anuala de deseu municipal

Tipui deșeului

Reciclabile

%

Biodegradabile %

Reziduale %

Ambalaje %

Persoane fizice de la case

2.124,30

12.14%

61.17%

26.69%

11.75%

Persoane fizice de la bloc

13,832.87

13.19%

68.05%

18.76%

12.69%

Totali

(medie ponderata)

15,957.17

13.87%

62.55%

23.59%

12.56%

Agenti economici

13,931.71

17.05%

59.06%

23.89%

15.78%

De asermenea veniturile obținute prin vanzarea deșeurilor de ambalaje au fost introduse in.

fundamentarea tarifelor de tratare si sortare.                                                                  ii

Societatea cu care Romprest are incheiat contract de tratare/sortare a deșeurilor este New Recicling S.R.L. care practica unraatoarelc tarife:                                                                           g

110.66 lei/tona fara TVA pentru tratare deșeuri cu includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor;

- 488.91 lei/tona fara TVA pentru sortare deșeuri cu includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor;

Atașam înștiințarea transmisa cu adresa nr.3747/02.07.2019.

Având in vedere ca începând cu 01.01.2020 se aplica salariu minim pe economie de 2230 lei/luna, si conform OUG nr. 196/2005 actualizata Contribuția pentru economia circulara va i de 80/tona, începând cu 01.01.2020, se întrunesc condițiile stabilite la art. 15 din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru actîvitatile specifice serviciului de salubrizare, si se solicita ajustarea/modificarea tarifelor avand in vedere modificările de elemente de cost prin aplicarea unor prevederi legale. începând cu data de 01.01.2020.

FUNDAMENTAREA TARIFELOR

1. Combustibil, carburanți si lubrifiant!

FUNDAMENTARE 1.1 Combustibil, carburanți și lubrifiant!

-----

Utilajul

Nr. autovehicul e

consum /(lOOkm)

consum /ora

cantitatea total [100 km)

cantitatea total (ora)

tarif/litru (lei)

Costuri totale/an

mașini colectare deșeuri reziduale* ’odegradabile

9

32

500

5.16

743,040.00

mașini colectare deșeuri reziduale* legradabile

9

6

2,668

5.16

743,411.52

..utospeciala spalat recipiente

1

50

226

5.16

46,520.40

autoturisme de control

3

7.5

52

5.16

6,056.92

autospeciala

2

18

238

5.16

44,191.30

Hook lift

1

36

388

5.16

72,101.6

Alti lubrifiant!

12

0.08

468

11.5

5,166.72

Schimb filtre si ulei

17

0.04

349

8.1

1,924.94

TOTAL________________________

1,662,413.40

FUNDAMENTARE 1.5 Echipament de lucru și protecția muncii

Tip lucratori

Nr.

Lucratori

Valoare anuala a EIP [hi]

Costuri totale/an [led

Deșeuri municipale

Funcții conducere si coordonare

0

Muncitori calificați si necalificati

42

213

8,923.00

TOTAL

8,923.00

FUNDAMENTARE l .6 Reparații.

Utilajul

Nr. autovehicule

Cantitatea ore intretinere/ reparatii[km]

Tarif manopera [lei/ore]

Costuri unitare (lei]

Costuri totate/an [lei]

amvefcpe

63

1,300.00

81,900.00

acumulatori

7

602.65

4,218.55

piese de schimb, utilaje

15

585.00

8,771.83

autvehicule

15

15

78

17,550.09

TOTAL

112,440.47

FUNDAMEhTARE 1,7 Amortizarea investirilor proprii

investiția

Nr. buc.

Valoare unitarafeuro]

Capacitate

[mc, tone]

valoare [teii

Costuri totate/an [tel]

Costuri repartizate pentru populație rezid.

FteU

Amorsarea Investitor proprii

76,800.00

76,800.00

33,388.72

din dotarea inițiala propte a operatorului

Autovehicul

1

76,800.00

3/5

76,800.00

76,800.00

33,388.72

FUNDAMEN TARE 1.9 Cheltuieli cu protecția mediul ui

ACTIVITATEA

Nr.

Valoare

Costuri totafe/an [tei]

Informarea si conștientizarea populației privind colectarea separatei a deșeurilor

1

20,867.95

20,867.95

TOTAL__________________________

20,867.95

FUNDAMENTARE 1.11 Alt® cheltuieli materiale

Serviciu

Nr.

Costuri [tei/an]

Costuri totale/an [teii

ICASCO

10

104

1,086.87

□TAL

1,086.87

FUNDAMENTARE 2. Costuri cu munca vie din care:

SALARII DE BAZA

Personal

Nr. Personal

Salariul brut

lunar

Total salarii brute/luna

Total salarii brute anual [tei]

șofer

14.00

3,364.00

47,092

565,110

MN

28.00

2,230.00

62,435

749,224

Total saterii brute

42.00

■ ,

1,314,333.42

Cesturi totale [lei]

k. Cheltuielii cu munca vie din care:

1,489,112.41

2.1 salarii de ba^a

1,314,333.42

2.7 - fond pentru persoanele cu handicap

3,746.12

2.8 - sporuri

26,286.67

2.9 - contribuție asiguratorie pentru munca

2.25%

29,572.50

2.10 - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tic-hete de masă)

115,173.70

FUNDAMENTARE 3. Tase certificări și autorizări

nr. ort

Taxe autorizări, licențieri

Nr.

Valoare unitara/an [tei]

Cheltuieli totote/an [leg

1

IIP

10

150.00

1,500.00

2

Copie conforma

11

173.75

1,911.25

3

violeta

3

2258.75

6,087.30

4

RCA

11

1524.00

16,764.00

5

ANRSC

1

3103.00

3,103.00

TOTAL

29,345.55

FUNDAMENTARE 4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor

Utilajul

Nr. bunuri mat.

Cantitatea [ore]

Tarif/an, [lei]

Cheltuieli totate/an [len

Container

Utilaje

1

301,389.28

304,403.17

Recipiente

50

4,874.35

243,319.35

TOTAL

547,722.52

Cheltuieli cu depunerea in rampa                                                          g

Conform Anexei 6 din OUG 196/2005 actualizata tinta de retragere de la depozitare a deșeurilor municipale incapand cu anul 2020 este de 60%.

Se elimina prin depozitare numai 40% din total deșeuri minicipale colectate de la populație, adica 6.382.87 tone, celelalte reprezentând biodegradabile, 7.491,86 tone, vor fi prelucrate prin statia de f-compostare.

 • 5.3 Cheltuieli cu depunerea in depozitul de deșeuri - 15.957,17 x 40% X 67,29 = 429.503,19 lei/an;

 • 5.4 Cheltuieli cu depunerea in statia de compost a deșeurilor = 7.491,86 tone X 3,64 lei/tona = 27.270,36 lei/an                                                                             |

 • 6. Contribuția pentru economia circulara

Contribuția pentru economia circulara se aplica la 40% din total deșeuri municipale colectate si supuse tratării conform Anexei 2 la OUG 196/2005 actualizate, in valoare de 80 lei/tona;                  A

 • 6. Contribuția pentru economia circulara - 15.957,17 X 40% X 80 = 510.629,44 lei/an;

Fundamentare 7 - Cheltuieli indirecte

- 441.299,49 lei - reprezentând chiriile spatiilor de lucru, salariile personalului administrativ^/ întreținerea spatiilor, cheltuieli de control, paza, etc.

Aplicând formula de determinare a creșterii tarifului, adaptata situației concrete de calcul, rezulta:

T(i) = T(0)* Delta i(t);

unde:

T(l) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta l(t) - creșterea tarifului ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

unde:

. [Delra(ct) 4- (Delta(ct) x r% 4-Deka(redeventa) 4-Delta(taxa ANRSC)]

Delta (?) =.................—--------------

Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri:

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea actuala programată în imitați dc măsură specifice, det85,24rminată de condițiile concrete care se prestează activitatea.

Delta (ct)popuiatie= ”955.412,61 lei r% = 3 %

Q = 1.091.004,00 persoane/an

Delta 1 (t) = (-955.412,61 - 68.885,25-1.263,55-28.662,38)/!.091.004.00- -0.97 lei

T(l) = T(0) + Delta l(t)

T(l) = 6,34-0,97 = 5,37 lei

i'(l) = 5,37 tei/persoana/Iuna(fara TVA)

1) = 5,37 lei 4- 5,37 tei XI9% - 6,40 Iei /persoana/hma(cu TVA)

Coto de cheltuieli indirecte, precum și cot?? dm cheltuielile generale ale societății repartizata pe fiecare element de cheltuieli,

Cheltuielile indirecte generate de sediu social sunt de 1.596.992,00 lei/an.

Cheltuielile indirecte generate de punctul de luciu Ramnicu Valcea sunt de 520.000 lei/an

Cota de repartiție a cheltuielilor indirecte ale sediului social pe Punctul de lucru Rm. Valcea este de 31% adica 495.067,50 lei/an.

Total cheltuieli indirecte repartizate = 1.015.067,50 lei/an.

Cotele de repartiție a cheltui Iilor indirecte totale pentru fiecare activitate desfasurata:

 • 1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice - 50%;

 • 2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate - 50%

Cotele de reapartitie a cheltuielilor indirecte pentru fiecare activitate sunt:

Activitatea

Cota de cheltuili indirecte generale [lei/an]

Cota de cheltuili indirecte ale punctului de lucru [lei/an]

Total cheltuili indirecte [lei/an]

1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice;

181.299,49

260.000,00

441.299,49

2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate

181.299,49

260.000,00

441.299,49

Repartiția cheltuielilor indirecte pe elementele de cheltuieli in cadrul fundamentării activitatii de? Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate.

Element de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor7 indirecte [lei/an]

Ponderea elementelor de cheltuieli in cota de cheltuili indirecte

Valoarea [lei/an]

1.Cheltuieli materiale

441299.49

27%

119,150.86

2. Cheltuieli cu munca vie

441299.49

17%

75,020.91

3. Taxe si liceale

441299.49

4%

17,651.98

4. Cheltuieli cu închirierea utilajeor

441299.49

4%

19,417.18

5.Cheltuieli cu depozitarea

441299.49

5%

22,947.57

6.Cheltuieli cu cu tratarea

441299.49

36%

159,750.42

ANEXA Nr. 4 |a HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr.7/(J d.r. Ză.fâ.KPO


OPERA TORUL ECONOMIC SC ROMPREST ENERGY SRL -București, B-dul Poligrafici nr I C, sector I CU) 140'329'2012, telefon 021 232 2123

FISA DE FUNDAMENTARE

pentru Colectare, trnnsporl al deșeurilor rradunle si biodegrodnblle generale de persoanele juridice/instltutii din municipiul Râmnice Valces

Nr.

cri.

Etomants de cost

UM [tona ]

Fundamentat inițial

Fundamentat deșeuri reziduale sl biodegradahik

Diferente

Total lei

Unitar [loHONA]

Total lei

Unitar [leiHONA]

1

857,470.23

S3.7O

736,156.56

62.84

-151,313.67!

