Hotărârea nr. 125/2020

hotarirea 125 - 28 mai 2020 - aprobare documentatie pentru atribuire contract serviciu de salubrizare

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/IIS SR ISO/CEI 27001:2013 019/51

HOTĂRÂREA NR.125

privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.18262 din 21.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer si sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea;

Văzând raportul nr. 18758 din 26.05.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, precum și avizul comisiei nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, cu amendamentul de modificare și completare a Secțiunii IV - Condiții contractuale din Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare - anexa nr.2, consemnat în aviz și în procesul-verbal al ședinței, supus aprobării și care a întrunit 22 de voturi "pentru” și o neparticipare la vot;

Având în vedere adresa Consiliului Județean Vâlcea nr.4845/26.03.2020, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 12511/26.03.2020, prin care a fost înaintată inițial, în vederea aprobării, documentația de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea ;

Ținând seama de propunerile de remediere și îmbunătățire aduse documentației susmenționate, în data de 19.05.2020, Consiliul Județean Vâlcea ne-a retransmis documentația modificată și completată cu cea mai mare parte a propunerilor formulate ;

în temeiul prevederilor art.867-870 din Codul Civil și în baza prevederilor din :

 • - Legea nr.211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor;

 • - Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităților;

 • - Hotărârea Guvernului nr.942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

 • - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de Salubrizare a localităților din JudetulVâlcea;

 • - Contractul de Finanțare nr. 147/21.11.2017 încheiat între Consiliul JudeteanVâlcea si Autoritatea de Management pentru POIM, în vederea implementării proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”;

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr.130/2013 pentru aprobarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”;

în baza art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(3) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare a serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea, sub forma gestiunii delegate.

Art.2. Se aprobă “Studiul de oportunitate și fundamentare pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea", în forma prezentată în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă “Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea", conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și care cuprinde următoarele secțiuni:

 • • Secțiunea I - Caietul de Sarcini;

 • • Secțiunea II - Formulare;

 • • Secțiunea III - Instrucțiuni pentru ofertanți;

 • • Secțiunea IV - Condiții Contractuale.

Art.4. Se aprobă “Regulamentul serviciului de salubrizare județul Vâlcea”, așa cum este prevăzut în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art5. Se împuternicește d-na Preda Maria-Carmen, viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, ca în numele și pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea "Studiul de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare”, “Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare Râureni și Brezei” și “Regulamentul serviciului de salubrizare județul Vâlcea”, așa cum sunt ele prevăzute în anexa nr.1, anexa nr.2 și anexa nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, și aprobate conform art.2 - 4.

Art.6. Se împuternicește d-na Preda Maria-Carmen, viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, ca în numele și pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, să aprobe numirea membrilor Comisiei de licitație pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare Râureni și Brezoi.

Art.7. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea (ADI Salubrizare), pentru:

 • a) Publicarea anunțului de concesionare aferent procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare Râureni și Brezoi;

 • b) Publicarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare, prevăzută la art.3 din prezenta hotărâre;

 • c) Derularea procedurii de atribuire a "Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer si sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea” (elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanți, efectuarea modificărilor necesare după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de achiziție și orice alte documente necesare derulării și finalizării procedurii de achiziție);

 • d) Semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare Râureni și Brezoi, în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea de către reprezentantul legal al Asociației, d-nul Adrian Cosac - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea.

Art.9. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Vâlcea - Unitatea de Implementare a Proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, Instituției Prefectului - județul Vâlcea, Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcției Dezvoltare Locală, și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

^%P                    /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, Florian-George ApA^sM^V         SECRETAR GENERA

wfIO /

jurist Ion DIDOIU1/

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020

CAIET DE SARCINI

DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE COLECTARE, TRANSFER ȘI SORTAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL VÂLCEA

Mai 2020

CUPRINS

SECȚIUNEA 1  DATE GENERALE

Capitolul 1      Informații privind Autoritatea Contractantă

Capitolul 2     Obiectul Caietului de sarcini

Capitolul 3      Activitățile componente ale serviciului de salubrizare care fac obiectul contractului

de delegare

Capitolul 4     Durata contractului

SECȚIUNEA 2  CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Capitolul 1     Cerințe Generale

Capitolul 2     Perioada de mobilizare și data începerii

Capitolul 3      Legislație, standarde și linii directoare

Capitolul 4      Autorizații și licențe

Capitolul 5      Operare și întreținere

Capitolul 6     Programul de lucru și programul de operare

Capitolul 7     Deșeuri admise și neadmise

Capitolul 8      Personal și instructaj

Capitolul 9     Identitatea firmei și identificarea personalului

Capitolul 10    Echipament de protecție și de siguranță

Capitolul 11    Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupațională

Capitolul 12    Comunicarea

Capitolul 13    Controlul și monitorizarea de mediu

Capitolul 14    Monitorizarea activității de către Concedent

Capitolul 15    Echipamente/mașini/utilaje necesare

Capitolul 16    Operațiuni de urgență

SECȚIUNEA 3  COLECTAREA DEȘEURILOR

Capitolul 1 Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale

Capitolul 1.1 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

Capitolul 1.2 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare

Capitolul 1.3 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere și

similare, cu excepția celor cu regim special

Capitolul 1.4 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici

Capitolul 1.5 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor din piețe

Capitolul 2 Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții și desființări de la populație

Capitolul 3     Colectări ocazionale

Capitolul 4     Întreținere vehicule și recipiente

Capitolul 5     Determinări privind compoziția deșeurilor

Capitolul 6     Înființarea punctelor de colectare

Capitolul 7     Campanii de informare și conștientizare

SECȚIUNEA 4 - TRANSFERUL DEȘEURILOR

SECȚIUNEA 5 - SORTAREA DEȘEURILOR

SECȚIUNEA 6 AMENAJAREA BAZELOR DE LUCRU ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

SECȚIUNEA 7 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

SECȚIUNEA 8 TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

SECȚIUNEA 9 INVESTIȚII

SECȚIUNEA 10 ACORDURI CU TERȚI OPERATORI ECONOMICI AFLATE ÎN SARCINA OPERATORULUI

ANEXA 1 - Regulamentul serviciului

ANEXA 2 - Lista punctelor de colectare existente

ANEXA 3 - Lista operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria de delegare

ANEXA 4 - Lista piețelor din aria de delegare .................................Error! Bookmark not defined.

ANEXA 5 - Infrastructura existentă pusă la dispoziția Concesionarului

ANEXA 6 - Manualele de operare a instalațiilor care fac obiectul delegării

ANEXA 7 - Autorizațiile de mediu ale instalațiilor care fac obiectul delegării

ANEXA 8 - Infrastructura în sarcina Concesionarului

SECȚIUNEA 1 DATE GENERALE

Capitolul 1 Informații privind Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă (Concedent):      ADI pentru serviciul de salubrizare a deșeurilor din

județul Vâlcea

Adresa:                                   General Praporgescu nr.1,

Mun.Râmnicu Vâlcea, jud.Vâlcea

Contact:                                 Tel: +40756 075 460

Fax: : +40250 735617

e-mail: adi.salubrizare.valcea@gmail.com

Capitolul 2 Obiectul Caietului de sarcini

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitățilorcomponente ale serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice șiorganizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență șisiguranță.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activităților componente ale serviciului de salubrizare.

Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurăriiactivităților serviciului de salubrizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art.4.

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă

din actele normative și reglementările, în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților listate în Capitolul 3 al prezentului document și care sunt în vigoare.

Art.5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare.

Capitolul 3 Activitățile componente ale serviciului de salubrizare care fac obiectul contractului de delegare

Art.6. Activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt:

 • (1) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori,

 • (2) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • (3) transferul deșeurilor colectate separat;

 • (4) sortarea deșeurilor colectate separat.

Art.7. Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:

 • (1) deșeuri menajere respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase și deșeuri reziduale deșeuri din construcțiișidesființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • (2) deșeuri similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri voluminoase și deșeuri reziduale;

 • (3) deșeuri din piețe, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă)și deșeuri reziduale;

 • (4) deșeuri din construcții și desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

astfel cum sunt acestea definite prin proiectul contractului de delegare.

Capitolul 4 Durata contractului

Art.8. Durata contractului de delegare va fi de 5 ani (60 luni).

SECȚIUNEA 2 CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Capitolul 1 Cerințe Generale

Art.9. Concesionarul serviciului de salubrizare va asigura:

 • (1) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • (2) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • (3) respectarea indicatorilor de performanțăși calitate stabiliți prin contract șiprecizați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • (4) furnizarea către Concedent (ADI Salubrizare Vâlcea), respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiileși la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • (5) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • (6) prestarea serviciului de salubrizare către toți utilizatorii din aria de delegare, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de colectare;

 • (7) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • (8) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în număr suficient, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • (9) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • (10) elaborarea planurilor anuale de revizii șireparații executate cu forte proprii și cu terți;

 • (11) realizarea unui sistem de evidentă a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • (12) evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

 • (13) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

 • (14) asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • (15) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • (16) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract.

Art.10. Obligațiileși răspunderile personalului operativ al Concesionarului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului.

Capitolul 2 Perioada de mobilizare și data începerii

Art.11. Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării și Data începerii efective a serviciilor și va fi de maxim 90 (nouăzeci) de zile de la semnarea contractului.

Art.12. În timpul Perioadei de mobilizare, Concesionarul se va pregăti complet pentru executarea Serviciilor, conform prevederilor proiectului de contract de delegare.

Art.13. În timpul Perioadei de Mobilizare, ConcesionarulvafurnizaConcedentului, la fiecare 2 săptămâni, un raport de progres care să includă:

 • a) programul de mobilizare a proiectului și progresele la data respectiva;

 • b) devieri de la programul de mobilizare, motive și masuri de soluționare;

 • c) detalii asupra implementării sistemului informatic;

 • d) alte informații, dacă este cazul.

Art.14. Rapoartele de progres vor fi transmise în maxim 3 zile de la încheierea perioadei de raportare, în format letric și format pdf.

Capitolul 3 Legislație, standarde și linii directoare

Art.15. Serviciile furnizate de Concesionar vor fi în deplin acord cu toate legile generale și specifice românești. Serviciile vor fi conforme cu toate reglementările regionale și locale.

Art.16. Autoritatea Contractanta va implementa regulamentele cadru locale necesare facilitării Serviciilor așa cum este specificat în prezentul Caiet de sarcini, prin modificarea sau elaborarea de hotărâri privind gestionarea deșeurilor, după cum este cazul.

Capitolul 4 Autorizații și licențe

Art.17. Concesionarul va menține valabile pe toată perioada Contractului sau va obține, după caz:

 • (1) Licențele necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sau alt organism sau organisme împuternicite de lege să exercite această obligație.

 • (2) Orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de funcționare, autorizația de mediu, autorizația de gospodărire a apelor - în conformitate cu prevederile legale.

Capitolul 5 Operare și întreținere

Art.18. Obligativitatea încheierii contractelor de întreținere și mentenanță a instalațiilor și echipamentelor revine Concesionarului. Concesionarul va pune la dispoziție suficiente piese de rezerva și consumabile pentru a asigura funcționareaneîntrerupta și continua a Serviciului. Concesionarul va completa toate piesele de rezerva și consumabilele din obiective imediat după ce acestea au fost scoase.

Art.19. Concesionarul va păstra obiectivele în stare buna, curata și sigura și în condiții sanitare corespunzătoare.

Art.20. Concesionarul va asigura inspecții regulate ale obiectivelor și va acționa imediat pentru reparare în caz ca se identifica deteriorări. Concesionarul va reabilita imediat instalațiile sau înlocui orice echipament sau componenta sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuiala, în baza unei notificăricătreConcedent.

Art.21. Remedierea defecțiunilor la echipamentele GPS se va realiza în maxim 48 de ore de la data, respectiv ora identificării defecțiunii.

Art.22. Concesionarul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii șiutilizăriiclădirilor, a instalațiilor și a utilităților utilizate.

Art.23. Toata întreținerea activităților va avea în vedere protecția mediului. Se va acorda o atenție deosebita manipulării combustibililor și lubrifianților (benzina, petrol și ulei) și solvenților pentru a preveni vărsarea acestora și infiltrarea lor în sol.

Capitolul 6 Programul de lucru și programul de operare

Art.24. Concesionarul va respecta legislațianațională referitoare la programul de lucru al angajaților.

Art.25. Programul de operare va fi stabilit, în Perioada de Mobilizare, de comun acord cu Concedentul.

Capitolul 7 Deșeuri admise și neadmise

Art.26. Concedentul nu îi va cere Concesionarului sa accepte și nu va accepta, nici un fel de deșeuri periculoase sau alt tip de deșeuri decât cele menționate anterior.

Art.27. Compoziția și cantitatea deșeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau de la an la an. Cantitatea aferenta fiecărei luni poate varia din cauza schimbărilor sezoniere. Concesionarul trebuie sa fie pregătit sa gestioneze cantitățile de deșeuri independent de fluctuațiile anuale, lunare și zilnice și trebuie sa poată face fata valorilor de vârf.

Capitolul 8 Personal și instructaj

Art.28. Concesionarul va elabora și păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul fumizării/prestării serviciului de salubrizare. Lista va menționa numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

Art.29. Personalul minim cheie obligatoriu pe care Concesionarul trebuie să îl asigure este: manager de contract, responsabil calitate și mediu, responsabil parc auto și un coordonator SSM.

Art.30. Concesionarul își va angaja propria echipă și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activității. Toți salariații trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător șicalificați pentru sarcinile lor și trebuie să fie informați cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentelor, mașinilor și a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

Art.31. Concesionarul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membri din echipă în caz de concediu, boală etc. Orice membru al echipei, care poate intra în contact direct cu producătorii de deșeuri trebuie să fie capabil să înțeleagă, vorbească și să citească în limba română.

Art.32. Concesionarul va face cunoscută Concedentului persoana managerului de contract care va gestiona și supraveghea prestarea serviciului. În absența (pe motiv de concediu, boală etc.) a persoanei astfel autorizate, trebuie precizat numele înlocuitorului.

Art.33. Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze și să încheie acorduri cu privire la executarea lucrărilor care angajează Concesionarul față de Concedent. Când Concedentul o solicită, el trebuie să poată fi contactat și să fie la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei.

Art.34. Periodic, Concesionarul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspectele operaționale, de sănătate și siguranță în muncă și de protecția mediului, precum și orice alte aspecte în legătură cu care personalul Concesionarului trebuie instruit conform contractului încheiat cu Concedentul.

Art.35. Concesionarului și echipei sale nu li se permite să vândă sau să distribuie în niciun alt mod deșeurile colectate, decât cel stabilit în mod necesar pentru executarea contractului de delegare,sau să modifice fluxul deșeurilor stabilit prin Reglamentul serviciului fără permisiunea Concedentului.

Art.36. În timpul prestării serviciilor, Concesionarului nu îi este permis să solicite sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică este dezvăluită, Concesionarul va lua măsurile legale care se impun cu privire la personalul implicat.

Capitolul 9 Identitatea firmei și identificarea personalului

Art.37. Concesionarul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului asocierii, după caz, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea Concesionarului economic în timpul orelor de program.

Art.38. Concesionarul va furniza personalului carduri de identificare, conținând numele, fotografia, și numărul de identificare și le va cere să poarte aceste carduri de identificare pe toată perioada lucrului, în scopuri de monitorizare.

Capitolul 10 Echipament de protecție și de siguranță

Art.39. Concesionarul este responsabil cu desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele proprii privind sănătatea și securitatea în muncă.

Art.40. Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform legislației romanești și a practicilor internaționale.

Capitolul 11 Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupațională

Art.41. Concesionarul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor ISO 9001 și ISO 14001 sau echivalent.

Art.42. Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile

desfășurate de Concesionar.

Art.43. Concesionarul trebuie să pună la dispoziția Concedentului, la cerere, Manualul sau, după caz, Manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare și manualele subsecvente aferente sistemului.

Art.44. Concesionarul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele Concedentului privind raportarea.

Art.45. Concesionarul trebuie să se asigure că toate activitățile componente ale serviciului de salubrizare ce fac obiectul contractului de delegare sunt prestate în condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională proprii.

Capitolul 12 Comunicarea

Art.46. Concesionarul va informa Concedentul imediat referitor la orice situație ce afectează prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de remediere a situației semnalate. Comunicarea între ConcesionarșiConcedent va respecta regulile convenite prin contractul de delegare încheiat între aceștia.

Art.47. Numai ordinele scrise date de ConcedentConcesionarului vor fi obligatorii, cu excepția situațiilor de urgență.

Art.48. Utilizatorii serviciilor de colectare și transport aldeșeurilor vor fi informați în campania de informare a Concedentului că orice comentariu, reclamație sau cerere a unui utilizator sau membru al comunității locale privind Serviciile va fi adresată Concesionarului.

Art.49. În acest scop, Concesionarul va înființa un serviciu telefonic funcțional non-stop. Numărul de telefon folosit în acest scop va fi adus la cunoștina Concedentului și a utilizatorilor serviciului de salubrizare.

Art.50. Concesionarul are obligația sa informeze Concedentul asupra reclamațiilor/sesizărilor primite și a modului de rezolvare. Concesionarul va transmite anual (pentru fiecare an contractual, conform contractului încheiat), informații privind reclamațiile/sesizările primite în ceea ce privește prestarea/furnizarea Serviciului prin transmiterea procentului de sesizări/reclamații primite și a celor rămase nesoluționate.

Art.51. Concesionarul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor, respectiv să îi înștiințeze pentru a indica un eventual comportament indezirabil (probleme legate de colectarea separată greșită a deșeurilor, umplerea până la refuz a containerelor sau alte nerespectări ale regulilor).

Art.52. Înștiințarea, în original, trebuie să fie lăsată în cutia poștală a proprietarului(utilizatorului) sau trimisă persoanei responsabile (administratorul clădirii). O copie a înștiințării trebuie păstrată de Concesionar și folosită pentru raportul transmis Concedentului. Aceasta poate solicita copii ale înștiințărilor pentru documentare.

Art.53. În niciun caz, Concesionarul nu poate condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizatori.

Art.54. Concesionarul va implementa o procedura de gestionare (preluare, răspuns și acțiune corectiva daca este necesar) a reclamațiilor.

Art.55. Concesionarul va păstra evidența petițiilor primite și a răspunsurilor privind modul de soluționare a acestora minimum trei ani de la data primirii petițiilor. Concesionarul va asigura accesul Concedentului la toate aceste informații.

Art.56. Concesionarul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidența Directivei 2004/35/CE transpusă prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu.

Capitolul 13 Controlul și monitorizarea de mediu

Art.57. Concesionarul va respecta, acolo unde este cazul (ex. baza de lucru), cerințele privind monitorizarea, stabilite prin Autorizația de mediu, Autorizația de Gospodărire a Apelor, precum și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă (din domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor sau sănătății publice) privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

Art.58. Monitorizarea va fi realizată utilizând serviciile unor laboratoare de încercări (interne sau terță parte) acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005 sau echivalent.

Capitolul 14 Monitorizarea activității de către Concedent

Art.59. Concedentul va monitoriza activitatea Concesionarului și o va lua în considerare la confirmarea plăților către Concesionar după cum este descris în Condițiile Contractuale.

Art.60. Concesionarul va coopera pe deplin cu Concedentul pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite permanent Concedentului să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate privind serviciile și să inspecteze echipamentele și vehiculele etc.

Art.61. Concedentul va fi informat despre și va putea participa la orice inspecție programată de alte autorități.

Art.62. Concedentul va organiza ședințele de management al serviciilor cu participarea Concesionarului.

Capitolul 15 Echipamente/mașini/utilajenecesare

Art.63. Categoriile de bunuri utilizate de către Concesionar în derularea contractului de delegare sunt cele prevăzute în proiectul contractului de delegare și au regimul juridic prevăzut de acesta. În secțiunile Anexei nr. 4sunt prezentate echipamentele/mașinile/utilajele care trebuie asigurate de cătreConcesionar în perioada de mobilizare și pe intreaga durată a contractului de delegare.

Art.64. Procurarea utilajelor, a mașinilor și a echipamentelor necesare și amplasarea lor în teritoriu se realizează în perioada de mobilizare.

Art.65. Concesionarul va asigura în perioada de mobilizare procurareaîntregului parc de echipamente/mașini/utilaje/ recipiente etc. necesare realizării contractului la parametrii stabiliți prin documentația de atribuire și a respectării indicatorilor de performanță.

Art.66. În cazul în care Concesionarul considera ca sunt necesare utilaje, instalații, echipamente, dispozitive suplimentare pentru desfășurarea conforma a activității, acestea vor fi prezentate în mod distinct și justificat în oferta tehnica, respectiv în oferta financiară.

Art.67. Achiziția și exploatarea acestora se va realiza prin grija și cu finanțarea exclusiva a Concesionarului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de rambursare către Concedent și nici de ajustare ulterioara a tarifului, toate cheltuielile urmând a fi incluse în tariful inițialprestării serviciului.

Art.68. Ulterior semnării Contractului Concesionarul este liber sa realizeze orice achiziții suplimentare de echipamente și instalații, prevederile paragrafului anterior aplicând-se în totalitate.

Capitolul 16 Operațiuni de urgență

Art.69. Concesionarul va pregăti și implementa un Plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și își va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

Art.70. Planul va fi comunicat Concedentului și va fi operațional numai după avizarea acestuia.

SECȚIUNEA 3   COLECTAREA DEȘEURILOR

Capitolul 1 Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale

Art.71. Prestarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • (1) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • (2) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

 • (3) controlul calității serviciului prestat;

 • (4) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • (5) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • (6) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • (7) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • (8) asigurarea capacității de transport a deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ-teritorială a județului Vâlcea;

 • (9) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • (10) îndeplinirea indicatorilor de performanță, specificați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • (11) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Capitolul 1.1 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

Art.72. Concesionarul are obligația de a desfășura activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere, în condițiile legii și cu respectarea obligațiilor sale contractuale stipulate în acest sens în contractul încheiat cu Concedentul, de la toți utilizatorii casnici din aria administrativ-teritorială a județului Vâlcea.

Art.73. Deșeurile menajere au înțelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare.

Art.74. Numărul de locuitori din aria de operare este de 332.567 locuitori populație rezidentă raportată de UAT. Numărul aproximativ de gospodării individuale este prezentat în Studiul de oportunitate și fundamentare.

Art.75. Cantitatea estimată de deșeuri menajere care urmează a fi colectată de pe teritoriul Județului Vâlceaîn primul an de operare este de circa 80.231tone. În Studiul de oportunitate și fundamentaresunt prezentate cantitățile de deșeuri estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului.

Art.76. Din cantitatea de deșeuri menajere estimatăa se colecta în primul an, circa 8.132 tone reprezintă cantitatea de deșeuri reciclabile menajere ce va fi colectată separat și va fi transportatăla stația de sortare autorizată.

Art.77. Nu este prevăzută colectarea separată a biodeșeurilor în vederea compostării în instalații centralizate, ci doar compostarea individuală a acestora.

Art.78. Modalitatea de colectare a deșeurilor menajere este următoarea:

În mediul urban:

 • (1) deșeurile colectate în amestec (reziduale) - blocuri cu regim redus de înălțime: puncte de colectare cu containere de 1,1 mc; blocuri cu regim mare de înălțime: sistem din poartă în poartă, cu pubele de 240 litri; case individuale: sistem din poartă în poartă, cu pubele de 120 litri

 • (2) deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă):

 • a) Colectare la puncte de colectare atât în zona de blocuri cât și în zona de case, 3 fracții: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă. Recipiente utilizate: containere de 1,1 mc pentru hârtie/carton și pentru plastic/metal și containere de 1,5 mc pentru sticlă

 • b) În zona de case, colectarea deșeurilor plastic/metal din poartă în poartă, în saci puși la dispoziție de viitorul operator.

În mediul rural:

 • (3) deșeurile colectate în amestec (reziduale) - colectare din poartă în poartă cu pubele de 120.

 • (4) deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă)

 • c) Colectare la puncte de colectare, pe 3 fracții: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă. Recipiente utilizate: containere de 1,1 mc pentru hârtie/carton și pentru plastic/metal și containere de 1,5 mc pentru sticlă. Extinderea sistemului cu colectarea deșeurilor plastic/metal din poartă în poartă, în saci puși la dispoziție de viitorul operator.

Art.79. Amplasamentele punctelor de colectare existente sunt prezentate în ANEXA 2.

Art.80. În termen de 6 luni de la data semnării contractului de delegare, Concesionarul va trebui să identifice eventualele condominii care nu sunt organizate în asociații de proprietari/locatari și să stabilească măsurile necesare pentru asigurarea prestării la parametrii stabiliți prindocumentația de atribuire a activității de salubrizare.

Art.81.   (1) Colectarea deșeurilor menajere reziduale se va realiza cu următoarele frecvențe:

 • a) în mediul urban: o dată pe săptămână în zona de case și de 3 ori pe săptămână în zona de blocuri în sezonul cald (aprilie-octombrie) și de 2 ori pe săptămână în sezonul rece (octombrie-aprilie);

 • b) în mediul rural: o dată pe săptămână.

 • (2) Dacă este cazul, frecvența de colectare va putea fi modificată, dar numai cu acordul Concedentului.

 • (3) În perioada 1 aprilie - 30 septembrie, în zona centrala a orașelor, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe, colectarea se face de regula zilnic și ori de cate ori este nevoie, în funcție de monitorizarea gradului de încărcare al containerelor.

Art.82. Colectarea deșeurilor menajere reciclabile se va realiza cu următoarele frecvențe:

 • a) în mediul urban, zona de blocuri: o dată pe săptămână pentru hârtie/carton, o dată pe săptămână pentru plastic/metal și o dată la 4 săptămâni pentru sticlă;

 • b) în mediul urban, zona de case: o dată la 2 săptămâni pentru hârtie/carton, o dată pe săptămână pentru plastic/metal și o dată la 4 săptămâni pentru sticlă;

 • c) în mediul rural: o dată la 2 săptămâni pentru hârtie/carton, o dată la 2 săptămâni pentru plastic/metal și o dată la 4 săptămâni pentru sticlă.

Art.83. Numărul de recipiente (inclusiv saci - necesar anual) care trebuie puse la dispoziție de către Concesionar, pentru colectarea deșeurilor menajere este prezentat în ANEXA 8la prezentul Caiet de sarcini.

Art.84. Utilizatorii serviciului din mediul rural și zona de case din mediul urban care vor să implementeze instrumentul „plătește pentru cât arunci” vor solicita recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale cu volum mai mic, de 80 l.

Art.85. În perioada de mobilizare Concesionarul va face identifica utilizatorii din zona de case care doresc să își exprime această opțiune, estimând astfel numărul și tipul de recipiente necesare pentru colectareadeșeurilor reziduale. Conform estimărilor, numărul aproximativ de utilizatori care vor manifesta opțiunea pentru primul an contractual este de 33.129 gospodării.

Art.86. Utilizatorii casnici, care optează pentru sistemul ”plătește cât arunci”, vor beneficia de reducerea tarifului de salubrizare. Mecanismul privind implementarea instrumentului este prezentat în Regulamentul de salubrizare al Județului Vâlcea.

 • (1) (1) Deșeurile reziduale colectate separat (menajere, similare și deșeuri din piețe) vor fi

transferate (Zona 1 Brezoi, Zona 2Fârtățești-Roești, Zona 4 Galicea și Zona 4 Bălcești) respectiv transportate (Zona 3 Rm. Vâlcea - Râureni) în vederea tratării elimininării la depozitul conform de la Fețeni, dar numai după asigurarea pre-tratării acestora înaintea depozitării. Operația de pre-tratare constă în tratarea mecanică a deșeurilor reziduale în vederea selectării unei fracții care ulterior va fi reciclată, respectiv a unei fracții care ulterior va fi valorificată energetic. Reziduurile vor fi depozitate.

 • (2) Prin tratarea deșeurilor municipale înaintea depozitării se înțelege sortarea/selectarea fracțiilor reciclabile urmată de tratarea biologică a fracției biodegradabile.

 • (3) Schema de flux este prezentată în Studiul de oportunitate și fundamentare.

Art.87. Sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat în județul Vâlcea se va realiza utilizând stațiile de sortare construite prin proiect, respectiv instalațiile de la Brezoi și Râureni. Schema de flux este prezentată în Studiul de oportunitate și fundamentare.

Art.88. Este interzisă amestecarea diferitelor fracții de deșeuri reciclabile colectate separat în mașina de colectare.

Art.89. Concesionarul este obligat să colecteze deșeurile din toate recipientele care sunt pline sau parțial pline (pubele și containere) de pe traseu. După golire, recipientele trebuie să ajungă la locul de unde Concesionarul le-a ridicat sau la locul lor obișnuit. Concesionarul se va asigura că toate recipientele sunt protejate, blocându-le din nou roțile, după caz, în urma colectării. Capacul trebuie mereu închis după golire.

Art.90. Concesionarul este de asemenea obligat să curețe platformele punctelor de colectare la fiecare colectare (acolo unde este cazul).

Art.91. În cazul împrăștierii deșeurilor din recipiente sau din vehicule în timpul colectării sau transportului până la locul de tratare/eliminare, Concesionarul are obligația de a le îndepărta.

Art.92. Concesionarul nu va avea obligația de a goli recipientele pentru deșeuri în următoarele cazuri:

 • (1) Dacă recipientele nu sunt amplasate în afara proprietățiiutilizatorilor serviciului, pe domeniu public, la ora și data stabilită pentru colectare.

 • (2) Dacă utilizatorii serviciuluiși-au neglijat responsabilitatea de a curata de zăpadă aleile șișoseaua/ trotuarul din fața recipientului (dacă este necesar), cauzând un inconvenient serios pentru personalul Concesionarului.

