Hotărârea nr. 13/2020

hotarirea 13 - 30 ianuarie 2020 - aprobare salarii DADP

ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS _SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SRQHSAS18001 2008190/IIS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 13

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.01.2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 634 din 21.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea, începând cu data de 01.01.2020, a salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, precum și raportul nr. 694 din 22.01.2020 întocmit de Direcția Administrării Domeniului Public;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Luând în considerare acceptul reprezentanților salariaților exprimat prin procesul-verbal nr. 478/16.01.2020;

în temeiul prevederilor art.3, alin.(1), alin.(4), art.6, art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.552 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare și ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în baza art.129, alin.(1), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.01.2020 se aprobă salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data aplicării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.30/2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrării Domeniului Public.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

»Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020

Anexa nr..'... La H.C.L.nr......^.3..........


SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC

conform Anexei nr.VIII din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si H.G. nr.935/13. valabile cu 01.01.2020


Nr. crt

Funcții de conducere

nivel studii

coeficient minim/maxim

salariul minim 2020

Salariul de baza gradul II

7,50%

5,00%

5,00%

2,50%

2,50%

3

4

8

10

12

13

14

15

16

17

18

0

1

Director

s

3,6000

2230

8.028

5,0000

2230

11.150

2

Director adjunct,contabil sef,inginer sef

S

3,2000

2230

7.136

4,2000

2230

9.366

3

Sef serviciu,sef secție

S

2,6500

2230

5.910

3,8000

2230

8.474

4

Sef birou,sef atelier

S

2,3000

2230

5.129

2,9000

2230

6.467

Nr. crt

Funcții de execuție

Nivel studii

Coef. Minim/max

Salariul minim 2020

Sal. Baza grdatia 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

1

Auditor gradul IA

s

1,7000

2230

3.791

4.075

4.279

4.493

4.605

4.721

1,8500

2230

4.126

4.435

4.657

4.889

5.012

5.137

gradul I

s

1,7000

2230

3.791

4.075

4.279

4.493

4.605

4.721

1,8000

2230

4.014

4.315

4.531

4.757

4.876

4.998

gradul II

s

1,6000

2230

3.568

3.836

4.027

4.229

4.334

4.144

1,6500

2230

3.680

3.955

4.153

4.361

4.470

4.273

2

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil, arhitect,referent de specialitate,inspector,casier gradul IA.

s

1,4500

2230

3.234

3.476

3.650

3.832

3.928

4.026

2,2000

2230

4.906

5.274

5.538

5.815

5.960

6.109

gradul I

s

1.4000

2230

3.122

3.356

3.524

3.700

3.793

3.887

1,6500

2230

3.680

3.955

4.153

4.361

4.470

4.582

gradul II

s

1,3500

2230

3.011

3.236

3.398

3.568

3.657

3.749

1,6000

2230

3.568

3.836

4.027

4.229

4.334

4.443

debutant

S

1,4000

2230

3.122

3.356

3.524

3.700

3.793

3.887

3

Consilier juridic gradul IA

S

1,4500

2230

3.234

3.476

3.650

3.832

3.928

4.026

2,2000

2230

4.906

5.274

5.538

5.423

5.559

5.698

gradul 1

S

1,4000

2230

3 122

3.356

3.524

3.700

3.793

3.887

1,8500

2230

4.126

4.435

4.657

4889

5.012

5.137

gradul II

s

1,3500

2230

3.011

3.236

3.398

3.568

3.657

3.749

1,6000

2230

3.568

3.836

4027

4.229

4.334

4.443

debutant

s

1,4000

2230

3.122

3.356

3.524

3.700

3.793

3.887

4

Tehnician economist, secretar superior,interpret reiatii,interpret profesional,conductor

arhitect,inspector,referent,subinginer.arhivis t gradul IA.

SSD

1,3000

2230

2.899

3.116

3.272

3.436

3.522

3.610

1,9000

2230

4.237

4.555

4.783

5.022

5.147

5.276

gradul 1

SSD

1,2500

2230

2.788

2.997

3.146

3.304

3.386

3.471

1,3500

2230

3.011

3.236

3.398

3.568

3.657

3.749

gradul II

SSD

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

1,3000

2230

2.899

3.116

3.272

3.436

3.522

3.610

debutant

SSD

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

5

Referent,inspector,arhivar,referent casier IA.