Combustibil, carburanți și lubrifiant

810,191.03

58.15

672,053.46

48 24

-138,137.571

1.2

Energie electrică

0.00

0.00

0.00

000

0.00

1.3

Piese de scllimb uîi 1 aje

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Materii prime si materiale consumabile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii

6,789.49

0.49

5,631.88

0.40

•1,157.81

1.6

Reparatii_________

52,032.93

3.74

43,211.08

3.10

-5,081.84

1.7

Amortizarea mijloacelor fixe proprii;

0.00

0.00

0.00

000

0.00

_ 18

Cheltuieli cu proiecția mediului [inclusiv investiția in

18,398.78

1.32

15,260.13

1.10

-3,136.65

1.11

Alte seryici executate de terii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JJL

Alte cheltuieli materiale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2. Cheltuieli cu tmutes vie din cane:

1,245,025.77

89.37

1,118,809.93

60.31

-126,215.81

2.1

- salarii

1,091,016.00

78,31

968,424.48

69.51

•122,591.52

2.2

- CAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 3

- fond șomaj

0.00

0.00

0.00,

0.00

0.00

2.4

• CASS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.5

- fond accidente și boli profesionale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.6

- fondul pentru persoane cu liandicap

34,440.00

2.47

2,663.51

0.19

-31,776.49

2.7

- sporuri

21,820.32

1.57

19,368.49

1.39

-2,451.83

2.9

- contribuție asiguratorie pentru munca

24,547.86

1.76

21,789.56

1.56

-2,758.31

2.10

- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

73,201.59

5.25

106,563.92

7.65

33,382.33

3

3. Taie licențe

19,600.00

1.40

18,175.25

1.16

-3,324.75

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

321,825.60

23.10

286,054.34

19.16

-54,871.26

5

Cheltuieli cu depunerea in rampa

1,246,142.70

88.45

398,766.45

28.48

-549,376.24

5.1

Cheltuieli cu tratarea deșeurilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Cheltuieli cu sortarea deșeurilor

94,038.04

6.75

0.00

0.00

-94,039.04

5.3

CheHuieii cu depunerea in depozitul de deșeuri

786,845.05

57.20

374,985.91

26.92

-421,850.14

5.4

Cheltuieli cu compostarea deșeurilor

0.00

0.00

21,760.56

1.68

21,780.56

6

Contribuim pentru economia circlara

355,253.61

25.50

445,014.72

32.00

90,558.11

7

Afte cheltuieB(+ Indirecte-)

333,069.28

23.91

441,299.49

31.68

108,230.21

L

Cheltuieli de exploatare (1 •>2+3»4+5)

4,053,033.68

290.92

3,421,976.77

245 63

-831,058.81

| B

Cheltuieli financiare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00I

1

Cheltuieli totale (A+B)

4,053,033.68

290.92

3,421,976.77

245.63

-631,056.81

9

Profit

10%

405,303.35

29.09

342,197.68

24.5S

-83,105.68

IU

R&devsnta

7.00%

312,083.59

22.40

283,492.21

13.91

-48,601.37

IV

TaxaANRSC

0.12%

5,724.50

0.41

4,833.20

C.35

-891.30

V

Venituri obținute din activitatea de salubttzare (HIRUhiV)

4,778,145.03

342.83

4,032,499.85

239.46

-743,645.17

VI

Cantitate programau

tone

13,031.71

11,558.35

VII

Tarif ofertai exclusiv TVA (V:VI)

lel/tona

342.83

348.04,

VW

TVA

19.00%

65.14

ee.30

IX

Tarif ofertat toclualvTVA________________

lei/tona

__

407.96

415.24

Cantitatea totala de deșeuri similare generate in aria deserVIa

13,931,71

Cantitatea de deșeuri similare reziduale si biodeseuri colectate

11,556.35

Cantitatea de deșeuri similare reziduale colectate

3,326,29

Cantitatea de biodeseuri similare colectate separat

8,228.07

Cantitatea de deșeuri similare reclclablte colectate separat

2,375.36


/ ÎNTOCMIT^ D^ECTORzTfTHNiC SFETAN/GfiEORGHE


Președinte de ședin


iOwkwest

S.C ROMPREST ENERGY S.R.L.

CUI/CIF; RO22762032

•14(1/329/16.01.2012

Cont: R030BFERUfK100017364R001

Banca Comerciala Feroviara SA, Agenția Popa Tatu

Cont: RO10BRDE445SV86378454450

BRD - GROVPE SOCIETE GENERALE, Agenția Băneasa


Memoriu tehnico - economic

privind stabilirea tarifelor pentru Colectare, transport al deșeurilor reziduale si biodegradabile generat© de persoanele juridice/institutii din municipiul Ramnicu Vaicea.

Conform Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților la Art. 15 se prevede:

"(1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate in următoarele situații:

 • a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în fimețiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora;

 • b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență ; mai mc?re de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;

 • c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

 • (3) Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se determină avându- f se în vedere următoarele criterii:

 • a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianți, cu energia electrică, cu materii ' prime și materiale consumabile și cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif se va lua în calcul modificarea prețurilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita prețurilor de piață, j b) consumurile normate de combustibil, lubrifianți, energie electrică, materii prime și materiale vor fi luate în calcul, astfel încât să asigure respectarea prevederilor alin. (1);                          ;

 • c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • d) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale;

 • e) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

 • J) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cuj principi ul eficienței economice;

 • g) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, unde este < cazul, îm conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publice j locale;                                                                                                         [.

 • h) o coteâ de profit. ”

Având in vedere ca macheta dc fundamentare are alta forma decât cea data de ART. 16 din Ordinul 109/2006 Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T(l) = T(0) +Delta(t), unde:

T(l) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta(t) - creșterea de tarif;

n          [Delta(ct) + (Delta(ct) x r% T Delta(redeventa) T Delta(taxa ANRSC)]

Delta (t) =--------------------— ----------------—-

Q

unde:

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

*/« cazul de fata avană in vedere ca tarifele au fost licitate in lei cu TVA inclus, tariful propus va fi de asemenea in lei cu TVA inclus.

De asemenea in ART. 17 se precizează ca: Veniturile determinate în baza consumurilor^ normate sunt stabilite în condiții normale de prestare a serviciilor. în situația în care prestarea serviciilor se face în condiții deosebite, respectiv execuția lucrărilor pe drumuri în pantă, drumuri': înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, rezultă o creștere a normelor de consum care conduce la creșterea cheltuielilor de exploatare.                                                   ?

In NOTA la Fișa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor, la activitățile specifice^ de salubrizare se precizează ca structura pe elemente de cheltuieli este orientativă și va fi adaptată \ corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul numai -acele cheltuieli aferente activității respective.

în cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cotai din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vorfi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Penti’u cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în/ tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte/ sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.                  . :

In vederea fundamentării tarifelor conform OUG 74/2018 aprobata prin Legea nr.31/2019 s-au efectuat determinarea componentei deșeurilor municipale pe categorii de proveniența pentru'/ agentii economici, persoane fizice care locuiesc la case, persoane fizice care locuiesc in blocuri de locuințe. Datele colectate se prezintă astfel.

Tabelul 1

Categoria care generează desen!

Cantitatea

anuala de desen

Reciclabiie

Tipul deșeului

Ambalaje

Biodegradabile

Reziduale

municipal

%

%

%

%

Persoane fizice de la case

2.124,30

12.14%

_________6117%__

26.69%

.1.1.75%

Persoane fizice de la bloc

13,832.87

13.19%

68.05%

18.76%

12.69%

Total

(medie ponderata)

15,957.17

13.87%

62.55%

23.59%

12.56%

Agenti economici

13,931.71

17.05%

59.06%

23.89%

15.78%

De asemenea veniturile obținute prin vanzarea deșeurilor de ambalaje au fost introduse in fundamentarea tarifelor de tratare si sortare.

Societatea cu care Romprest are incheiat contract de tratare/sortare a deșeurilor este New Recicling S.R.L. care practica următoarele tarife:

110.66 lei/tona fara TVA pentru tratare deșeuri cu includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor;

488.91 lei/tona fara TVA pentru sortare deșeuri cu includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor;

Atașam instiintarea transmisa cu adresa nr.3747/02.07.2019.

Având in vedere ca incepand cu 01.01.2020 se aplica salariu minim pe economie de 2230 lei/îuna, si conform OUG nr. 196/2005 actualizata Contribuția pentru economia circulara va i de 80/tona, incepand cu 01.01.2020, se Întrunesc condițiile stabilite la art. 15 din Ordinul nr. 109/2007: privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, si se solicita ajustarea/modificarea tarifelor avand in vedere modificările de elemente de cost prin aplicarea unor prevederi legale, incepand cu data de 01.01.2020.

FUNDAMENTAREA TARIFELOR

1. Combustibil, carburanți si lubrifiant!

FUNDAMENTARE 1.1 Combustibil, carburanți și lubrifianțl

Utilajul

Nr. autovehicul e

consum /[lOOkm]

consum /ora

cantitatea total [100 km]

cantitatea total [ora]

tarlf/litru [lei]

Costuri totale/an

Autogunoiere

7.5

32

274.205

5.16

338,013.35

Autogunoiere

7.5

6

1008

5.16

232,761.26

Autospeciala spalat recipiente

0.8

50

126.71

5.16

27,117.50

Hook lift

2.5

36

131.99

5.16

61,014.54

Autospeciale

0.8

18

117.54

5.16

9,055.80

Autoturisme

2.5

7.5

15.07

5.16

1,451.25

Uleiuri

9.1

0.08

253.16

11.5

2,125.20

Ulei hidraulic

13.3

0.04

119.66

8.1

514.55

TOTAL

_____

672,053.46

FUNDAMENTARE 1.5 Echipament de lucru și protecția muncii

Tip lucratori

Nr.

Lucratori

Valoare anuala a EIP [hi]

Costuri

totale/an rien

Deșeuri municipale

Funcții conducere si coordonare

0

Muncitori calificati si necalificati

26

216.61

5,631.88

TOTAL

5,631.88

FUNDAMENTARE 1.6 Reparatii

Utilajul

Nr. autovehicule

Cantitatea ore întreținere/ reparatjifkm]

Tarif manopera [tei/ore]

Costuri unitare [tei]

Costuri totale/an [tei]

amvebpe

25

1,300.00

32,500.00

acumulatori

4

602.65

2,410.60

piese de schimb, utilaje

9

508.87

4,579.83

autvehicule

9

5.3

78

3,720.66

TOTAL

43,211.09

FUNDAMENTARE 1.8 Cheltuieli cu protecția mediului

ACTIVITATEA

Nr,

Valoare

Costuri totale/an

Informarea si conștientizarea populației privind colectarea separata a deșeurilor

90917

0.17

15,260.13

TOTAL

10,260.13

FUNDAMENTARE 2. Costuri cu munca vie din care:

SALARII DE BÂZA

Personal

Nr. Personal

Salariul brut lunar

Total salarii brute/luna

Total salarii brute armusl M

șofer

8.86

3,364.00

29,805

357,660

MN

17

2,230.00

37,910

454,920

Casieri

3

3,364.00

10,092

121,104

Casier central

1

2,895.00

2,895

34,740

Total salarii brute

29.86

968,424.48

Costuri totale (teii

Costuri repartizate persoane fizice (leii

Costuri repartizate IIC (tei]

2. Cheltuhll cu munca vie din care:

1,118,809.96

2.1 salami de baza

968,424.48

2.7 - fond pentru persoanele cu handicap

2,663.51

2.8 - sporuri

19,368.49

2.9 - contribuție aslguratorie pentru munca

2.25%

21,789.55

2.10 - atte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de nrasă)

106,563.92

FUNDAMENTARE 3. Tsxe licențe, certMri șl autorizări

nr. cit

Taxe autorizări, licențieri

Nr.