Art.93. În cazul în care recipientele sunt umplute până la refuz în mod repetat, îngreunând astfel manipularea, Concesionarul va trebui să furnizeze recipiente suplimentare și/sau va crește frecvență colectării pentru a rezolva problema.

Art.94. Colectarea se va face de luni până duminica inclusiv și cu ocazia sărbătorilor legale.

Art.95. Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din ANEXELE 2 și 6 la prezentul Caiet de sarcini.

Capitolul 1.2 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare

Art.96. Concesionarul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor similare, în condițiile legii, de la toți utilizatorii non-casnici, astfel cum sunt aceștia definiți de contractul încheiat cu Concedentul, în speță agenții economici și toate instituțiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Vâlcea.

Art.97. Deșeurile similare au înțelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare.

Art.98. Colectarea deșeurilor reciclabile:

 • a) Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectare separată propus și implementat pentru populație

 • b) Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în locații individuale atât din mediul urban cât și rural vor colecta deșeurile reciclabile separat, în recipientele deținute sau puse la dispoziție de operator, în principal pe 3 fracții: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și, acolo unde este cazul, și lemn.

Art.99. Colectarea deșeurilor reziduale:

 • a) Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectare separată propus și implementat pentru populație.

 • b) Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în locații individuale atât din mediul urban cât și rural vor colecta deșeurile reziduale separat, în recipientele deținute sau puse la dispoziție de operator.

Art.100. Cantitatea estimată de deșeuri similare care urmează a fi colectată de pe teritoriul județului Vâlcea în primul an de operare este de circa 26.765tone. În Studiul de oportunitate și fundamentare sunt prezentate cantitățile de deșeuri estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului.

Art.101. Din cantitatea de deșeuri similare estimată a se colecta în primul an, circa 3.073 tone reprezintă cantitatea de deșeuri reciclabile similare ce va fi colectată separat și va fi transportată la stațiile de sortare prevăzute.

Art.102.Lista Operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria de delegare este prezentată în Anexa nr. 3la prezentul Caiet de sarcini. Lista este orientativă și poate prezenta modificări în funcție de situația din teren de la momentul prestării serviciului. Identificarea tuturor operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria de delegare este obligativitatea Concesionarului.

Art.103.Frecvența de colectare a deșeurilor similare se va stabili împreună cu utilizatorii serviciului, în funcție de necesități, ținând cont de cantitatea de deșeuri generată și de volumul recipientelor puse la dispoziție.

Art.104. Recipientele necesare pentru colectarea deșeurilor similare, reziduale și reciclabile vor fi asigurate de către Concesionar. De asemenea, acesta va asigura înlocuirea recipientelor atunci când este cazul.

Art.105. Fluxurile de deșeuri similare sunt identice cu cele ale deșeurilor menajere pe tip de deșeuri și zone.

Art.106. Este interzisă amestecarea diferitelor fracții de deșeuri reciclabile colectare separat în mașina de colectare.

Art.107.Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri similare, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din ANEXELE 2 și 6 la prezentul Caiet de sarcini.

Capitolul 1.3 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere și similare, cu excepția celor cu regim special

Art.108. Concesionarul are obligația de a desfășura activitățile de colectare, transport, stocare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, pe teritoriul judeșului Vâlcea.

Art.109. Deșeuri periculoase din deșeurile menajere au înțelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare.

 • (1) Sunt prevăzute două modalități de colectare, respectiv:

 • a) colectare voluntară în centrele amenajate la stațiile de transfer de la Brezoi, Fârtățești, Drăgășani, Galicea și Bălcești

 • b) colectarea prin organizarea de campanii de colectare de către Concesionar, în cadrul cărora mașinile de colectare vor staționa la puncte fixe stabilite și comunicate anterior derulării campaniilor.

 • (2) Ambele variante de colectare sunt „gratuite” pentru generatori, costurile fiind prevăzute în tariful distinct pentru colectarea și gestionarea „alte categorii de deșeuri”.

Art.110. (1) Concesionarul va derula campanii de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere de la populație cu o frecvență minimă trimestrială. Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere se va realiza gratuit.

 • (2) Programul campaniilor va fi anunțat în media locală (publicații și online) la începutul fiecărui an. Ulterior, cu cel puțin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare, se va realiza o nouă informare a generatorilor prin anunțuri radio, TV, în ziare și prin distribuirea de fluturași informativi la fiecare generator în parte.

Art.111. Fluturașii vor conține informații privind locurile (amplasamentele), data și intervalul orar în care va staționa mașina de colectare, ce deșeuri periculoase pot fi aduse și regulile de colectare separată a acestora.

Art.112. În fiecare amplasament, mașina va staționa pe parcursul a cel puțin o zi lucrătoare, într-una din zilele de sâmbătă sau duminică astfel încât să asigure participarea la acest sistem a unui număr cât mai mare de locuitori.

Art.113. Concesionarul va identifica amplasamentele punctelor mobile în zone dens circulate și cu vizibilitate astfel încât să asigure accesul cât mai facil a unui număr cât mai mare de locuitori (de. exemplu în zona piețelor, zone comerciale).

Art.114. După primul an, în funcție de cantitatea de deșeuri periculoase din deșeurile menajere colectate, frecvență de colectare poate fi mai mare sau mai mică. Modificarea frecvenței de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere se face numai cu acordul Concedentului.

Art.115.Cantitatea de deșeuri periculoase din deșeurile menajere și similare estimata a fi colectată în primul an este de circa 187tone. În Studiul de oportunitate și fundamentaresunt prezentate cantitățile de deșeuri menajere periculoase estimat a fi colectate în fiecare an al serviciului.

Art.116.Concesionarul are obligația de a amenaja, autoriza și opera puncte de stocare temporară a deșeurilor menajere periculoase la stațiile de transfer de la Brezoi, Fârtățești, Drăgășani, Galicea și Bălcești.

Art.117. Concesionarul se va asigura că deșeurile periculoase din deșeurile menajere colectate și stocate sunt eliminate în instalații de tratare autorizate.

Art.118. Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri periculoase din deșeurile menajere, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din ANEXA 8 la prezentul Caiet de sarcini.

Capitolul 1.4 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici

Art.119. Concesionarul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice etc.) provenite de la populație, instituții publice și operatori economici de pe teritoriul județului Vâlcea.

Art.120. (1) Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza în cadrul de campanii de colectare a deșeurilor voluminoase conform programului întocmit și aprobat de ADI (în principiu trimestrial).Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza gratuit.

 • (2) Este prevăzută și posibilitatea colectării voluntare în centrele amenajate la stațiile de transfer de la Brezoi, Fârtățești, Drăgășani, Galicea și Bălcești sau la punctele de colectare amenajate la stația de compostare de la Râureni și la depozitul de deșeuri de la Fețeni (pentru zona 3 Rm. Vâlcea).

 • (3) Ambele variante de colectare sunt „gratuite” pentru generatori, costurile fiind prevăzute în tariful distinct pentru colectarea și gestionarea „alte categorii de deșeuri”.

Art.121. În situația în care, Concesionarul identifică deșeuri voluminoase abandonate în punctele de colectare a deșeurilor menajere, respectiv similare și oriunde pe spațiul public, acesta are obligația de a asigura colectarea lor în cel mai scurt timp posibil.

Art.122. Generatorii de deșeuri vor fi anunțați din timp prin mijloace eficiente (ex. fluturași în cutiile poștale, calendar cu zilele de colectare) cu privire la detaliile campaniilor - zilele și orele de derulare, traseele și punctele de staționare, categoriile de deșeuri ce vor fi colectate.

Art.123. Concesionarul trebuie să asigure personalului uneltele și echipamentele necesare pentru lucrul cu greutăți, atunci când este cazul.

Art.124. După primul an contractual, în funcție de cantitatea de deșeuri voluminoase colectate, frecvență de colectare poate fi crescută sau scăzută. Modificarea frecvenței de colectare a deșeurilor voluminoase se va face numai cu acordul Concedentului.

Art.125. Cantitatea estimata a fi colectată în primul an al contractului este de circa 678 tone de la populație și de la operatorii economici. În Studiul de oportunitate și fundamentaresunt prezentate cantitățile de deșeuri voluminoase estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului.

Art.126. Concesionarul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri voluminoase, având în vedere frecvența de colectare solicitată, conform cerințelor din ANEXA8la prezentul Caiet de sarcini.

Art.127. Concesionarul trebuie să asigure tratarea în vederea valorificării a minim 30% din cantitatea de deșeuri voluminoase colectată anual.

Art.128. Eliminarea deșeurilor voluminoase nepericuloase colectate (fracția nevalorificabilă) se face la un depozitul conform de deșeuri, Concesionarul fiind responsabil cu transportul și asigurarea costului eliminării.

Capitolul 1.5 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor din piețe

Art.129. Concesionarul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor din piețele care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Vâlcea.

Art.130. Deșeurile din piețe au înțelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare.

Art.131.Piețele publice autorizate din mediul urban și rural vor avea propriile puncte de colectare separată care vor fi dotate de către operator cu recipientele necesare colectării deșeurilor reciclabile pe 3 fracții, și anume hârtie/carton, plastic/metal și sticlă și a deșeurilor reziduale.

Art.132. Cantitatea estimată de deșeuri din piețe care urmează a fi colectată în primul an de operare este de circa 171 tone. În Studiul de oportunitate și fundamentare sunt prezentate cantitățile de deșeuri din piețe estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului.

Art.133. Din cantitatea de deșeuri din piețe estimată a se colecta în primul an, circa 18 tone reprezintă

cantitatea de deșeuri reciclabile ce va fi colectată separat și va fi transportată la stațiile de sortare prevăzute în fluxul de deșeuri în funcție de zonă.

Art.134. Frecvența de colectare a deșeurilor din piețe este zilnică, pentru toate categoriile de deșeuri.

Art.135. Recipientele necesare pentru colectarea deșeurilor din piețe vor fi asigurate de către Concesionar. De asemenea, acesta va asigura înlocuirea recipientelor atunci când este cazul.

Art.136. Cantitatea de deșeuri din piețe colectată în amestec (reziduale) se transportă la stațiile de tarnsfer, respectiv al depozitare conform schemei de flux indicată în Studiul de oportunitate și fundamentare.

Art.137. Este interzisă amestecarea diferitelor fracții de deșeuri reciclabile colectare separat în mașina de colectare.

Art.138. Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri din piețe, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din ANEXELE 4 și 6 la prezentul Caiet de sarcini.

Capitolul 2 Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții șidesființări de la populație

Art.139. Concesionarul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor rezultate din activități de construcții șidesființări, în condițiile legii.

Art.140. Deșeurile din construcții și desființări au înțelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare.

Art.141. Colectarea deșeurilor din construcții șidesființări se va realiza în următoarele modalități:

 • a) Gratuit pentru deșeurile transportate de către generatori la centrele de colectare voluntară amenajate la stațiile de transfer de la Brezoi, Fârtățești, Drăgășani, Galicea și Bălcești

 • b) Contra cost, la cerere prin colectare directă de către operatorul de salubrizare.

Art.142. Cantitatea estimată a fi colectată în primul an al contractului este de circa 5.078 tone. În Studiul de oportunitate și fundamentaresunt prezentate cantitățile de deșeuri din construcții și desființări estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului.

Art.143. Colectarea deșeurilor din construcții și desființări se face în sacii din material rezistent/containerele metalice puse la dispoziție de către Concesionar, la cererea generatorilor de deșeuri, plata făcându-se în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu generatorul.

Art.144. În cazul în care colectarea se realizează în saci, aceștia vor avea volumul de minim 60 l, vor fi realizați dintr-un material rezistent și vor fi prevăzuți cu mânere. Concesionarul va asigura distribuirea de saci inscripționați/colorați in 3 culori diferite, pentru a asigura colectarea separată a deșeurilor din construcții șidesființări.

Art.145. Utilizarea atât a sacilor cât și a containerelor metalice trebuie să asigure colectarea deșeurilor din construcții și desființări pe 3 fracții, astfel:

 • (1) fracție inertă ce va fi tratată în vederea obținerii de agregate minerale secundare (ex. beton, 19

cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramica, inclusiv faianțași gresie, sticla etc.);

 • (2) fracția valorificabilă energetic (toate materialele combustibile - ex. parchet, tâmplărie din lemn și PVC, linoleum, izolatori electrici și fonici, piese din plastic, țevi de PVC/PE/PP, hârtie, carton, carton asfaltat, ambalaje de la materiale de construcții, inclusiv vopseluri, polistiren etc.);

 • (3) fracția cu potențial reciclabil (orice obiect care conține metal într-un procent mai mare de 10%, tâmplărie metalică, calorifere, robinete, cabluri electrice, piese și părți metalice etc.).

Art.146. Pentru a asigura informarea generatorilor asupra modului de colectare separată a deșeurilor din construcții șidesființări, Concesionarul va realiza o broșură cu explicații concise care va fi înmânată generatorului de deșeuri, odată cu recipientele pentru colectare.

Art.147. Concesionarul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri din construcții șidesființări, având în vedere cantitățile de deșeuri estimate, conform cerințelor din ANEXELE 2 și 4la prezentul Caiet de sarcini.

Art.148. Concesionarul se va asigura că 30% din cantitatea de deșeuri din construcții șidesființări colectată este tratată în vederea valorificării în instalații autorizate.

Art.149. Eliminarea deșeurilor de construcții șidesființări nepericuloase colectate (fracția nevalorificabilă) se face la un depozitul conform de deșeuri Concesionarul fiind responsabil cu transportul și asigurarea costului eliminării.

Capitolul 3 Colectări ocazionale

Art.150. În plus față de activitățile de colectare la intervale regulate, prezentate anterior, vor exista activități de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale. Acestea pot include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locațiisimilare. Concesionarul va fi obligat să colecteze deșeurile generate în astfel de situațiișilocații la cerere și în urma solicitării din partea Concedentului. Frecvență și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu. Curățenia se va face imediat după terminarea evenimentului, într-un interval de maxim 3 ore.

Art.151. Concesionarul are obligația de a colecta toate deșeurile abandonate pe domeniul public. În cazul în care producătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de colectarea acestor deșeuri sunt suportate de Concedent.

Art.152. De asemenea, Concesionarul are obligația de a colecta toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale și de a le preda persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

Art.153. Plata pentru aceste servicii suplimentare se va realiza folosindu-se prețurile unitare din fundamentarea tarifului aferent colectării și transportului deșeurilor menajere și similare.

Capitolul 4 Întreținere vehicule și recipiente

Art.154. Concesionarul trebuie să folosească echipamentele proprii, puse la dispoziție conform angajamentelor din Ofertă, pentru a se asigura că serviciile se realizează într-un mod satisfăcător iar indicatorii de performanță sunt respectați.

Art.155. Concesionarul trebuie să asigure un stoc tampon de recipiente, pentru a putea înlocui în cât mai scurt timp recipientele defecte.

Art.156. Este responsabilitatea Concesionarului să întrețină toate vehiculele și echipamentele folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

Art.157. În caz de defecțiune și nefuncționare este responsabilitatea Concesionarului de a se asigura imediat că este utilizat un alt vehicul/echipament adecvat și de a înlocui vehiculele/echipamentele cât de repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii sau nefuncționării.Înlocuirea vehicul/echipament se va face conform standardului de performanță din anexa 4.

Art.158. Vehiculele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale vor fi spălate ori de câte ori situația o impune pe dinafară și pe dinăuntrul benei. Dacă Concesionarul trebuie să utilizeze unul și același vehicul pentru colectarea deșeurilor reziduale și a celor reciclabile, vehiculul trebuie curățat și pe dinăuntru și pe dinafara benei după ce deșeurile reziduale au fost descărcate și înainte de colectarea deșeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile.

Art.159. Concesionarul va spăla șicurăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor în reziduale, cel puțin o dată pe trimestru, cu excepția sezonului rece, atunci când temperaturile coborâte nu permit realizarea acestei operații.

Art.160. Concesionarul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, cel puțin o dată pe semestru, cu excepția sezonului rece, atunci când temperaturile coborâte nu permit realizarea acestei operații.

Art.161. Concesionarul va asigura și un echipament mobil de spălare pentru spălarea și curățarea recipientelor. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Recipientele vor fi spălate pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părți a recipientului.

Art.162. În vederea deversării apelor uzate rezultate, Concesionarul de salubrizare va încheia un contract cu Concesionarul care gestionează serviciul apă-canal.

Art.163. În cazul în care recipientele trebuie reparate, lucrarea trebuie inițiată imediat ce s-a descoperit acest lucru și niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o zi înainte de a fi reparat sau înlocuit.

Art.164. În cazul în care recipientele sunt furate sau deteriorate fără a mai putea fi reparate, Concesionarul este obligat să le înlocuiască cu recipiente de aceeași capacitate și calitate similară, în termen de 24 ore.

Capitolul 5 Determinări privind compoziția deșeurilor

Art.165. Concesionarul va realiza determinări privind compoziția deșeurilor menajere și similare, a deșeurilor din piețe și a deșeurilor din coșurile de gunoi stradale.

Art.166. Determinările vor fi realizate conform standardului SR 13943 din noiembrie 2004 -Caracterizarea deșeurilor. Metodologie de caracterizare a deșeurilor menajere - ROMECOM.

Capitolul 6 Înființarea punctelor de colectare

Art.167. Amplasarea punctelor de colectare existente este prezentată în ANEXA 2. Concesionarul este reponsabil cu indentificarea amplasamentelor pentru restul punctelor de colectare. Indentificarea se va realiza în perioada de mobilizare, cu sprijinul Concendentului.

Art.168. Concesionarul se va asigura de amplasarea în siguranță a recipientelor pentru a evita producerea de accidente. Punctele de colectare vor fi întreținute în așa fel încât recipientele sa fie ușor manevrabile, să se evite deteriorarea lor și să nu prezinte niciun pericol pentru populație.

Capitolul 7 Campanii de informare și conștientizare

Art.169. Concesionarul se obligă să organizeze campanii de informare și conștientizare privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile, a deșeurilor menajere periculoase, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din construcții și desființări.

Art.170. Publicul țintă al campaniilor este reprezentat de utilizatorii serviciului de salubrizare, și anume: asociații de proprietari/locatari, persoane fizice (gospodarii individuale), agenții economici și instituții publice.

Art.171. Scopul acestor campanii este de a crește cantitatea de deșeuri colectată separat (reciclabile, menajere periculoase, voluminoase), de a reduce procentul impurităților din containerele dedicate colectării deșeurilor reciclabile și de a preveni abandonarea deșeurilor în spatii publice.

Art.172. Campaniile de informare și conștientizare vor avea caracter continuu pe parcursul întregului contract, asigurând astfel un input informațional constant utilizatorilor în vederea realizării colectării separate a deșeurilor.

Art.173. Până la data de 10 decembrie a fiecărui an (cu excepția primului an de operare) Concesionarul va realiza și va distribui fiecărei gospodării un calendar cu programul activităților de colectare separată a deșeurilor pentru anul care urmează. Calendarul trebuie să cuprindă programul de colectare a minim următoarelor categorii de deșeuri: deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă), biodeșeuri, deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase și alte categorii (ex. brazii de Crăciun).

Art.174. Până la data de 31 martie a fiecărui an (cu excepția primului an de operare) Concesionarul va realiza și distribui fiecărei gospodării un pliant informativ în care sunt prezentate rezultatele gestionării deșeurilor în anul anterior - cantități de deșeuri colectate separat, cantități de deșeuri reciclate, respectiv valorificate, modul de reciclare/valorificare etc.

Art.175. Campaniile de informare și conștientizare vor începe încă din perioada de mobilizare, odată cu distribuirea echipamentelor de colectare.

Art.176. Înainte de tipărire/publicare/difuzare orice material va fi supus aprobării Concedentului.

SECȚIUNEA 4 - TRANSFERUL DEȘEURILOR

Art.177. Sistemul care face obiectul delegării include 5 stații de transfer situate astfel: zona 1 - Brezoi, zona 2 - Fârțătești, zona 4 - Galicea, zona 5 - Bălcești și stația de sortare de la Drăgășani (zona 2) care va fi utilizată ca stație de transfer.

Art.178. Fluxul deșeurilor reziduale, respectiv al deșeurilor colectate separat în stațiile de transfer, pe zone este prezentat în Studiul de oportunitate și fundamentare.

Art.179. Stația de transfer Brezoi are o capacitate de 5.803 tone/an (1 schimb de lucru).Este prevăzut ca instalația să asigure transferul deșeurilor reziduale și a refuzului de la sortare din zona 1 Brezoi. Deșeurile reziduale care vor fi transferate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe. Deșeurile care intră în instalație vor fi transportate la depozitul de la Fețeni.

Art.180. Stația de transfer Fârțătești are o capacitate de 6.565 tone/an și este în operare din 2009 (un schimb pe zi). Este prevăzut ca instalația să asigure transferul deșeurilor reziduale și deșeurilor reciclabile colectate de la o parte din UAT-urile din zona 2 Fârtățești -Roești.Conform estimărilor, va fi necesară extinderea capacității stației de transfer în condițiile în care cantitatea de deșeuri transferată variază între cca. 9.250 tone/an și cca. 7.520 tone/an.

Art.181. Deșeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe. Deșeurile reziduale care intră în instalație vor fi transportate la depozitul de la Fețeni iar deșeurile reciclabile la stația de sortare de la Râureni.

Art.182. Stația de transfer de la Galicea are o capacitate de 3.125 tone/an și în prezent nu este operată. Este prevăzut ca instalația să asigure transferul deșeurilor reziduale și deșeurilor reciclabile colectate din Zona 4 Galicea.Conform estimărilor, va fi necesară extinderea capacității stației de transfer de la Galicea peste capacitatea proiectată (3.100 tone/an), cantitatea de deșeuri transferată variind între cca. 6.300 tone/an și cca. 5.100 tone/an.

Art.183. Deșeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe. Deșeurile reziduale care intră în instalație vor fi transportate la depozitul de la Fețeni iar deșeurile reciclabile la stația de sortare de la Râureni.

Art.184. Stația de transfer de la Bălcești are o capacitate de 6.602 tone/an, este în operare din 2009 (un schimb pe zi). Este prevăzut ca instalația să asigure transferul deșeurilor reziduale și deșeurilor reciclabile colectate din Zona 5 Bălcești.

Art.185. Deșeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe. Deșeurile reziduale care intră în instalație vor fi transportate la depozitul de la Fețeni iar deșeurile reciclabile la stația de sortare de la Râureni.

Art.186. Stația de sortare de la Drăgășani va fi utilizată în cadrul prezentului contract de delegare de gestiune ca stație de transfer. Este prevăzut ca instalația să asigure transferul deșeurilor reziduale și deșeurilor reciclabile colectate de la restul UAT din zona 2 Fârtățești - Roești.

Art.187. Deșeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe. Deșeurile reziduale care intră în instalație vor fi transportate la depozitul de la Fețeni iar deșeurile reciclabile la stația de sortare de la Râureni.

Art.188. Cantitățile de deșeuri estimat a fi transferate pentru fiecare instalație în parte sunt prevăzute în Studiul de oportunitate și fundamentare. Lista dotărilor existente la fiecare instalație este 23

prezentată în ANEXA 5la caietul de sarcini, iar necesarul de investiții în ANEXA 8.

Art.189. Concesionarul are obligația amenajării în incinta fiecărei stații de transfer a unui punct de colectare voluntară pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri periculoase, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și desființări, deșeuri de echipamente electrice și electronice).

Art.190. Toate contractele de delegare a gestiunii stațiilor de transfer care sunt în operare includ clauze de reziliere în momentul atribuirii contractului de colectare și transport al deșeurilor pe întreaga rază a Județului Vâlcea.

Art.191. Deșeurile reziduale colectate separat (menajere, similare și deșeuri din piețe) vor fi transferate (Zona 1 Brezoi, Zona 3 Fârtățești-Roești, Zona 4 Galicea și Zona 4 Bălcești) respectiv transportate (Zona 3 Rm. Vâlcea - Râureni) în vederea elimininării la depozitul conform de la Fețeni, dar numai după asigurarea pre-tratării acestora înaintea depozitării. Operația de pre-tratare constă în tratarea mecanică a deșeurilor reziduale în vederea selectării unei fracții care ulterior va fi reciclată, respectiv a unei fracții care ulterior va fi valorificată energetic. Reziduurile vor fi depozitate.

Art.192. Depozitul de deșeuri Fețeni funcționează în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 57/11.01.2010, are o capacitate totală de depozitare de 1,13 milioane m3 și a fost proiectat pentru o durată de viață de 25 de ani.

Art.193. Tariful activității de depozitare la Depozitul Fețeni este 147,29 lei/tonă, care include contribuția pentru economia circulară de 80 lei/tonă.

Art.194. În momentul operaționalizării CMID Roești, fluxul de deșeuri propus va suferi modificări.

SECȚIUNEA 5 - SORTAREA DEȘEURILOR

Art.195. Deșeurile reciclabile colectate separat (menajere, similare și deșeuri din piețe) se vor sorta în stațiile de sortare construire prin proiect, de la Râureni și de la Brezoi.Deșeurile reciclabile rezultate în urma sortării vor fi transmise la operatorii economici reciclatori.

Art.196. Stația de sortare Brezoi, construită prin proiectul finanțat din POS Mediu și POIM, are o capacitate de cca. 2.300 t/an și nu este în present operată. În cadrul stației vor fi sortate numai deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal. Deșeurile de sticlă, care se colectează separat atât în mediul urban, cat și în mediul rural vor fi stocate temporar și apoi trimise la reciclare.

Art.197. În urma sortării se estimează că va rezulta o cantitate care variază între 266 - 372 tone/an deșeuri de hârtie/carton, plastic și metal care vor fi trimise la reciclare și o cantitate care variază între 89 - 124 tone/an care va fi trimisă la depozitare.

Art.198. Stația de sortare Râureni, construită prin proiectul finanțat din POS Mediu și POIM, are o capacitatea de 27.871 t/an și nu este în prezent operată. Este prevăzut ca instalația să asigure sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat din tot județul Vâlcea, mai puțin zona 1 Brezoi. Deșeurile reciclabile care vor fi sortate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe.

Art.199. În urma sortării se estimează că va rezulta o cantitate care variază între 6.000 - 8.280 tone/an deșeuri de hârtie/carton, plastic și metal care vor fi trimise la reciclare și o cantitate care variază între 2.000 - 2.760 tone/an care va fi trimisă la depozitare.

Art.200. Cantitățile estimate de deșeuri pentru sortare sunt prevăzute în Studiul de oportunitate și fundamentare. Lista dotărilor existente în cele două stații de sortare este prezentată în ANEXA 5la caietul de sarcini.

Art.201. Reziduurile rezultate de la sortare vor fi transferate (Stația de sortare Brezoi), respectiv transportate (Stația de sortare Râureni) în vederea eliminăriitot la depozitul conform de la Fețeni.

SECȚIUNEA 6 AMENAJAREA BAZELOR DE LUCRU ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

Art.202. Concesionarul este responsabil cu amenajarea și autorizarea unei Baze de lucru operaționale, al cărei amplasament să fie situat pe raza județului Vâlcea. De asemenea, în măsura în care consideră necesar pentru asigurarea posibilității de intervenție imediată ori de câte ori este nevoie, Concesionarul poate să mai amenajeze și să autorizeze și alte baze de lucru logistice.

Art.203. Baza se lucru operațională/logistică trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate:

 • a) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care Concesionarul prestează activitățile ce i-au fost Concesionare conform contractului ce va fi semnat între părți, în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora în cazul condițiilor meteo extreme;

 • b) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata derulării contractului;

 • c) spălarea/dezinfectarea echipamentelor.

Art.204. Pe perioada derulării contractului, Bazele de lucru nu pot fi sub nicio formă utilizate pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului încheiat.

Art.205. În vederea rezolvării cât mai prompte a tuturor situațiilor apărute, Concesionarul trebuie să asigure funcționarea 24/24 a unui sistem de dispecerat care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațiilor apărute și rezolvarea acestora într-un timp cât mai scurt.

Art.206. Concesionarul va instala, utiliza și întreține un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate și procesate datele legate de prestarea activităților de salubrizare. Echipamentul pus la dispoziție, utilizat pentru funcționarea sistemului informatic, trebuie să fie nou iar soft-urile să fie de ultimă generație.

Art.207. Principalul obiectiv al implementării sistemului informatic este de a permite Concedentului să poată verifica în orice moment, modalitatea de realizare a activităților serviciului de salubrizare, care fac obiectul contractului încheiat.

Art.208. Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic.

Art.209. Sistemul informatic va fi implementat încă din etapa de mobilizare și va trebui să fie utilizabil la data începerii furnizării serviciului.

Art.210. Sistemul informatic va fi astfel proiectat încât să se asigure accesul Concedentului în timp real la datele și informațiile înregistrate.

Art.211. Conținutul rapoartelor va fi agreat împreună cu Concendentul în Perioada de mobilizare. Dacă se impune, Concendentul poate solicita modificări în conținutul rapoartelor și după încheierea Perioadei de mobilizare, în perioada de prestare a serviciilor.

