Hotărârea nr. 126/2020

hotarirea 126 - 28 mai 2020 - modificare anexa la HCL 9 din 2019 (Registru local spatii verzi)

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR 1SO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.126

pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea “Registrului Local al Spatiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere Referatul nr. 18201 din data de 20.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la modificarea anexei nr.1 la Registrul Local al Spațiilor Verzi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019, așa cum a fost modificată prin hotărârile nr.49/2019 și nr.61/2020;

Văzând Raportul nr.18885 din data de 26.05.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că, în urma solicitării, de către municipiu, de eliberare a Certificatului de Urbanism pentru amenajarea spațiului în suprafață de 20,8 m.p., situat în strada Mihai Eminescu nr.39, dobândit în proprietate ca urmare a efectuării schimbului de imobile cu Certa Grup Societate Cooperativă, s-a constatat că suprafața de teren aferentă acestui spațiu face parte dintr-o suprafață mai mare, de cca 250 m.p., amenajată parțial ca parcare și alei pietonale și care în mod eronat a fost inclusă în anexa nr.1 la Registrul Spațiilor Verzi, impunându-se radierea din Registru a acestei suprafețe;

în temeiul prevederilor art.3 și art.16, alin.(1) din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.286, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 23 de voturi "pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică anexa nr.1 la Registrul Local al Spațiilor Verzi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019, așa cum a fost modificată prin hotărârile nr.49/2019 și nr.61/2020, conform tabelului modificator, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • • Instituției Prefectului-Județul Vâlcea;

  • • Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • • Direcției Dezvoltare Locală;

  • • Direcției de Investiții si Achiziții Publice ;

  • • Direcției Urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, > C2>y9TITRASEI'/,NEAZA PENTRU LEGALITATE,

Florian-George Apostol


SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020

Nr.

Cad.


Adresa


Nr.

Subp.Supr.

Existentă în registru Ow)


586,77


TABEL MODIFICATOR, Anexa nr. 1 la Registrul Local al Spatiilor Verzi


Supr. ce se radiază (mp)


Suprafață ce rămâne (mp)


Cat.

Fol.


Tip teren


ANEXANr.            la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. ^6’ *

Arbori

Arbori ce

Arbori

existenți

se scot

rămași

(buc)

(buc)

(buc)

8

9

10


30,46 situație existentă

37,45 situație existentă

148,96 situație existentă


31


alee


pietonală


2,55 concesiune bloc CIO


250,42


1088


156,09


78,26


336,35


CP


CP


CP


CP


CP


fâșii plantate


fâșii plantate


fâșii plantate


fâșii plantate


fâșii plantate