Valoare unitsra/an ....... M

Cheltuieli totale/an 0®0

IIP

12

102.42

1,229.05

Copie conforma

12

142.50

1,710.20

RCA

12

1103.00

13,236.00

TOTAL

16,175.25

FUNDAMENTARE 4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor

Utilajul

Nr. bunuri mat.

Cantitatea [ore]

Tarif/an,

Cheltuieli totale/an

JK _

_________________Container

Utilaje

13

13,761.00

178,893.00

Recipiente________

17

5,083.21

88,061.34

TOTAL

266,954.34

 • 5. Cheltuieli cu depunerea inrampa

Conform Anexei 6 din OUG 196/2005 actualizata tinta de retragere de la depozitare a deșeurilor municipale incapand cu anul 2020 este de 60%.

Se elimina prin depozitare numai 40% din total deșeuri minicipale colectate de la AE, adica 5.572,68 tone, celelalte reprezentând biodegradabile, 5.983,67 tone, vor fi prelucrate prin stati a de compostare.

 • 5.3 Cheltuieli cu depunerea in depozitul de deșeuri = 13.931,71 tone X 0,40 X 67,29 lei/tona = 374.985,91 lei/an;

 • 5.4 Cheltuieli cu compostarea = (11.556,35 - 5.572,68 ) tone x 3,64 lei/tona = 21.780,56 lei/an;

 • 6. Contribuția pentru economia circulara

Contribuția pentru economia circulara se aplica la 40% din total deșeuri municipale colectate si supuse tratării conform Anexei 2 Ia OUG 196/2005 actualizate, in valoare de 80 lei/tona;

6. Contribuția pentru economia circulara - 13.931,71 tone X 0,40 X 80 lei/tona = 445.814,72 lei/an

Fundamentare 7,1 - Cheltuieli indirecte

441.299,49 tei - reprezentând chiriile spatiilor de lucru, salariile personalului administrativ , intretinerea spatiilor, cheltuieli de control, paza, etc.

T(l)= T(0)-f Delta i(t);

unde:

T(l) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta 1 (t) - creșterea tarifului ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

unde:

[Delta(ct) 4- (Delta(ct) x r% 4- Delta(redeventa) 4- Delta(taxa ANRSC)]

Delta (t) = ----—----“------------------ Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q2 - cantitatea actuala programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

Delta (ct) = - 631.056,81 lei

1-%= 10%

Q2 = 11.556,35 tone /an

Delta l(t) = (-631.056,81 -48.591.37-891,30-63.105,68) ZI 1.556,35 =- 64,35 lei

Delta 2 (t) =


Cl(t) CI (t) ~Q2~ ” ~~Q1~


unde:

CI (t) - Cheltuielile inițiale;

Q1 - Cantitatile inițiale programată în unități de măsură specifice;

Q2 - Cantitatea actuala programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea;

CI =4.776.145,03 lei

Q1 = 13.931,71 tone/an

Q2 = 1 1.556,35 tone /an

Delta 2(t) = 4.776.145,03 /11.556,35 - 4.776.145,03 /13.931,71 = 70,47 lei

T( 1) = T(0) + Delta 1 (t) + Delta 2(t)

T(l) = 342.83 -63,35 + 70,47 = 348,94 lei

T(l) = 348,94 ki(fara TVA)

T(l) = 348,94 + 348,94 X19% = 415,24,iei (cu TVA)


IRECTOR TEHNIC

SFETAN Gheorghe

Anexa

vota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății repartizata pe fiecare eiement de cheltuieli,

Cheltuielile indirecte generate de sediu social sunt de 1.596.992,00 îei/an.

Cheltuielile indirecte generate de punctul de lucru Ramnicu Valcea sunt de 520.000 lei/an

Cota de repartiție a cheltuielilor indirecte ale sediului social pe Punctul de lucru Rm. Valcea este de 31 % adica 495.067,50 lei/an.

Total cheltuieli indirecte repartizate = 1.015.067,50 lei/an.

Cotele ae repartiție a cheltuiiilor indirecte totale pentru fiecare activitate desfasurata:

 • I. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice - 50%;

 • 2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate - 50%

Cotele de reapartitie a cheltuielilor indirecte pentru fiecare activitate sunt:

Activitatea

Cota de cheltuili indirecte generale [lei/an]

Cota de cheltuili indirecte ale punctului de lucru [lei/an]

? y.

Total g cheltuili^ indirecte [lei/an]-'

1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice;

181.299,49

260.000,00

441.299,49 w

2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate

181.299,49

260.000,00

441.299,49

Repartiția cheltuielilor indirecte pe elementele de cheltuieli in cadrul fundamentării activitatii £ de Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale \ din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate.

Element de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor indirecte

[lei/an]

Ponderea elementelor de cheltuieli in cota de chehuili indirecte

Valoarea T

[lei/an] [ ■

1 .Cheltuieli materiale

441299.49

27%

119,150$

2. Cheltuieli cu munca vie

441299.49

17%

75,020$

3. Taxe si licențe

441299.49

4%

17,651$

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajeor

441299.49

4%

19,417.li

5.Cheltuieli cu depozitarea

441299.49

5%

22,947.57

6.Cheltuieli cu cu tratarea

441299.49

36%

159,750.47

OPERATORUL ECONOMIC

SC ROMPRESf ENERGY SRL -

București, B-dul Poligrafiei rtr I C. sector I

Cl;IJ4O.'329'2OI2,telefon 02! 232 212.1

FISA OE FUNDAMENTARE

Colectare, transport si sortare deșeurilor rcciclahile generate de persoanele fiare din municipiul Rmunicu Vâlcea

M &

~~ANEXANr _ <£___la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL Nr. yjg dm


Nr.

Bfemsnte de cost

UM

Fundamentare anterioare

Fundamentare

Unitar

crt.

[%)

Total tei

Unitar

(Isi/parsJ

Unitar [toETONAJ

Total tel

Unitar (tot/pers]

(INTONA)

__l__

CfwttuteK materiala, dta care:

276,031.88

0.26

132.65

276,031.99

0.25

132J*

1.1

Combustibil, carburanți și htbrifianli

249.510.20

0.23

119.82

249.510.20

0.2287

119,8;

1.2

Energie electrică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

o.a

1.3

Piese de schimb utilaje

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

o'a

1.4

Materii prime și materiale consumabile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

o.oc

1.5

Echipament de lucru și proiecția miHieii

1,339.24

000

0.64

1,339.24

0.0012

0.6-

1.6

Reparatii

16,876.09

0.02

8.10

16,076.09

0.0155

a,i(

1.7

Amortizarea mijloacelor fixe proprii;

5,011.28

0.00

2.41

5,011.28

0.0046

2.4'

1.6

Cheltuieli cu protecția mediului (inclusiv investiția in

3.132.05

0.00

1.50

3.132.05

0.0029

1.56

1.11

Alte scrvici executate de terii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

o.a

1.12

Alte cheltuieli materiale

163.13

0.00

0.08

163.13

0.0001

o.a

2

2. Cheltuieli cu munca vie din care:

215,246.75

0.20

103.36

223,405.64

0.2048

107:31

2.1

- salarii

183,979.42

0.17

88 35

197,263.38

0.1808

94.7:

2.2

- CAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

ixoi

2.3

- fond șomaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

o.»

2.4

-CASS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

0.8

2.5

- fond accidente și boli profesionale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

aa

2.6

- fondul pentru persoane cu handicap

6,163.88

0.01

2.96

582.24

0.0005

dl

2.7

- sporuri

3,679.53

0.00

1.77

3,945.27

0.0036

1.Ș

2.9

- contribuție asiguratorie pentru munca

4,139.54

0.00

1.99

4,438.43

0.0041

2.11

2.10

- alte cheltuieli cu munca vie (Inclusiv tichete de masă)

17,288.32

0.02

6.30

17.286.32

0.0158

1

3. Taie licențe

4,404.45

0.00

2.12

4,404.45

0.0040

231

4

Cheltuieli cu IrecNrterea utilajelor

86,658.92

0.09

46.42

63,058.92

0.08S6

4^41

5

Cheltuieli cu depunerea in rampa

1,053,160.42

0.87

605.73

1,083,162.57

0.8653

5O5jy.

6.1

Cheltuieli cu sortarea deșeurilor

1,016,128.40

0.93

438.91

1,018,130.63

0.9332

48ie

6.2

Cheltuieli cu tratarea deșeurilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

0.0i

6.3

Cheltuieli cu depunerea in depozitul de deșeuri

35,032.02

0.03

16.82

35,031.84

0.0321

uri;

6.4

Cheltuieli cu compostarea deșeurilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

o;»

6

Contribuție pentru economia circulara

16,613.38

0.01

7.50

41,649.00

0.0362

20.0I

7

Alte cheltulelifd- indirecte-)

68,234.26

0.08

31.61

68,234.26

0.0807

31.8

A

CholtukrU de exploatare (1+2+3+4+51

1,727,355.16

1.68

829.48

1,761,034.83

1.6147

845,0

B

Cbettutei! financiara

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

J îl

ChettuteU totala (A+B)____________________

ProSt

3%

1,727,355.16

61,020.66

__       1.68

0.05

829.48

24.88

1,701,634.83

62,849.04

__   1-6147

0.0484

84&Â 25.®

IR

Redaventa

7.00%

124,642.31

0.11

69.81

127,013.87

0.1164

60.»

IV

Taxa ANRSC

0.12%

2,284.43

0.00

1.10

2,328.80

0.0021

f.t

V

Venituri obținute din activitatea de selubtizaro (l+li+fil+IVl

1,908.002.59

915.27

1,843.827.54

VI

Cantitate programat!

pers./an tone/an

1,091,004.00

2,062.45

1,091,004.00

3?

2.08U1

VII

Tari? ofertat excesiv TVA (V.Vl)

tei/pers./luna lei/tona

1.75

915.27

1.78

wi,+

Vbî

TVA

18.00%

0.33

173.90

0.34

177Î2I

IX

Tarif ofertat inclusiv TVA

tei/pers./luna

tei/tona

r __

2.08

1.OS9.17

2.12

1,11&T

opufetia urbana a ariei deservite

90,917.00

(''fsntitalea totala de deșeuri menajere generate in mediul urban

15,957.17

Stătea ds deșeuri menajare reziduale si btodeseuri cotectate in mediul ur

13,874.72

cantitatea de deșeuri menajere reziduale colectate In mediul urban

3t, 162.02

Cantitatea de biodeseuri colectate separat in mediul urban

10,712.70

Cantitatea de deșeuri menajere reclclabite colectate in mediul urban

7,082.45

Cantitatea de deșeuri menajere Brrbaiaje cofoctats In msdiu! urban

2,005.00


/tNTOCMrr DIRfeCTOR TEHNIC SFETAN GHE0RGHEROMPREST ENERGY S.R.L.