Art.212. Concesionarul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a Sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

Art.213. Concesionarul va ține un jurnal zilnic al activităților, care va cuprinde cel puțin următoarele date:

 • a) traseul de colectare și codul acestuia;

 • b) conducătorul vehiculului;

 • c) cantitățile și categoriile de deșeuri colectate;

 • d) instalația la care au fost transportate;

 • e) cantitățile de deșeuri transferate, pe fracții, pentru fiecare instalație în parte;

 • f) tipurile și cantitățile de deșeuri neacceptate în la stațiile de transfer și motivele neacceptării;

 • g) tipurile și cantitățile de deșeuri recepționate la fiecare stație de sortare;

 • h) tipurile și cantitățile de deșeuri reciclabile sortate în fiecare stație de sortare (defalcate pe tipuri de material);

 • i) cantitățile de deșeuri reciclabile trimise la reciclatori de la fiecare stația de sortare (defalcate pe tipuri de material) și prețul mediu obținut (pe tip de material);

 • j) tipurile și cantitățile de deșeuri neacceptate în la fiecare stație de sortare și motivele neacceptării;

 • k) incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.;

 • l) registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare echipament;

 • m) vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.);

n) plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

 • o) problemele apărute și soluțiile folosite;

 • p) orice alte date înregistrate solicitate de Concedent.

Art.214. Concedentul își rezervă dreptul de a solicita furnizarea de Rapoarte zilnice.

Art.215. Rapoartele lunare, respectiv trimestriale vor cuprinde datele așa cum sunt înregistrate în jurnalul zilnic al activităților, centralizate la nivelul unei luni, respectiv un trimestru.

Art.216. Raportul anual consolidat va cuprinde datele înregistrate în rapoartele lunare, centralizate la nivelul unui an.

Art.217. În plus, raportul anual va cuprinde și următoarele aspecte:

 • a) performanța în atingerea tuturor indicatorilor de performanță;

 • b) rezultatele determinărilor de compoziție;

 • c) o analiză a costurilor unitare pentru operarea fiecărei categorii de instalațiiactivități în parte în parte;

 • d) sinteza anuală privind activitățile de monitorizare a factorului de mediu derulată conform cerințelor autorizațiilor emise, pentru fiecare amplasament în parte;

 • e) orice deviatii de la programul de monitorizare și motivele care au dus la acestea;

 • f) orice modificari la planul de operare și mentenanță aprobat, cu justificari;

 • g) vehicule, echipament și personal angajat;

 • h) inlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;

 • i) jurnal de probleme, nerealizari, disfunctionalitati și masurile de remediere;

 • j) consumuri de apa/cantități de ape reziduale și levigat tratate/trimise la tratare, pentru fiecare amplasament în parte.

Art.218. Rapoartele lunare, respectiv trimestriale vor fi transmise către Delegatar în format letric și Excel în cel mult 10 zile de la finalizarea perioadei de raportare. Perioada de transmitere a Raportului anual (format letric și excel) este de maxim 20 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Art.219. Toate utilaje utilizate de Concesionar pentru efectuarea serviciilor trebuie să fie dotate cu sistem GPS iar sistemul informatic trebuie să înregistreze rutele de deplasare ale acestora.

Art.220. În cazul utilajelor care nu au dotare GPS se admite un angajament/declarație din partea Ofertantului ca în cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, utilajele vor fi dotate cu echipamente GPS pe parcursul perioadei de mobilizare. La sfârșitul perioadei de mobilizare toate utilajele puse la dispoziție trebuie să îndeplinească cerințele solicitate prin documentația de atribuire.

Art.221. Formatul standard al rapoartelor (zilnice, lunare, trimestriale și anuale) se va conveni între Concedent și Concesionar în perioada de mobilizare.

SECȚIUNEA 7   INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND PRESTAREA

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art.222. Indicatori de performanță privind activitățile delegate sunt prevăzuți în anexa la Regulamentul serviciului de salubrizare al Județului Vâlcea.

SECȚIUNEA 8 TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art.223. Tarifele prezentate de ofertanți în cadrul Ofertei financiare trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • (1) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini și Regulamentul Serviciului;

 • (2) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul prestat pe durata contratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate atât de Concedent cât și de Concesionar;

 • (3) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Concedentului, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

Art.224. Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu, în oferta financiară, tarife de operare propuse pentru toate activitățile care fac parte din serviciul care se deleagă, respectiv:

 • (1) Tarif pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reciclabile menajere și similare;

 • (2) Tarif pentru activitatea de colectare și transport a altor categorii de deșeuri menajere și similare;

 • (3) Tarif pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor din construcții și desființări de la populație;

 • (4) Tarif pentru activitatea de transfer a deșeurilor menajere și similare;

 • (5) Tarif pentru activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile menajere și similare;

 • (6) Tarifele ofertate nu vor include TVA.

Art.225. Pentru fiecare tarif ofertat vor fi prezentate în mod obligatoriu Fișa de fundamentare a tarifului și Memoriul tehnico-economic justificativ(conform modelului prezentat în volumul de formulare).

Art.226. Modificarea și Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va face, conform celor prezentate în Anexa nr. 12 ”Modificarea și ajustarea Tarifelor” la proiectul contractului de delegare .

Art.227. Facturarea serviciilor prestate se va efectua către beneficiarii serviciului de salubrizare, asigurarea fondurilor fiind realizată prin implementarea sistemului tarif.

SECȚIUNEA 9 INVESTIȚII

Art.228. Investițiile obligatorii sunt dotările prevăzute în ANEXA 8- Infrastructura in sarcina Concesionarului. Ofertanții vor prezenta în cadrul Ofertei tehnice investițiile asumate, cu respectarea tuturor cerințelor din ANEXA 8, acestea constând în bunuri noi, neutilizate.

Art.229. Pentru investițiile pe care trebuie să le realizeze, conform prezentului Caiet de Sarcini, ofertanții vor mai prezenta, în cadrul Ofertei tehnice, planul de recuperare al investițiilor, pe baza căruia au inclus amortizarea în structura și justificarea tarifului ofertat.

Art.230. Ofertanții vor aplica amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiției respective, în conformitate cu normativele în vigoare (H. G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare).

SECȚIUNEA 10 ACORDURI CU TERȚI OPERATORI ECONOMICI AFLATE ÎN SARCINA OPERATORULUI

Art.231. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice cel puțin următoarele acorduri de principiu încheiate cu terți operatori economici in a căror responsabilitate va intra prestarea serviciilor specifice in favoarea acestuia dintâi in vederea îndeplinirii întocmai și la timp a obiectului contractului :

 • (1) Operatorul instalației de tratare care va prelua deșeurile din construcții și demolări;

 • (2) Operatorul instalației de tratare care va prelua deșeurile voluminoase și deșeurile municipale în amestec.

Art.232. Acordurile de principiu prezentate vor cuprinde minim cantitatea de deșeuri estimat a fi preluată în vederea tratării/eliminării și tariful unitar.

ANEXA 1 - Regulamentul serviciului

ANEXA 2 - Lista punctelor de colectare existente

Municipiul Râmnicu Vâlcea

În această secțiune sunt prezentate parte punctele de colectare din mediul urban. Indentificarea amplasamentelor necesare pentru înființarea restului de puncte de colectare din mediul urban și a punctelor de colectare din mediul rural se va realiza în perioada de mobilizare de către Concesionar, cu sprijinul Concendentului.

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

1

Cartier Petrisor-Centru comercial

4

1

3

2

Cartier Petrisor - bl. P6,

4

1

2

0

1

3

Cartier Petrisor -bl. P4 (la scări)

4

4

4

Calea lui Traian in spate la bl S20

2

1

1

5

Calea lui Traian in spate la bl S33/2

4

3

1

6

Florilor in spate la bl S31

4

1

3

7

Florilor in spate la bl S30/2

4

1

3

8

Florilor bl. 67

3

3

9

Calea lui Traian in spate la bl S19

4

2

2

10

Calea lui Traian in spate la bl S17

3

1

2

11

Calea lui Traian bl.S16

5

2

2

1

12

Calea lui Traian in spate la blS15

4

3

1

13

Calea lui Traian in spate la bl S9

4

3

1

14

Calea lui Traian in spate la bl S7/3, langa bl.S8, sc.A

5

1

2

2

16

Str.I.C.Bratianu, bl.A66

3

1

0

2

17

Str.I.C.Bratianu, in spatele bl.A64, lipit de PT.6

4

1

3

18

Str.I.C.Bratianu, estul bl.A62

3

1

1

1

1

19

Str.I.C.Bratianu, in spatele bl.A60

4

4

21

B.dul Tineretului, in sudul bl.A54

6

6

22

B.dul Tineretului, in spatele bl.A10 (lipit de PT)

6

6

23

B.dul Tineretului, in spatele bl.S2 către bl.C22

3

1

2

24

B.dul Tineretului, in spatele bl.S2 către bl.C23

4

1

3

25

B.dul Tineretului, in spatele bl.S2 sc.A (lipit de PT)

6

6

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

26

STR. GRIGORE PROCOPIU

6

4

1

1

28

I.C.Bratianu, in spatele bl.A58

3

1

1

1

29

B.dul Pandurilor, in spatele bl.A8/l

6

6

30

Al.Zorelelor, bl.C 18

3

1

1

1

31

Str.M.Eminescu, in sudul bl.B12 către Grădiniță nr.2

6

1

1

4

32

PLATFORMA ZONA CENTRALA

4

4

33

StrMihai Eminescu,in spatele scării E a bl.B13

4

3

1

34

StrM.Eminescu, in spatele scării B a bl.B13 (lipit de PTCZ)

4

4

35

Al.Panselutelor, in partea de est a bl.C28 (lipt de PT)

3

1

2

36

StrM.Eminescu, in spatele scării D a bl.B14

5

2

1

2

37

Str.L.Blaga sudul bl.A53 lipit de gardul serelor Annabella

4

4

38

A42-II, A42-I, A51-Ostroveni

0

39

Str.L.Blaga intre bl.A49 si

A50   ~

6

2

3

1

40

Str.E.Ciorascu, in sudul ANL13

4

2

2

41

Str.N.Iorga, nordul bl.A97

4

1

3

43

Str.N.Iorga, sud-vestul bl.A27/I si    bl.A28/III

4

2

1

1

44

Str.N.Iorga, intre bl.A27/3 si A28/I

4

4

45

Str.E.Ciorascu intersecție cu Sacerdoteanu, pt.bl.A70,A69

4

1

1

2

46

Str.N.Iorga, in sudul bl.BOl

6

6

47

Str.L.Blaga, in nordul bl.A33 ~

3

1

2

48

Str.M.Sorescu, intre G80 si

A38/II

3

1

1

1

49

Str.Ostroveni, in spatele bl.A40/I (lipit de PT.5)

4

1

1

2

50

Str.Ostroveni, intre bl.A41/II si A37/III

4

4

51

Str.Ostroveni, intre bl.A41/III si A37/III

4

4

52

PLATFORMA Str.M.Sorescu, intre bl.A36/I si W

4

4

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

53

Str.Nichita Stanescu intre Sc.nr.13 si bl.A26

2

2

1

54

Str.N.Iorga, sudul bl.A24/III si vestul bl.A25

2

1

1

55

Str.Ostroveni, intre Sc.nr.13 si bl.A23 Catalinoiu

3

1

2

56

Str.N.Iorga, intre Enigma si bl.A24/I             '

4

4

57

Str.N.Iorga, vestul ANL1

4

4

59

B.dul Tineretului, in spatele bl.Al 1/3, către Piața

4

1

3

60

Str.Ostroveni, in spatele bl.Al5, către Piața

3

3

61

La intersecția b.dului Tineretului cu str.M.Eminescu, in sudul bl.B5

4

4

63

B.dul Tineretului, in spatele bl.Al 1/2, către A14/II

6

4

1

1

64

Str.L.Blaga, in sudul bl.G320, către spatele bl.SOCOM

4

2

1

1

65

Str.Ostroveni, bl.A13,A14

4

4

66

M.Eminescu, nordul bl.C14 lipit de PTCZ

4

2

1

1

68

Al.Stejarului, nordul bl.B5 către B4

6

1

3

2

69

Al.Stejarului, in sudul bl.C16

4

4

70

Al.Stejarului, estul bl.C17

4

4

71

Aleea Stejarului Intre C12 si C0, lipit de gardul Gr.Sc.Ferdinand

6

4

1

1

73

Al.Teilor, langa Gr.Sc.Ferdinand

4

2

1

1

75

Al.Trandafirilor, intre bl.B9 si C9, lipit de PT

5

2

2

1

76

B.dul Pandurilor, intre bl.Bll si nordul bl.B 10

3

1

2

77

Al.Teilor,intre bl. B7 si B9 (acoperișul este deteriorat)

4

3

1

78

Al.Pandurilor, in spatele bl.A5, lipit de PTCZ

6

6

79

Al.Bradului, intre CI si C2, lipit de sudul PTCZ-ului

4

2

1

1

80

B.dul Tineretului, in spatele bl.A16              ’

4

4

81

B.dul Tineretului, intre

HERMES si bl.Bl

6

6

82

ALEEA STEJARULUI

BLOC B4

4

4

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

83

Str.Luceafarului, intre bl.Al si A2

6

6

84

Str.Luceafarului, intre bl.A2 si A3

4

2

1

1

85

Dacia bl. 84

4

4

86

Dacia bl. 86

4

2

2

87

Antim Ivireanu pe latura de est a bl 6A (geamuri late)

4

1

2

1

88

Str. Dacia bl. 9

4

1

2

1

89

Dacia - Clubul Pensionarilor

4

3

1

90

Dacia bl. 12

4

3

1

91

Dacia - teren de tenis

4

2

2

92

In spatele bl.A22 spre faleza Olanestiului

3

2

1

93

Str.Luceafarului, intre bl.A20 si A19

4

2

2

94

Str.Luceafarului, intre bl.Al8 si A21 (nordul PT.14)

6

6

95

Str.Ion Referendaru, bl.12, 13 Libertății

3

2

1

96

Str.Ion Referendaru, bl.Al8, Libertății DESFIINȚAT

6

1

5

98

Str.Gib Mihaescu, bl.A7, Libertății, Kaufland

4

4

99

Str.Gib Mihaescu, bl.Al3, Libertății

3

3

100

Str.G.Mihaescu, bl.S9 - S8 - S7 - S6

6

6

101

Str.G.Mihaescu, langa

Grădiniță nr. 1, bl.F4

4

4

102

Str.G.Mihaescu ,bl. S4 - F5

2

1

1

1

103

Str.G.Mihaescu,bl. S2-S3

4

4

104

Str.G.Magheru,bl. S1

6

6

105

Str.G.Magheru,bl.H

5

4

1

106

Terasa Anton Pann, bl.K

4

4

107

Str.G.Stoianovici, bl.T2

3

2

1

1

108

Bl.Filipin

4

4

109

calea lui Traian bl D4

4

4

110

B.dul N.Balcescu, bl.l

3

3

1

111

Al.Randunelelor,complex Traian

6

6

112

Al. Buj orului,bl. 10 - bl. 11

4

4

113

Al.Ciocârliei, intre bl.5 si 6

4

4

114

Str. M.Viteazu, camin

4

4

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

OLTCHIM 1

115

Al.Ciocârliei,bl.4

5

1

3

1

116

Str.Ferdinand, bl.07,08

4

4

117

B-dul Tudor Vladimirescu, bl.09

4

4

118

Str.Remus Bellu, bl.01,02

4

4

119

Calea lui Traian ,bl.D3

2

1

1

1

120

Str.Aleea Cocorilor, bl.25

6

3

2

1

121

PLATFORMA

Str.Dr.Hacman, bl.Al

4

4

122

Str.Dr.Hacman, bl. 13

4

3

1

123

Str.Dr.Hacman, bl.27

2

2

124

Str.Dr.Hacman, bl.29

3

3

125

Str.Matei Basarab, bl.31

6

5

1

126

Str.Matei Basarab, bl.l 17

4

2

1

1

127

Str.Dr.Hacman, bl.98

2

2

128

Str.Dr.Hacman, bl.99

6

6

130

Str.Buna Vestire, bl.91

6

2

3

1

132

Str.Marasesti,bl.91,92

0

133

Str.C.C Stork, bl.77

6

6

134

Str.M.Viteazu, in spatele bl.22 Decern.

4

1

1

1

1

135

Str.Mihai Viteaza, bl.TI

2

2

136

Str.Mihai Viteaza, bl.T2

2

2

1

137

Aleea Ionel Geanta, bl.114,115

3

3

138

Str.Dr.Hacman, bl. 103,105

6

6

140

B.dul N.Balcescu, bl.300

3

2

1

142

Str.Cema, bl.25-27

3

2

1

2

143

TEODOR BALASEL bl 12 nord

2

1

1

144

Bl. 12 Nord, Calea lui

Traian, pt bloc 32 bis

4

2

2

145

Bl. 15 Nord, Calea lui Traian

4

1

3

146

Bl. 51 A-51 BNord, Radu de la Afumati

3

2

1

147

Bl. 22 Nord, Calea lui Traian

2

1

1

148

Aleea Doinei, bl. 123

2

2

149

Aleea Mioriței, bl. 124,125

2

1

1

150

Aleea Mioriței, bl.N5

6

4

2

152

Aleea Mioriței, bl.P3

4

4

153

Str.Matei Basarab, bl.NIO

6

6

154

Str.Matei Basarab, bl.N13,N14

4

4

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

155

Str.Henri Coanda, bl.SI

4

4

157

Str.Henri Coanda, bl.R8bis desființat

2

1

1

158

Aleea Doinei, bl.P2

4

4

159

Nicolae Titulescu, bl.El

4

4

160

Str.C-tin Brancusi, bl.111

4

4

161

Str.C-tin

Brancusi,bl .M1 ,M2

4

4

162

Str.Rapsodiei 14,bl Dl-3

4

1

3

163

Str.Rapsodiei, bl.Dl-6,Dl-

5

4

4

164

Str.Henri Coanda,bl .A4

6

6

165

Aleea Primăverii, bl.D3

4

4

166

Str.Crinilor,bl.A5,A6

4

4

167

Str.Crinilor,bl.28

3

1

2

168

Str.Crinilor,bl.R14,R15

2

2

169

Str.Republicii,bl.R15,R16

3

1

1

1

170

Str.Decebal, bl. F6, F5

4

4

171

Str.Decebal,bl.Sll

6

6

172

Str.Decebal, bl.G159

4

4

173

Str.C-tin Brancusi,bl.S8,H2

4

2

2

174

Str.Rapsodiei,bl.14,16

4

4

175

C-tin Brancusi,PT40

4

1

1

176

Str.Republicii,bl.I8,I9

2

2

177

Str.C-tin Brancusi,bl.H4,11

4

4

178

Str.Nicolae Titulescu,bl .H3

4

3

1

179

Str.Republicii,bl. S9

4

4

180

Str.Republicii,bl.R31

2

1

1

181

B1.R22-R23 Nord, int. Teodosie Rudeanu

2

1

1

183

INTR VIOLETELOR

3

1

1

1

184

Bl. 31 Nord, Calea lui Traian

6

3

3

185

Bl. 32 Nord, Calea lui Traian

1

1

3

186

Bl. 35 Nord, Calea lui Traian, sergiu Purece

0

2

187

Bl. 37 Nord, Calea lui Traian

0

2

188

Str.M.V.Popescu,in spatele bl.P3,către bl.5

3

2

1

189

Tudor Vladimirescu colt cu V. Olane seu

2

2

190

Str.R.Maria,bl.C2-C4

2

2

191

Spl.Independentei, bl.6

2

2

192

Spl.Independentei,bl.12

2

2

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

193

B.dul Tineretului, in spatele bl.A9 (lipit de PT)

2

2

2

194

Al.Gladiolelor, intre bl.C27-C19

6

1

3

1

1

195

lacob Simian - Căminele din Troianu

4

2

2

196

Str.Cema, PT.23, Cofetăria Trenuletul

4

1

2

1

198

str. Frunzișului la Cămin de Batrani Ostr

4

4

192 -0

OSTROVENI -

GLADIOLELOR

3

2

1

2

42 (156)

RAPSODIEI BL DII

3

3

CPL

Str. Ferdinand langa DGASPC

3

1

2

FN

BLOC NOU STR BANU MĂRĂCINE

1

FN

Intre Casa Științei si parcarea de la catedrala

2

2

FN

Matache Temelie bl. 73 spre calea ferata

2

2

FN

Str.M.V.Popescu,in spatele bl.P3,către bl.5

2

2

FN

B-dul Tudor Vladimirescu, bl. 5 sc.A

1

FN

BLOC NOU C-TIN DALBAN

1

1

00

Aleea Dorn Popian, bl. B5, B4

0

4

Intrarea Pribeanu bl R7 bis

2

2

Aleea Mioriței, bl.P3- P4

8

Locuințe sociale langa Clinica Sofianu

2

2

B-dul Dem Radulescu 23 si 23A asociație

4

2

2

B-dul Dem Radulescu 13 bloc XI asociație

3

3

B-dul Dem Radulescu 65 bloc STAR asociație

2

2

B-dul Dem Radulescu 53

55 asociație

2

2

B-dul Dem Radulescu 43 asociație

3

3

B-dul Dem Radulescu 45

47 asociație

1

1

B-dul Dem Radulescu 28

30 asociație

3

1

1

1

B-dul Dem Radulescu 32 asociație sidonia

0

3

B-dul Dem Radulescu 59

3

3

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

asociație

str. Romulus Pope seu nr 6 -asociație

2

2

str. Romulus Pope seu nr 8 -asociație

3

3

Str. Ostroveni nr 21 asociația ELECTRA

1

1

STR. DUMITRU

MIULESCU BLOC NOU

5

Str.Buna Vestire LANGA

PT

1

1

str.Calea lui Traian BL. N2 sc A Tarasila

0

3

Al.Rozelor,bl.Dll

1

1

3

Aleea Dorn Popian nord, B1.D10, langa Milenium

1

1

5

B.dul T.Vladimirescu,in spate bl.4

1

1

B.dul Vladimirescu nr.20, vila 2

1

1

bl lustinian Marina

1

1

str.Calea lui Traian BL. N2 sc B Tarasila

0

3

str.Calea lui Traian BL. N2 sc C Tarasila

0

4

Bl. 20 sc.A STR. Elena Doamna, Nord

1

1

Bl. 34 Calea lui Traian, Nord

1

1

Str. Calea lui Traian bl. 7

SC. B

1

1

Str. Calea lui Traian bl. 7

SC. D

1

1

Bl. 9 sc. A, B, CNord, Calea lui Traian nr. 179

1

1

Bl.Federalcoop

2

1

1

Bld T.Vladimirescu bl 5

1

1

Bld T.Vladimirescu bl.30

1

1

1

Calea lui Traian , bl.L sc. A Union

0

4

Calea lui Traian Sud, langa bl. S24

2

2

P.ta Centrala, langa sediu Piețe Prest melc Piața tare betonat

4

2

1

1

Piața Centrala gang Mag Copiilor la scări gogoserie

4

4

Piața Nord bl R2

1

1

melc Str Carol - bloc ARGES vizavi de

1

1

6

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

procuratura

Str Col.Badescu bl.Capela

3

3

str Dr.Hacman spate bloc 87 si 85

1

1

str G.Stoianovici bl Q1 sc A

0

5

str N.Balcescu spate Bloc 03

3

1

2

1

str N.Balcescu spate Bloc 04

1

1

2

str Știrbei Vodă nr 3 Bl. P2 sc A

0

5

str Știrbei Vodă nr 3 P2 sc

D

0

4

str Știrbei Vodă Bl.P 1 - P2 sc E

0

7

str Știrbei Vodă nr 3 B1.P2 sc C

0

4

str Știrbei Vodă nr.3 B1.P2 sc B

0

5

str Știrbei Vodă nr 8 B1.U2

0

3

str Știrbei Vodă nr 10

Bl.UI

0

3

str Știrbei Vodă int cu G.Stoianovici bl Q2

0

5

Str,Regina Maria bl G sc A

0

3

Str,Regina Maria bl G sc B

0

3

Str,Regina Maria bl G sc C

0

3

Str,Regina Maria bl G sc D

0

3

Str,Regina Maria bl G sc E

0

3

Str,Regina Maria bl G sc F

0

3

Str,Regina Maria bl G sc G

0

3

Str,Regina Maria bl j sc B

0

2

Str,Regina Maria bl j sc C

0

10

Str,Regina Maria bl J sc D

0

3

Str,Regina Maria bl J-sc A

0

4

Str,Regina Maria bl Lsc A

0

4

Str,Regina Maria bl Lsc B

0

4

Str,Regina Maria bl.Cozia lingă sc.E

1

1

Str. 1 Mai bl. 1 langa punctu termic statia ETA

3

2

1

1

Str. Bogdan Amara int. cu I. Cheianu bl. 74 Feroiu

1

1

Str. Calea lui Traian -Episcopiei bloc 5 SC. A

0

5

Str. Calea lui Traian -Episcopiei bloc 5 SC. B

0

4

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

Str. Calea lui Traian -Episcopiei bloc 5 SC. C

0

5

Str. Calea lui Traian -Episcopiei bloc 5 SC. D

0

2

Str. Calea lui Traian -Episcopiei bloc 5 SC. E

0

4

Str. Calea lui Traian bl. 7 spate Hanul Haiducilor

2

2

Str. Calea lui Traian nr.144, bl.4

2

2

Str. Calea lui Traian Sud bloc S26

0

5

Str. Matei Basarab bl.l 13

1

1

Str. Regina Maria bl L sc A

0

4

Str. Splaiul Ind. Bl.7 sc A

0

6

str. Calea lui Traian-Episcopiei bl 3 sc A

0

3

str. Calea lui Traian-Episcopiei bl 3 sc B

0

3

str. Calea lui Traian-Episcopiei bl 3 sc C

0

3

str. Calea lui Traian-Episcopiei bl 3 sc D

0

2

STR. CAROLI BLOC NI SC. A

0

3

Str.Carol I, bl.D22

1

1

Str.Carol I, bl.D23

2

1

1

STR.G-ral Magheru bl.VI

0

5

STR.G-ral Magheru bl.V2

0

4

STR.G-ral Magheru bl.V3

0

6

STR.G-ral Magheru bl.V6

0

6

str.Patrascu Vodă Bl.U 1

0

3

Str.Prof.Gibescu B1.D10

0

2

Str.R.V.Babeanu,in spate bl.P2

2

2

str. Regina Maria colt cu G-ral Magheru bl.C 1 Sc A

2

2

str. G-ral Magheru bloc P1 LANGA BCR

1

1

str. G-ral Magheru bloc F sc. A

0

6

str. Regina Maria colt cu G-ral Magheru bl.C 1 Sc C

1

1

str. Regina Maria colt cu G-ral Magheru bl.C 1 Sc E

2

2

Str.Splaiul Ind.Bl.10 SC A

0

3

Str.Splaiul Ind.Bl. 1-2 sc B

0

3

Str.Splaiul Ind.Bl.1-2 sc C

0

6

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

Str.Splaiul Ind.Bl.1-2 sc D

0

5

Str.Splaiul Ind.Bl.1-2 sc E

0

5

Str.Splaiul Ind.Bl.1-2 sc F

0

3

Str.Splaiul Ind.B1.4 sc. B

0

6

Str.Splaiul Ind.B1.4 sc.A

0

5

Str.Splaiul Ind.B1.5 sc A

0

3

Str.Splaiul Ind.B1.5 sc B

0

3

Str.Splaiul Ind.B1.6 sc A

0

3

Str.Splaiul Ind.B1.6 sc B

0

3

Str.Splaiul Ind.B1.6 sc C

0

3

Str.Splaiul Ind.B1.6 sc D

0

3

Str.Splaiul Ind.NR 4 Bl.3 SC.A

0

6

Str.Splaiul Ind.NR 4 Bl.3 SC.B

0

4

Str.Splaiul Ind.B1.8

0

3

Str.Splaiul Ind.NR. 10 Bl. 11

0

3

Str.Splaiul Ind.B1.9

0

3

STR.G-ral Magheru NR 8 blocuri NOI OPREA SIMIAN

3

2

1

Str. Calea lui Traian Sud bloc S34

0

6

s-tr G-ral Magheru bloc ARKADIA

2

str. Regina Maria colt cu G-ral Magheru bl.C 1 Sc G

1

1

Str. Barajului nr 36 fostele baraci hidroconstructia

1

1

3

Str. Mihai Viteazu bl. 101

1

1

1

Aleea Ionel Geanta, bl. 114

1

1

Str.Henri Coanda,in strada langa bl.N7

1

1

BLOC NOU Str. Episcopiei

1

1

2

STR. PATRIARH IUSTINIAN MARINA BLOC 66E

2

2

Str. Ostroveni nr 17 asociația

2

Str. Ostroveni nr 102 asociația

2

2

Tudor Vladimirescu Vila 2

1

1

Tudor Vladimirescu Vila 3

2

2

Tudor Vladimirescu bloc 4

2

1

Str.Mihai Eminescu, la TIC TAC

4

3

1

2

Str.Stirbei Voda nr 2, bl.Tl,

3

2

1

Nr. țarc

Adresa/blocuri

Total recipente punct de colectare

Containere 1,1 mc (verzi) SMID

Container» 1,1 mc (albastre) SMID

Containere 1,1 mc (metalice) Primărie

Containere 1,1 mc (negre) Primărie

Pubele 240 l

gang Raiffeisen

Str Bogdan Amam nr 8 bloc nou

1

1

Str.Carol I, nr 22 bl.nou

3

PLATFORME

RECICLABILE

6

10

liniile evidențiate în verde sunt punctele de colectaer amenajate în sistem închis

liniile albe cu numere sunt puncte de colectare îngrădite

liniile albe fără numere sunt containere amplasate pe domeniul public, fără o amenajarea punctului de colectare

liniile evidențiate în roz sunt puncte de colectare îngropate

Municipiul Râmnicu Vâlcea - puncte de colectare din proiectul ISPA

Nr. țarc

Adresa

Plastic galben (3,2 mc)

Sticlă verde, maro (1,1 mc)

Sticlă alb (1,1 mc)

Hârtie, albastru (2,1 mc)

19

B-dul Tineretului - sere

1

1

37

Strada Eugen Ciorascu

1

1

1

1

41

Faleza Ostroveni, lângă Olt

1

1

2

44

Strada Nicolae lorga

1

1

1

1

46

Strada Nicolae lorga - grădiniță

1

1

1

1

49

Strada Ostroveni

1

1

1

1

73

Aleea Trandafirilor

1

1

1

29

Aleea Trandafirilor

1

1

1

82

Aleea Stejarului - bloc 80

1

1

92

Strada Luceafărului - Cina - faleza

1

1

94

Strada Luceafărului - Cina - in s Gen. 10

1

1

1

1

1

Strada Petrisor

1

1

1

1

6

Strada Florilor - Calea lui Traian -sud

1

1

1

1

87

Strada Antim Ivireanu - „Geamuri Late”

1

1

1

1

192

Spl. Independentei - in spate Electrica

0

1

1

1

**

piața centru melc

1

1

1

1

116

Strada Libertății - Maternitate

1

1

1

1

118

Bd. N. Balcescu - autogara Dacos

1

1

1

1

26

Strada Grigore Procopiu

1

1

1

1

114

Aleea Privighetorii

1

1

1

1

120

Aleea Cocorilor - „La Groapa’’

1

1

1

1

130

Strada Marasesti

1

1

1

125

Strada M. Basarab

1

1

1

1

155

Strada Henri Coanda Bl. S1

1

1

1

1

161

Strada Rapsodiei

1

1

1

1

165

Aleea Primăverii - Rapsodiei

1

1

1

1

169

Strada Republicii

1

1

1

1

174

Strada Rapsodiei

1

1

1

1

153

Aleea Melodiei - M. Basarab

1

1

1

1

133

intr. Mureș - Dovali „la Magrgarcta" 1

1

1

1

1

garaj Bujoreni sparte, arse

6

10

7

4

Municipiul Drăgășani

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului

Numărul de recipiente (1,1 m)

Tipul punctului

1

Aleea Muncii, zona Rahova, atelier mecanis DSP, blocuri B9-B12

4

subteran

2

Strada T. Vladimirescu, zona Rahova, bloc Al

4

subteran

3

Strada T. Vladimirescu, zona Rahova, bloc T9

4

suprateran închis

4

Strada Popa Șapcă, bloc M3

8

subteran

5

Strada Decebal, bloc M2/2

4

subteran

6

Strada Gib Mihăescu, bloc A

8

subteran

7

Piața Pandurilor, bloc H

8

suprateran închis

8

Strada Carol, bloc 90, scara A

4

subteran

9

Strada Gib Mihăescu, bloc 52, scara F

4

subteran

10

Strada Gării, zona Gară

6

suprateran închis

11

Strada Gib Mihăescu, bloc 47, Parchet

4

subteran

12

Strada T. Vladimirescu, alee, Colegiul Național Gib Mihăescu

4

subteran

13

Strada T. Vladimirescu, hotel Rusidava, bloc R2

4

suprateran închis

14

Strada Parcului, Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

4

suprateran închis

15

Intersecție strada Melodiilor cu strada Tineretului, bloc G2

8

subteran

16

Aleea Trandafirilor, bloc A3 nou

8

subteran

17

Aleea Trandafirilor, bloc L8, sediu SC AP A VIL S.A.