M

1.2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

1,6000

2230

3.568

3.836

4.027

4.229

4.334

4.443

treapta 1

M

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

treapta II

M

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

1,1500

2230

2.565

2.757

2.895

3.039

3.115

3.193

debutant

M

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

6

agent agricol 1

M

1,0500

2230

2.342

2.517

2.643

2.775

2.844

2.916

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

agent agricol II

M/G

1,0500

2230

2342

2.517

2.643

2.775

2 844

2.916

1,0800

2230

2.408

2.414

2.535

2.661

2.728

2796

debutant

M/G

1,0500

2230

2.342

2.517

2.643

2.775

2.844

2.916

7

Stenodactilograf,secretar-dactilograf,dactilograf IA.

M

1,1500

2230

2.565

2.757

2.895

3.039

3.115

3.193

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

secretar 1

M/G

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

1,1500

2230

2.565

2.757

2.895

3.039

3.115

3.193

debutant

M/G

1,0500

2230

2.342

2.517

2.643

2.775

2.844

2.916

8

Secretar

M/G

1,0500

2230

2.342

2.517

2.643

2.775

2.844

2.916

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

Secretar debutant

M/G

1,0500

2230

2.342

2.517

2.643

2.775

2.844

2.916

9

Administrator 1

M

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

2,0000

2230

4.460

4.795

5.034

5.286

5.418

5.554

Administrator II

M

1,1500

2230

2.565

2.757

2.895

3.039

3.115

3.193

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

10

sef depozit I

M

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

1.5500

2230

3.457

3716

3.902

4.097

4.199

4.304

sef depozit II

M

1,1500

2230

2.565

2.757

2.895

3.039

3.115

3.193

1,3000

2230

2.899

3.116

3.272

3.436

3.522

3.610

11

casier magaziner

M/G

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

1,3000

2230

2.899

3.116

3.272

3.436

3.522

3.610

debutant

M/G

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

12

sef formația paza

M/G

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

1,4000

2230

3.122

3.356

3.524

3.700

3.793

3.887

13

Portar,paznic,pompier,bufetier,manipulant bunuri,curier

M/D

1,0000

2230

2.230

2.397

2.517

2.643

2.709

2.777

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

14

Bucatar

M/G

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

15

îngrijitor

M/G

1,0500

2230

2.342

2.517

2.643

2.775

2.844

2.916

1,1500

2230

2.565

2.757

2.895

3.039

3.115

3.193

ingijitor debutant

M/G

1,0000

2230

2.230

2.397

2.517

2.643

2.709

2.777

16

Maistru I

M./G

1,1500

2230

2.565

2.757

2.895

3.039

3.115

3.193

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

Maistru II

M/G

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3.054

1,1500

2230

2.565

2.757

2.895

3.039

3.115

3.193

17

Șofer I

M/G

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2980

3.054

1,2500

2230

2.788

2.997

3.146

3.304

3.386

3471

Șofer II

M/G

1,0500

2230

2.342

2.517

2.643

2.775

2.844

2.916

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

18

Muncitor calificat I

M/G

1,1000

2230

2.453

2.637

2.769

2.907

2.980

3054

1,2000

2230

2.676

2.877

3.021

3.172

3.251

3.332

II

M/G

1,0500

2230

2.342

2.517

2.643

2.775

2844

2.916

1,1500

2230

2.565

2.757

2.895

3.039

3.115

3.193

III

M/G

1,0500

2230

2.342

2.517

2.643

2.775

2844

2.916

1,1300

2230

2.520

2.709

2.844

2987

3.061

3.138

IV

M/G

1,0000

2230

2.230

2.397

2.517

2.643

2.709

2.777

1,0700

2230

2.386

2.565

2.693

2.828

2.899

2.971

19

Muncitor necalificat I

M/G

1,0000

2230

2.230

2.397

2.517

2.643

2.709

2.777

1,0600

2230

2.364

2.541

2.668

2.802

2.872

2.943

II fara sporuri

M/G

1,0000

2230

2230

2.397

2.517

2.643

2.709

2.777

1,0400

2230

2.319

2.493

2.618

2.749

2.817

2.888