CUI/CIF: RO22762032

340/329716.01.2012

Cont: R066PIRB42S0781032001000

First Bank Romania S.A. Centrai

Cont: R030BFER140000017364R001

Banca Comerciala Feroviara SA, Agenția Popa I'atu

Operator de date cu caracter personal nr. 21106

Memoriu tehnico - economic

privind stabilirea tarifelor pentru Colectare, transport si sortare deșeurilor reciciabile generate de persoanele fizice din municipiul Ramnicu Valcea

Conform Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților la Art. 15 se prevede:

"(1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situații:

 • a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora;

 • b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;

 • c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

 • (3) Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

 • a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianți, cu energia electrică, cu materii prime și materiale consumabile și cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif se va lua în calcul modificarea prețurilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita prețurilor de piață;

 • b) consumurile normate de combustibil, lubrifianți, energie electrică, materii prime și materiale vor fi luate în calcul, astfel încât să asigure respectarea prevederilor alin. (1);

 • c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • d) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale;

 • e) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

 • f) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • g) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publice locui e;

 • h) o cotă de profit. ”

Având in vedere ca macheta de fundamentare arc alta forma decât cea data de ART. 16 din Ordinul 109/2006 Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

I (1) ~ T(0) +Delta(t), unde: T(l) - tariful modificat; T(0) - tariful actual: I)elta(t) - creșterea de tarif;

Delta (t) = -Li (Delta(ct) xr% 4- Delta(redeventa) 4- Delta(taxa ANRSC))

unde:

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri; r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

cazul de fata avană in vedere ca tarifele au fost licitate in lei cu TVA inclus, tariful propus va fi de asemenea in lei cu TVA inclus.

De asemenea in ART. 17 se precizează ca: Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în condiții normale de prestare a serviciilor. în situația în care prestarea serviciilor se face în condiții deosebite, respectiv execuția lucrărilor pe drumuri în pantă, drumuri înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, rezultă o creștere a normelor de consum care conduce la creșterea cheltuielilor de exploatare.

In NOTA la Fișa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor, la activitățile specifice de salubrizare se precizează ca structura pe elemente de cheltuieli este orientativă și va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul numai acele cheltuieli aferente activității respective.

în cazid în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.

In vederea fundamentării tarifelor conform OUG 74/2018 aprobata prin Legea nr.31/2019 s-au efectuat determinarea componentei deșeurilor municipale pe categorii de proveniența pentru agentii economici, persoane fizice care locuiesc la case, persoane fizice care iocuiesc in blocuri de locuințe. Datele colectate se prezintă astfel.

Tabelul 1

Ca tegoria care generează destui

Cantitatea anuala de

Tipul deșeului

—:——---------

desen municipal

Keciciamie %

Bioaegraauoige %

Reziduale %

Ambalase %

Persoane fizice de la case

2.124,30

12.14%

61.17%

26.69%

11.75%

Persoana fizice de la bloc

13,832.57

13.19%

68.05%

18.76%

12.69%

Total

(medie ponderata)

15,957.17

13.87%

62.55%

23.59%

12.56%

Agenti economiei

13,931.71

17.05%

§9.06%

23.89%

15.78%

De asemenea veniturile obținute prin vanzarea deșeurilor de amba aje au fost introduse in fundamentarea tarifelor de tratare si sortare.

Societatea cu care Romprest are incheiat contract de tratare/sortare a deșeurilor este New Recicling S.R.L. care practica următoarele tarife:

 • 110.66 lei/tona fara TVA pentru tratare deșeuri cu includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor;

 • - 488.91 lei/tona fara TVA pentru sortare deșeuri cu includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor;

Atașam instiintarea transmisa cu adresa nr.3747/02.07.2019.

Având in vedere ca incepand cu 01.01.2020 se aplica salariu minim pe economie de 2230 lei/luna. si conform OUG nr. 196/2005 actualizata Contribuția pentru economia circulara va i de 80/tona, incepand cu 01.01.2020. se intrunesc condițiile stabilite la art. 15 din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, si se solicita ajustarea/modificarea tarifelor avand in vedere modificările de elemente de cost prin aplicarea unor prevederi legale, incepand cu d&ta de 01.01.2020.

FUNDAMENTAREA TARIFELOR                                    i

1. Combustibil, carburanți si lubrifiant!

FUNDAMENTARE 1.1 Combustibil, carburanți și lubrifianți

Utilajul

Nr. autovehicul e

consum /[lOOkm]

consum /ora

cantitatea total [100 km)

cantitatea total [ora)

tarif/litru [lei)

Costuri totaie/an

Autogunoiere

1.2

32

705

5.16

139,691.52

Autogunoiere

1.2

6

525

5.16

19,505.36

Autospeciala spalat recipiente

0.6

50

180.31

5.16

27,912.17

Hook lift

1.8

36

777.6

5.16

33,195.84

Autospeciale

0.6

18

705

5.16

21,193.58

Autoturisme

1.8

7.5

60

5.16

6,971.57

Uleiuri

4.8

0.08

705

11.5

609.99

Ulei hidraulic

1.8

0.04

705

8.1

430.18

TOTAL

___

243,510.21

FUNDAMENTARE 1.5 Echipament de lucru și protecția muncii

Tip lucratori

Nr.

Lucratori

Valoare anuala a

E8P [tei]

Costuri

totale/an

BeQ

Deșeuri municipale

Funcții conducere si coordonare

0

Muncitori calificati si necalificati

13

103

1,339.24

TOTAL_______________________

1,339.24

Utilajul

Nr. autovehicule

Cantitatea ore întreținere/ reparatiifkm]

Tarif manopera [tei/ore]

Costuri unitare [tei]

Costuri totate/an (leii

amvslopg

9

1,300.00

11,700.00

acumulatori

1

603.00

603.00

piese de schimb, utilaje

2

804.52

1.609.08

autvehicule

2

19

78

2,964.00

TOTAL

1S.876.09

FUNDAMEN1ARE 1,7 Amortizarea investițiilor proprii

investiția

Nr. buc.

Valoare unitara[euro]

Capacitate

[mc,tone]

valoare [tei]

Costuri totafe/en [teii

Costuri repartizate poputetto recte. M

Amortearea Investițiilor proprii

76,800.00

76,800.00

5,011.28

din dotam Inltisls propto a operatorului

Autovehicul

1

76,800.00

3,5

78,860.00

76,800.00

6,011.23

FUNDAMENTARE 1.9 Cheltuieli cu protecția mediului

ACTIVITATEA

Nr.

Valoare

Costuri totate/an l'feH

Informarea si conștientizarea populației privind colectarea separatei a deșeurilor

1

3,132.05

3,132.05

TOTAL

3,132.05

FUNDAMENTARE 1.11 Alte cheltuieli materiale

Serviciu

Nr.

Costuri flei/an]

Costuri totale/an Dell

CASCO

2

163.13

163.13

TOTAL

163.13

FUNDAMENTARE 2. Costuri cu munca vie din care:

SALAR» DE BAZA

Personal

Nr. Personal

Salariul brut lunar

Total salarii brute/lvma

Total salarii brute anual rieij

șofer

2.10

3,364.00

7,068

84,815

MN

4.20

2,230.00

9,371

112,448

Total salarii brut®

6.30

197,263.38

Costuri totale [le*!

2. Cheltuieli cu munca vi® din care:

223,495.64

2.1 salarii de baza

197,263.38

2.7 - fond pentru persoanele cu handicap

562.24

2.8 - sporuri

3,945.27

2.9 - contribuție asiguratorie pentru munca

2.25%

4,438.43

7— ■■■'        ■          ......

2.10 - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

17,286.32

FUNDAMENTARE 3. Taxe licențe, certificări și autorizări

nr. crt.

Taxe autorizări, licențieri

Nr.

Valoare unitara/an M

Cheltui®» totate/an

[lei]

1

ITP

3

150.00

450.00

2

Copie conforma

3

173.75

521.25

3

vinieta

0

2258.75

-

4

RCA

2

1524.00

3,048.00

5

ANRSC

1

385.20

385.20

TOTAL

4,404.46

FUNDAMENTARE 4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor

Utilajul

Nr. bunuri mat.

Cantitatea [ore]

Tarif/an, lei/km [lei]

Cheltuieli totale/an [lei]

Utilaje

1

43,039.07

43,039.07

Recipiente

11

4,874.35

53,617.85

TOTAL

96,656.92

 • 5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare este de 75% conform (Anexa nr 7 la Legea nr 211/2011)-Indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

Tariful aplicat pentru sortarea deșeurilor este de 488,91 lei/tona, tarif care a luat in calcul in fundamentarea acestuia, recuperarea prin vanzare a deșeurilor de ambalaje obținute prin sortare.

in cuantum de 2082,45 X 75% - 1.561.83 tone, la prețul de 200 lei/tona => 1.561,83 tone X 200 lei/tona = 312.366,82 lei/an.

 • 5.1 Cheltuieli cu sortarea deșeurilor = 2.082,45 tone X 488,91 lei/tona= 1.018.130,63 lei/an;

 • 5.3 Cheltuieli cu depunerea la depozitul de deșeuri = 2.082,45 tone X 25% X 67,29 lei/tona ~ 35.031.94 lei/an

 • 6. Contribuția pentru economia circulara

Contribuția pentru economia circulara se aplica la maxim 25% din total deșeuri reciclabile supuse sortării, sau in cazul de fata la 2082,45 tone X 25% = 520,61 tone la o contribuție de 80 lei/tona;

 • 6. Contribuția pentru economia circulara = 520,61 tone X 80 lei/tona = 41.649,00 lei/an;

Fundamentare 7 - Cheltuieli indirecte

66.234,26 lei - reprezentând cota parte din chiriile spatiilor de lucru, salariile personalului administrativ, intretinerea spatiilor, cheltuieli de control, paza, etc.

Suventia va acoperii integral cheltuielile ce colectarea, transportul si sortarea deșeurilor.

Aplicând formula de determinare a creșterii tarifului, adaptata situației concrete de calcul, rezulta:

T(l)=T(0) + Delta l(t),

unde:

T(l) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta (t) - creșterea tarifului ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

unde:

(Delta(ct) + (Delta(ct) x r% 4- Delta(redeventa) + Delta(taxa ANRSC)]

Delta (t) =----------------—

Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea actuala programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

Delta (ct)= 34.279,66 lei

r% = 3 %

Q = 2.082,45 tone ambalaje/an

Delta î(t) = (34.279,66 +2.471,56+45,34+1.028,39) /2.082,45 - 18,16 lei

T(1) = T(O) + Delta (t)

T(l) = 915,27 +18,16 = 933,43 lei

T(l) = 933,43 lei (fara TVA)

T(l) = 933,43 + 1933,43 119% = 1.11(£\9 lei (cu TVA)

MARINKSCU NW^LAIE fâRIȘTINEL \               T'Y

\ rWMPREST

/DIRECTOR TEHNIC ' SFEȚAPCGheorghc


Cola de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății repartizata pe fiecare dement de cheltuieli,

Cheltuielile indirecte generate de sediu social sunt de 1.596.992,00 iei/an.