4

suprateran închis

18

Strada Batea, piața agroalimentară

4

suprateran închis

19

Strada Gib Mihăescu

suprateran

20

Strada Decebal

suprateran

21

Piața Centrală

suprateran

22

Strada Tudor Vladimirescu (zona cu blocuri)

suprateran

Orașul Băbeni

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului

Numărul de recipiente (1,1 m)

Numărul de recipiente (1,5 m)

1

Bloc Petrol

4

2

Bloc UFET

4

3

Bloc A5

4

2

4

Bloc 12

4

5

curtea interioară a Primăriei

4

6

Strada Calea lui Traian , nr. 54 , punct Magazin Cooperație Tătărani;

4

1

7

Strada Tătărani, nr. 31 , punct Grădiniță cu program prelungit Tătărani ;

4

1

8

Strada Calea lui Traian , nr. 228 , punct fost Peco Petrom ;

4

1

9

Strada Calea lui Traian , nr. 334 , fostă Moară Gherzan ;

4

1

10

Strada Calea lui Traian , nr. 509 , parcare vis a vis de Troiță Școala Gimnazială sat Valea Mare ;

4

1

11

Strada Luncavățului, nr. 21 , punct BABU -vis a vis de Halta Slăvitești;

4

1

12

Strada Remizei intersecție cu strada Berbeniței și strada Unirii;

4

1

13

Strada Uzinei intersecție cu strada Ariei;

4

1

14

Strada Pădurețu , nr. 18, punct Magazin Stanciu;

4

1

15

Strada Români intersecție cu strada Valea împăratului;

4

1

16

Strada Români, nr. 80 , punct Magazin Cooperație Români;

4

17

Strada Ungureni intersecție cu strada Mărculești, punct fântână Bălașa ;

4

1

18

Strada Petrolului intersecție cu strada Brutăriei, punct magazin Niculescu ;

4

1

19

Strada Dragoș Vrânceanu , punct stație autobuz Colonie ;

4

1

20

Strada Bonciu intersecție cu Aleea Codrului , punct Asociație Bonciu Bursinel .

4

1

Orașul Băile Govora

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului

Numărul de recipiente rezidual (1,1 m)

Numărul de recipiente reciclabi (1,1 m)

1

Strada T. Vladmirecu 17

0

3

2

Strada T. Vladmirecu 70

2

3

3

Strada T. Vladmirecu 112

3

3

4

Strada T. Vladmirescu 150

1

0

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului

Numărul de recipiente rezidual (1,1 m)

Numărul de recipiente reciclabi (1,1 m)

5

Strada T. Vladmirecu 158

2

3

6

Strada T. Vladmirecu 164

2

3

7

Strada T. Vladmirecu 166

1

3

8

Strada T. Vladmirecu 180

1

0

9

Strada T. Vladmirecu 101

1

0

10

Strada T. Vladmirecu 111

0

3

11

Strada T. Vladmirecu 165

0

3

12

Strada T. Vladmirecu 187

0

3

13

Strada T. Vladmirecu 204

0

0

14

Strada T. Vladmirecu 225

0

3

15

Strada Islazului 4

0

3

16

Strada Nuferilor 40

1

0

17

Strada Nuferilor 46

0

3

18

Strada Nuferilor 72

1

3

19

Strada Cimitirului 2

1

0

20

Strada Praporgescu 27

0

0

21

Strada Pieții 1

0

3

22

Strada Pieții 24

0

3

23

Strada Horia, Cloșca si Crisan 2

0

3

24

Strada Horia, Cloșca si Crisan 2

0

3

25

Strada Bradului 15

1

0

26

Strada Eroilor 55

0

3

27

Strada Fagului 2

2

3

28

Strada Sfatului 16

0

0

29

Strada Parcului 9

0

3

30

Strada Viorelelor 4

1

0

31

Strada Viorelelor 10

2

3

32

Strada Grivitei 1

1

3

33

Strada Dr. Zoriieanu 2

0

0

34

Strada Curaturi 1

0

0

35

Strada Curaturi 16

0

0

36

Strada Colinei 5

0

0

37

Strada Gorunului 14

1

0

38

Strada Căpșunilor 2

0

3

39

Strada Căpșunilor 34

0

3

40

Strada Căpșunilor 60

0

0

41

Strada Codrului 2

0

0

42

Strada Zăvoiului 4

1

0

43

Strada Zăvoiului 34

0

3

44

Strada Cireșului 2

0

0

Orașul Băile Olănești

Orașul Bălcești

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului

Numărul de recipiente (1,1 m)

1

Parcare spate Viofarm

8

2

Parcare spate Anabela 1

4

3

Parcare spate Anabela 2

3

4

Blocuri Birlic

2

5

Școala Profesională

2

6

Stadion

1

7

Biserica Baltatei

1

8

Biserica Boghea

1

9

Biserica Dosul Boghei

1

10

Biserica Barcanesti

1

11

Biserica Preoțești

1

12

Biserica Ulicioiu

1

13

Blocuri Ținuta

1

14

Poliatie si Jandarmerie

2

15

Școala Generală Bălcești

2

16

Liceul Petrache Poenaru

3

17

Primăria Bălcești

1

18

Policlinica

2

19

Blocuri Policlinica

2

20

Școala Otetelisu

1

21

Biserica Otetelisu

1

22

Școala Carlogani

1

23

Gradinita Balcesti

1

Orașul Berbești

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului

Numărul de recipiente (1,1 m)

1

Strada Danțului Bloc A25

4

2

Strada Danțului Bloc A21

4

3

Strada libertății Grădinița nr. 2

2

4

Aleea Teiului Bloc A15

2

5

Aleea Libertății Bloc A13

2

Orașul Brezoi

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului

Număr recipiente albastre (1,1 m)

Număr recipiente verzi (1,1 m)

Număr recipiente (1,1 m)

Tipul punctului

1

Strada Profesor Gheorghe Surdu 11

2

1

4

subteran + suprateran (2 containere)

2

Strada Profesor Gheorghe Surdu 17

2

1

4

subteran + suprateran (2 containere)

3

Strada Profesor Gheorghe Surdu 27

2

1

4

subteran + suprateran (2 containere)

4

Strada Calea Eroilor 140

2

1

4

subteran + suprateran (2 containere)

5

Strada Calea Eroilor 150

2

1

4

subteran + suprateran (2 containere)

6

Strada Calea Eroilor 160

2

1

4

subteran + suprateran (2 containere)

7

Strada Unirii 6

3

2

4

subteran + suprateran (2 containere)

8

Strada Grădiniței 2

1

1

4

subteran + suprateran (2 containere)

9

Strada Arinului 12

1

1

1

suprateran, tipțarc

10

Strada Cozia 2

1

1

1

suprateran, tipțarc

11

Strada Foarfecă 1

2

2

1

suprateran, tipțarc

12

Strada Calea Eroilor 129

1

1

1

suprateran, tipțarc

13

Strada Calea Eroilor 146

1

1

1

suprateran, tipțarc

14

Strada Varatica

2

2

15

Strada Valea Oltului

3

2

16

Strada Valea Lotrului

1

1

17

Strada Helesteu

2

2

18

Strada Valea Pascoaia

2

2

19

Strada Luncanilor

1

1

20

Strada Proieni

1

1

21

Strada Zavoias (Valea lui Stan)

2

2

22

Strada Panduri

3

3

23

Strada Calea Eroilor

2

2

24

Strada fabricii

2

2

25

Zona magazin Diana

1

1

26

Strada Gorunului

1

27

Strada Șindrila

2

2

28

Strada Doabra

2

2

29

Draganesti

3

3

30

Strada Profesor Gheorghe Surdu

1

1

31

Strada Cireșului

1

1

Orașul Călimănești

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului

Nr. recipiente albastre (1,1 mc)

Nr. recipiente galbene (1,5 mc)

Nr. recipiente verzi (1,1 mc)

Nr. pubele (240 l)

1

Asociația de proprietari nr.l, bloc A. Vlaicu

1

1

1

2

2

Asociația de proprietari nr.l, bloc 6A

1

1

1

4

3

Asociația de proprietari nr.l,bloc Bl

1

1

1

6

4

Liceul de turism Calimanesti

0

0

0

3

5

Asociația de proprietari nr.l, bloc 293, bloc 295, bloc 291

1

1

1

2

6

Asociația de proprietari nr.l, bloc 288+ Piata Calimanesti

1

1

1

6

7

Asociația de proprietari nr.2, bloc 670,672,674

1

1

1

6

8

Asociația de proprietari nr.3, bloc R1,R2

1

1

1

8

9

Asociația de proprietari nr.3, bloc7

1

1

1

6

10

Asociația de proprietari nr.4, bloc7

1

1

1

2

11

Asociația de proprietari nr.5, bloc 3

1

1

1

2

12

Școala Gimnazială Serban Vodă Cantacuzino cls.I-VIII

1

1

1

4

13

Școala Gimnazială Serban Vodă Cantacuzino cls.I- IV

1

1

1

2

14

Școala Generală Jiblea Nouă I- IV

1

1

1

2

15

Școala Generală Jiblea Veche I-VIII

1

1

1

2

16

Grădinitacuprogram prelungit nr. 1

1

1

1

2

17

Caciulata - Tabara

1

1

1

2

18

Grădinița cu program normal

1

1

1

2

19

Parc CENTRAL

1

1

1

4

20

Politia Călimanești

1

1

1

2

21

Primăria UAT Calimanesti

1

1

1

2

22

Târg saptamanal

1

1

1

1

23

Parc Caciulata

1

1

1

0

24

Cozia - Manastirea Cozia

1

1

1

6

25

Cozia - Punct Csa Romaneasca

1

1

1

2

26

Cozia - Punct BUCURA

1

1

1

2

27

Pansa- Colonie

1

1

1

2

28

Bloc ANL

1

1

1

2

29

Cozia- Vila Trandafirul

1

1

1

2

Orașul Horezu

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului

Numărul de recipiente (1,1 m)

1

Strada Mircea cel Bătrân, punctul „Piață'’

4

2

Strada Mircea cel Bătrân, punctul „Fortuna”

4

3

Strada Mircea cel Bătrân, punctul „Fortuna”

4

4

Strada Eroilor, curtea inetrioară Bl. G și Bl. M

4

5

Strada T. Vladimirescu, curtea interioară Bl. R1

4

6

Strada T. Vladimirescu, Bl. R2

4

7

Bloc IAS, strada G-ral Magheru

1

Orașul Ocnele Mari

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului

Numărul de recipiente rezidual (1,1 m)

Numărul de recipiente P/M (1,1 m)

1

Strada Al. I Cuza - Biserica Brad

1

2

Strada Al. I Cuza - Tuf - Traistari

1

3

Strada Al. I Cuza - Salina

1

4

Strada Cosota - N. Balcescu

1

5

Strada Cosota - intersecție Cosota

1

6

Strada 1 Mai - Bl. L2

1

7

Strada Buda - Biserica Buda

1

8

Strada Slatioarele - intersecția Slatioarele

1

9

Strada Slatioarele - punct Cirjan

1

10

Strada Slatioarele - punct Balasoiu

1

11

Strada Albinelor - punct Dirinea

1

12

Strada Albinelor - punct Dumitre seu

1

13

Strada Lunca - intersecție Gorunis

1

14

Strada Lunca - biserica Titireci

1

15

Strada Lunca - stație Lunca

1

16

Strada Salinei - punct Muzeu

1

17

Strada Salinei - Glodeanu

1

18

Bloc L2 - zona Pirvu

2

1

19

Bloc ANL

3

1

20

Bloc Ocnita Minera

1

1

21

Bloc Strada Ștrandului

2

22

Bloc O1 - Ocnita

2

1

ANEXA 4 - Lista piețelor din Municipiul Râmnicu Vâlcea

Nr. crt

Denumire

Adresa

1

Târg săptămânal GORANU

str. Goranu

2

Târg RÂURENI

str. Târgului nr. 7

3

Piața Centrală

str. Emil Avramescu nr. 9A

4

Piața Nord

str. Neagoe Basarab nr. IA

5

Piața Ostroveni

bd. Tineretului nr. 3B

ANEXA 5 - Infrastructura existentă pusă la dispoziția Concesionarului

Recipiente achiziționate prin proiectul POSM puse la dispoziția viitorului

CONCESIONARULUI

Zona de colectare

Nr. pubele 1201

Nr. pubele

2401

Nr. containere 1,1 mc (verzi)

Nr. containere 1,1 mc (albastre)

Nr. containere 1,5 mc (galbene)

Zona 1

505

195

142

161

35

Zona 2.1

1.653

187

128

134

46

Zona 2.2

558

663

76

91

44

Zona 3

2.227

3.623

1.226

1.309

327

Zona 4

680

0

0

0

20

Zona 5

378

185

7

7

16

TOTAL

6.001

4.853

1.579

1.702

488

Se pun la dispozitie și următoarele recipiente pentru colectarea fluxurilor speciale: 9 containere de 10 mc și 7 containere de 15 mc.

Recipientele de colectare au fost achiziționate prin proiect în perioada - noiembrie 2015 și sunt în parametri normali de utilizare.

Recipiente achiziționate prin proiectul ISPA puse la dispoziția CONCESIONARULUI

Zona de colectare

Nr. containere 3,2 mc (galbene)

Nr. containere 2,1 mc (albastre)

Nr. containere 1,1 mc (maro)

Nr. containere 1,1 mc (alb)

Municipiul Rm.

Vâlcea

32

30

38

37

Aceste recipiente sunt distribuite la punctele de colectare din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Stația de transfer Brezoi

Nr. crt.

Echipament

Caracteristici

Nr. buc.

1

Platforma cântărire

1

2

Bandă rulantă

1

3

Prescontainer

1

4

Cap tractor cu semicompactor

72 mc

1

5

Vehicul ușor de colectare a deșeurilor

1

6

Camion platformă

1

7

Autogunoiere

7-9 mc

2

Stația de transfer Fârtățești

Nr. crt.

Echipament

Caracteristici

Nr. buc.

1

Presă

1

2

Mașină încărcat și transportat pre containere

1

3

Camion platformă

1

4

Autogunoieră

1

5

Autogunoieră

9 mc

3

Stația de sortare Drăgășani (va fi transformată în ST)

Nr. crt.

Echipament

Caracteristici

Nr. buc.

1

Platforma cântărire

1

2

Bandă transportoare

1

3

Bandă cabină sortare

1

4

Cabină sortare cu instalație de ventilație exhaustor și aer condiționat (2 echipamente)

1

5

Presă PET

1

6

Bandă transportoare alimentare presă PET

1

7

Presă doze

2

Stația de transfer Galicea

Nr. crt.

Echipament

Caracteristici

Nr. buc.

1

Presă

1

2

Cap tractor cu semicompactor pentru containere mari (72 mc)

1

3

Camion platformă

1

4

Vehicul ușor de colectare

1

5

Autogunoiere

9mc

1

Stația de transfer Bălcești

Nr. crt.

Echipament

Caracteristici

Nr. buc.

1

Presă

1

2

Cap tractor mașină pentru încărcat și transport

1

3

Camion platformă

1

4

Vehicul ușor de colectare

1

5

Autogunoiere

7mc

1

Stația de sortare Brezoi

Nr. crt.

Echipament

Caracteristici

Nr. buc.

1

Platformă cântar

1

2

Hală sortare

1

3

Presă de balotat manuală

1

4

Container Abroll

24 mc

6

5

Containere

2 mc

20

6

încărcător frontal

1

7

El ectro-sti vuitor

1

8

Mașină transport containere Abrollkipper

1

Stația de sortare Râureni

Nr. crt.

Echipament

Caracteristici

Nr. buc.

1

Platformă cântar

1

2

Hală sortare

1

3

Presă de balotat automată

1

4

Container

24 mc

7

5

Containere

2 mc

17

6

Prescontainere

24 mc

3

7

încărcător frontal

2

8

El ectro-sti vuitor

1

9

Mașină transport containere Abrollkipper

1

10

Camion transport baloți la reciclatori

1

ANEXA 6 - Manualele de operare a instalațiilor care fac obiectul delegării

Se atașeaza manualele de operare pentru stațiile de sortare și transfer de la Brezoi și Râureni.

ANEXA 7 - Autorizațiile de mediu ale instalațiilor care fac obiectul delegării

Se atașează autorizațiile de mediu existente, respectiv cele privind:

 • (1)

 • (2)

 • (3)

Concesionarul are obligația efectuării demersurilor pentru obținerea autorizației de mediu pentru următoarele obiective:

XXX de completat cu un text referitor la autorizațiile de mediu care vor fi atașate și la obligativitatea Concesionarului de a se ocupa de scoaterea autorizațiilor de mediu pentru anumite instalații (dacă este cazul)

ANEXA 8 - Infrastructura în sarcina Concesionarului

Echipamente necesare pentru prestarea activității de colectare a deșeurilor

Activitatea de salubrizare

Echipament/utilaj

Tip echipament/utilaj

Capacitate

Număr minim de unități

Colectarea și transportul deșeurilor reziduale menajere

Recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere

Containere - urban blocuri

1.1001

54

Pubele - urban case

80/120 1

39.839

Pubele - rural

801

90.922

Mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale menajere

Autocompactor

volumul cuprins între 9 mc și 16 mc

15

Autocompactor pentru manevrarea și golirea containerelor subterane

-

2

Colectarea și transportul deșeurilor reciclabile menajere

Recipiente pentru colectarea deșeurilor reciclabile menajere

Containere mc verzi (S)

1.1001

234

Containere mc albastre (H/C)

1.1001

238

Containere galbene tip igloo (P/M)

1.5001

380

Saci pentru colectarea deșeurilor P/M în mediul rural (necesar anual)

1201

2.519.998

Saci pentru colectarea deșeurilor P/M în mediul urban, zona de case (necesar anual)

1201

925.444

Saci pentru colectarea deșeurilor H/C în mediul urban, zona de case (necesar anual)

1201

1.850.888

Mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile menajere

Autocompactor (H/C si

S)                          ’

volumul cuprins între 9 mc și 16 mc

8

Mașină cu cârlig pentru golirea containerelor tip clopot (P/M)

-

4

Colectarea și transportul deșeurilor similare

Recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale similare

Containere

diferite dimensiuni

după necesități

Recipiente pentru colectarea deșeurilor reciclabile similare

Pubele

diferite dimensiuni

după necesități

Mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor

Autocompactor

volumul cuprins între 9 mc

5

Activitatea de salubrizare

Echipament/utilaj

Tip echipament/utilaj

Capacitate

Număr minim de unități

similare reziduale

și 16 mc

Mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor similare reciclabile

Autocompactor

volumul cuprins între 9 mc și 16 mc

3

Spălarea recipientelor

Echipament mobil spălare recipiente colectare deșeuri (pentru toate categoriile de recipiente)

Utilaj specializat pentru spălarea recipientelor pentru colectarea deșeurilor reziduale și reciclabile

-

2

Colectarea și transportul deșeurilor periculoase din deșeurile menajere

Mașină pentru colectarea deșeurilor periculoase

Autoutilitara carosata cu închidere etanșă și recipiente de diferite dimensiuni specializați pentru deșeuri menajere periculoase

-

1

Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase

Recipiente pentru colectarea deșeurilor voluminoase

Containere metalice

10-22 mc

10

Mașină pentru colectarea deșeurilor voluminoase

Mașini tip platforma acționata hidraulic inclusiv suprastructura

-

2

Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și desființări de la populație

Echipamente pentru colectarea DCD

Saci din material rezistent (necesar anual)

Minim 60 1

480

Containere metalice

min. 3 mc

20

Mașină pentru colectarea DCD

Mașină tip platforma acționată hidraulic (aceeași mașină utilizata pentru colectarea deșeurilor voluminoase)

-

2

Sursa: estimare elaborator

Note privind mijloacele de transport:

 • - standardul de performanță privind emisiile minim acceptat este Euro 5

 • - mașinile trebuie să fie dotate cu sistem GPS iar sistemul informatic trebuie să înregistreze rutele de deplasare ale acestora.

Investiții pentru operaționalizarea stațiilor de transfer

Stația de transfer Brezoi

- Platforma betonata existenta necesită lucrări de curățare. Este necesară construirea de platforma betonata suplimentara astfel încât sa se asigure funcționarea stației în condiții optime și de 58

protecție a mediului.

 • - este necesara construirea unor rigole pentru colectare apei pluviale pe tot perimetrul stație.

 • - împrejmuire perimetrala (inclusiv porțile de acces) necesita curățare de rugina, grunduire și revopsire completa.

 • - canalizarea necesita lucrări de decolmatare iar instalația electrica (tablourile electrice) necesita lucrări de verificare, curățare și revopsire

 • - corpul administrativ și corp cabina cantar necesita lucrări de curățenie, dezinfecție și dezinsecție

 • - cantarul trebuie completat cu echipamentul electronic de cântărire

 • - banda rulanta și buncărul de alimentare necesita reparații de întreținere

 • - dotările existente necesită, după caz, reparații capitale (autogunoierele, vehicul ușor de colectare a deșeurilor) sau reparații curente și de întreținere (camionul platforma și capul tractor cu semicompactor).

Stația de transfer Fârtățești

 • - platforma betonata existenta necesită lucrări de curățare iar rigola perimetrală necesită lucrări de decolmatare și curățare

 • - împrejmuire perimetrala (inclusiv porțile de acces) necesita curățare de rugina, grunduire și revopsire completa

 • - stâlpii de susținere a buncărului de deșeuri necesita lucrări de curățare a ruginii, grunduire și revopsire

 • - instalație de apă curentă necesita lucrări de întreținere / înlocuire obiecte sanitare, armaturi iar instalația electrică (tablourile electrice) necesita lucrări de verificare curățare și revopsire

 • - cabina birou și cabina vestiar necesita lucrări de curățenie, dezinfecție și dezinsecție

 • - echipamentele tehnologice (presa) necesită reparații curente

 • - dotările existente necesită, după caz, reparații capitale (autogunoierele, camion platformă) sau reparații curente și de întreținere (vehicul ușor de colectare a deșeurilor, mașină pentru încărcat și transport prescontainere).

Stația de transfer Drăgășani

 • - platforma betonata existenta necesită lucrări de curățare

 • - este necesară refacerea instalației PSI

 • - împrejmuire perimetrala (inclusiv porțile de acces) necesita curățare de rugina, grunduire și revopsire completa

 • - instalația de alimentare cu apa necesita lucrări de întreținere / înlocuire obiecte sanitare, armaturi iar instalația electrică (tablourile electrice) necesita lucrări de verificare curățare și revopsire

 • - pavilionul administrativ și cabina poarta necesita lucrări de curățenie, dezinfecție și dezinsecție

 • - hala depozitare deșeuri necesita lucrări de curățenie, dezinfecție și dezinsecție, și de refacere a pereților laterali deteriorați

 • - în vederea asigurării transferului deșeurilor, viitorul operator va adapta echipamentele existente sau va instala un nou echipament. În cazul neutilizării echipamentelor existente, viitorul operator va fi responsabil cu punerea în conservare

Stația de transfer Galicea

 • - platforma betonata existenta necesită lucrări de remediere spărturi/fisuri, curățare și spălare iar rigolele de colectare a apei necesita lucrări de decolmatare, curățenie

 • - împrejmuire perimetrala (inclusiv porțile de acces) necesita curățare de rugina, grunduire și revopsire completa

 • - stâlpii de susținere a buncărului de deșeuri necesita lucrări de curățare a ruginii, grunduire și revopsire

 • - instalația de alimentare cu apa necesita lucrări de întreținere / înlocuire obiecte sanitare, armaturi iar canalizarea necesită lucrări de decolmatare. Instalația electrică (tablourile electrice) necesita lucrări de verificare curățare și revopsire

 • - cabina birou și cabina vestiar necesita lucrări de curățenie, dezinfecție și dezinsecție

 • - echipamentele tehnologice existente (presă) necesită reparații curente

 • - toate dotările existente necesită reparații capitale (autogunoiera, vehiculul ușor de colectare a deșeurilor, camionul platformă și capul tractor mașină pentru încărcat și transport prescontainere)

 • - în completarea acestor lucrări, viitorul operator va trebui să asigure următoarele echipamente suplimentare pentru funcționarea stațiilor de transfer.

Stația de transfer Bălcești

Platforma betonată existentă necesită lucrări de remediere fisuri/spărturi și curățare .

Împrejmuire perimetrală (inclusiv porțile de acces) necesită curățare de rugina, grunduire și revopsire completa. La fel și stâlpii de susținere a buncărului de deșeuri.

Rigola perimetrală necesită lucrări de decolmatare.

Instalația de alimentare cu apa necesita lucrări de întreținere / înlocuire obiecte sanitare, armaturi iar instalația electrică (tablourile electrice) necesita lucrări de verificare curățare și revopsire.

Cabina birou și cabina vestiar necesita lucrări de curățenie, dezinfecție și dezinsecție.

Echipamente ce vor trebui asigurate de viitorul operator la stațiile de transfer

Instalația de transfer /tratare a deșeurilor

Echipament/utilaj

Tip echipament / utilaj

Capacitate

Număr de unități

ST BREZOI

Container pentru stocarea deșeurilor periculoase

1

ST

FÂRTĂȚEȘTI

Remorca transport container abroll

1

Container reziduale

Container închis - abroll

25 mc

2

Container H/C și P/M

Container închis - abroll

25 mc

2

Container S

Container deschis - abroll

10 mc

1

Instalația de transfer /tratare a deșeurilor

Echipament/utilaj

Tip echipament / utilaj

Capacitate

Număr de unități

Container pentru stocarea deșeurilor periculoase

1

ST

DRĂGĂȘANI

Adaptarea echipamentelor de sortare      existente     sau

instalarea unui echipament de transfer nou

1

Camion transport containere abroll cu macara

1

Remorca transport container abroll

1

Container rezidual

Container deschis - abroll

25 mc

4

Container H/C și P/M

Container închis - abroll

25 mc

2

Container S

Container deschis - abroll

10 mc

1

Container pentru stocarea deșeurilor periculoase

1

ST GALICEA

Container H/C și P/M

Container închis - abroll

25 mc

2

Container S

Container deschis - abroll

10 mc

1

Container pentru stocarea deșeurilor periculoase

1

ST BĂLCEȘTI

Container H/C și P/M

Container închis - abroll

25 mc

2

Container S

Container deschis - abroll

10 mc

1

Container pentru stocarea deșeurilor periculoase

1

Amenajare baze de lucru

Echipamente pentru manevrarea/transportul deșeurilor pe amplasament

încărcător frontal

1

Altele

Mașini utilitare (supervizare)

Autoturism

-

4

Sursa: estimare elaborator

MODELE DE FORMULARE

Anexa 2-Secțiunea II


Formularul nr.1 - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.80 din Legea 100/2016

Formularul nr.2 - Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 79 din Legea 100/2016

Formularul nr.3 - Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 81 din Legea 100/2016

Formularul nr.4 - Declaratia privind evitarea conflictului de interese

Formularul nr.5 - Informații generale

Formularul nr.5.1. - Angajament privind susținerea financiară a cifrei de afaceri globală a ofertantului/grupului de operatori economici. Anexa la Formularul nr.5.1.

