Hotărârea nr. 129/2020

hotarirea 129 - 28 mai 2020 - aprobare pret producere energie termica

ROMÂN IA

Județul Vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR 1SO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.129

privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare al energiei termice către populație

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 18367 din 21.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea, începând cu data de 01.06.2020, a prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice de 308,79 lei/Gcal inclusiv TVA, respectiv 259,49 lei/Gcal fără TVA, a prețului energiei termice facturată populației în cuantum de 262,83 lei/Gcal inclusiv TVA și asigurarea din bugetul local al municipiului, conform Planului anual de evoluție a tarifelor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.499/2017, potrivit căruia pentru anul 2020, subvenția locală este de 8,08 Euro/Gcal fără TVA a diferenței dintre prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice de 308,79 lei/Gcal, inclusiv TVA și prețul de facturare al energiei termice către populație de 262,83 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 45,96 lei/Gcal, inclusiv TVA;

Văzând Raportul nr. 18391 din 22.05.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de adresa nr. 36465/07.11.2019, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 45374 din 11.11.2019 prin care Societatea Cet Govora SA a solicitat adoptarea unei hotărâri privind majorarea prețului local de referință pentru energia termică livrată populației, în conformitate cu Planul anual de evoluție a tarifelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.499/2017 potrivit căruia pentru anul 2020, prețul energiei termice facturat către populație ar trebui să fie 55,91 euro fără TVA, respectiv 294,05 lei cu TVA, iar subvenția de 8,08 E/Gcal fără TVA, respectiv 38,62 lei fără TVA și 45,96 lei /Gcal cu TVA; de asemenea, Societatea CET GOVORA SA prin adresa nr.528/08.01.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 687/09.01.2020 a solicitat adoptarea unei hotărâri privind majorarea prețului pentru activitatea de producție, transport și distribuție energie termică în sistem centralizat în Municipiul Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor art.8, alin.(3), lit. k), art.43, alin.(5) și art.9, alin.(2), lit.d) și g) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și ale art.8, alin.(2), lit.e) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

Respectându-se prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în baza art. 129, alin. (2), lit.d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.06.2020, se aprobă prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice de 308,79 lei/Gcal inclusiv TVA, respectiv 259,49 lei/Gcal fără TVA, compus din următoarele tarife:

  • a) preț de producere - 139,32 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Deciziei ANRE nr. 2007/27.11.2019;

  • b) tarif de transport - 36,14 lei/Gcal exclusiv TVA, conform aviz ANRSC nr. 408532/25.04.2016;

  • c) tarif de distribuție - 84,03 lei/Gcal exclusiv TVA, conform aviz ANRSC nr. 408532/25.04.2016. ’

  • Art.2. Se aprobă prețul energiei termice facturată populației în cuantum de 262,83 lei/Gcal inclusiv TVA.

Art.3. Diferența dintre prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice de 308,79 lei/Gcal, inclusiv TVA și prețul de facturare al energiei termice către populație de 262,83 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 45,96 lei/Gcal inclusiv TVA va fi asigurată din bugetul local al municipiului, conform Planului anual de evoluție a tarifelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 499/2017, potrivit căruia pentru anul 2020, subvenția locală este de 8,08 Euro/Gcal fără TVA.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Consiliului Județean Vâlcea;

  • - Societății CET GOVORA SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINJ/

Florian-George Apostolesi

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU


SECRETAR GENE

jurist Ion DIDQl^

GALITATE,