Cheltuielile indirecte generate de punctul de lucru Ramnicu Valcea sunt de 520.000 iei/an

Cota de repartiție a cheltuielilor indirecte ale sediului social pe Punctul de lucru Rm. Valcea este de 31 % adica 495.067,50 lei/an.

Total cheltuieli indirecte repartizate = 1.015.067,50 lei/an.

Cotele de repartiție a cheltuililor indirecte totale pentru fiecare activitate desfasurata:

 • 1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice - 50%;

 • 2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate - 50%

Cotele de reapartitie a cheltuielilor indirecte pentru fiecare activitate sunt:

Activitatea

Cota de chel tui li indirecte generale [lei/an]

Cota de cheltuili indirecte ale punctului de lucru [lei/an]

Total cheltuili indirecte [lei/an]

1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor reciclabile, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice;

45.701,64

20.532,62

66.234,26

2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor reciclabile provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate

45.701.64

20.532,62

66.234,26 V

Repartiția cheltuielilor indirecte pe elementele de cheltuieli in cadrul fundamentării activitatii de Colectare separată si transport separat al deșeurilor reciclabile provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate.                      E

Element de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor indirecte [lei/an]

Ponderea elementelor de cheltuieli in cota de cheltuili indirecte

Valoarea [lei/an]

1 .Cheltuieli materiale

66234.26

27%

17,883.25

2. Cheltuieli cu munca vie

66234.26

17%

11,259.82

3. Taxe si licențe

66234.26

4%

2,649.37

4. Cheltuieli cu inchirierca utilajeor

66234.26

4%

2,649.37?.

5.Cheltuieli cu depozitarea

66234.26

5%

3,311.71

6.Cheltuieli cu cu tratarea_______

66234.26

36%

23,844.33

Nr. crt.

Elemente da cost

UNI [tona)

FundstnsnUr

Total lei

a anterioara

Unitar [feVTONA]

Propunere re cir bibile

Total toi

Unitar [fd/TONA]

1

151,313.87

63.70

151,313.67

63.70

1.1

Combustibil, carburanți și lubrifianțt

138,137.57

56.16

130,137.57

5S.15

1.2

Energie electrică

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Piese de schimb utilaje

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Materii prime și materiale consumabile

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii

1,157.61

0.49

1,157.61

0.49

1.6

Reparatii

8,881.84

3.74

8,881.84

3.74

1.7

Amortizarea mijloacelor fixe proprii;

0.00

0.00

0.00

0.00

1.8

Cheltuieli cu protecția mediului [inclusiv investiția in recipiente)

3,136.65

1.32

3,136.65

1.32

1.11

Alte servici executate de terii

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2. Cheltuieli cu munca vie din care:

221,844.39

93.39

223,813.11

99.75

2.1

- sobrii

186,018 23

78.31

168,934.80

83.77

2.2

- CAS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3

- fond șomaj

0.00

0.00

0.00

0.00

2.4

- CASS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.5

- fond accidente și boli profesionale

0.00

0.00

0.00

0.00

2.6

- fondul pentru persoane cu handicap

6,103.48

2.57

544.12

0.23

2.7

- sporuri

3,720.35

1.57

3,979.90

1.68

2.9

- contribuție asiguratorie pentru munca

4,185.41

1.76

4,477.38

1.88

2.10

- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

21,816.91

9.16

21,816.91

9.18

3

3. Taxe lkcn{c

3,324.75

1.40

3,324.76

1.40

4

Cheli ideii cu închiriere a utilajelor

64,871.26

23.10

64,871.28

23.10

6

Cheltuieli cu depunerea in rampa

1,219,110.18

513.23

1,201,295.07

505.73

3.1

Cheltuieli cu tratarea deșeurilor

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Cheltuieli cu sortarea deșeurilor

1,161,335.67

486.91

1,191,335.57

485.91

6.3

Cheltuieli cu depunerea in depozitul de deseori

67,774.61

24.32

39,959.49

16.82

6.4

Cheltuieli cu compostarea deșeurilor

0.00

0.00

0,00

0.00

6

Contribuita pentru economia circulara

0.00

0.00

47,607.20

20.00

7

Alte cheitide!i(+ indirecte-)

229,097.05

98.45

229,097.05

98.45

A

Cheltuieli de exploatare (1+2*3*4+6)

1,879,581.30

791.27

1,917,222.12

807.13

B

CheltutoH financiare

0.00

0.00

0.00

0.00

, t

Cheltuia!) totale (A*B)

1,879,581.30

791.27

1,917,222.12

807.13

li

Profit

10%

187,968.13

79.13

191,722.21

80.71

Hi

Redeventa

7.00%

144,726.22

80.93

147,829.10

82.15

IV

Taxa ANRSC

0.12%

2,654.69

1.12

2,707.88

1.14

V

Venituri obținute din activitatea de salubttzare (H-IM-SHIV)

2,214,898.34

2,259,278.31

VIH

Cantitate programați

tone

2,376.36

2,375.36

IX

Tarif ofertat exclusiv TVA (V:Vi)

teVtona

932.45

951.13

X

TVA

19.00%

177.17

180.71

IX

Tarif ofertat Inclusiv TVA____________________________

tei/tona

1,109.61

1,131.85

operatorul economic

SC RO.MPREST ENERGY SRL -

București, B-du! Poligrafici ni I C, sector I CUI J10/329/2012, telefon 021.232.2123


FISA DE FUNDAMENTARE


____

ANEXA Nr.        ______la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. din


FORMULARUL 13


pentru Colectare separată si transport separat nl deșeurilor reci dabile provenind din uctivităti comerciale din industrie si instituții, ie din municipiul Ramnicu Valcea


Cantitatea totala de deseu i similare generate in aria deservita

13,931.71

Cantitatea de deșeuri similare reziduale si biodeseurl colectate

11,733.29

Cantitatea de deșeuri similara reziduala colectate

3,505.22

Canti fetea de blodeseuri similare colectate separat

8,228.07

Canttefea da deșeuri similare ambalaje colectate separai

2,198.42

Cantitatea de deșeuri similare reciclablte colectate separat

2,375.36


/întocmit DJRECTOR TEHNIC SFETAN GHEQRGHE


RO«P®EST

S.C ROMPREST ENERGY S.R.L.

CUI/C1F: RO22762032

348/329/16.01.2012

Cont: RO30BFER!4tm&017364RO0I

Banca Comerciala Feroviara SA, Agenția Popa Tatu

Cont: RO10BRDE445SV863784S4450

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE, Agenția Băneasa


Memoriu tehnico-economic

privind stabilirea tarifelor pentru Colectare, transport si sortare deșeurilor reciclabile generate de persoanele juridice/institutii din municipiul Ramnicu Vakea

Conform Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de j stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a I localităților la Art. 15 se prevede:

"(1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situații:

 • a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a l; acestora;                                                                                          *

 • b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților ori la J modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o < influentă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;

 • c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de ? protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

 • (3) Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se determină F avându-se în vedere următoarele criterii:                                                        \

 • a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianți, cu energia electrică, cu materii '< prime și materiale consumabile și cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif se va lua în calcul modificarea prețurilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita prețurilor de piață;

 • b) consumurile normate de combustibil, lubrifianți, energie electrică, materii prime și materiale vor fi luate în calcul, astfel încât să asigure respectarea prevederilor alin. (1);

 • c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare; • d) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale;                                ț

e) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în 1 vigoare;                                                                                       ș

fi cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • g) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, fin conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publice J locale;

 • h) o cota de profit. ”

Având in vedere ca macheta de fundamentare are alta forma decât cea data de ART. 16 din Ordinul 109/2006 Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit farm ule i:

T(l) = T(0) +Delta(t), unde:

T( 1) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta(t) - creșterea de tarif;

(Delta(ct) + (Delta(ct) x i’% + Delta(redeventa) + Delta(taxa ANRSC)] Delta (t) =-------———-------------------------------------------

Q

unde:

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

■Tn cazul de fata avand in vedere ca tarifele au fost licitate in lei cu TVA inclus, tariful propus va fi de asemenea in lei cu TVA inclus.

De asemenea in ART. 17 se precizează ca: Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în condiții normale de prestare a serviciilor. în situația în care prestarea serviciilor se face în condiții deosebite, respectiv execuția lucrărilor pe drumuri în pantă, drumuri. ? înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, rezultă o creștere a normelor de consum care conduce la creșterea cheltuielilor de exploatare.

In NOTA la Fișa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor, la activitățile specifice de salubrizare se precizează ca structura pe elemente de cheltuieli este orientativă și va fi adaptată • ■ corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul; i numai acele cheltuieli aferente activității respective.

/n cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporțional f cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. ?’ Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în ț tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri ele., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.

In vederea fundamentării tarifelor conform OUG 74/2018 aprobata prin Legea nr.31/2019 s-au efectuat determinarea componentei deșeurilor municipale pe categorii de proveniența pentru agentii economici, persoane fizice care locuiesc la case, persoane fizice care locuiesc in blocuri der locuințe. Datele colectate se prezintă astfel.

Tabelul 1

Categoria care generează deseul

Cantitatea anuala de

Tipul deșeului

8

desen

Reciclabile

Biodegradabile

Reziduale

Ambalaje

v

--

municipal

%

%

%

%

ii:

Persoane fizice de la case

2.124,30

12.14%

61.17%

26.69%

11.75%

Persoane fizice de la bloc

13,832.87

13.19%

68.05%

18.76%

12.69%

■:

Total

15,957.17

13.87%

62.55%

23.59%

12.56%

%

(medie ponderata)

--------------------

Agenti economici

13,931.71

17.05%

59.06%

23.89%

15.78%

De asemenea veniturile obținute prin vanzarea deșeurilor de ambalaje au fost introduse in fundamentarea tarifelor de tratare si sortare.

Societatea cu care Romprest are încheiat contract de tratare/sortare a deșeurilor este New Recicling S.R.L. care practica următoarele tarife:

110.66 lei/tona fara TVA pentru tratare deșeuri cu includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor;

488.91 lei/tona fara TVA pentru sortare deșeuri cu includerea in tarif a veniturilor rezultate din vanzarea reciclabilelor;

Atașam înștiințarea transmisa cu adresa nr.3747/02.07.2019.

Având in vedere ca începând cu 01.01.2020 se aplica salariu minim pe economie de 2230 lei/luna, si conform OUG nr. 196/2005 actualizata Contribuția pentru economia circulara va i de 80/tona, începând cu 01.01.2020, se întrunesc condițiile stabilite la art. 15 din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, si se solicita ajustarea/modificarea tarifelor avand in vedere modificările de elemente de cost prin aplicarea unor prevederi legale, începând cu data de 01.01,2020.