Formularul nr.6 - Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani. Anexa la

Formularul nr.6

Formularul nr.6.1. - Angajament privind susținerea tehnică - experiența similară a ofertantului/grupului de operatori economici. Anexa la Formularul nr. 6.1.

Formularul nr.6.2. - Experiența similară. Anexa la Formularul nr.6.2.

Formularul nr.7.0. - Metodologia de execuție a serviciilor

Formularul nr.7.1. - Declarație și Lista cu personalul cheie propus pentru îndeplinirea contractului

Formularul nr.7.2. - Curriculum vitae - model

Formularul 7.3. - Declarația de disponibilitate

Formularul nr.8 - Lista subcontractanților

Formularul nr.8.1. - Acordul de subcontractare - model orientativ

Formularul nr.9 - Declarație privind lista asociaților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de

către aceștia. Anexă la Formularul nr.9

Formularul 9.1. - Acord de asociere - model orientativ

Formularul nr.10 - Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă

Formularul nr.11 - Declarație de acceptare a clauzelor contractuale

Formularul nr.12 - Formular de propunere financiară. Anexa la Formularul nr.12

Formularul nr.13 - Scrisoarea de garanție de participare - model

Formularul nr.14 - Scrisoare de înaintare

Formular nr.15 - Împuternicire

(denumirea/numele)

Formularul nr. 1

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.80 din Legea 100/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului

economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzută la art.80 alin.1 și 2 din Legea 100/2016.

Declarăm că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțelegem ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii și confirmarii declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Prezenta declarație este valabila pana la data de (data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

Operator economic, (denumirea/numele) (semnătura reprezentant legal)

(denumirea/numele)

Formularul nr. 2

Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 79 din Legea 100/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului

economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 79 din Legea 100/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea niciuneia dintre următoarele infracțiuni:

 • a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18A1 - 18A5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • d) acte de terorism prevăzute de art. 32 - 35, art. 37 și 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene - combaterea fraudei;

 • h) nicio persoana membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

(denumirea/numele)

Formularul nr. 3

Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 81 din Legea 100/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 81 din Legea 100/2016, respectiv operatorul economic și persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau control cu privire la operatorul economic nu se află în niciuna dintre următoarele situații:

 • a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

 • b) împotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolvență, potrivit dispozițiilor legale, cu excepția situației în care operatorul economic se află în reorganizare judiciară;

 • c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuție integritatea, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

 • d) entitatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

 • e) se află într-un conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

 • f) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce îi reveneau în cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o entitate contractantă, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

 • g) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea entității contractante, în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și de selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

 • h) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor entității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune către respectivul operator economic;

 • i) au comis în conduita lor profesională greșeli grave demonstrate prin orice mijloace pe care entitatea contractantă le poate justifica, inclusiv ale instanțelor judecătorești, ale Băncii Europene de Investiții și ale organizațiilor internaționale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ......................

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată

(denumirea/numele)

Formular nr. 4

Declaratia privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului

economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu într-o situație de conflict de interese așa cum este aceasta prevăzută la art. 44 din Legea 100/2016, respectiv nu ma aflu în niciuna dintre următoarele situații:

 • - ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător al ofertantului (se selectează calitatea operatorului economic și se înscrie numele) _____________________ nu are drept

membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și nu are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante, astfel cum au fost menționate în instrucțiunile pentru ofertanți;

 • - ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător al ofertantului (se selectează calitatea operatorului economic și se înscrie numele) ______________________ nu a nominalizat

printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante, astfel cum au fost menționate în fișa de date a concesiunii.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

(denumirea/numele)

Formularul nr. 5

INFORMATII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon:

Fax:

E-mail:

 • 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:______________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________

telefon/fax,certificate de inmatriculare/inregistrare)

 • 8. Principala piata a afacerilor:

9. Declaram cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Date financiare

An 1 (2017) RON

An 2 (2018) RON

An 3 (2019) RON

Cifra de medie afaceri globala anuală

Data completării ______________

Operator economic, (denumirea/numele) (semnătura reprezentant legal)

(denumirea/numele)

Formularul nr.5.1.

Terț susținător financiar

(denumire)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a cifrei de afaceri globală a ofertantului/grupului de operatori economici

Către, .................

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ”................”

noi.......................................(denumirea terțului susținător financiar) având sediul înregistrat la

................................. (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm ca, în situația în care contractantul .............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăți de natura financiară, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiționat și irevocabil, autoritarii contractante achizitoare susținerea financiară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate și a contractului de concesiune ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Noi, .......................................(denumirea terțului susținător financiar], declarăm că

înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susținerea cifrei de afaceri care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 76 din Legea 100/2016, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere financiară acordată

(denumirea ofertantului/ grupului de operatori economia)

Data completării,                                            Terț susținător,

(semnătura autorizată)

(denumirea/numele)

Anexă la Formularul nr.5.1.

Terț susținător financiar

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI

Subsemnatul,.........................................................în calitate de împuternicit al

(nume si prenume)

(denumirea terțului susținător financiar) având sediul înregistrat la............................................................................

(adresa terțului susținător financiar)

tel.:.................................

fax: ..................................

e-mail:..............................

Cod fiscal:.........................

Certificat de înmatriculare/înregistrare............... (nr. înmatriculare/înregistrare, data),

obiectul de activitate, pe domenii:...................................(în conformitate cu prevederile din statutul

propriu).

Activități CAEN pentru care există autorizare .................................... (se va solicita după

caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplinește condițiile de funcționare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de concesiune).

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 1.................................................................................................................

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/ înregistrare) 2.................................................................................................................

 • 3.

 • 4.

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.___________________________________________________________________________

Anul

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) echivalent euro

1..............

2.............

3..............

Media anuală :

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai entității contractante cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

Nume și prenume (semnătură autorizata)

(denumirea/numele)

Formularul nr. 6

DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII

PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI SI

A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE (dacă este cazul)

Subsemnatul, ..........................., reprezentant imputernicit al ...........................................................

(denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ................. cu sediul în ........................., cu

privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ______________

Operator economic, (denumirea/numele)

(semnatara reprezentant legal)

(denumirea/numele)

Anexa la Formularul nr.6

LISTA

PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

N r cr t

Obiect contract

Codu 1 CPV

Denumirea/nume benefîciar/client Adresa

Calitatea prestatorului*)

Preț contract

Procent îndeplinit de prestator (%)

Perioada derulare ** contract )

1

2

...

Operator economic, (denumirea/numele) (semnătura reprezentant legal)

*)Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere și de finalizare a prestarii.

(denumirea/numele)

Terț susținător tehnic


Formularul nr.6.1.


(denumire)


ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică - experiența similară a ofertantului/grupului de operatori economici

Către,

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ”.............”,

noi.......................................(denumirea terțului susținător tehnic) având având sediul înregistrat la

................................. (adresa terțului susținător tehnic), ne obligăm ca, în situația în care contractantul .............. (denumirea ofertantului/ grupului de operatori economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiționat și irevocabil, autoritarii contractante achizitoare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate și a contractului de concesiune ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea tehnică.

Noi, .......................................(denumirea  terțului susținător tehnic), declarăm că

înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susținerea experientei similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 76 din Legea 100/2016, care dă dreptul entității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere tehnică acordată

(denumirea ofertantului /grupului de operatori economia)

Data completării,

Terț susținător,


(semnătura autorizată)

(denumirea/numele)


Anexa la Formularul 6.1.

Terț susținător tehnic

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARA

Subsemnatul,.........................................................în calitate de împuternicit al

(nume si prenume)

(denumirea terțului susținător tehnic) având sediul înregistrat la............................................................................

(adresa terțului susținător tehnic)

tel.:.................................

fax: ..................................

e-mail:..............................

Cod fiscal:.........................

Certificat de înmatriculare/înregistrare............... (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul

de activitate, pe domenii:...................................(în conformitate cu prevederile din statutul propriu).

Activități CAEN pentru care există autorizare .................................... (se va solicita după

caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplinește condițiile de funcționare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de concesiune).

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

 • 1.

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/ înregistrare)

 • 2.

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul, de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarați.____________

Nr. ort.

Obiect contract

CPV

Denumirea/ numele beneficiarului / clientului Adresa

Calitatea

*)

Preț total contract

Procent îndeplinit de furnizor (%)

Perioada de derulare a contractului **)

0

1

2

3

4

5

6

8

1

2

 • *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

 • ** ) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai entității contractante cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

Nume și prenume (semnătură autorizata)

(denumirea/numele)

Formularul nr.6.2.

EXPERIENȚA SIMILARĂ

 • 1. Denumirea și obiectul contractului: ......................

Numărul și data contractului: .......................

 • 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:..........Țara:..........

 • 3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

 • □ contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

 • □ contractant asociat

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

 • 4. V aloarea contractului.............(exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul)

a)inițială (la data semnării contractului): ..................

 • b) finală (la data finalizării contractului): ..................

 • 5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora, valoarea în litigiu (echivalentul în Euro) și modul lor de soluționare:_______________________________

 • 6. Durata de prestare a contractului (luni)

 • a) contractată:

 • b) efectiv realizată:

 • c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

 • 7. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de activitati prevăzute în contract:

Operator economic,

(semnătura autorizata)

(denumirea/numele)

Anexa la Formularul 6.2.

Referințe contracte din care să reiasă prestarea de servicii similare cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit

1

Operator economic:

2

Titlul contractului:

3

Beneficiar:

4

Date de contact ale persoanei/ persoanelor care pot da recomandări

Nume:..................................

Telefon:................................

5

Costuri aferente contractului:

b) Contravaloarea anuală s serviciilor:

6

Surse de finanțare pentru contract

7

Natura contractului:

(Concesiune/ operare și întreținere/ Contract de Management/ alt tip de contract, specificați)

8

Locuitori deserviți prin prestarea serviciilor sau în aria deservită:

Semnătura:    ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

(denumirea/numele)

Formularul nr.7.0

METODOLOGIE DE EXECUȚIE A SERVICIILOR

 • 1. Managementul și organizarea activității

Oferta va trebui să cuprindă următoarele elemente:

 • 1.1 Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru necesare desfășurării activității (inclusiv numărul de personal propus pentru fiecare post)

 • 1.2 Atribuțiile specifice aferente fiecărei categorii de posturi de lucru cuprinsă în organigramă (prezentate în mod sintetic - nu este necesară atașarea Fișelor de post)

 • 1.3 . Detalierea atributiilor specifice aferente personalului de conducere, prezentate sub forma „Fisei de post”.

 • 1.3 Diagrama cuprinzând repartizarea tuturor activităților ce urmează a fi desfășurate pe amplasament la nivel de operator economic. Sunt vizate toate activitățile (prestarea serviciilor, activități de mentenanța și revizie periodica, audit, monitorizare, paza, etc.). Pentru fiecare activitate se va menționa operatorul economic care o va presta (ofertantul - în cazul în care este un consorțiu, se va menționa care dintre operatorii economici, subcontractori ai acestuia ect.).

 • 2. Mobilizarea și operaționalizarea activității

Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării și Data începerii efective a prestării/furnizării serviciilor. In timpul Perioadei de mobilizare, Ofertantul va anunța operatorii economici care gestionează instalațiile de tratare și eliminare a deșeurilor, generatorii de deșeuri similare și alți operatori posibil interesați, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza acestui Contract.

În perioada de mobilizare vor fi desfășurate minim activitățile prevăzute la articolul 3 din clauzele contractuale.

Perioada de mobilizare va lua sfârșit la data de începere a contractului, atunci când toate condițiile prevăzute în acest sens de contractul încheiat vor fi îndeplinite.

Oferta tehnică va cuprinde descrierea detaliată a activităților aferente etapei de mobilizare în mod distinct pentru fiecare activitate în parte.

Oferta tehnică va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaționale și a instrucțiunilor de lucru și lista formularelor care vor fi utilizate în derularea activității prin implementarea sistemelor de management de mediu, calitate și sănătate ocupațională. Nu este necesar ca procedurile și instrucțiunile de lucru să fie atașate ofertei.

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care personalul recrutat va fi instruit și calificat cu privire la atribuțiile și sarcinile postului de lucru.

Oferta trebuie să prezinte în mod clar durata de timp (exprimată în zile calendaristice) estimată pentru fiecare din activitățile care se vor derula în perioada de mobilizare. Durata pentru perioada de mobilizare este de maxim 90 de zile.

Eventualele testări trebuie incluse în graficul detaliat al activităților aferente etapei de mobilizare.

 • 3. Planul de organizare a activității

În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activității detaliat și coerent, care să prezinte cel puțin:

 • - alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deseuri (vehicule, echipamente, unelte, personal);

 • - alocarea de resurse pentru operarea stațiilor de transfer

 • - alocarea de resurse pentru operraea stațiilor de sortare

(denumirea/numele)

 • - organizarea calendaristica a activitatii pe parcursul unui an - pentru fiecare UAT si categorie de deseuri;

 • - modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux special de deseuri care face obiectul contractului de delegare (deșeurile voluminoase, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile periculoase, deșeurile din construcții și desființări de la populație).

 • - o descriere a procedurii aplicate si a modului de lucru utilizat la determinarea compozitiei deseurilor menajere și a deseurilor similare. Ofertantul trebuie sa precizeze mijloace si instalatiile puse la dispozitia acestei activitati si frecventa pe care o poate sustine prin raportare la cerințele de determinare a compoziției deșeurilor conform prezentului caiet de sarcini.

 • - prezentarea modului de derulare a campaniilor de conștientizare și educare a utilizatorilor în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile și modul de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri

Luând în considerare cerințele din Documentația de atribuire, Ofertantul va calcula necesarul de echipamente pentru prestarea activităților contractului, separat pentru fiecare activitate în parte.

Calculele vor fi prezentate explicit în cadrul Ofertei tehnice, specificându-se toți parametrii principali pentru fiecare tip de mijloc de transport, respectiv pentru fiecare tip de utilaj în parte.

La realizarea calculelor se vor avea în vedere, breviarele de calcul din Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadrul al serviciului de salubrizare a localităților, cantitățile de lucrări estimat a fi realizate, frecvențele de prestare a serviciilor și parametrii de calitate solicitați prin Caietul de sarcini.

Pentru fiecare tip mijloc de transport/utilaj în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste veridicitatea parametrilor utilizați în formule.

Având în vedere cele menționate anterior, capitolul 3 al Ofertei tehnice trebuie să cuprindă minim următoarele subcapitole:

 • 3.1 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor reziduale

  • 3.1.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor reziduale

  • 3.1.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare la depozitul conform), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea autogunoiere ofertate pentru colectarea a deșeurilor reziduale de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.1.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor reziduale pe parcursul unui an

 • 3.2 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor de hârtie și carton

  • 3.2.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor de hârtie și carton

  • 3.2.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor de hârtie și carton

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de hârtie și carton de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

(denumirea/numele)

 • 3.2.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de hârtie și carton pe parcursul unui an

 • 3.3 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor de plastic și metal

  • 3.3.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor de plastic și metal

  • 3.3.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor de plastic și metal

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de plastic și metal de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.3.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de plastic și metal pe parcursul unui an

 • 3.4 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor de sticlă

  • 3.4.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor de sticlă

  • 3.4.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor de sticlă

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de sticlă de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.4.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de sticlă pe parcursul unui an

 • 3.5 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor periculoase menajere

  • 3.5.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor periculoase menajere

  • 3.5.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase menajere

  • 3.5.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor periculoase menajere pe parcursul unui an

 • 3.6 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor voluminoase

  • 3.6.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor voluminoase

  • 3.6.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase

La estimarea resurselor necesare se vor avea în vedere atât campaniile de colectare cât și colectările la cerere a deșeurilor voluminoase.

 • 3.6.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor voluminoase pe parcursul unui an

 • 3.7 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor similare din piețe

  • 3.7.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor similare din piețe

  • 3.7.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor similare din piețe

(denumirea/numele)

 • 3.7.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor similare din piețe pe parcursul unui an

 • 3.8 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor din construcții și desființări de la populație

  • 3.8.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor din construcții și desființări

  • 3.8.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor din construcții și desființări

  • 3.8.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor din construcții și desființări pe parcursul unui an

 • 3.9 Organizarea activității în cazul colectării deșeurilor de echipamente electrice și electronice

  • 3.9.1 Prezentarea modului de lucru în cazul colectărilor deșeurilor de echipamente electrice și electronice

  • 3.9.2 Alocarea de resurse necesare pentru prestarea colectării deșeurilor de echipamente electrice și electronice

  • 3.9.2. Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de echipamente electrice și electronice pe parcursul unui an

 • 3.10 Organizarea activității de transfer

  • 3.10.1 Prezentarea modului de realizare a activității de transfer

  • 3.10.2 Alocarea de resurse necesare pentru activitatea de transfer

  • 3.10.3 Organizarea calendaristică a activității de transfer pe parcursul unui an

 • 3.11 Organizarea activității de sortare

  • 3.11.1 Prezentarea modului de realizare a activității de sortare

  • 3.11.2 Alocarea de resurse necesare pentru activitatea de sortare

  • 3.11.3 Organizarea calendaristică a activității de sortare pe parcursul unui an

Pentru fiecare din cele 11 de activități de mai sus, alocarea de resurse necesare pentru prestarea activității se va prezenta sub formă tabelară, utilizând modelul de mai jos.

Resurse

Descriere

Vehicule

eiecară tip dp vphicul utilizat va e trecut pp ePta o linie separată, menționându-se parametrii tehnici principali și activitatea la care va fi utilizat.

.................

Echipamente/ unelte

eiocain tip de echipament/unealtă utilizatnăe va fi treoul pe câte o linie sepaaată, meuțu'acOndu-nc parametrii tehnici principali (acolo unde este cazul) și activitatea la care va fi atilizat(ă).

.................

(denumirea/numele)

Resurse

Descriere

Personal

In acest tabmO na fi mentionat doar persodalul operațional. implocat n mod direct în acPvrtatna respectivă. Fieeriso categorie de personal va fi prezentată în mod distinct, meeționâădu-se numărul de persoane și activitatea realizată.

.................

.................

.................

 • 3.12 Procedura aplicată și modului de lucru utilizat la determinarea compoziției deșeurilor menajere și a deșeurilor similare

 • 3.13 Prezentarea modului de derulare a campaniilor de conștientizare și educare a utilizatorilor în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile și modul de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri

 • 4. Planul de recuperare a investițiilor

  Va fi prezentat planul de recuperare a investițiilor numai pentru utilajele/echipamentele utilizate pentru prestarea acestui contract.

  La realizarea Planului de investiții se va lua în considerare amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiției respective, în conformitate cu normativele în vigoare (HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare).

Datele prezentate în Planul de recuperare a investițiilor trebuie să fie corelate cu datele prezentate în Fișele de fundamentare a tarifelor.

 • 5. Controlul proceselor. Monitorizarea performanței

Oferta tehnică trebuie să prezinte, pentru fiecare activitate în parte, modul în care Operatorul înțelege să asigure propria monitorizarea, respectiv parametri de monitorizare propuși, frecventa determinărilor, metodele de determinare și procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).

Cerintele minimale obligatorii sunt prezentate in Regulamentul serviciului de salubrizare care constituie Anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini.

 • 6. Situații de risc și măsuri de intervenție

Se va prezenta un „Program de gestionare a riscului”, pentru fiecare risc menționat în Secțiunea „Riscuri” a Caietului de sarcini.

Fiecare „Program de gestionare a riscului” va cuprinde detalii privind modul de gestionare a riscurilor asumate de către Ofertant, inclusiv prevenirea producerii acestora.

 • 7. Auditul de conformitate

(denumirea/numele)

Delegatarul își rezervă dreptul de a desfășura periodic, un audit propriu privind conformitatea activităților desfășurate pe amplasament în raport cu toate cerințele legale aplicabile.

Oferta tehnică trebuie să precizeze perioada necesară pentru îndeplinirea condițiilor în vederea realizării primului audit de conformitate (exprimata în număr de zile calendaristice de la Data începerii activității).

 • 8. Acorduri cu alți operatori economici

Este obligatorie atașarea la oferta tehnică de acorduri încheiate cu operatorii economici autorizați care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, și anume cu - Concesionarul specializat in colectarea anvelopelor uzate (pentru cazul in care la punctele de colectare vor exista si astfel de deseuri).

În cadrul acorduluirilor va fi stipulată cantitatea estimata a fi eliminată anual și tariful operatorilor economici care realizează respectivele operații.

Prin acorduri se va înțelege orice convenție, contract, protocol etc. încheiate în formă scrisă și care întrunesc cerințele mai sus precizate.

 • 8. Planul de investiții

Se vor prezenta documente privind modalitatea de realizare a investițiilor pe care operatorul trebuie să le realizeze în Perioada Mobilizare, conform clauzelor contractuale și Caietului de Sarcini și se va prezenta planul de recuperare al investițiilor, pe baza căruia au inclus amortizarea în structura și justificarea tarifului ofertat.

Se va aplica amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiției respective, în conformitate cu normativele în vigoare (H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare).

Cu privire la mijloacele de transport care constituie obligații de investiții ale Concesionarului, standardul de performanță privind emisiile minim acceptat este Euro 5.

Propunerea tehnică va prezenta modul de realizare a reparațiilor/ lucrărilor de întreținere necesare pentru operarea în bune condiții a infrastructurii puse la dispoziția Concesionarului, așa cum sunt acestea evidențiate în ANEXA 4 la Caitul de sarcini.

(denumirea/numele)


Formularul nr. 7.1

Declarație și Lista cu personalul cheie propus pentru îndeplinirea contractului

Subsemnatul ......................, in calitate de

propria răspundere că pentru prestarea serviciilor de


al societatii ......................... declar pe voi folosi următorul personal:

Funcție/Nume

Studii

Experiență profesională generală (ani)

Experiența în ani (în servicii similare/ în funcții similare)

Contracte majore derulate anterior (Contract/V aloare)

Manager/responsabil de contract

Responsabil calitate si mediu

Responsabil parc auto

Coordonator SSM

Data completării ......................

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

(denumirea/numele)


Formularul nr.7.2.


CURRICULUM VITAE - model

Poziția propusa pentru contract

Operatorul economic din partea căruia particip la realizarea contractului:...............................

1. Numele de familie :

2. Prenumele:

3. Data nașterii :

4. Naționalitate:

5. Studii:

Instituția de învățământ

Din (Anul)

Pana in (Anul)

Diploma/gradul obținut(a)

Nota:

Completarea tabelului se face începând cu cele mai recente studii. Studiile postuniversitare, master sau doctorat se vor trece tot in acest tabel. Studiile liceale, postliceale, colegiu sau de alta natura se vor trece in acest tabel numai daca sunt relevante pentru îndeplinirea contractului sau pentru demonstrarea cerințelor minime de calificare.

 • 6. Locul de munca actual (de baza):...................

  (denumirea organizației si adresa)


 • 7. Vechime la locul de munca actual (ani, luni):

 • 8. Am contract de prestări-servicii cu ..................................(se va completa numai daca e cazul, cu

numele ofertantului, ofertantului asociat), in prezent:

□ DA, de la data de


.......................pana  la data de .....................,  cu


 • □ NU

(bifați varianta aplicabila si completați, daca este cazul)

 • 9. Experiența profesionala (locurile de munca unde a avut contract de munca, potrivit carnetului de munca sau altor înregistrări legale):

  De la data -pana la data (anul)

  Organizația

  Funcția

  Descrierea responsabilităților avute

(denumirea/numele)

De la data -pana la data (anul)

Organizația

Funcția

Descrierea responsabilităților avute

.............

.....................

....................................................

 • 10. Experiența specifica

Aici se vor preciza elementele necesare pentru dovedirea cerințelor minime de calificare.

 • 11. Alte precizări

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul în declaratii prevazute în Codul Penal, ca datele sunt corecte si corespund realitatii.

Data


Semnătura

Nota:

Se poate prezenta si alt format al CV-urilor, cu condiția să conțină elementele solicitate.

(denumirea/numele)


Formularul nr. 7.3.


Declarație de disponibilitate

Subsemnatul, ...................., declar ca sunt de acord să particip la procedura pentru atribuirea

contractului "......................................................................... ", organizata de catre ..............................,

pentru compania .................................

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câștigătoare, declar ca sunt capabil și disponibil să lucrez, pe poziția mentionata în documentele ofertei, în perioada efectiva a implicarii mele in cadrul contractului.

Nume

Semnătură

Dată

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

(denumirea/numele)

Formularul nr. 8

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA ASOCIAȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE CĂTRE ACEȘTIA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................., asociere temporară constituită în

scopul participării la procedura de atribuire conform prevederilor art.39 din Legea nr.100/2016, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ................................ (denumirea și adresa

autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:...................

Operator economic,


semnătura autorizată

(denumirea/numele)

Anexă la Formularul nr.8

Nume entitate legală (asociat)

Activități pe care le va executa în cadrul contractului

Valoarea aproximativă

% din valoarea contractului

Adresa sediului social

Acord asociat cu specimen de semnătură

Asociatul principal

Asociat 2

Asociat....

Operator,

semnătura autorizată

26

(denumirea/numele)


Formularul nr.8.1.

ACORD DE ASOCIERE in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de concesiune

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 39, din Legea nr. 100/2016.

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

 • 1. Părțile acordului:

.....................................................reprezentata prin .........................................................., in calitate de..................................................................................................................................................................

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Si ................................................ reprezentata prin .........................................................., in calitate

de..................................................................................................................................................................

(denumire operator economic; sediu, telefon)

 • 2. Obiectul acordului:

  • 2.1 Asociații au convenit sa desfasoare in comun următoarele activitati: a) participarea la procedura de concesiune organizata de ................, pentru atribuirea contractului

avand ca obiect........................................................................................

 • b) derularea in comun a contractului de concesiune in cazul desemnării ofertei comune ca fiind castigatoare.

 • 2.2. Alte activitati ce se vor realiza in comun:

 • 1.

 • 2.

 • 2.3. Asociații sunt solidar și nelimitat responsabili de executarea contractului de concesiune.

 • 2.4. Contribuția financiara/ tehnica/profesionala contractului de achiziție publica a fiecarei parti la indeplinirea contractului este:

 • 1 ..........% SC...........................................................S.R.L.

 • 2 % S.C                                      S.R.L.

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

 • 1 % SC.............................................................S.R.L.

 • 2 % S.C                                      S.R.L.

 • 3. Durata asocierii

Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derulării procedurii de atribuire si se prelungește corespunzător cu perioada de indeplinire a contractului (in cazul desemnării asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achiziție

 • 4. Condițiile de administrare si conducere a asociației

  • 4.1. Se Împuternicește S.C............................................................................ S.R.L., avand calitatea de lider al

asociației pentru intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea

(denumirea/numele)

constituita prin prezentul acord.

 • 4.2. Se împuternicește S.C...........................................................................S.R.L., avand calitatea de lider

al asociației pentru semnarea contractului de achiziție publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, in cazul desemnării asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achiziție.

 • 4.3. Se împuternicește S.C...........................................................................S.R.L., avand calitatea de lider

al asociației, să încaseze sumele cuvenite pentru prestarea serviciilor care fac obiectul conceisunii, liderul de asociere fiind responsabil cu realizarea decontarilor intre membrii asocierii.

 • 5. Încetarea acordului de asociere

Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

 • a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

 • b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art 2 din acord;

 • c) alte cauze prevăzute de lege.

 • 6. Comunicări

  • 6.1. Orice comunicare intre parti este valabil îndeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la adresa/adresele , prevăzute la art. 1

  • 6.2. De comun acord, asociații pot stabili si alte modalitati de comunicare.

 • 7. Litigii

Litigiile intervenite intre parti se vor soluționa pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecata competenta.

 • 8. Alte clauze:

Prezentul acord a fost încheiat intr-un număr de..........................exemplare, cate unul pentru fiecare parte,

astazi..........................................................................................(data semnării lui).

LIDER ASOCIAT

Semnătura

ASOCIAT 1

semnătura

ASOCIAT (n)

semnătura

NOTA:       Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze.

(denumirea/numele)

Formularul nr.9

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

Subsemnatul, ..............................., [numele in clar al persoanei autorizate] reprezentant împuternicit al

......................................................,  [denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul ,....................................................., declar că înformațiile furnizate sunt complete și

corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării datelor din prezenta declarație. Informațiile vor fi completate luând în considerare prevederile art.94 și 95 din Legea nr.100/2016.

Subsemnatul, .............................................., autorizez prin prezenta orice instituție, societate

comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante ................ cu sediul în ....................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu

activitatea noastră.

Descrierea detaliată a serviciului ce va fi subcontractat

Valoarea subcontractată

% din valoarea totală ofertată a serviciilor

Denumirea / numele și adresa / sediul subcontractan tului

Acordul subcontractantul ui

/ specimen de semnătură

Subcontractant 1

Subcontractant 2

TOTAL

Data completării ......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

(denumirea/numele)


Formularul nr.9.1.


MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.........../

Art.1 Părțile acordului:

Societatea ..................................................., cu sediul în ........................, str............................. nr.

.........., telefon ................ fax   ................, înmatriculată la Registrul Comerțului din ................................ sub nr..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................ deschis  la ............................................................... reprezentată  de ...................................................... având  funcția de .......................................... în  calitate de contractor

Și

Societatea ..................................................., cu sediul în ........................, str............................. nr.

