Hotărârea nr. 127/2020

hotarirea 127 - 28 mai 2020 - dare in administrare terenuri pentru pepeni

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:20.15 223/M  SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.127

privind darea în administrare către PIEȚE PREST SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 18359 din data de 21.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind darea în administrare către Societatea PIEȚE PREST SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată, pentru a fi puse la dispoziția producătorilor agricoli de pepeni;

Văzând Raportul nr. 18595 din data de 25.05.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Luând în considerare adresa nr.6224/14.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.14673/15.04.2020, prin care societatea PIEȚE PREST SA a solicitat transmiterea în folosință a unor suprafețe de teren necesare realizării activității de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, respectiv utilizarea lor ca spații pentru comercializarea pepenilor, în perioada iunie - septembrie 2020;

în temeiul prevederilor art.108, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3, alin. (1), lit. e) și art.12 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c) - d), alin.(6) și alin.(7), lit.s), art. 139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrare către Societatea PIEȚE PREST S.A, în perioada 01.06.2020 - 30.09.2020, a amplasamentelor ce fac parte din imobile - terenuri înscrise în cartea funciară a municipiului, pentru a fi puse la dispoziția producătorilor agricoli de pepeni, după cum urmează:

 • - Strada Mihai Viteazul la Bl. 6 (zona garajelor) - maxim 10 locuri, având fiecare suprafața de 5 mp și valoarea de inventar de 633,70 lei/loc (ce face parte din imobilul "str. Mihai Viteazul" cu numărul de inventar DP00630, înscris în Cartea Funciară nr. 54899), identificat în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

 • - Bulevardul Pandurilor - lângă pasajul CFR - maxim 10 locuri, având fiecare suprafața de 5 mp și valoarea de inventar de 166,35 lei/loc (ce face parte din imobilul "Trotuar bd. Pandurilor", cu numărul de inventar DP00921, înscris în Cartea Funciară nr. 54341), identificat în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre;

 • - Intersecția Lucian Blaga - bd. Tineretului - parcare bloc A11/1 - maxim 2 locuri, având fiecare suprafața de 5 mp și valoarea de inventar de 107,75 lei/loc (ce face parte din imobilul "Bd. Tineretului", cu numărul de inventar DP00507, înscris în Cartea Funciară nr. 46385), identificat în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre;

 • - Strada Nicolae Titulescu - lângă dispeceratul ETA Nord - maxim 2 locuri, având fiecare suprafața de 5 mp și valoarea de inventar de 287,60 lei/loc (ce face parte din imobilul "Teren aferent dispecerat Eta nord" cu numărul de inventar DP09173, înscris în Cartea Funciară nr.55279), identificat în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • - Strada Petrișor - lângă Complexul Comercial Petrișor - maxim 3 locuri, având fiecare suprafața de 5 mp și valoarea de inventar de 528,75 lei/loc (ce face parte din imobilul "Parcare publică Petrișor", cu numărul de inventar DP00819, înscris în Cartea Funciară nr. 52410), identificat în Anexa nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.2. La repartizarea locurilor de vânzare a pepenilor specificate la art.1, societatea PIEȚE PREST SA va respecta prevederile legale în vigoare referitoare la distanța minimă recomandată între comercianti.

Art.3. Societatea PIEȚE PREST SA va asigura salubrizarea locurilor de vânzare a pepenilor prin amplasarea și ridicarea recipientelor de deșeuri, urmărind o permanentă stare de curățenie si ordine la locurile de comercializare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si societatea Piețe Prest S.A.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Societății Piețe Prest SA.

  PREȘEDINTE DE ȘEpS^K^B Florian-George Aposioleșc^SS \

  X j

  «CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, ///o/        SECRETAR GENERAL,

  jurist Ion DIDO1U

  Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020