FUNDAMENTAREA TARIFELOR

L Combustibil, carburanți si lubrifiant!

FUNDAMENTARE 1.1 Combustibil, carburanți șl lubriflanți

Utilajul

Nr. autovehicul e

consum /(lOOkmj

consum /ora

cantitatea total (100 km)

cantitatea total (ora)

tarlf/litru [lei)

Costuri totaie/an

Autogunoiere

0.8

32

421.9

5.16

55,731.30

Autogunoiere

0.8

6

896.2

5.16

22,197.38

Autospeciala spalat recipiente

0.4

50

180.31

5.16

18,608.11

Hook lift

0.4

36

172.8

5.16

22,130.56

Autospeciale

0.8

18

421.9

5.16

14,129.05

Autoturisme

1.2

7.5

60

5.16

4,647.72

Uleiuri

3.2

0.08

421.9

11.5

286.79

Ulei hidraulic

1.2

0.04

421.9

8.1

406.66

TOTAL

_

138,137.57

FUNDAMENTARE 1.5 Echipament de lucru și protecția muncii

Tip lucratori

Nr.

Lucratori

Valoare anuala a EIP [teO

Costuri totate/an ..IM__

Deșeuri municipal®

Funcții conducere si coordonare

0

Muncitori calificati si necalificati

10.4

111.31

1,157.61

TOTAL___________

1,157.61

FUNDAMENTARE 1.6 Reparații

Utilajul

Nr. autovehicule

Cantitatea ore întreținere/ reparatiifkm]

Tarif manopera [îei/ore]

Costuri unitare Hei}

Costuri totale/an [iei]

amvelope

4.00

1,300.00

5,200.00

acumulatori

1.00

602.65

602.65

piese de schimb, utilaje

3.00

508.00

1,524.00

Autovehicule

3.00

6.65

78

1,555.19

TOTAL

FUNDAMENTARE 1.8 Cheltuieli cu protecția mediului

ACTIVITATEA

Nr.

Vafoare

Costuri totale/an [teO

Informarea si conștientizarea populației privind colectarea separata a deșeurilor

1

3,136.65

3,136.65

TOTAL

3,138.65

FUNDAMENTARE 2 Costuri cu munca vie din care:

SALARII DE BAZA

Personal

Nr. Personal

Salariul brut lunar

Total sahmi brute/luna

Total salarii

brute anfiuai T t. [teii _ r

șofer

2.1

3,364.00

7,064

84,773 p

MN

3.1

2,230.00

6,913

82,956 |

Casieri

0

3,364.00

0

0 i-

Casier centra!

0.9

2,895.00

2,606

31,266 g

Total salarii brute

6.1

198,994.80 h

Costuri totafe [lei]

Costuri repartizate persoane fizice [teii

Costuri repartizate IIC [lei]

2. Cheltuieli cu numea vie din care:

229,813.11

r

2.1 salarii de baza

198,994.80

't’l

2.7 - fond pentru persoanele cu handicap

544.12

1

2.8 - sporuri

3,979.90

T;

2.9 - contribuție asiguratorie pentru munca

2.25%

4,477.38

2.10 - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)____________

__

21,816.91

FUARE 3.. Taxe licențe, certificări și autorizări

nr. crt.

Taxe autorizări, licențieri

Nr.

Valoare unitara/an M

Cheltuieli totale/an [leg

1

ITP

3

150.00

450.00

2

Copie conforma

1

173.75

173.75

3

vinieta

0

2258.75

-

4

RCA

2

1524.00

2,286.00

5

ANRSC

1

415.00

415.00

TOTAL

3,324.75

FUNDAMENTARE 4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor

Utilajul

N’. bunuri mat.

Cantitatea [ore]

Tarif/an,

[tei]

Cheltuieli totale/an »en

Container

Utilaje

1

39,331.96

35,277.21 J

Re cliente

4.0

4,874.35

19,497.40 :

TOTAL

64,774.61

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri; acceptate la stațiile de sortare este de 75% conform (Anexa nr 7 la Legea nr 211/2011)-: Indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

Tariful aplicat pentru sortarea deșeurilor este de 488,91 lei/tona, tarif care a luat in calcul im fundamentarea acestuia, recuperarea prin vanzare a deșeurilor de ambalaje obținute prin sortare, inf cuantum de 2.375,36 X 75% = 1.781,52 tone, la prețul de 200 lei/tona => 1.781,52 tone X 200: lei/tona = 356.303,48 lei/an.

5.2 Cheltuieli cu sortarea = 2.375,36 tone x 488,91 lei/tona = 1.161.335,57 lei/an;

5.3 Cheltuieli cu depunerea in depozitul de deșeuri - (2.375,36 X 25%) tone x 67,29 lei/tona = 39.959,49 lei/an;                                                                ș

6. Contribuția pentru economia circulara                                           .îț

ș y

Contribuția pentru economia circulara se aplica la maxim 25% din total deșeuri reciclabile ; supuse sortării, sau in cazul de fata la 2.375,36 X 25% = 593,84 tone la o contribuție de 80 lei/tona; -

6. Contribuția pentru economia circulara = 593,84 tone X 80 lei/tona = 47.507,20 lei/an;

ii

Fundamentare 7 - Cheltuieli indirecte

229.097,05 iei - reprezentând chiriile spatiilor de lucru, salariile personalului administrativ / intretinerea spatiilor, cheltuieli de control, paza, etc.

Venituri obținute din subvenția de la fondul de mediu pentru deseurile din ambalaje

Suventia ar trebuii sa acopere cheltuilile de colectarea, transportul si sortarea deșeurilor, dacșj acestea nu se pot recupera aceste cheltuili se vor acoperii prin tarif de la generatori.

Aplicând formula de determinare a creșterii tarifului, adaptata situației concrete de calcul, rezulta:

T(1) = T(O) + Delta (t),

unde:

T(1) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta (t) - creșterea tarifului ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

unde:

, t [Delta(ct) + (Delta(ct) x r% + Delta(redeventa) + Delta(taxa ANRSC)]

Delta (t) = —----------------------------------------------------------

Q

Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea actuala programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

Delta (ct) = 37660.82 lei

r%=10%

Q2 = 2.375,36 tone ambalaje/an

Delta l(t) =(37660.82 +2.899.88+53,19+3.766,08)/2.375,36 = 18,68 lei

T(l)=T(0)+ Delta (t)

T( 1 )= 932,45 + 18,68 = 951,13 lei/tona

T(l) = 951,13 lei/tona (fara TVA)

T(l) = 951,13 +951,13 * 19% =1.131,fe lei/tona (cu TVA)

Ane»

Cot^ de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltoieiile generale ale societății repartizata pe fiecare element de cheltuieli,

Cheltuielile indirecte generate de sediu social sunt de 1.596.992,00 lei/an.

Cheltuielile indirecte generate de punctul de lucru Ramnicu Valcea sunt de 520.000 lei/an

Cota de repartiție a cheltuielilor indirecte ale sediului social pe Punctul de lucru Rm.Valcea este de ; 31% adica 495.067,50 tei/an.

Total cheltuieli indirecte repartizate = 1.015.067,50 lei/an.

Cotele de repartiție a cheltuililor indirecte totale pentru fiecare activitate desfasurata:                 j,

 • 1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice - 50%;                                            T

 • 2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități < comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate - 50%

Cotele de reapartitie a cheltuielilor indirecte pentru fiecare activitate sunt:

Activitatea

Cota de cheltuili indirecte generale [lei/an]

Cota de cheltuili indirecte ale punctului de lucru [lei/an]

Total j cheltuili indirecte J [lei/an] T fel-

1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice;

145.067.50

84.029,55

229.097,05

2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate

145.067,50

84.029,55

229.097, ($

Repartiția cheltuielilor indirecte pe elementele de cheltuieli in cadrul fundamentări^ activitatii de Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activitătț comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate.

Element de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor indirecte [lei/an]

Ponderea elementelor de cheltuieli in cota de cheltuili indirecte

Valoarea® [lei/an] ■

l .Cheltuieli materiale

229.097,05

17%

38.340.2

>

2. Cheltuieli cu munca vie

229.097,05

16%

36.016,0

3. Taxe si licențe

229.097,05

0,2%d

418^

>

4. Cheltuieli cu închirierea utilajeor

229.097,05

5,6%

12.2401

)

5.Cheltuieli cu depozitarea

229.097,05

3%

6.5141

1

6. Cheltuili cu sortarea

229.097,05

27,3

92.775>

)

ANEXA Nr. 7 _JaOPERATORUL ECONOMIC

SC ROM PREȘ r ENERGY SRL

București, B-dul Poligrafiei nr I C. scclot I

CUI 140329/2012. telefon 021 232 2123


HOTĂRÂREA


CONSILIULUI LOCAL Nr JJd ...


FCRMULARUI. 18


FISA DE FUNDAMENTARE

CColectare sl transport a! deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitfiti de renmenajare si reabilitare Interioar?. si/sau esterloarft precum si a celor voluminoase din municipiul Râmnice Valcea- pentru tteseurlle care nu necesita tratore/sorlare înainte de eliminaretis

a

Nr. crt.

Etemonte do cost

UM (%}

Funda msnts re anterioara

ProptB

Unitar (lei'MC]

Totel tel

Unitar tel/ MC

Tota! lei

Total creștere

1

Cheftulall materiale. din care:

52,755.93

B.52

52,755.93

0.00

8.52

1.1

Combustibil, carburanți și lubrifiant

28,906.84

4.67

28,906.84

0.00

4.67

1.2

Energie electrică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Piese de schimb utilaje

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Materii prim: și materiale consumabile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5

Echipament de lucrași protecția muncii

1,658.37

0.27

1,058.37

0.00

0.27

1.6

Reparatii

4,336.03

0.70

4,336.03

0.00

0.70

1.7

Amortizarea irsjloacelor fixe proprii;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.8

Cheltuieli cu proiecția mediului [inclusiv investiția in recipiente]

17,854.69

2.88

17,854.69

0.00

2.88

1.11

Alte servici executate de terii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2. CbcLrtdeli cu munca vse din care:

102,688.19

16.5S

109,305.98

6,617.79

17.65

2.1

- salarii

87.996.00

14.21

94,344.00

6,348.00

15.24

2.2

- CAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3

- fond șomaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.4

- CASS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.5

- fond accidente șl boli profesionale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.6

- cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații

246.00

0.04

248 00

0.00

0.04

2.7

- fond garantare creante salariale

1,759.92

0.28

1,886.88

126.96

0.30

2.9

- contribuție asigoratorie pentru munca

1,979.01

0.32

2,122.74

142.83

2.10

- alte cheltuieli cu munca vie (Inclusiv tichete de masă)

10.706.36

1.73

10,706.36

-0.01

1.73

3

3. Taie Licențe

6,600.00

1.05

6,500.00

0.00

1.05

4

CbeitidcH cu închirierea utilajelor

53,491.20

8.64

53,491.20

0.00

8.64

a

Cheltuieli cu depunerea to rampa

650,160.00

105.00

868,830.00

216,720.00

140.00

5.1

Cheituki cu sortarea deșeurilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2

Cheitukli cu depunerea b depozitul de deșeuri

650,160.00

886,880.00

216,720.00

140.00

j 6

Fond de Închidere dejozrtidul dc deșeuri si urmărire» a cestuia gMwtlEcbddere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Alte chehidîU(+ indirecte-)

21,044.47

3.40

21,044.47

0.00

3.40

A j

CheltuteB da exploatare (1+2+3+4+5)

888,638.79

143.19

1,108,9/7.58

223,337.79

179.26

B

ChottuteB financiare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i

Cheltuieli totale (A< B)

885,839.79

143.19

1,109,977.58

223,337.79

179.26

It

Profit                                                                                     . .