.........., telefon ................ fax ................,  înmatriculată la Registrul Comerțului din ................................ sub nr..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ........................................ deschis la ............................................ reprezentată     de .................................................. având  funcția de ......................................... în  calitate de subcontractant

Art. 2. Obiectul acordului: Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei depusă de contractor ca fiind câștigătoare la procedura de achiziție publică organizată de Orașul Otopeni pentru atribuirea „Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Orașului Otopeni”, să desfășoare următoarele                   activități                   ce                   se                  vor

subcontracta______________________________________________________________.

Art. 3. Valoarea estimată a activităților ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este de___________ lei, reprezentând _____% din valoarea totală a activităților ofertate.

Art. 4. Durata de prestare a ___________________________(activităților) este de ________luni.

Art. 5. Contractantul va plăti subcontractantului lunar/trimestrial, în termen de _______ (zile) de la

primirea de către contractant a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea activităților prestate în perioada respectivă.

Art. 6 Acordul își încetează valabilitatea în următoarele situații:

 • a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

 • b) alte cauze prevăzute de lege.

(denumirea/numele)

Art. 7. Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art. 1.

Art. 8. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a activităților și neîncadrarea, din vina subcontractantului, în durata de prestarea a activităților angajată de contractant în fața autorității contractante, subcontractantul va plăti penalități de ______% pe zi întârziere din valoarea activităților

nerealizate la termen. Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art. 3., contractantul va plăti penalități de _____% pe zi întârziere la suma datorată.

Art. 9. Subcontractantul se angajează față de contractant cu aceleași obligații și responsabilități pe care contractantul le are față de autoritatea contractantă conform „Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Orașului Otopeni”.

Art. 10. Neînțelegerile dintre părți se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa de instanțele competente.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(semnătură autorizată contractant)


(semnătură autorizată subcontractant)


Notă: Prezentul acord constituie un model orientativ iar în cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleași condiții în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă. Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

(denumirea/numele)

Formularul nr.10

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA

LEGISLATIEI IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul __________________________ reprezentant legal al

________________________________ (denumire/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, ca pe toata durata de prestare a serviciilor, conform graficului fizic si valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice prezentat in oferta financiara, voi respecta obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

Prezenta declarație este valabilă pana la data de finalizare a serviciilor care fac obiectul procedurii de atribuire.

Data completării: _______________

Operator economic, (denumirea/numele) (semnatara reprezentant legal)

(denumirea/numele)

Formular nr. 11

OFERTANTUL

DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, ...................., reprezentant împuternicit al Ofertantului ........................, declar că, în

cazul în care vom fi declarați câștigători în cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune având ca obiect ”..........................................”, organizată de ......................................, ne vom îndeplini toate sarcinile cu

stricta respectare a condițiilor contractului.

Precizăm că ne însușim conținutul acestuia, așa cum a fost publicat în documentația de atribuire, cu eventualele modificări aduse de autoritatea contractantă prin răspunsurile formulate la solicitările de clarificări și că nu înțelegem să formulăm amendamente referitoare la clauzele contractuale.

Data completării: ...................

Ofertant: .........................

(denumirea/numele)

Formularul nr.12

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Către:

Domnilor,

 • 1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ................................................ (denumirea/numele și sediul), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația pentru atribuirea contractului „.................................................”, să prestăm

serviciile prevăzute în contract pentru valoarea de..................... lei, la care se adaugă TVA în valoare de

................................, valoare aferentă anului 1, la următoarele tarife:

Nr. crt.

Tip tarif

Tarif   (lei/tonă)

fără TVA

1

Tarif pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reciclabile menajere și similare

2

Tarif pentru activitatea de colectare și transport a altor categorii de deșeuri menajere și similare

3

Tarif pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor din construcții și desființări de la populație

4

Tarif pentru activitatea de transfer a deșeurilor menajere și similare

5

Tarif pentru activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile menajere și similare

 • 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în condițiile și la nivelul de performanță prevăzute în Contractul semnat cu Autoritatea Contractantă.

 • 3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere și cifre),

respectiv până la data de .................. (ziua/ luna/ anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 • 4. Până la încheierea și semnarea contractului de concesiune, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 • 5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

(denumirea/numele)

 • 6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul cel mai avantajos din punct de vedere economic sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data .../.../... ......................, (semnătura), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ........................... (denumirea/ numele operatorului economic)

Anexa la Formularul 12

Ofertantul va prezenta câte o Fișă de fundamentare a tarifului și un Memoriu tehnico-economic justificativ pentru fiecare tarif ofertat, întocmite conform modelului MS Excel anexat documentației de atribuire.

La stabilirea tarifelor ofertate în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere corelarea acestora cu activitățile și aspectele prezentate în propunerea tehnică.

Tariful ofertat trebuie să aibă în vedere suma totală corespunzătoare ansamblului activităților a căror desfășurare este necesară pentru prestarea serviciilor.

Pentru fiecare tarif ofertat în parte, în Fișa de fundamentare a tarifului, respectiv în Memoriul tehnico-economic justificativ trebuie să se regăsească activitățile prezentate în propunerea tehnică; în caz contrar, oferta va fi considerată neconformă. La estimarea fiecărui tarif în parte vor fi luate în considerare doar costurile legate de prestarea respectivei activități.

La completarea Fisei de fundamentare a tarifelor, respectiv în Memoriul tehnico-economic justificativ, Ofertantul va avea în vedere elementele de cost prezentate în modelele atașate, fără a se limita însă la acestea. Elementele de cost vor fi calculate pornind de la volumul activității anuale și vor fi exprimate în lei/an, respectiv lei/UM.

Fișele de fundamentare a tarifelor și Memoriile tehnico-economice justificative vor fi depuse atât în format letric, cât și în format MS Excel, în cadrul ofertei financiare.

Sumele prezentate vor fi rotunjite la 2 zecimale, utilizând funcția ROUND.

(denumirea/numele)

Formularul nr.13


Emitent

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de concesiune de servicii

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,

(denumirea contractului )

noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________,

(denumirea emitentului)                             (adresa emitentului)

ne obligam in mod ferm si irevocabil fata de _____________________________________ sa platim suma

de

(denumirea autoritatii contractante)

__________________________,

(în litere si în cifre)

la prima cererea scrisa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, cu conditia ca în cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

 • a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta în perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

 • b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

 • c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii) __________________________ nu a constituit garanția de bună execuție în

condițiile prevăzute în clauzele contractuale

Prezenta garantie este valabila pâna la data de ______________________.

Parafata de _____________în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

(denumirea/numele)

Formularul nr.14

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către __________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de concesionare apărut în SEAP nr. ______ din __________ (ziua/luna/anul),

privind           aplicarea           procedurii           pentru           atribuirea           contractului

______________________________________________ (denumirea contractului de achiziție publica), noi ___________________________________ (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanția pentru participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația de atribuire;

Avem speranța ca oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării ____________________

Operator economic, (denumirea/numele) (semnatura reprezentant legal)

(denumirea/numele)

Formularul nr.15

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa......................................, cu sediul...................................., telefon.....................

fax ................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.................., CUI

reprezentată legal prin ..................................,  în calitate de

împuternicim prin prezenta pe ......................................, domiciliat(ă) în

identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr........................., eliberat de ..............................., la data de

..............................., CNP .............................., având funcția de .................................., să ne reprezinte la procedura de achiziție publică, organizată de ............................ în scopul atribuirii „Contractului

de delegare a gestiunii serviciului serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare

a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea”.

În îndeplinirea mandatului său, mandatarul va avea următoarele drepturi:

 • 1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la ofertantul.......................(denumirea

operatorului economic / asocierii de operatori economici) în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică pentru atribuirea „Contractului de delegare a gestiunii serviciului serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea”.

 • 2. Să participe în numele ofertantului ....................... (denumirea operatorului economic /

asocierii de operatori economici) la procedura de achiziție publică și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii de achiziție publică.

 • 3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică.

 • 4. Să depună în numele ofertantului.......................(denumirea operatorului economic / asocierii

de operatori economici) contestațiile cu privire la procedura de achiziție publică.

Prin prezenta împuternicire, mandantul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedura de achiziție publică.

[Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).]

MANDANT,

Numele în clar:      _____________________________________________________

Semnătura:         _____________________________________________________

În calitate de:         _____________________________________________________

Denumirea operatorului economic: ____________________________________________

Data:

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

ÎN CADRUL PROCEDURII DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE CONSTÂND DIN COLECTARE, TRANSFER ȘI SORTARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL VÂLCEA

CUPRINS

CAPITOLUL 1 - MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI

Secțiunea 1 -a - Considerații generale

Secțiunea a 2-a - Modul de prezentare a ofertei financiare

Secțiunea a 3-a - Modul de prezentare a ofertei tehnice

CAPITOLUL 2 - GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

Secțiunea 1 - a - Garanția de participare

Secțiunea a 2 - a - Garanția de bună execuție

Secțiunea a 3 - a - Asigurări

Secțiunea a 4 - a - Aspecte contractuale

 • 4.1. Mecanismul de plată

 • 4.2. Riscuri asociate contractului

 • 4.3. Bunuri utilizate în executarea contractului

CAPITOLUL 3 - CRITERIUL DE ATRIBUIRE

CAPITOLUL 4 - TERMENE PROCEDURALE

Secțiunea 1 -a - Termenul de răspuns la solicitările de clarificări privind documentația de atribuire . 29

Secțiunea a 2- a - Termene procedurale de exercitare a căilor de atac

DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL 1 - MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI

Secțiunea 1 -a - Considerații generale

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP).

Oferta insotita de documentele obligatorii se va depune IN FORMAT ELECTRONIC PRIN INTERMEDIUL SEAP (www.e-licitatie.ro ). Pe lânga propunerea tehnica, propunerea financiara, documentele de calificare, se va depune documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare. Dovada constituirii garanției de participare va fi depusă și în original, cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor, la sediul autorității contractante, însoțită de scrisoarea de înaintare, Formular nr.14.

In situatia in care unei oferte ii lipseste fie Propunerea Tehnica, fie Propunerea Financiara, oferta va fi considerate inacceptabila.

Oferta, inclusiv formularele aferente, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Ofertele continand documente nesemnate dau dreptul autoritatii contractantesa declare oferta ca inadmisibila si sa o respinga. Se va prezenta un opis pentru documentele de calificare, respectiv un opis pentru propunerea tehnica si unul pentru propunerea financiara.

Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise între ofertant si autoritatea contractanta trebuie redactate în limba româna. Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. În interpretarea ofertei, limba româna va prevala.

Secțiunea a 2-a - Modul de prezentare a ofertei financiare

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta, il reprezinta formularul de oferta.

Oferta financiara trebuie sa fie prezentata in LEI, cu mentionarea TVA separată, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale.

Se vor parcurge urmatoarele etape:

 • 1. Se va completa Formularul nr. 12 - Formular de propunere financiară

 • 2. Ofertantul va prezenta câte o Fișă de fundamentare a tarifului și un Memoriu tehnico-economic justificativ pentru fiecare tarif ofertat, întocmite conform modelului MS Excel anexat documentației de atribuire.

La stabilirea tarifelor ofertate în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere corelarea acestora cu activitățile și aspectele prezentate în propunerea tehnică.

Tariful ofertat trebuie să aibă în vedere suma totală corespunzătoare ansamblului activităților a căror desfășurare este necesară pentru prestarea serviciilor.

Pentru fiecare tarif ofertat în parte, în Fișa de fundamentare a tarifului, respectiv în Memoriul tehnico-economic justificativ trebuie să se regăsească activitățile prezentate în propunerea tehnică; în caz contrar, oferta va fi considerată neconformă. La estimarea fiecărui tarif în parte vor fi luate în considerare doar costurile legate de prestarea respectivei activități.

La completarea Fisei de fundamentare a tarifelor, respectiv în Memoriul tehnico-economic justificativ, Ofertantul va avea în vedere elementele de cost prezentate în modelele atașate, fără a se limita însă la acestea. Elementele de cost vor fi calculate pornind de la volumul activității anuale și vor fi exprimate în lei/an, respectiv lei/UM.

Fișele de fundamentare a tarifelor și Memoriile tehnico-economice justificative vor fi depuse atât în format letric, cât și în format MS Excel, în cadrul ofertei financiare.

Sumele prezentate vor fi rotunjite la 2 zecimale, utilizând funcția ROUND.

La calculul tarifelor, ofertantii vor tine cont de faptul ca operațiunile delegate sunt parte a sistemului de management integrat a deșeurilor la nivelul județului Vâlcea de unde derivă constrângerile privind evoluției tarifelor maximale la generatorii de deșeuri.

Tarifele maxime pentru activitățile desfășurate de operatorul de salubrizare, fundamentate în Secțiunea 11.1. Costurile și veniturile previzionate din Studiul de oportunitate constau din:

 • 2 tarife distincte pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare;

 • 1 tarif pentru activitatea de colectare și tratare deșeuri din construcții și desființări de la populație;

 • 1 tarif pentru stațiile de transfer a deșeurilor menajere și similare;

 • 1 tarif pentru stațiile de sortare care acesta nu include veniturile din valorificarea reciclabilelor, dar include costurile aferente valorificării.

Tarifelor maxime pentru activitățile ce se vor delegasunt prezentate mai jos:

Tip tarif

Tarif maxim (lei/tonă) fără TVA

Tarif maxim (lei/tonă) cu TVA

Tarif pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reciclabile menajere și similare

379,57

451,69

Tarif pentru activitatea de colectare și transport a altor

446,88

531,79

Tip tarif

Tarif maxim (lei/tonă) fără TVA

Tarif maxim (lei/tonă) cu TVA

categorii de deșeuri menajere și similare

Tarif pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor din construcții și desființări de la populație

304,26

362,07

Tarif pentru activitatea de transfer a deșeurilor menajere și similare

90,93

108,21

Tarif pentru activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile menajere și similare

224,20

266,80

Sursa: Estimări pe baza datelor din Aplicația de finanțare

Actualizarea Planului tarifar se va realiza de Consiliul Județean Vâlcea după atribuirea tuturor contractelor de delegare, în conformitate cu metodologia prevăzută în instrucțiunea AM POIM aflată în curs de elaborare.

În cazul în care tariful pentru Utilizatorii Casnici (lei/tonă) depășește valoarea limită din Planul tarifar actualizat, diferența va fi acoperită prin creșterea tarifului pentru Utilizatorii Non -Casnici până la limita din planul tarifar actualizat.

Tariful activității de depozitare la Depozitul Fețeni este 147,29 lei/tonă, care include contribuția pentru economia circulară de 80 lei/tonă.

Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare delegat vor putea fi ajustate, cu aprobarea ADI Salubrizare Valcea, la solicitarea operatorului, in conformitate cu metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor aprobata prin Ordinul nr.109/2007 al Presedintelui ANRSC si fara a se aduce prejudicii mecanismului financiar si planului tarifar al Sistemului Integrat de Management al Deseurilor în Județul Vâlcea.

Tarifele plătite de beneficiarii casnici (populația) și non-casnici (operatori economici șiinstituții publice) vor fi actualizate anual, prin modificarea componentei aferentă deșeurilor reciclabile în funcție de contravaloarea costurilor nete încasate de la OIREP și a veniturilor din valorificarea deșeurilor reciclabile, utilizând formula de calcul este indicată în anexa 6 la Legea nr.249/2015 rivind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Redevența a fost calculată prin metoda amortizării și reprezintă valoarea de înlocuire a echipamentelor și lucrărilor achiziționate prin POS Mediu și POIM. Tariful serviciului de salubrizare va acoperi doar o parte a amortizării echipamentelor și lucrărilor, având în vedere că beneficiarii casnici beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din fonduri europene.

Valoarea redevenței se repartizează pe fiecare activitate, pentru care concedentul urmărește recuperarea investiției sau a contribuției proprii.

ACTIVITATE

REDEVENȚĂ

lei/an

contract

Activitatea de colectare și transport

266.952

1.334.761

Activitatea de sortare

210.664

1.053.318

VALOARE REDEVENȚĂ

477.616

2.388.079

La completarea fișelor de fundamentare ofertanii vor ține cont de precizările din note privind introducerea valorii presatabilite a redevenței.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.

Valoarea totală a propunerii financiare se criptează în SEAP.

Toate documentele de fundamentare a valorii se depun prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora este vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare.

Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare in SEAP si incarcarea documentelor de fundamentare a valorii Propunerii Financiare in alta sectiune decat cea exclusiv dedicata de SEAP pentru aceasta operatiune atrage dupa sine neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea "Detalii procedura - Evaluare" si la imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor acestora.

În cazul în care, în scopul verificării conformității propunerii tehnice cu cerințele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor clarificări/completări, atât solicitarea, cât și răspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Secțiunea a 3-a - Modul de prezentare a ofertei tehnice

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in SEAP - sectiunea „Documente de calificare si propunere tehnica”, semnata cu semnatura electronica extinsa, necriptata si bazata pe un certificat emis de un furnizor acreditat, potrivit dispozitiilor art.4 alin. (4) din Legea nr.455/2001 privind semnatura electronica.

Concedentul considera necesară prezentarea în oferta tehnică a procedurilor de lucru care fac obiectul contractului.

In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va prezenta detaliat modul de indeplinire concretă al tuturor cerintelor organizatorice prevazute în caietul de sarcini. Este necesar ca Oferta tehnica sa cuprinda detalii referitoare la procedurile de furnizare a serviciilor. Ofertantul trebuie sa aiba in vedere corelarea informațiilor din Oferta tehnică cu realizarea Ofertei financiare.

Acest fapt nu exclude aplicarea procedurilor de operare si respectarea tuturor cerintelor prevederilor legale aplicabile la data depunerii Ofertei, precum si aplicarea in practica a modificarile si completarilor ulterioare.

Oferta tehnica va fi prezentata astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei cu cerintele tehnice prevazute in Caietul de sarcini. In cazul in care din Oferta tehnica nu rezulta indeplinirea cerintelor impuse prin Caietul de sarcini, oferta va fi respinsa ca neconforma conf. prevederilor art.93 alin.3 din Legea nr.100/2016.

Va fi utilizat formularul nr. 7.0.

Propunerea tehnica trebuie sa includa:

 • - Formularul nr.10 - Declarație privind respectarea legislației în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

 • - Formularul nr.11 - Declarație de acceptare a clauzelor contractuale.

Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului se vor formula în scris sub forma de clarificari, pana la data limita de depunere a ofertei si se vor transmite autoritatii contractante. Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostiinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor.

Ofertanții vor structura Oferta tehnică conform următoarelor cerințe:

 • A. Managementul și organizarea activității

 • B. Mobilizarea și operaționalizarea activității

 • C. Planul de organizare a activității

 • D. Controlul proceselor. Monitorizarea performanței

 • E. Auditul de conformitate

 • F. Managementul riscurilor

 • G. Acorduri cu alți operatori economici

 • H. Planul de investiții

Nivelul minimal al informațiilor furnizate pentru fiecare secțiune privește:

 • A. Managementul și organizarea activității

Oferta va trebui sa contina urmatoarele elemente:

 • - Organigrama cuprinzand toate posturile de lucru necesare desfasurarii activitatii.

 • - Atributiile specifice aferente fiecarui post de lucru cuprins in organigrama.

 • - Detalierea atributiilor specifice aferente personalului de conducere, prezentate sub forma

„Fisei de post”.

 • B. Mobilizarea și operaționalizarea activității

Perioada de mobilizare este de maxim 90 (nouăzeci) de zile si curge de la data emiterii ordinului de incepere a perioadei de mobilizare.

In timpul Perioadei de mobilizare, Concesionarul va anunta operatorii economici care gestioneaza instalatiile de tratare si eliminare a deseurilor, generatorii de deseuri asimilabile si alti operatori posibil interesati, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate in baza acestui Contract.

In perioada de mobilizare vor fi desfasurate minim urmatoarele activitati:

 • - angajarea personalului necesar la un grad de cel putin 85%, posturile cheie trebuie toate ocupate;

 • - procurarea utiliajelor si echipamentelor necesare, respectiv a tuturor dotărilor ce urmează a fi puse la dispozitie de Concesionar (pentru categoriile de deseuri care fac obiectul contractului) si amplasarea lor in teritoriu

 • - amenajarea si autorizarea activitatilor in conformitate cu cerintele legale pentru toate punctele de lucru (inclusiv baza de lucru);

 • - includerea noii arii de operare in sistemul de management calitate - mediu si, dacă este cazul, adaptarea procedurilor operationale si a procedurilor de lucru;

 • - planificarea si efectuarea unui audit intern a sistemelor de management calitate -mediu - securitate ocupationala;

 • - instalarea si intretinerea unui sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate si procesate datele legate de functionarea acestuia, cu respectarea tuturor cerintelor prevazute in prezentul caiet de sarcini.

 • - alte măsuri prevăzute a fi îndeplinite în perioada de mobilizare, conform clauzelor contractuale incluse în documentația de atribuire.

Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a activitatilor aferente etapei de mobilizare in mod distinct pentru fiecare activitate in parte.

Ofertanții vor mai prezenta, în cadrul Ofertei tehnice, planul de recuperare al investițiilor, pe baza căruia au inclus amortizarea în structura și justificarea tarifului ofertat.

Oferta tehnica va cuprinde lista procedurilor de sistem, a procedurilor operationale si a instructiunilor de lucru si lista formularelor care vor fi utilizate in derularea activitatii prin implementarea sistemelor de management de mediu si calitate. Nu este necesar ca aceste documente sa fie atasate ofertei.

Oferta trebuie să prezinte în mod clar durata (exprimată în zile calendaristice) prevazuta pentru perioada de mobilizarea.

Eventualele testari trebuie incluse in graficul detaliat al activitatilor aferente etapei de mobilizare. Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea in care personalul nou recrutat va fi instruit si calificat cu privire la atributiile si sarcinile postului de lucru.

 • C. Planul de organizare a activității

Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activitatii detaliat si coerent, care sa prezinte cel putin:

 • - alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deseuri (vehicule, echipamente, unelte,personal);

 • - alocarea de resurse pentru operarea stațiilor de transfer

 • - alocarea de resurse pentru operraea stațiilor de sortare

 • - organizarea calendaristica a activitatii pe parcursul unui an - pentru fiecare UAT si categorie de deseuri;

 • - modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux special dedeseuri care face obiectul contractului de delegare (deșeurile voluminoase, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile periculoase, deșeurile din construcții și desființări de la populație).

 • - o descriere a procedurii aplicate si a modului de lucru utilizat la determinarea compozitiei deseurilor menajere și a deseurilor similare. Ofertantul trebuie sa precizeze mijloace si instalatiile puse la dispozitia acestei activitati si frecventa pe care o poate sustine prin raportare la cerințele de determinare a compoziției deșeurilor conform prezentului caiet de sarcini.

 • - prezentarea modului de derulare a campaniilor de conștientizare și educare a utilizatorilor în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile și modul de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri

Luând în considerare cerințele din Documentația de atribuire, Ofertantul va calcula necesarul de echipamente pentru prestarea activităților contractului, separat pentru fiecare activitate în parte.

Calculele vor fi prezentate explicit în cadrul Ofertei tehnice, specificându-se toți parametrii principali pentru fiecare tip de mijloc de transport, respectiv pentru fiecare tip de utilaj în parte. La realizarea calculelor se vor avea în vedere, breviarele de calcul din Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadrul al serviciului de salubrizare a localităților, cantitățile de lucrări estimat a fi realizate, frecvențele de prestare a serviciilor și parametrii de calitate solicitați prin Caietul de sarcini.

Pentru fiecare tip mijloc de transport/utilaj în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste veridicitatea parametrilor utilizați în formule.

Planul de organizare a activității prezentat în Oferta tehnică devine obligatoriu odată ce contractul intră în vigoare și nu se poate modifica decât cu acordulConcedentului și la înștiințarea corespunzătoare a utilizatorilor afectați.

Planul va fi actualizat permanent.

Planul de lucru trebuie revizuit cel puțin o dată în fiecare an, în funcție de revizuirea planului tarifar.

Revizuirea planului va include cel puțin:

 • - revizuirea și modificările sugerate ale traseelor de colectare;

 • - revizuirea și modificările sugerate ale zilelor de colectare;

 • - revizuirea și modificările sugerate ale numărului de containere în punctele de colectare;

 • - frecvența de golire a recipienților.

 • D. Controlul proceselor. Monitorizarea performanței

Oferta tehnica trebuie sa prezinte pentru fiecare activitate in parte parametri de monitorizare propusi, frecventa determinarilor, metodele de determinare si procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).

Cerintele minimale obligatorii sunt prezentate in Regulamentul serviciului de salubrizare care constituie Anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini.

 • E. Auditul de conformitate

ADI Salubrizare Valcea isi rezerva dreptul de a desfasura periodic, un audit propriu privind conformitatea activitatilor desfasurate in raport cu toate cerintele legale aplicabile.

Oferta tehnica trebuie sa precizeze perioada necesara pentru indeplinirea conditiilor in vederea realizarii auditului de conformitate, exprimata in numar de zile calendaristice de la Data inceperii activitatii.

 • F. Managementul riscurilor

Se va prezenta un „Program de gestionare a riscului”, pentru fiecare risc menționat mai jos în Secțiunea secțiunea Riscuri asociate contractului.

Fiecare „Program de gestionare a riscului” va cuprinde detalii privind modul de gestionare a riscurilor asumate de către Ofertant, inclusiv prevenirea producerii acestora.

 • G. Acorduri cu alți operatori economici

Se solicită atașarea la oferta tehnică de acorduri încheiate cu operatorii economici care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, și anume cu:

 • - Operatorul instalatiei in care se vor trata mecanic deseurile colectate in amestec

 • - Operatorul depozitului pentru deșeuri din constructii si demolari

 • - operatorulspecializat in colectarea anvelopelor uzate (pentru cazul in care la punctele de colectare vor exista si astfel de deseuri).

În cadrul acordurilor va fi stipulată cantitatea estimata a fi eliminată anual și tariful operatorilor economici care realizează respectivele operații.

 • H. Planul de investiții

În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de investiții care sa cuprindă:

 • - descrierea tehnică cât mai detaliată a investițiilor care urmează a fi executate conform cerințelor caietului de sarcini (ANEXA 4 - Infrastructură în sarcina Concesionarului)

 • - calendarul realizării investițiilor

 • - fondurile alocate.

Cu privire la mijloacele de transport care constituie obligații de investiții ale Concesionarului, standardul de performanță privind emisiile minim acceptat este Euro 5.

Propunerea tehnică va prezenta modul de realizare a reparațiilor/ lucrărilor de întreținere necesare pentru operarea în bune condiții a infrastructurii puse la dispoziția Concesionarului, așa cum sunt acestea evidențiate în ANEXA 4 la Caitul de sarcini.

Perioada de implementare a calendarului nu poate depăsi Perioada de mobilizare.

Pe parcursul perioadei de evaluare a Propunerilor tehnice, NU se vor solicita si NU se vor accepta completări sau modificări ale conținutului Propunerii tehnice decat cele stabilite prin excepție de prevederile art.87 alin.7 și 8 din HG nr.867/2016 cu modificările și completările ulterioare.

In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, in ceea ce priveste prezentarea Propunerii tehnice, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

O Propunere tehnică incompletă atrage dupa sine respingerea ofertei ca fiind neconformă.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.

Ofertantul desemnat câstigator va prezenta pana la data semnarii contractului oferta într-un exemplar original (documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara).

CAPITOLUL 2 - GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

Secțiunea 1 - a - Garanția de participare

Cuantumul garanției de participare este de 994.415 lei reprezentând 2% din valoarea estimată medie anuală a contractului, conform prevederilor art.45 alin.3 lit.a din HG867/2016.

Garanția de participare se constituie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor, și trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Garanția trebuie să fie irevocabilă.

Conform prevederilor art.46 alin.7 din HG867/2016 cu modificările și completările ulterioare, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată, în original, cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor.

Perioada de valabilitate a garanției de participare este de 120 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea va retine/restitui garantia de participare in conditiile prevăzute la art.47 - 48 din HG nr.867/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea a 2 - a - Garanția de bună execuție

Operatorul va constitui, pe propriul său cost și va menține în vigoare, pe toată Durata Contractului de delegare, Garanția de Bună Execuție în favoarea ADI Salubrizare Valcea, în cuantum de 5% din valoarea anuala actualizata fara TVA a contractului. Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului prin prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. Garanția de bună execuție este anexă a Contractului de Concesiune.

Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Operatorului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică ADI Salubrizare Valcea în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Operator a obligațiilor sale.

Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către ADI Salubrizare Valcea, în limita prejudiciului creat, numai după notificarea Operatorului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Operatorul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, ADI Salubrizare Valcea va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanției de Bună Execuție, Operatorul o va reface sau va constitui o altă Garanție de Bună Execuție, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a valabilității și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare. În cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Operatorul va fi obligat să refacă Garanția de Bună Execuție sau să constituie o altă Garanție de Bună Execuție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data executării și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare.

Nerespectarea de către Operator a obligațiilor prevăzute cu privire la garanția de bună execuție reprezintă o încălcare semnificativă de către Operator a obligațiilor contractuale și duce la rezilierea Contractului conform clauzelor de reziliere.

ADI Salubrizare Valcea va returna Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite ADI Salubrizare Valcea odată cu încetarea Contractului, dacă ADI Salubrizare Valcea nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Operator a unor obligații contractuale.

Secțiunea a 3 - a - Asigurări

Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Operatorului asumate în baza Contractului, în Perioada de Mobilizare,Operatorul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări:

 • a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului;

 • b) Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Operator în gestiunea Serviciului;

 • c) Asigurări pentru salariați, conform Legii în domeniul muncii;

 • d) Asigurarea de răspundere civilă generală specială pentru răspunderea civilă rezultată din producerea riscului de poluare apă freatică și a riscului de incendiu.

