Hotărârea nr. 128/2020

hotarirea 128 - 28 mai 2020 - imputernicire CA scoli pt scutire

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR 1SO/CEI 27001:2013 019/SI^

HOTĂRÂREA NR.128

privind împuternicirea consiliului de administrație al unităților de învățământ să acorde facilități la plata chiriei pentru contractele încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr.243/92/2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 18373 din 21.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind împuternicirea consiliului de administrație al unităților de învățământ ca, pentru contractele încheiate de unitățile de învățământ în baza Hotărârii Consiliului Local nr.243/92/20.09.2012, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, începând cu data suspendării cursurilor și până la începerea anului școlar 2020-2021, să acorde locatarilor/chiriașilor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, scutirea de la plata chiriei sau reducerea chiriei proporțional cu perioada de nefuncționare, după caz;

Văzând Raportul nr. 18614 din data de 25.05.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că în contextul economico-social creat de răspândirea virusului SARS-COV-2, cu adresele înregistrate la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 15848/29.04.2020, respectiv nr. 16988/11.05.2020, 2 agenți economici care au încheiate contracte de închiriere cu Colegiul Economic, respectiv cu Liceul Sanitar Antim ivireanu au solicitat scutirea de la plata chiriei începând cu data de 14.03.2020, respectiv 16.03.2020, motivat de nefuncționarea acestora odată cu suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ;

Ținând seama de faptul că prin Decretul nr. 195/16.03.2020, s-a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, perioadă prelugită prin Decretul nr.240/14.04.2020 până la data de 14.05.2020; ulterior, prin Hotărârea nr.24/14.05.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și Hotărârea Guvernului nr.394/18.05.2020 a fost instituită starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o durată de 30 zile;

Luând în considerare că pe durata stării de urgență au fost suspendate cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 394/18.05.2020 s-a menținut măsura suspendării temporare a cursurilor/activităților din unitățile de nivel antepreșcolar și din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății;

în temeiul prevederilor art.VI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se împuternicește consiliul de administrație al unităților de învățământ ca, pentru contractele încheiate de unitățile de învățământ în baza Hotărârii Consiliului Local nr.243/92/20.09.2012, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, începând cu data suspendării cursurilor și până la începerea anului școlar 2020-2021, să acorde locatarilor/chiriașilor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, scutirea de la plata chiriei sau reducerea chiriei proporțional cu perioada de nefuncționare, după caz.

(2) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute la alin.(1), utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la unitatea de învățământ cu care au încheiat contractul de închiriere o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează consiliile de administrație ale unităților de învățământ ce au încheiate contracte ce fac obiectul prezentului act administrativ.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară.

PREȘEDINTE DE ȘEDII<fĂ^7Z''<X CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Florian-George Apostoles


SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOLU

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020