3%

28,598.13

4.30

33,299.33

6,700.13

5.33

IB

Redevcnta

7.00%

63,823,73

10.32

80,028.38

16,102.65

12.92

IV

Taxa ÂNRSC

0.12%

1,172.60

0.1S

1,467.97

29-5.37

V

Venituri obținute din activitatea de salubtfeero {HtH-IH+fV)

576,338.31

1,224,774.25

Vi

Cantitate programrtă

mc/an

6,192.00

6,192.00

0.00

Tarif ofertat exclusiv TVA {V:VI)

tei/rreno

1158.00

197.80

0.241

VUi

TVA

18.00%

30.02

37.5S

0.05

IX

Tarif ofertat inclusiv TVA                   ...........

lel/mc

______

188.02

225.38

0.23


/ÎNTOCMIT

DIRECTOR TEHNICRGHE|O»BESTROMPREST ENERGY S.R.L.

CWCIF: RO22762032

J40/329/16.0L2012

Cont: R066PJRB42507810320010&0

First Bank Romanța S.A. Central

Cont: R030BFER14»0(KM)I7364R001

Bsncs Comerciala Feroviara SA, Agenția Popa l'atu

Operator de date cu caracter personal nr. 21106

Memoriu tehnico - economic

Privind modificarea tarifelor pentru                      f-

Colectare si transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare si reabilitare interioară si/sau exterioară precum si a celor

voluminoase din municipiul Ramnicu Valcea - pentru deseurile care nu necesita tratare/sortare inainte de eliminare.

Conform Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de; stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților la Art. 15 se prevede:

“(1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situații:                                                                                                   f

 • a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru, îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora;

 • b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților ori la:, modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;

 • c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

 • (3) Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se determină avându< se îrs. vedere următoarele criterii:

 • a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianți, cu energia electrică, cu materii prime și materiale consumabile și cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif se va lua în calcul modificarea prețurilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita prețurilor de piață;

 • b) consumurile normate de combustibil, lubrifianți, energie electrică, materii prime și materiale von fi Irnate în calcul, astfel încât să asigure respectarea prevederilor alin. (1);

 • c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • d) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale;

 • e) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

fi cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • g) fbndul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publice locale; ________ ____________

 • h) o cotă de profit."

Având in vedere ca macheta de fundamentare are alta forma decât cea data de ART. 16 din Ordinal 109/2006 Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T(1) = T(O)+Delta(t), unde:

T(1) - tariful modificat:

T(0) - tariful actual;

Delta(t) - creșterea de tarif;

[Delta(ct) + (Delta(ct) x r% -F Delta(redeventa) 4- Delta(taxa ANRSC)]

Delta (t) = —-—------—---------- --------------------

unde:

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;                                                                 |

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se ;< prestează activitatea.

*/« cazid de fata avand in vedere ca tarifele au fost licitate in lei cu TVA inclus, tariful propus va fi de asemenea in lei cu TVA inclus.                                               \

si

De asemenea in ART. 17 se precizează ca: Veniturile determinate în baza consumurilor^ normate sunt stabilite în condiții normale de prestare a serviciilor. în situația în care prestarea^ serviciilor se face în condiții deosebite, respectiv execuția lucrărilor pe drumuri în pantă, drumuri# înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, rezultă o creștere a normelor de consum care conduce la creșterea cheltuielilor de exploatare.                                                  f

In NOTA la Fișa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor, la activitățile specifice;:.: de salubrizare se precizează ca structura pe elemente de cheltuieli este orientativă și va fi adaptatăM corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul numaife acele cheltuieli aferente activității respective.

In cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporționali cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate Al Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa dep fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirectef sporuri etc.s pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.

De asemenea, avand in vedere ca incepand cu 01.01.2020 sc aplica salariu minim pe economie de 2230 lei/luna, se intrunesc condițiile stabilite la ari. 15 din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea.-Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specificei serviciului de salubrizare, si se solicita ajustarea/modificarea tarifelor avand in vedere modificările de elemente de cost prin aplicarea unor prevederi legale. începând cu data de 01.01.2020,

De asemenea s-a majorat si teri fiii de deponere la A.S. TRANS de la 75 lei/tona la 100 lei/tona.

Elementele de cost care se modifica sunt:                                               Q

 • 1. Cheltuieli cu munca vie;

 • 2. Cheltuieli cu depunerea in rampa.

L Cheltuieli eu mustea vie

începând cu 01.01.2020 salariul minm pe economie va fi de 2230 lei/luna pentru personalul necalificat sau 2350 lei/luna pentru personalul cu studii superioare, drept pentru care coroborat cu ' Ordonanța de Urgenta nr.79/05.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, rezulta:

FUNDAMENTARE 2. Costuri cu munca vie din care:                                                  ;

SALARII DE BAZA

Personal

Nr. Personal

Salariul brut lunar

~ . ...

Total salarii brute/luna

.. ... .... .

Total salarii i; brute annual j

[lei] J

șofer

1

3,402.00

3,402

40.824 p

MN

2

2,230.00

4.460

53.520 L

T?

Total salarii brute

3

94,344.00 h

Costuri totale [lei]

2. Cheltuieli cu munca vie din care:

109,305.98

T

2.1 salarii de baza

94.344.00

2.7 - fond persoane cu handicap

246.00

2.8 - sporuri

1,886.88

r

2.9 - contribuție asiguratorie pentru munca

2.25%

2.122.74

k

2.10 - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

10.706.36

2.11 - cheltuieli cu instruirea personalului

_________

_

$

 • 2. Cheltuieli eu depunerea in rampa                                                 £

Având in vedere ca majoritatea deșeurilor din construcții sunt precolectate in amestec cu]' deșeuri municipale acestea necesita o sortare inainte de depunerea acestora la depozitul de deșeuri de., contracții ceea ce necesita costuri suplimentare astfel:                                             g

 • 5.1 Cheltuieli cu sortarea deșeurilor  0 lei                                                     Jț

 • 5.2 Cheltuieli cu depunerea in depozitul de deșeuri = 6.192 mc X 1.4 tone/mc X 100 lei/tona

= 866.880,00 Iei;                                                                      |

Reziaita:                                                                                     i

Total 5 Cheltuieli cu depunerea in rampa (sortare si depozitare) = 866.880,00 lei/an

Cota de cheltuieli indirecte, precum și cola din cheltuielile generate ale societății si modul de repartizare a acesteia pe fiecare element de cheltuieli, este prezentata in Anexa.

Având in vedere ca macheta de fundamentare are aha forma decât cea data de ART. 16 din Ordinul 109/2006 Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

Aplicând formula de determinare a creșterii tarifului, adaptata situației concrete de calcul, rezulta:

T(l) = T(0)+Delta(t), unde:

T(l) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta(t) - creșterea de tarif;

[Delta(ct) 4- (Deita(ct) x r% 4- Delta(redeventa) 4- Delta(taxa ANRSC)]

Delta (O =--------------

unde:

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

Delta (ct)popuiatic = 239.266,80 lei

Delta(redeventa) = 16.294,86 lei

Delta (Taxa ANRSC) = 295,37 lei

r% = 3 %

Q = 6.192,00 mc

[239.266,80 4- 239.266,80 * 3% 4- 239.266,80 * 0.07 4- 295,37

Delta \(t>- -------------------—----------—---------- = 39,80 lei n

{ '                                  6.192,00

|

T(l) =T(0) + Delta (t)

T(l) =158,00 + 39,80 = 197,80 lei/mc „

Anex&

Cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății repartizata pe fiecare element de cheltuieli,

Cheltuielile indirecte generale ale societății sunt de 793.458 lePan.

Cheltuielile indirecte ale punctului de lucru Ramnicu Valcea sunt de 380.186 lei/an

Cota de repartiție a cheltuielilor indirecte generale pentru activitatea Punctului de lucru Ramnicu

Valcea este de 64,21% = 753.547,21 lei/an.

Cotele de repartiție a cheltuililor indirecte totale pentru fiecare activitate desfasurata:

 • 1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice - 53%;

 • 2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate - 44%

 • 3. Pentru Colectare si transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități dc reamenajare si reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora - 3%.

Cotele de reapartitie a cheltuielilor indirecte pentru fiecare activitate sunt:                            r

Activitatea

Cota de cheltuili indirecte generale [lei/an]

Cota de cheltuili indirecte ale punctului de lucru [lei/an]

TotalV cheltuili. indirecte [lei/an]

1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice;

270.060,20

129.373,26

399.433,4(5

2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate

225.190,84

107.878,44

333.069,2?

3. Pentru Colectare si transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare si reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora______________________

14.228,34

6.816,13

21.044,47

Repartiția cheltuielilor indirecte pe elementele de cheltuieli care au fost modificate in cadrul =: fundamentării activitatii de Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind:-din activităti comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate.

Element de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor indirecte [lei/an]

Ponderea elementelor de cheltuieli in cota de cheltuili indirecte

c.-?

Valoarea [lei/an]

1

1. Cheltuieli cu munca vie

21.044,47

10%

2.104$

4

1. Cheltuieli cu depunerea in rampa___

21.044,47

68%

14.28 Uf

SJ

OPERATORUL ECONOMIC

SC ROMPREST ENERGY SRL -

București, B-dul Poligrafici nr I C, sector I

CUI J40/329/2012, telefon 021 232.2123


ANEXA Nr. f la HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL Nr. din Șfi. 0$t20&


FORMULARUL 18


FISA DE FUNDAMENTARE

Colectare si transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare sl reabilitare Interioară si/sau exterioară precum si voi senii noa.se din municipiul Ramnicu Vâlcea-pentru deseurilecare necesita tratarc/sorlnrc înainte de eliminare

/ întocmit DIRECTOR TEHNIC iFETAN HEORGHE
Nr. crt.