 • (2) Operatorul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

Operatorul se va asigura că fiecare poliță de asigurare care are drept obiect bunuri ce aparțin ADI Salubrizare Valcea sau care privește răspunderea civilă a Operatorului:

 • a) prevede că orice acțiune de revendicare a ADI Salubrizare Valcea împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

 • b) conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare ADI Salubrizare Valcea înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către ADI Salubrizare Valceaa acestor notificări nu va exonera Operatorul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asiguratorul acceptă că termenii asigurării se aplică ADI Salubrizare Valcea și Operatorului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

În cazul în care Operatorul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, ADI Salubrizare Valcea are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Operatorului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a proceda la rezilierea contractului.

Operatorul va informa ADI Salubrizare Valcea în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiriasupra oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. În continuare, Operatorul va soluționa cererea direct cu asiguratorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa ADI Salubrizare Valcea despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

Operatorul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor Contractului.

În cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Operator, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

Operatorul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea ADI Salubrizare Valcea.

Secțiunea a 4 - a - Aspecte contractuale

 • 4.1. Mecanismul de plată

Costurile pentru ansamblul activitatii de gestionare a deseurilor intr-un sistem integrat sunt cele platite efectiv de toti utilizatorii. Utilizatorii sunt reprezentati in primul rand de populatie și de agentii economici care vor plati serviciul de salubritate pe baza de contract de servicii cu Concesionarul de salubritate.

Operatorul de colectare și transport, care este și operatorul stațiilor de transfer de la Brezoi, Fârtățești, Drăgășani, Galicea și Bălcești și a stațiilor de sortare de la Râureni și Brezoi, va calcula tarifele activităților de salubrizare delegate și tarifele pentru beneficiarii casnici (populație) și pentru beneficiarii non-casnici (instituții publice și agenți economici), în cadrul fișelor de fundamentare, elaborate conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007.

Autoritățile publice locale vor aproba tariful de salubrizare în conformitate cu prevederile Planul tarifar actualizat, parte a Aplicației de Finanțare.

Populația, instituțiile publice și agenții economici vor plăti acest tarif operatorului de colectare și transport care este și operatorul stațiilor de transfer și a stațiilor de sortare, iar acesta va plăti operatorului depozitului de la Fețeni contravaloarea serviciilor de depozitare.

Tratamentul veniturilor din valorificarea reciclabilelor:

Operatorul are obligația de a trimite la reciclare cel puțin 75% din cantitatea de deșeuri reciclabile intrate în stațiile de sortare. Operatorul va primi avizul ADI pentru încheierea contractelor de valorificare a deșeurilor reciclabile și va informa lunar ADI asupra cantităților trimise la reciclare și a sumelor încasate.

Veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile vor rămâne la dispoziția operatorului dar vor fi luate în calcul la stabilirea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare, valabile pentru anul următor înregistrării acestor venituri.

Tratamentul veniturilor de la OIREP-uri privind gestionarea deșeurilor de ambalaje:

Tratamentul veniturilor de la OIREP-uri privind gestionarea deșeurilor de ambalaje este prevăzut în Legea nr. 249/2015 și detaliat în metodologia Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Recomandări pentru implementarea modificărilor legislative introduse prin Ordonanța nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 31/2019.

Potrivit legislației incidente și a metodologiei Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, OIREP-urile responsabile pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje vor plăti lunar/trimestrial costurile gestionării deșeurilor de ambalaje către ADI (în acest caz)pentru asigurarea durabilității financiare a sistemului.

În primul an de operare, ADI va înregistra aceste venituri într-un cont distinct, special constituit, și le va putea utiliza începând cu anul al doilea de operare, prin transferul către operator a sumelor aferente colectării și transportului, respectiv sortării pentru jumătatea din cantitatea de deșeuri de reciclabile raportată a fi valorificată în luna aferentă facturii.

Similar tratamentului veniturilor din valorificarea deșeurilor reciclabile, veniturile de la OIREP-uri vor fi luate în calcul la stabilirea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare, valabile pentru anul următor înregistrării acestor venituri.

Impactul veniturilor din valorificarea deșeurilor reciclabile și a veniturilor obținute de la OIREP-uri privind gestionarea deșeurilor de ambalaje asupra tarifelor de salubrizare:

Tarifele plătite de beneficiarii casnici (populația) și non-casnici (operatori economici și instituții publice) vor fi actualizate anual, prin modificarea componentei aferentă deșeurilor reciclabile în funcție de contravaloarea costurilor nete încasate de la OIREP și a veniturilor din valorificarea deșeurilor reciclabile. Astfel, la stabilirea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare valabile pentru anul următor, ADI va lua în calcul veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile și a veniturilor obținute de la OIREP-uri privind gestionarea deșeurilor de ambalaje, înregistrate în anul curent.

 • 4.2. Riscuri asociate contractului

La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală aceea ca riscul trebuie suportat de către partea care îl poate atenua în cea mai mare măsura și/sau care poate controla cel mai bine consecințele. Astfel, fiecare parte își va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le gestioneze în vederea asigurării fezabilității economice a contractului.

În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate și modul de alocare a acestora.

Trebuie precizat ca sunt excluse riscurile prevăzute în contractul dintre părți și pentru care există prevederi contractuale.

Nu sunt considerate riscuri toate condițiile stipulate în Documentația de atribuire, condiții ce trebuie îndeplinite de către Concesionar (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, autorizări și experiență relevantă, sisteme de management etc). În această categorie sunt cuprinse toate angajamentele asumate ca atare prin ofertă de către Concesionar. Prin urmare, toate acestea sunt responsabilități exclusive ale Concesionarului pe toată durata de derulare a Contractului.

Riscul de operare va fi transferat în mare parte viitorului operator de salubrizare, din totalul de 33 riscuri identificate, 18 riscuri fiind transferate în totalitate, 10 riscuri fiind transferate în proporție de 50% către Concesionar iar 5 riscuri sunt asumate de către Concedent.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe, contribuția financiară a Concesionarului

Concedentul

Concesionarul

1.

întârzieri la autorizarea activității

Activitatea de colectare a deșeurilor necesită obținerea unei autorizări cel puțin din punct de vedere al protecției mediului. Particularitățile amplasamentului stabilit pentru realizarea bazei logistice determină un anumit calendar al procedurii de autorizare.

în plus, activitatea de operare a stațiilor de transfer și a stațiilor de sortare determină necesitatea derulării mai multor proceduri de autorizare în paralel.

100%

în anumite situații pot exista întârzieri în autorizarea activității și pot apărea costuri suplimentare (impuse de autoritățile competente), care nu au fost luate în calcul la realizarea ofertei. Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate în întregime de către Concesionar, fără a fi îndreptățit de a solicita o modificare de tarif.

2.

Traseele de colectare stabilite în perioada de mobilizare necesită ajustări

în cazul în care Concesionarul nu cunoaște în detaliu zona în care va presta serviciul de colectare a deșeurilor, traseele propuse de acesta în perioada de mobilizare pot necesita ajustări în vederea unei organizări mai eficiente a serviciului.

100%

Ajustarea traseelor poate duce la costuri suplimentare față de costurile previzionate.

Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate în întregime de către Concesionar, fără a fi îndreptățit de a solicita o modificare de tarif.

3.

Incompatibilități între echipamentele de colectare și condițiile de pe teren

Din cauza incompatibilității dintre mașinile de colectare și condițiile de pe teren (ex. trama stradala, drumuri greu accesibile), serviciul

100%

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe, contribuția financiară a Concesionarului

Concedentul

Concesionarul

nu poate fi prestat la standardele stabilite.

4.

Riscul de depășire a costurilor estimate pentru începerea prestării serviciului

Costurile necesare mobilizării sunt mai mari decât cele estimate în cadrul ofertei

100%

Costuri suplimentare pentru îndeplinirea obligațiilor în perioade de mobilizare

5.

Resurse la intrare (necesare operării activității de colectare și a instalațiilor)

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decât estimările inițiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare

100%

Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității prestațiilor efectuate

6.

Intervenții la infrastructura rutiera

Lucrările de infrastructură derulate de autoritățile publice locale (intervenții planificate) împiedică accesul la punctele de colectare a deșeurilor, serviciul nemaiputând fi prestat la standardele stabilite.

50%

50%

Pentru eventualele costuri suplimentare generate de dificultăți majore în prestarea serviciului, Concesionarul poate solicita recuperarea. Solicitarea va fi în mod obligatoriu documentată.

7.

Colectorii informali

Colectorii informali care extrag deșeurile reciclabile din recipiente de colectare separată.

50%

50%

Perpetuarea unei asemenea operații poate avea impact asupra sistemului asupra posibilității atingerii de către operator a indicatorilor de performanță asociați activității de colectare separată a deșeurilor.

8.

Gradul de impurificare ridicat a deșeurilor colectate separat

În general, este acceptat un anumit grad de impurificare

50%

50%

În cazul în care gradul de impurificare este foarte

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe, contribuția financiară a Concesionarului

Concedentul

Concesionarul

(greșeli) în cazul fiecărui recipient de colectare separată a deșeurilor.

în situația în care gradul de impurificare este foarte mare, conduce la reducerea semnificativa a cantității de deșeuri reciclate/valorificate.

ridicat iar deșeurile nu mai pot fi reciclate, colectarea acestora se va realiza împreuna cu colectarea deșeurilor reziduale.

Raționamentul de mai sus se aplică exclusiv situațiilor punctuale (recipiente în care la un moment dat este identificată o impurificare foarte mare).

Acest risc nu poate constitui motiv pentru creșterea tarifului.

9.

Deșeuri periculoase

Containerele pentru colectarea separată a deșeurilor menajere conțin și deșeuri periculoase vizibile.

50%

50%

Concesionarul trebuie să extragă deșeurile periculoase identificate din containere și sa le elimine conform procedurilor indicate în sistemul de management de mediu, ceea ce poate atrage creșteri de costuri.

Acest risc nu poate constitui motiv pentru creșterea tarifului.

10.

Cantitatea de deșeuri menajere și similare ce trebuie colectată este mai

Cantitățile de deșeuri menajere și similare ce trebuie colectate sunt semnificativ mai mari decât

100%

Creșterea cantităților de deșeuri menajere și similare care trebuie colectate față de

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe, contribuția financiară a Concesionarului

Concedentul

Concesionarul

mare decât cea estimată

cantitățile ce vor fi prezentate în Caietul de sarcini.

estimări duce la creșterea frecvențelor de colectare și/sau la suplimentarea numărului de recipiente și autogunoiere față de cele solicitate prin documentația de atribuire. Costurile aferente vor fi suportate de către Concesionar, fără a fi îndreptățit de a solicita o modificare de tarif.

11.

Cantitatea totală de deșeuri menajere și similare ce trebuie colectată este mai redusă decât cea estimată

Cantitatea totală de deșeuri ce trebuie colectată este semnificativ mai redusă decât cantitatea prezentată în Caietul de sarcini.

100%

Scăderea cantității de deșeuri menajere și similare care trebuie colectată față de estimări duce la utilizarea parțială a echipamentelor solicitate prin documentația de atribuire și, deci, la costuri mai mari pentru Concesionar. Dacă există situația în care timp de 6 luni calendaristice consecutive se înregistrează o cantitate de deșeuri mai mică cu cel puțin 20% față de cantitatea estimată în Caietul de sarcini, Concesionarul este îndreptățit să solicite modificarea tarifului.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe, contribuția financiară a Concesionarului

Concedentul

Concesionarul

12.

Gradul de colectare separată semnificativ mai redus decât cel estimat prin Documentația de atribuire (Caietul de sarcini)

Cel puțin la început, populația nu va fi interesată de aceste aspecte și cantitatea de deșeuri reciclabile colectată separat va fi mult mai redusă față de cea estimată

50%

50%

Costurile cu contribuția pentru economia circulară vor fi mai ridicate decât cele luate în considerare la estimarea valorii maxime a tarifului în cadrul elaborării Documentației de atribuire. Aceste costuri suplimentare vor fi suportate integral de către Concesionar.

13.

Distrugerea/vandalizarea punctuala a recipientelor de colectare

Este vorba de cazuri izolate în care este distrus un număr foarte mic de recipiente.

100%

înlocuirea recipientelor distruse atrage costuri suplimentare pentru Concesionar

14.

Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase și a deșeurilor menajere voluminoase

Creșterea cantităților de deșeuri menajere periculoase, respectiv deșeuri voluminoase este mai mare cu 50% față de cea estimată

100%

Creșterea cantității de deșeuri menajere periculoase și deșeuri menajere voluminoase de la populațiecolectate separat cu mai mult sau mai de 50% poate duce la necesitatea modificării frecvenței de colectare și/sau asigurarea de echipamente suplimentare

15.

Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase și a deșeurilor

Scăderea cantităților de deșeuri menajere periculoase, respectiv deșeuri voluminoase este mai

100%

Scăderea cantității de deșeuri menajere periculoase și a deșeurilor menajere

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe, contribuția financiară a Concesionarului

Concedentul

Concesionarul

menajere voluminoase

mare cu 50% față de cea estimată

voluminoase colectată față de estimări duce la utilizarea parțială a echipamentelor solicitate prin documentația de atribuire și, deci, la costuri mai mari pentru Concesionar. Dacă există situația în care timp de 6 luni calendaristice consecutive se înregistrează o cantitate de deșeuri mai mică cu cel puțin 50% față de cantitatea estimată în Caietul de sarcini, Concesionarul este îndreptățit să solicite modificarea tarifului.

16.

Colectarea separată a deșeurilor de construcții și desființări de la populație

Creșterea cantităților de deșeuri de construcții și desființări de la populațieeste mai mare cu 50% față de cea estimată

100%

Creșterea cantității de deșeuri de construcții și desființări de la populațiecolectate separat cu mai mult de 50% poate duce la necesitatea de echipamente de colectare suplimentare

17.

Colectarea separată a deșeurilor de construcții și desființări de la populație

Scăderea cantităților de deșeuri de construcții și desființări de la populațieeste mai mare cu 50% față de cea estimată

100%

Scăderea cantității de deșeuri de construcții și desființări de la populațiecolectate separat cu mai mult de 50% poate

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe, contribuția financiară a Concesionarului

Concedentul

Concesionarul

duce la neutilizarea tuturor echipamentelor previzionate

18.

Cantitățile de deșeuri la intrarea în instalații (transfer și sortare) sunt mai mari decât cele planificate

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în instalații sunt mai mari decât estimările pe baza cărora sa bazat oferta de servicii și calcularea tarifului.

100%

Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la creșterea cheltuielilor dar și a veniturilor încasate. Acest risc există numai la transferul deșeurilor, capacitatea stațiilor de sortare fiind cu mult peste cantitatea de deșeuri reciclabile colectată separat estimat a fi sortată.

19.

Cantitățile de deșeuri la intrarea în instalații sunt mai mici decât cele planificate

Cantitățile lunare cântărite la intrarea în instalație (transfer și sortare) sunt considerabil mai mici decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului.

50%

50%

Scăderea cantității de deșeuri poate duce la scăderea veniturilor (operatorul este plătit la cantitatea efectiv transferată, respectiv sortată).

20.

Fluctuația pieței materialelor valorificabile

Veniturile realizate din valorificarea materialelor sortate pot fluctua corelat cu evoluția pieței și independent de performanța instalațiilor (în cazul operării conforme).

50%

50%

Scăderea semnificativă a veniturilor duce la scăderea veniturilor în SMID.

21.

Furt, distrugerea

Operarea instalațiilor de deșeuri

100%

Prejudicii aduse activelor

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe, contribuția financiară a Concesionarului

Concedentul

Concesionarul

/vandalizarea amplasamentelor

este asociata, în general, prezentei pe amplasament a unor echipamente/ bunuri și a unor cantități de deșeuri cu valoare de piață, ceea ce poate implica riscul prezentei în vecinătate a unor persoane interesate de acestea. 0 asemenea situație este inacceptabila atât pe amplasament cât și în vecinătatea lui.

Concedentului date în operare.

22.

Operarea tehnologică a stațiilor

Operatorul nu operează conform Manualului de operare și întreținere existent și conform actelor de reglementare emise de către autoritățile competente.

100%

Conformarea activității poate presupune costuri suplimentare din partea operatorului.

23.

Instalațiile necesita, în opinia ofertantului, echipamente, utilaje și dispozitive suplimentare pentru creșterea randamentului operării

Ofertantul considera ca sunt necesare echipamente suplimentare

100%

Achiziția și exploatarea echipamentelor suplimentare considerate necesare de către operator poate duce la creșterea costurilor acestuia.

24.

Deprecierea tehnică a instalațiilor (inclusiv a mașinilor) - risc de ofertă

Deprecierea tehnica a instalațiilor se realizează daca procedura de delegare durează mai mult de 12 luni, ducând la creșterea costurilor de retehnologizare.

50%

50%

Deprecierea instalațiilor poate duce la creșterea costurilor operatorului (costuri de evaluarea stării echipamentelor, costuri cu

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe, contribuția financiară a Concesionarului

Concedentul

Concesionarul

reviziile tehnice, costuri cu retehnologizarea, dacă este cazul)

25.

întreținere și reparare echipamente

Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații

100%

Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate

26.

Cerințe tehnice suplimentare privind reglementările de mediu (inclusiv taxe)

Pe parcursul derulării contractului de operare actele de reglementare suportă modificări și sunt introduse noi taxe aplicabile.

100%

Orice taxă/impunere financiară nou apărută pe parcursul derulării contractului atrage creșterea costurilor de operare

27.

Risc de neîncasare contravaloare serviciu de la utilizatorii cu contract de prestare serviciu

Neîncasarea facturilor de la utilizatorii cu contract de prestare serviciu (populația din mediul urban și agenții economici/instituțiile din mediul urban și rural), nerecuperare creanțe utilizatori insolvabili

100%

Neîncasarea facturilor poate duce la dezechilibre financiare, generate de lipsa resurselor pentru prestarea serviciului. Pot apărea astfel costuri financiare suplimentare (ex. împrumut, recuperarea creanțelor)

28.

Inflație mare

Costurile cresc foarte mult și brusc din cauza inflației, fiind necesara ajustarea tarifului mai devreme de un an.

100%

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect

29.

Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici

Salariul minim pe economie creste foarte mult (mai mult de

100%

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe, contribuția financiară a Concesionarului

Concedentul

Concesionarul

publice

10% pe an) datorita aplicării unor politici publice

30.

Creșteri de preț la carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate

Preturile la carburanți cresc foarte mult din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate

100%

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect

31.

Falimentul Concesionarului

Constatarea intrării în incapacitate de plată a Concesionarului. Serviciul nu mai poate fi prestat.

100%

Imposibilitatea prestării serviciilor

32.

Forța majoră

Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului.

Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate.

50%

50%

Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate în baza viitorului contract.

33.

Modificări legislative

Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului

50%

50%

O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor modificări.

 • 4.3. Bunuri utilizate în executarea contractului

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Concesionar în derularea Contractului sunt următoarele:

 • a) Bunurile de retur

 • b) Bunurile de preluare

 • c) Bunurile proprii

Bunurile de retur sunt:

 • a) bunurile proprietate publică sau privată aleConcedentului, puse la dispoziția

Concesionarului, prin concesionare, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestăriiServiciului. Acestea sunt și rămân în proprietateaConcedentului sau a Județului Vâlcea pe întreaga Durată a Contractului. Concesionarul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

 • b) bunurile rezultate din investițiile prevazute in Caietul de sarcini si care sunt realizate din fonduri proprii ale Concesionarului. Acestea rămân proprietatea Concesionarului pe întreaga Durată a executării Contractului, iar la expirarea contractului, revin de drept, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora.

Bunurile puse la dispoziția Concesionarului sunt indicate în ANEXA 3 - Infrastructură existentă pusă la dispoziția concesionarului a caietului de sarcini.

Bunurile din patrimoniul public vor fi preluate pe baza de proces-verbal de predare-preluare. Concesionarul va efectua întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale care se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul-verbal de predare-primire.

Concesionarul va propune, dacă este cazul scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare și vor înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul serviciului de salubrizare.

Concesionarul va transmite anual situația patrimoniului, la data de 31 decembrie menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Județului Vâlcea.

La încetarea contractului de delegare, după amortizare, bunurile de retur vor fi restituite Județului Vâlcea în mod gratuit și libere de orice sarcină.

Bunuri de Preluare prezintă dotările puse la dispoziție de Concesionar, conform Caietului de Sarcini. Acestea rămân proprietatea Concesionarului pe întreaga Durată a executării Contractului.

La încetarea Contractului din orice cauză, Concedentul are dreptul de a dobândi Bunurile de

Preluare, respectiv fiecare unitate administrativ-teritorială poate exercita acest drept asupra bunurilor pe care dorește să le dobândească, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea stabilită de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părți.

Bunurile proprii sunt bunurile care aparțin Concesionarului și nu vor fi transferateConcedentului la încetarea Contractului.

Concesionarul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

CAPITOLUL 3 - CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire a fost stabilit în conformitate cu prevederile art.86 alin.1 din Legea nr.100/20166, fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Criteriile obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiții de concurență reală, determinate prin raportare la prevederile art.86 alin.2 sunt reprezentate de nivelul tarifelor de utilizare transpus în prețul ofertei (valoarea anuală a contractului pt Anul 1) și modul de asigurare a protecției mediului raportat la respectarea standardelor de performanță privind emisiile cu privire la echipamentele pe care Concesionarul trebuie să le asigure sub formă de investiție (mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor).

Denumire

Descriere

Pondere

1. Prețul ofertei

Valoarea anuală a contractului pt Anul 1 - lei

70%

Punctaj maxim factor: 70

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai scăzut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

 • b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) =

(Preț minim ofertat / Preț (n) x punctaj maxim alocat, unde

Preț minim ofertat = cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii de atribuire

Preț (n) = pretul pentru care se calculeaza punctajul.

2. Nivelul de protecție a mediului

Echipamentele destinate prestării activității solicitate prin ANEXA 4 - Infrastructură în sarcina Concesionarului la caietul de sarcini pe care operatorul desemnat câștigător va avea obligația sa le asigure sub formă de investiție trebuie sa asigure un nivel superior de protecție a mediului, nivel exprimat prin respectarea

30 %

Punctaj maxim factor: 30

standardelor de performanță privind emisiile.

Pentru toate aceste echipamente standardul de performanță privind emisiile minim acceptat este Euro 5.

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

 • 2.1. Nivelul de asigurare a protecției mediului - activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare - 10 puncte

P.2.1.(n) = 10 x mașini destinate colectării și transportului deșeurilor menajere și similare care respectă standardul Euro 6/ nr total de mașini destinate colectării și transportului deșeurilor menajere și similare

 • 2.2. Nivelul de asigurare a protecției mediului - activitatea de colectare și transport a deșeurilor periculoase - 10 puncte

P.2.2.(n) = 10 x mașini destinate colectării și transportului deșeurilor periculoase care respectă standardul Euro 6/ nr total de mașini destinate colectării și transportului deșeurilor periculoase

 • 2.3. Nivelul de asigurare a protecției mediului - activitatea de colectare și transport a deșeurilor voluminoase și DCD - 10 puncte

P.2.3.(n) = 10 x mașini destinate colectării și transportului deșeurilor voluminoase și DCD care respectă standardul Euro 6/ nr total de mașini destinate colectării și transportului deșeurilor voluminoase și DCD

Notă: Numărul total de mașini din fiecare categorie este înțeles strict ca număr total de mașini nou achiziționate pentru executarea contractului conform obligațiilor de investiții ale Concesionarului.

CAPITOLUL 4- TERMENE PROCEDURALE

Secțiunea 1 -a - Termenul de răspuns la solicitările de clarificări privind documentația de atribuire

Operatorii economici interesati au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de autoritatea contractantă în anunțul de concesionare, respectiv cu până la 20 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire la două termene, astfel:

 • - Primul termen cu 20 de zile înainte de data - limită îndicată în anunțul de concesiune pentru depunerea ofertelor

 • - Al doilea termen cu 15 zile înainte de data - limită indicată în anunțul de concesiune pentru depunerea ofertelor.

Conform prevederilor art.27 alin.4 din HG867/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va grupa întrebările și răspunsurile aferente pe cele două termene indicate în funcție de data înregistrării solicitărilor de clarificări.

Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit.

Secțiunea a 2- a - Termene procedurale de exercitare a căilor de atac

Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile de la începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.

Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 si urm din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPOZIȚII FINALE

In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.

Condițiile prevăzute în Caietul de sarcini și Instrucțiunile pentru ofertanți sunt minimale pentru desfășurarea procedurii de delegare prin concesionare a activității de colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea

Caietul de sarcini și Instrucțiunile pentru ofertanți vor deveni anexă a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului și vor fi parte integrantă a acestuia din urmă.

Contract de delegare a gestiunii activităților de colectare, transport, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea

CUPRINS

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI

DATA ÎNCEPERII

ARTICOLUL 4 -CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE CONCEDENTULUI

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE CONCESIONARULUI

ARTICOLUL 7 -OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI

ARTICOLUL 8 -OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI

ARTICOLUL 9 - OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE CONCESIONARULUI

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 10 - TARIFUL

ARTICOLUL 11 - REDEVENȚA

ARTICOLUL 12 -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 14 - FLUXUL DEȘEURILOR

ARTICOLUL 15 - COLECTAREA SEPARATĂ

ARTICOLUL 16 - PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE ȘI

ÎNTREȚINEREA BUNURILOR

ARTICOLUL 17 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI   37

ARTICOLUL 18 - FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RELAȚIA CU

UTILIZATORII

ARTICOLUL 19 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

ARTICOLUL 20 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA

RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

ARTICOLUL 21 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

ARTICOLUL 22 - ASIGURĂRI

ARTICOLUL 23 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

ARTICOLUL 24 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

ARTICOLUL 25 - SUB-DELEGAREA

ARTICOLUL 26 - COMPENSAȚIE PENTRU OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC .. 45

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 27 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 28  - PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA

CONCESIONARULUI

ARTICOLUL 29 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A CONCEDENTULUI

ARTICOLUL 30 -EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A CONCESIONARULUI

ARTICOLUL 31 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

ARTICOLUL 32 - RECUPERAREA

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 33 - FORȚA MAJORĂ

ARTICOLUL 34 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 35 -MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 36 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A

CONTRACTULUI DE CĂTRE CONCEDENT

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 37 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

ARTICOLUL 38 - REZILIEREA CONTRACTULUI

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 39 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

ARTICOLUL 40 - CONFIDENȚIALITATE

ARTICOLUL 41 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR 59

ARTICOLUL 42 - TAXE

ARTICOLUL 43 - CHELTUIELI

ARTICOLUL 44 - CONFLICTUL DE INTERESE

ARTICOLUL 45 - REPREZENTANȚII PĂRȚILOR

ARTICOLUL 46 - COMUNICĂRI

ARTICOLUL 47 - DREPTURILE TERȚILOR

ARTICOLUL 48 - RENUNȚARE

ARTICOLUL 49 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA

PREVEDERILOR SALE

ARTICOLUL 50 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

ARTICOLUL 51 - DECLARAȚII ȘI GARANȚII

ARTICOLUL 52 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Asociația de Dezvoltare Intercomunitarăprivind Serviciul de Salubrizare in localitățile județului Valcea, cusediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, stradaGeneral Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, înregistrată în Registrul asociațiilor si fundațiilor de pe lângă judecătoria Râmnicu Vâlcea cu numărul87608/28.07.2010, cod unic de înregistrare ..., cont... deschis la ..., reprezentat(ă) de ..., având funcția depreședinte ADI, înnumele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, cuprinse în zonele de colectare nr.1 Brezoi și nr.3 Rm Vâlcea, aceste unități administrativ-teritoriale având împreună calitatea de CONCEDENT, denumită în cele ce urmează „CONCEDENT”, pe de o parte, și

Societatea..., cu sediul în ... strada ..., nr. ..., județul .., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul . cu numărul ., cod unic de înregistrare ., cont . deschis la ., reprezentată de ., având funcția de director general, în calitate de CONCESIONAR, denumită în cele ce urmează „CONCESIONAR”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună„Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • 1. Judetul Vâlcea este beneficiarul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Vâlcea” (”Proiectul”) finanțat prin POIM;

 • 2. În scopul realizării Proiectului, Județul Vâlcea și unitățile administrativ-teritoriale din județul Vâlcea s-au asociat și au constituit împreună Asociația de Dezvoltare Intercomunitară privind Serviciul de Salubrizare în localitățile județului Vâlcea (ADI);

 • 3. Unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI, mai sus menționate, au înțeles să delege gestiunea activităților de colectare, transport, transfer și sortare a deșeurilor componente ale serviciului de salubrizare (”Serviciul”) prin intermediul acestei Asociații;

 • 4. Asociația de Dezvoltare privind Serviciul de Salubrizare în localitățile județului Vâlcea, în baza mandatului primit din partea membrilor săi, a organizat procedura de licitație publică în vederea atribuirii prezentului contract de delegare a gestiunii Serviciului;

 • 5. Procedura de licitație publică în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii Serviciului a fost organizată conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare (”Legea nr. 51/2006), Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 101/2006”), și ale Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii (”Legea 100/2016”);

 • 6. S.C._________________, denumită mai sus CONCESIONAR a fost desemnată

câștigătoarea procedurii organizate pentru delegarea gestiunii Serviciului, conform Raportului procedurii nr.________din __________________,

Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a activităților de colectare, transport, transfer și sortare a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1-DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1)În sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

“Afiliat”

înseamnă cu privire la orice persoană, oricare altă persoană (juridică) care controlează direct sau indirect prima persoană, care este sub controlul primei persoane sau care este controlată împreună cu prima persoană de către un terț; în sensul prezentului Contract termenul „control” cu referire la orice persoană înseamnă deținerea, direct sau indirect, a oricăreia dintre următoarele: (i) cel puțin jumătate din capitalul social sau activele afacerii sau (ii) cel puțin jumătate din drepturile de vot în adunările acționarilor/asociaților sau (iii) dreptul de a numi cel puțin jumătate dintre membrii consiliului de administrație sau organelor statutare care reprezintă o asemenea persoană (juridică);

„Activitate Componentă”

înseamnă activitățile componente ale serviciului de salubrizare al CONCENDENTULUI ce fac obiectul prezentului Contract, astfel cum sunt prevăzute la definiția „Serviciului”

”An Contractual”

înseamnă o perioadă de timp începând la Data Începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

„Aria Delegării”

înseamnă raza teritorială a unităților administrative care formează împreună CONCEDENTUL.