Elemente do cost

UM (%]

Fundamentare anterioara

Propus

Unitar [tot/MC]

Total lei

Unitar fel/MC

Total tel

Total creștere

1

Choliuloli materiale, din caro:

52,735.93

8.52

52,755.93

0.00

8.52

1.1

Combustibil, carburanți și lubrifianți

28.906.84

4.67

28.906.84

0.00

4.67

1.2

Energie electrică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Piese de schimb utilaje

O.CO

0.00

0.00

0.00

O.CO

1.4

Materii priite și materiale consumabile

0.00

0.00

0.00

0.00

O.CO

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii

1,658.37

0.27

1,858.37

0.00

0.27

1.6

Reparatii

4,336.03

0.70

4,336.03

0.00

0.70

1.7

Amortizarea nijloacelor fixe proprii.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.8

Cheltuieli cu protecția mediului [inclusiv investiția in recipicatei

17,854.69

2.88

17,854.69

0.00

2.88

1.11

Alte servici executate de terii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale

0.00

O.CO

O.CO

0.00

0.00

2

2. Cheltuieli cu munca vie din care:

102,688.19

18.88

109,305.98

8,81^.79

17.65

2.1

- salarii

87,996.00

14.21

94,344.00

6,346.00

15.24

2.2

- CAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3

- fond șomaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.4

- CASS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.5

- fond accidente șl boli profesionale

0.00

O.CO

0.00

0.00

0.00

2.6

- cotă de contribuții pentru concedii șl indemnizații

248.00

0.04

246.00

0.00

0.04

1 2.7

fond persoane cu handicap

1,759.92

0.28

1,886.88

128.96

0.30

2.9

- contribuție asiquratorie pentru munca

1,979.91

0.32

2,122.74

142.83

0.34

2.10

- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tlchete de masă)

10,706.36

1.73

10,706.36

0.00

1.73

3

3. Taxe licențe

6,500.00

1.05

6,600.00

&.00

1.05

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

53,491.20

8.54

53,491.20

0.00

8.64

5

Cheltuieli cu depunerea la ram?ja

433,440.00

70.00

1,126,944.00

693,504.00

182.00

5.1

Chehulei cu sortarea deșeurilor de construcții

260,064.00

200,084.00

0.00

42.00

5.2

Cheltuieli cu depunerea ia depozitul de deșeuri

650,180.00

866,880.00

216,720.00

140.60

8

Fond de inc batere de|ozitu!ui de deșeuri sl urmărirea a cestuia pastincbktere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Alte cheltuielii- indirecte-)

21.044.47

3.40

21,944.47

0.00

3.40

A

Cheltuieli de exploatare (V2+3+4+5)

1,146,703.79

185.19

1,370,041.58

223,337.79

221.26

B

Cheltuieli financiaro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_______I

Cheltufefi totale (A*8)

1.146,703.79

185.19

1,370,041.58

223,337.79

221.26

li

Profit

3%

34,401.11

5.56

41,101.25

6,700.13

6.64

L 18

Redevonta

7.00%

82,077.34

13.35

98,780.00

16,102.85

I5.95t

IV

Tsxa ANRSC

0.12%

1,616.54

0.24

1,811.91

295.37

0.29

V

Venituri obținute din activitatea da wlubtlzere (1+tteffl+IV)

1,265,298.79

1,511,734.73

248,435.94

244.14

VI

Cantitate programata________

mc/an

8,192.00

8,192.00

VII

Tarif ofertat exclusiv TVA (V:VI)                                  .         ..

tei/nranc

204.34

244.14

,VS1

TVA                                                                        .. .         .

19.00%

38.83

46.39

IX

Tarif ofertat Inclusiv TVA.__________

tel/mc

243.17

280.53

Ă\ v V

Președinte de ședin

<

S.C ROMPREST ENERGY S.R.L.

CUI/CIF: RO22762032

J40/329/16.01.2012

Cont: R030BFER14ftfl00017364R001

Banca Comerciala Feroviara SA, Agenția Popa Tatu

Cont: RO10BRDE-M5SV86378454450

BRD - GROL’PE SOCIETE GENERALE, Agenția Băneasa


Memoriu tehnico - economic

Privind modificarea tarifelor pentru                      |

Colectare si transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități ; de reamenajare si reabilitare interioară si/sau exterioară precum si voluminoase din municipiul Ramnicu Valcea - pentru deseurile care necesita tratare/sortare înainte de eliminare                             |

t’

Conform Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a? localităților la Art. 15 se prevede:

“(1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situații:                                                                                                       |

 • a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare of acestora;                                                                                     |

 • b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților ori la. modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență:; mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;

 • c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de.' protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

........................    ij (3) Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrijianți, cu energia electrică, cu materii; prime și materiale consumabile și cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif se va lua îrif calcul modificarea prețurilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita prețurilor de piață: 8 b) consumurile normate de combustibil, lubrifianți, energie electrică, materii prime și materiale voif fi luate în calcul, astfel încât să asigure respectarea prevederilor alin. (1);                          >

 • c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • d) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale;                              ||

 • e) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația î>fi vigoare;

 • f) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;                                                                  j

 • g) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia poslînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publicf. locale:

 • h) o cotă de profit.

In continuare ART. 16 prevede ca: Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serv iciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T(l) = T(0) +Delta(t), unde:

T(l) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta(t) - creșterea de tarif;

Delta(taxa ANRSC)]


, z x [Delta(ct) Delta (t) =---------


 • 4- (Delta(ct) x r% 4- Delta(redeventa) 4-_____________     _

unde:

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri; r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.                                                                                  £

 • */>« cazul de fata avană in vedere ca tarifele au fost licitate in lei cu TVA inclus, tariful f propus va fi de asemenea in lei cu TVA inclus.

De asemenea in ART. 17 se precizează ca: Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în condiții normale de prestare a serviciilor. în situația în care prestarea serviciilor se face în condiții deosebite, respectiv execuția lucrărilor pe drumuri în pantă, drumuri înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, rezultă o creștere a normelor de consum care conduce la creșterea cheltuielilor de exploatare.

In NOTA la Fișa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor, la activitățile specifice de salubrizare se precizează ca structura pe elemente de cheltuieli este orientativă și va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul numai 4 acele cheltuieli aferente activității respective.

în cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporțional. cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.

De asemenea, avand in vedere ca începând cu 01.01.2020 se aplica salariu minim pe economie de 2230 lei/luna, se întrunesc condițiile stabilite la art. 15 din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, si se solicita ajustarea/modificarea tarifelor avand in vedere modificările de elemente de cost prin aplicarea unor prevederi legale, începând cu data de 01.01.2020,

De asemenea s-a majorat si teriful de deponere la A.S. TRANS de la 75 lei/tona la 100 lei/tona. Elementele de cost care se modifica sunt:

 • 1. Cheltuieli cu munca vie;

 • 2. Cheltuieli cu depunerea in rampa.

 • 1. Cheltuieli cu munca vie

începând cu 01.01.2020 salariul minm pe economie va fi de 2230 lei/luna pentru personalul necalificat sau 2350 lei/luna pentru personalul cu minim 15 ani vechime in munca si 2350 lei pentru personalul cu studii superioare, drept pentru care coroborat cu Ordonanța de Urgenta nr.79/05.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, rezulta: ■•=

FUNDAMENTARE 2. Costuri cu munca vie din care:

SALARII DE

BAZA

Personal

Nr. Personal

Salariul brut lunar

Total salarii brute/luna

Totel salarii brut© annual [lefl

șofer

1

3,402.00

3,402

40,824

MN

2

2,230.00

4,460

63,520

Total salarii brute

3

94,344.00

Costuri totale [tei]

2. Cheltuieli cu munca vie din care:

109,305.98

2.1 salarii de baza

94,344.00

2.7 - fond persoane cu handicap

246.00

2.8 - sporuri

1,886.88

**

2.9 - contribuție asiouratorie pentru munca

2.25%

2,122.74

r-......

2.10 - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

10,706.36

2.11 - cheltuieli cu instruirea personalului

 • 2. Cheltuieli cu depunerea in rampa

Având in vedere ca majoritatea deșeurilor din construcții sunt precolectate in amestec cu deșeuri municipale acestea necesita o sortare inainte de depunerea acestora la A.S. TRANS - statia de concasare deșeuri de contracții ceea ce necesita costuri suplimentare astfel:

 • 5.1 Cheltuieli cu sortarea deșeurilor =6.192 mc X 42 lei/mc = 260.064,00 lei

 • 5.2 Cheltuieli cu depunerea in depozitul de deșeuri = 6.192 mc X 1,4 tone/mc X 100 lei/tona = 866.880,00 lei;

Rezulta :

Total 5 Cheltuielii cu depunerea in rampa (sortare si depozitare) = LI26.944,00 lei/an

Cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății si modul de repartizare a acesteia pe fiecare element de cheltuieli, este prezentata in Anexa.

Aplicând formula de determinare a creșterii tarifului, adaptata situației concrete de calcul, rezulta:

T(1) = T(O) + Delta (i)

unde:

T(l) - tariful modificat;                                                                                  ;j

T(0) - tariful actual;

Delta (t) - creșterea tarifului ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

unde:

Delta (t) =


[Delta(ct) 4- (Delta(ct) x r% 4- Delta(redeventa) + Delta(taxa ANRSC)]

Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea actuala programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

Delta (ct) = 239.266.80 lei

r% = 3 %

Q = 6.192,00 mc/an

T(1) = T(O) + Delta (t)

T(l) = 204,34 + 39,80 = 244,14 lei

T(l) =244,14 îei/mc (fara TVA)

T(l) = 24444 + (24444 x 19%) = 290,53 leșine (TVA inclus)

Vdmin:

MARINESCU NF


1TRATOR


DIRECTOR TEHNIC SFETAfcfGheorghe

Anex&

Cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății repartizata pe fiecare element de cheltuieli,

Cheltuielile indirecte generale ale societății sunt de 793.458 lei/asa.

Cheltuielile indirecte ale punctului de lucru Ramnicu Valcea sunt de 380.186 lei/ara

Cota de repartiție a cheltuielilor indirecte generale pentru activitatea Punctului de lucru Ramnicu Valcea este de 64,21 % = 753.547,21 lei/an.

Cotele de repartiție a cheltuililor indirecte totale pentru fiecare activitate desfasurata:

 • 1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice - 53%;

 • 2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate - 44%

 • 3. Pentru Colectare si transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare si reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora - 3%.

Cotele de reapartitie a cheltuielilor indirecte pentru fiecare activitate sunt:

Activitatea

Cota de cheltuili indirecte generale [lei/anj

Cota de cheltuili indirecte ale punctului de lucru [lei/an]

Total -cheltuili indirecte [lei/an]

1. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice;

270.060,20

129.373,26

399.433,46

2. Pentru Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate

225.190,84

107.878,44

333.069,2Ș

3. Pentru Colectare si transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare si reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora

14.228,34

6.816,13

21.044,47

îl

Repartiția cheltuielilor indirecte pe elementele de cheltuieli care au fost modificate in cadrul y fundamentării activitatii de Colectare separată si transport separat al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separate.

Element de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor indirecte [lei/an]

Ponderea elementelor de cheltuieli in cota de cheltuili indirecte

Valoarea [lei/an] v

1. Cheltuieli cu munca vie

21.044,47

8%

1.696,5

4

2. Cheltuieli cu depunerea in rampa____

21.044,47

________________68%

14.281$

L

1

WHRGY