„Asociația” sau „ADI”

înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară privind Serviciul de Salubrizare in localitățile județului Valcea, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria Rm Vâlcea cu numărul nr. 87608/28.07.2010 (domeniul salubrizare).

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice

autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică, inclusiv, dar nelimitându-se la, Autoritatea de Reglementare;

„Autoritatea de Reglementare” înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) sau orice altă instituție similară care poate fi autorizată și împuternicită conform Legii în vigoare la un moment dat să monitorizeze și să reglementeze regimul tarifelor și/sau al Serviciului;

Autorizații”                 înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele,

avizele, aprobările etc.,emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul furnizării/prestării și gestiunii Serviciului;

”Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Deșeurilor care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

 • (A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (C) operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

 • (D) verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

  (E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

  Bunuri de Preluare”

  înseamnă acele bunuri care la Data Încetării Contractului pot reveni CONCEDENTULUI, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

  Bunuri de Retur”

  înseamnă acele bunuri care, la Data Încetării Contractului, revin sau intră în proprietatea CONCEDENTULUI, de plin drept, în principiu gratuit (cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul Contract), în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;

  Bunuri Proprii”

  înseamnă acele bunuri care aparțin CONCESIONARULUI și care rămân în proprietatea sa după Data Încetării Contractului;

  Colectarea Separată”

  înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora;

  Contract”

  înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

Data de Începere (a Contractului)”înseamnă data începerii efective a prestării serviciului

după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de Începere”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

Data Intrării în Vigoare” înseamnă data semnării Contractului de către reprezentanții

CONCENDENTULUI și ai CONCESIONARULUI sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de către ambele Părți

Data Încetării (Contractului)” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele

între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 50 (“Menținerea unor prevederi după Data Încetării”) din prezentul Contract;

Data Semnării (Contractului)” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către

reprezentanții      CONCESIONARULUI      și      ai

CONCEDENTULUI/ ADI în numele și pe seama

CONCEDENTULUI sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți ;

Daună”

înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

CONCESIONAR”

înseamnă societatea........., căreia i-a fost atribuit prezentul

Contract;

CONCEDENT”

înseamnă unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI care au atribuit prezentul Contract prin intermediul ADI

Depozit

înseamnă rampa pentru depozitarea Deșeurilor, la suprafață sau subteran, pentru scopul prezentului contract acesta referindu-se la depozitul conform situat în Fețeni

,Deșeu(uri)”

orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce deșeurile ce fac obiectul Serviciilor; Deșeurile ce fac obiectul Serviciilor, respectiv obiectul Contractului sunt Deșeurile Menajere, Deșeurile Similare, Deșeurile din Piețe și Deșeurile din Construcții și Desființări Provenite de la Populație

Deșeuri Municipale”

înseamnă împreună sau oricare dintre următoarele categorii de Deșeuri: Deșeuri Menajere, Deșeuri Similare, Deșeuri din Piețe, Deșeuri din Parcuri și Grădini Publice și Deșeuri Stradale

Deșeuri Menajere”

înseamnă Deșeurile provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, ce includ Deșeuri Reciclabile, Biodeșeuri, Deșeuri Reziduale, Deșeuri Voluminoase, Deșeuri Periculoase din Deșeurile Menajere

Deșeuri Similare”

înseamnă Deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile cu Deșeurile Menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere; includ și deșeurile din coșurile de gunoi stradale, ce

includ Deșeuri Reciclabile, Biodeșeuri, Deșeuri Reziduale, Deșeuri Voluminoase;

Deșeuri din Piețe”

înseamnă Deșeurile rezultate în urma activităților derulate în incinta piețelor autorizate, codul 20 03 02 conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de stabilire a unei liste de deșeuri cu modificările ulterioare, ce includ Deșeuri Reciclabile, Biodeșeuri, Deșeuri Reziduale

Deșeuri Reziduale”

înseamnă Deșeuri în amestec din Deșeurile Menajere și din Deșeurile Similare cu excepția fracțiilor colectate separat (cod 20 03 01)

Deșeuri Reciclabile”

înseamnă orice Deșeu Municipal care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri, inclusiv Deșeuri din ambalaje municipale

Biodeșeuri”

înseamnă Deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare, inclusiv Deșeuri Verzi

Deșeuri Verzi”

înseamnă Deșeuri provenind din parcuri sau grădini (publice și/sau private), precum frunze, iarbă, flori, garduri vii, crengi, etc.

Deșeuri Voluminoase” înseamnă orice Deșeu Municipal ale cărui dimensiuni

îngreunează manipularea acestora, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice

Deșeuri Periculoase din Deșeurile Menajere” înseamnă Deșeurile periculoase generate de

populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii. În sensul Legii, deșeuri periculoaseînseamnă orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase enumerate în anexa III a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare

Deșeuri de Ambalaje” înseamnă Deșeurile de ambalaje provenite din Deșeurile

Municipale, cu excepția Deșeurilor de ambalaje provenite din activități comerciale și industriale. În sensul Legii, deșeuri de ambalaje înseamnă orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeurile de

producție, din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

„Deșeuri din Construcții și Desființări Provenite de la Populație” înseamnă Deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În sensul legii,deșeuri din construcții și desființăriînseamnă deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia 2014/955/UE a Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, exclusiv deșeurile periculoase și materialele geologice naturale în conformitate cu definiția categoriei 17 05 04

”Documentația de Atribuire” înseamnă documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul Contractului și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv documentele licitației, conform procedurii aplicabile potrivit Legii;

”Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Art. 3 din prezentul Contract;

Garanția de Bună Execuție”    înseamnă garanția de bună execuție a Contractului,

constituită legal de CONCESIONAR, prin virament bancar sau prin scrisoare de garanție bancară emisă de o societate de credit sau de o societate de asigurări, executabilă la prima cerere a CONCEDENTULUI, cuprinzând angajamentul irevocabil și necondiționat al emitentului de a plăti orice sumă de bani solicitată de CONCEDENT dar în limita valorii Garanției de Bună Execuție, pentru a garanta:

 • a) plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea CONCEDENTULUI,

 • b) plata Redevenței

 • c) plata oricăror sume către CONCEDENT conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către CONCESIONAR a obligațiilor asumate prin prezentul Contract ;

“Indicatoride Performanță” înseamnă cerințele tehnice, cantitative și procentuale legate de țintele și cerințele și standardele legate de eficiența Serviciuluicare trebuie atinse în gestiunea Serviciului de către CONCESIONAR, conform Regulamentului Serviciului, astfel cum sunt definiți în prezentul Articol;

Generator

Informații Confidențiale

înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte (sau, în înțelesul prezentului Contract, de sau către ADI) în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

“Instalațiile de Deșeuri”

înseamnă următoarele elemente componente ale sistemului de salubrizare, infrastructura aferentă Serviciului, concesionată CONCESIONARULui prin prezentul Contract, ca Bunuri de Retur, respectiv:

 • a) stațiile de transfer Brezoi, Fârtățești, Galicea, Bălcești

 • b) stațiilede sortare Brezoi și Râureni

 • c) stația de sortare Drăgășani utilizată ca stație de transfer.

„Lege

înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. În sensul prezentei definiții hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept

care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

”Oferta”               înseamnă oferta depusă de CONCESIONAR în cadrul

procedurii de atribuire a prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică și este atașată ca Anexa nr. 3 la prezentul Contract;

„Operatorul Depozitului” înseamnă operatorul care gestionează și operează Depozitul situat în Fețeni, în baza unui contract de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitelor de deșeuri, componentă a serviciului de salubrizare

„OIREP”                  înseamnă operatorul economic autorizat, legal constituit, care

implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (5) litera (b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

”Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data de Începere a prezentului Contract;

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an) pe parcursul căreia CONCENDENTUL monitorizează modul de prestare a Serviciului de către CONCESIONARt, respectiv Indicatorii de Performanță, sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia CONCEDENTul a decis să monitorizeze performanțele CONCESIONARULUI prin inspecții inopinate;

„Programul de Operare” înseamnă frecvența cu care CONCESIONARUL trebuie să își îndeplinească obligațiile specifice de furnizare/prestare a Serviciului, în special să încarce Deșeurile din cadrul activității de colectare, astfel cum este stabilit in Articolul 16 (“Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor”) din prezentul Contract

respectiv

înseamnă frecvența cu care CONCESIONARUL trebuie să își îndeplinească obligațiile specifice de furnizare/prestare a Serviciului, în special programul pentru recepția Deșeurilor la Instalațiile de Deșeuri, astfel cum este prevăzut la Articolul 16 (“Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor”) din prezentul Contract

„Redevența”            înseamnă suma de bani plătibilă CONCEDENTULUI sau unora

dintre unitățile administrativ-teritoriale care formează CONCEDENTUL (județ, municipiu, oraș, comună), după caz, de către CONCESIONAR conform prevederilor Art. 11 („Redevența”) din prezentul Contract;

“Regulamentul Serviciului” înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr 1 la prezentul Contract), aprobat de CONCEDENT conform regulamentului-cadru la nivel național aprobat de Autoritatea de Reglementare; în scopul prezentului Contract vor fi aplicate doar prevederile din regulament care privesc Serviciului astfel cum este acesta definit în prezentul Articol;

„Reciclare”                orice operațiune de valorificare prin care Deșeurile sunt

transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

”Serviciul”                înseamnă următoarele activități componente ale serviciului de

salubrizare al CONCEDENTULUI, conform Legii

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori,

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) transferul deșeurilor colectate separat, respectiv operarea stațiilor de transfer Brezoi, Fârțătești, Galicea, Bălcești, Drăgășani

 • d) sortarea deșeurilor colectate separat, respectiv operarea stațiilor de sortare Brezoi și Râureni.

  Sortare”

  înseamnă activitatea de separare pe sortimente și stocare temporară a Deșeurilor Reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați;

  Tariful

  înseamnă contravaloarea furnizării/prestării Serviciului care face obiectul prezentului Contract, conform Articolului 10 („Tariful”) din prezentul Contract;

Tarife Activitate Componentă” înseamnă, contravaloarea furnizării/prestării pentru fiecare

Activitate Componentă sau, după caz, pentru o activitate ce face parte din aceasta, ce includ și Tariful Distinct Activitate Componentă Deșeuri Reciclabile menajere și similare și Tariful Distinct Activitate Componentă Alte Deșeuri;

Tariful DistinctActivitate Componentă Deșeuri Reciclabile” înseamnă tariful pentru

colectarea separată și transportul separat al Deșeurilor Reciclabile din Deșeurile Menajere, respectiv din Deșeurile Similare, care include și costurile cu activitățile de Sortare, exprimat în lei/tonă;

Tariful Distinct Activitate ComponentăAlte Deșeuri” înseamnă tariful pentru colectarea

separată și transportul separat al Deșeurilor Menajere, respectiv al Deșeurilor Similare, altele decât Deșeurile Reciclabile care include și costurile cu activitățile de Tratare, exprimat în lei/tonă;

Tarife Utilizatori”

înseamnă, împreună, Tariful Utilizatori Casnici și Tarifele Utilizatori Non-casnici;

Tarif Utilizatori Casnici” înseamnă tariful facturat Utilizatorilor Casnici, compus din

Tariful Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori, Tariful DistinctAlte Deșeuri Utilizatori și Tariful pentru utilizatori casnici care aplică instrumentul ”plătește cât arunci”

Tarife Utilizatori

Non-casnici” înseamnă tarifele facturate Utilizatorilor Non-casnici, respectiv Tariful Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori și Tariful DistinctAlte Deșeuri Utilizatori;

Tariful Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori” înseamnă tariful pentru colectarea

separată și transportul separat al Deșeurilor Reciclabile din Deșeurile Menajere, respectiv din Deșeurile Similare, care include și costurile cu activitățile de Sortare, exprimat în lei/persoană/lună pentru Utilizatorii Casnici și în lei/tonă pentru Utilizatorii Non-casnici;

Tariful Distinct Alte Deșeuri Utilizatori” înseamnă tariful pentru colectarea separată și

transportul separat al Deșeurilor Menajare, respectiv al

Deșeurilor Similare, altele decât Deșeurile Reciclabile care include și costurile cu activitățile de Tratare, exprimat în lei/persoană/lună și în lei/tonă pentru Utilizatorii Non-casnici;

Tratare”

înseamnă totalitatea proceselor fizice, chimice și biologice care schimbă caracteristicile Deșeurilor, în scopul reducerii volumului și caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor (Sortare, compostare, tratare mecano-biologică etc.)

Utilizator(i)”

înseamnăpersoanele fizice sau juridice care beneficiază individual de una sau mai multe activități specifice Serviciului, în cazul activităților pentru care beneficiarii încheie contracte individuale de prestare a serviciului, în nume propriu, cu CONCESIONARUL, după caz conform clauzele specifice ale prezentului Contract;

Utilizator(i) Casnic(i)” înseamnă Utilizatorii, astfel cum sunt definiți mai jos, care sunt

persoane fizice sau asociații de proprietari ai apartamentelor din condominii, după caz

Utilizator(i) Non-Casnic(i)” înseamnă Utilizatorii, alții decât Utilizatorii Casnici,

astfel cum sunt definiți de prezentul Articol, și în special persoanele juridice precum: agenți economici, instituții publice, asociații altele decât asociațiile de proprietare, fundații etc.

Valorificare”

orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că Deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că Deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. Anexa nr. 3 la Legea 211/2011     privind regimul deșeurilor, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, stabilește o listă a operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă

Zi”

înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi Lucrătoare”;

Zi Lucrătoare”

înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare;

Zona 1 Brezoi”

constituie aria de colectare formată din teritoriul unităților administrativ teritoriale membre ale ADI: Brezoi, Boișoara, Câineni, Malaia, Perișani, Racovița, Titești și Voineasa

”Zona 2.1Roești - Fârtățești” constituie aria de colectare formată din teritoriul unităților

administrativ teritoriale membre ale ADI: orașul Berbești și comunele Alunu, Cernișoara, Copăceni, Fârțătești, Grădiștea, Lădești,Lăpușata, Livezi, Măciuca, Mateești, Oteșani, Roești, Roșiile, Sinești, Slătioara, Stănești, Stroești, Tetoiu, Zătreni”Zona 2.2 Roești - Drăgășani” constituie aria de colectare formată din teritoriul unităților administrativ teritoriale membre ale ADI: municipiul Drăgășani și comunele Amărăști, Crețani, Guțoineni, Lungești, Mădulari, Mitrofani, Ștefănești, Sutești, Susani, Voicești

“Zona 3 Râmnicu

Vâlcea” constituie aria de colectare formată din teritoriul unităților administrativ teritoriale membre ale ADI: Municipiul Râmnicu Vâlcea, orașele Horezu, Băbeni, Băile Govora, Băile Olanesti, Călimanești, Ocnele Mari și comunele Bărbătești, Berislăvești, Budești, Bujoreni, Bunești, Costești, Dăești, Frâncești, Golești, Măldărești, Mihăești, Muereasca, Păușești, Păușești-Măglași, Pietrari, Runcu, Sălătrucel, Stoenești, Tomșani, Viadeeni, Vlădești

”Zona 4 Galicea”

constituie aria de colectare formată din teritoriul unităților administrativ teritoriale membre ale ADI: comunele Dănicei, Drăgoești, Galicea, Milcoiu, Nicolae Bălcescu, Olanu, Stoilești, Popești, Șirineasa, Glăvile, Ionești, Orlești, Pesceana, Prundeni, Scundu

”Zona 5 Bălcești”

constituie aria de colectare formată din teritoriul unităților administrativ teritoriale membre ale ADI: orașul Bălcești și comunele Diculești, Făurești, Ghioroiu, Lăcusteni, Laloșu, Valea Mare

(2)În cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3)Împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4)Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5)Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6)Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7)Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLULII. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2-OBIECTUL CONTRACTULUI

 • (1) Obiectul prezentului Contract este delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare a localităților, care compun “Serviciul” astfel cum este definit acesta la Articolul 1 („Definiții și interpretări”) de mai sus, respectiv:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori,

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) transferul deșeurilor colectate separat.

 • d) sortarea deșeurilor colectate separat.

 • (2) Categoriile de deșeuri care fac obiectul prezentului contract sunt:

 • a) deșeuri menajere respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase și deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri voluminoase și deșeuri reziduale;

 • c) deșeuri din piețe, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă)și deșeuri reziduale;

 • d) deșeuri din construcții și desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

 • (3) Stațiile de transfer și stațiile de sortare pentru care se deleagă activitatea de operare sunt următoarele:

 • a) instalații construite prin proiecte PHARE: stațiile de transfer de la Brezoi, Fârtățești, Galicea, Bălcești și Ionești și stația de sortare de la Drăgășani;

 • b) instalații construite prin proiectul SMID: stațiile de sortare de la Brezoi și Râureni.

În acest scop CONCESIONARUL va obține de la Autoritatea de Reglementare licența de operare corespunzătoare pentru transportul de Deșeuri.

 • (4) Prin prezentul Contract, CONCEDENTUL atribuie CONCESIONARULUI, pentru perioada de timp menționată la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de Începere”), dreptul și obligația de a presta Serviciul în Aria Delegării,inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata, în schimbul unei Redevențe, Bunurile de Retur prevăzute în Anexele nr. 4 și nr. 5 la prezentulContract.

 • (5) Obiectivele CONCEDENTULUI sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b) susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • c) promovarea calității și eficienței Serviciului;

 • d) dezvoltarea durabilă a Serviciului;

 • e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • f) furnizarea Serviciului la Tarife care sa asigure prestarea Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului și prin prezentul Contract și asigurarea echilibrului între riscurile și beneficiile asumate de Părți;

 • g) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • h) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților.

ARTICOLUL3-DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI

DATA DE ÎNCEPERE

 • (1) Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data de Începere a Contractului.

 • (2) Data de Începere este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 („Definiții și interpretare”)din prezentul Contract.

(3)Între Data Semnării și Data de Începere, se întinde Perioada de Mobilizare.

(4)În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 (șaizeci) Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen), CONCESIONARUL va prezenta CONCEDENTULUI dovezile care confirmă:

 • a) constituirea Garanției de Bună Execuție prevăzută la Articolul 21 („Garanția de Bună Execuție”) din prezentul Contract;

 • b) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 22 (“Asigurări”)din prezentul Contract;

 • c) licența eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care CONCESIONARULui i se acordă permisiunea furnizării/prestării Serviciului în Aria Delegării;

 • d) obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului;

 • e) angajarea personalului necesar prestării Serviciului la un grad de cel puțin 90%, posturile cheie trebuie toate ocupate;

 • f) procurarea utilajelor și echipamentelor necesare (pentru categoriile de Deșeuri și activitățile care fac obiectul Contractului) și amplasarea lor în teritoriu - cumpărare, închiriere, leasing, comodat etc.;

 • g) autorizarea activităților în conformitate cu cerințele legale pentru toate punctele de lucru (inclusiv baza de lucru, conform Caietului de Sarcini);

 • h) includerea noii arii de operare în sistemul de management calitate - mediu - securitate ocupațională și, eventual, adaptarea procedurilor operaționale și procedurile de lucru;

 • i) numărul și categoria Utilizatorilor care au optat pentru „aplicarea instrumentului plătește pentru cât arunci”;

 • j) prezentarea modelului de contract de prestare a Serviciului ce urmează a fi încheiat cu Utilizatorii Non-Casnici și Utilizatorii Casnici din mediul urban, redactat pe baza Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 112/2007.

(5)În Perioada de Mobilizare, CONCESIONARUL va prezenta CONCEDENTULUI contractul / contractele încheiate cu:

a.) operatorul stației de tratare a deseurilor in amestec, in situatia in care nu are o stație proprie

b.) operatorul depozitului pentru Deșeuri din Construcții și Desființări Provenite de la Populație

c.) operatorul specializat în colectarea anvelopelor uzate,

sub sancțiunea încetării de drept, fărăaltă formalitate și fără pretenții de despăgubire, în baza unei notificări în acest sens din partea Concendentului către Concesionar, cu 5 (cinci) Zile înainte de data la care se va considera încetat Contractul.

 • (6) Predarea tuturor bunurilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, se va face, pe bază de proces-verbal de predare-primire, la începutul Perioadei de Mobilizare.

 • (7) În aceeași perioadă, Concesionarul:

 • a) va eticheta corespunzător și va distribui recipientele destinate colectării Deșeurilor Menajere și Deșeurilor Similare, inclusiv a Deșeurilor Reciclabile pe fracții și va asigura echiparea platformelor de colectare, după caz;

 • b) va asigura identificarea, împreună cu reprezentanții Concendentului a amplasamentelor pentru punctele mobile de colectare a Deșeurilor Periculoase din Deșeurile Menajere;

 • c) va asigura amenajarea bazei/bazelor de lucru operaționale, inclusiv a zonelor de stocare temporara a fluxurilor speciale de deșeuri municipale, respectiv pentru deșeurile periculoase din deșeurile menajere, deșeurile voluminoase, deșeurile din construcții și desființări provenite de la populație;

 • d) va obține acces la orice amplasamente și facilități necesare pentru prestarea Serviciului;

 • e) va implementa sistemul informatic și va stabili, împreună cu Concendentul formatul standard a tuturor documentelor care vor fi utilizate în scopuri de raportare / monitorizare /control a activităților desfășurate în baza prezentului Contract;

 • f) va realiza programul de spălare a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale aferent primului An Contractual;

 • g) cu cel mult 14 zile înainte de Data Începerii, Concesionatul va furniza Concendentului în vederea aprobării, traseele planificate și stabilite pentru fiecare vehicul de transport al Deșeurilor Municipale, inclusiv numărul de angajați pe fiecare vehicul /utilaj pentru a facilita monitorizarea executării tuturor activităților; rutele și orarul de parcurs vor respecta normele de sănătate și siguranță, ținând seama de nivelul de zgomot și asigurând confortul lucrătorilor la temperaturi extreme.

(8)Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile:

 • a) își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului(Anexa nr.2 la Contract)și

 • b) vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

 • (9) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Concesionarul va furniza Concendentului, un raport de progres pentru fiecare 2 (două) săptămâni, constituind câte o perioadă de raportare, care să includă:

 • a) programul de mobilizare și progresele la data respectivă;

 • b) devieri de la programul de mobilizare, motive și măsuri de soluționare;

 • c) detalii asupra implementării sistemului informatic;

 • d) alte informații, dacă este cazul.

 • (10) Rapoartele de progres vor fi transmise în maxim 3 zile de la încheierea perioadei de raportare, în format letric și în format pdf.

(11)Dacă la expirarea termenului de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Intrării în Vigoare, dacă Părțile nu convin în scris prelungirea acestui termen conform alin.(11) al prezentului articol, Concesionarul nu prezintă Concendentului dovezile prevăzute la alin. (5) și alin. (6) de mai sus, prezentul Contract se consideră încetat de drept, fără altă formalitate decât notificarea în acest sens din partea Concendentului către Concesionar, cu 5 (cinci) Zile înainte de data la care se va considera încetat Contractul.

 • (12) Părțile pot conveni, prin acord semnat de reprezentanții legali ale acestora, prelungirea Perioadei de Mobilizare, în scris, la cererea motivată a Concesionarului notificată Concendentului cu cel puțin 10 Zile înainte de expirarea termenului de 90 de Zile de la Data Intrării în Vigoare și numai pentru motive care nu sunt imputabile Concesionarului. Prelungirea se poate face o singură dată pentru cel mult 60 de Zile.

 • (13) În vederea implementării obligațiilor prevăzute de art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, în Perioada de Mobilizare, Concendentul va încheia cu OIREP convenții pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru Deșeurile de Ambalaje colectate separat.

(14)Concendentul va transmite către Concesionar Ordinul de Începere prin care Concesionarul va fi notificat cu privire la data la care va începe efectiv furnizarea Serviciului, numai după finalizarea tuturor operațiunilor menționate la alineatele (5) și (6) de mai sus. Data la care se începe efectiv furnizarea Serviciului marchează Data Începerii, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract. Concendentul va emite Ordinul de Începere în maxim 3 (trei) Zile de la data primirii dovezilor complete transmise de Concesionat, iar Data Începerii notificată nu va fi mai târziu de 5 (cinci) Zile de la data emiterii Ordinului de Începere.

ARTICOLUL4-CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

 • (1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

 • (2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. În eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)Prezentul Contract are următoarele anexe:

 • a) Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

 • b) Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

 • c) Oferta Concesionarului, inclusiv solicitările de clarificare și răspunsurile la acestea, transmise în perioada de evaluarea ofertelor(Anexa nr. 3)

 • d) Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a CONCEDENTULUI, concesionate CONCESIONARULui pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur (Anexa nr. 4)

 • e) Ordinul de Începere a prestării Serviciului (Anexa nr. 5);

 • f) Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 6);

 • g) Programul de Investiții (Anexa nr. 7);

 • h) Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 8);

 • i) Asigurările (Anexa nr. 9);

 • j) Garanția de Bună Execuție (Anexa nr. 10);

 • k) Tarifele (Anexa nr. 11);

 • l) Modificarea/Ajustarea Tarifelor (Anexa nr. 12)

 • m) Modul de calcul al costului colectării și sortării Deșeurilor de Ambalaje Municipale (Anexa nr.13)

 • n) Programul de Operare (Anexa nr. 14);

 • (4) În cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLULUI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL5 -DREPTURILE CONCEDENTULUI

(1)CONCEDENTUL are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADI pentru Aria Delegării.

 • a) să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului;

 • b) să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, a investițiilor, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • c) să realizeze investiții în infrastructura tehnico-edilitare aferentă Serviciului și în acest scop să finanțeze lucrările necesare, precum și să contracteze și să garanteze, conform prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanțării programelor de investiții;

 • d) să inspecteze Bunurile de Retur și să verifice gradul de realizare a investițiilor prevăzute de Contract în sarcina CONCESIONARULUI;

 • e) să încaseze Redevența de la CONCESIONAR, conform prevederilor prezentului Contract;

 • f) să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de CONCESIONARși să verifice periodic calitatea Serviciului prestat, inclusiv îndeplinirea Indicatorilor de Performanță; monitorizarea se va realiza prin intermediul ADI, în baza mandatului primit de aceasta prin statutul său;

 • g) să aplice sancțiunile prevăzute în Contract în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către CONCESIONAR;

 • h) să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite CONCESIONARULUI să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;

 • i) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 și nr. 2 la Contract)pentru motive ce țin de interesul național sau local și/sau în caz de Modificare Legislativă, cu posibilitatea pentru CONCESIONARde a primi o compensație în cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări;

 • j) să aprobe ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea CONCESIONARULUI, conform Legii în vigoare;

 • k) să rezilieze Contractul dacă CONCESIONARUL nu își respectă obligațiile asumate prin Contract;

 • l) să sancționeze CONCESIONARUL în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege;

 • m) să urmărească orice pretenție la daune pe care CONCESIONARUL ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere ferm din cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la, cesiunea drepturilor CONCESIONARULUI către CONCENDENT, cu titlu de garanție, terțul susținător fiind răspunzător în mod solidar cu CONCESIONARUL pentru neexecutarea Contractului în situația în care CONCESIONARUL întâmpină dificultăți pe parcursul executării Contractului, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți a vizat îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară a CONCESIONARULUI în cadrul procedurii de atribuire;

 • n) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

(2)Drepturile prevăzute la alin. (1) literele a, d, f, g, j, urmează a fi exercitate în numele și pe seama CONCEDENTULUI, de către ADIîn baza mandatului primit prin statutul său.

CONCEDENTUL păstrează dreptul de a fi informat și de a propune măsuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea sa și bunurile ce le aparțin, prin intermediul și în cadrul ADI. În relația cu CONCESIONARUL, Asociația constituie interfața între CONCESIONARși CONCEDENT.

ARTICOLUL6-DREPTURILE CONCESIONARULUI

CONCESIONARUL are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifului aprobat de CONCEDENT, determinat în conformitate cu Legea în vigoare și în special cu metodologia aprobată de ANRSC;

 • b) să solicite ajustarea și modificarea Tarifelor în condițiile prevăzute în Anexa nr. 12 ”Modificarea/Ajustarea Tarifelor”;

 • c) să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului Contract;

 • d) să încheie contracte cu terții pentru întreținerea și reparațiile instalațiilor, utilajelor, echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului;

 • e) să solicite recuperarea debitelor în instanță

 • f) să inițieze modificarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii sale;

 • g) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL7-OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI

CONCEDENTUL are următoarele obligații, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADI, pentru Aria Delegării și, după caz, prin intermediul ADIconform mandatului acordat acesteia prin statutul său:

 • a) pentru Utilizatorii fără contract să instituie taxa prevăzută la art. 26 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare și să deconteze lunar CONCESIONARULUI, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la Utilizatorii fără contract;

 • b) să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform legilor în vigoare, obligație care se va exercita prin intermediul ADI;

 • c) să aprobe ajustările și modificările la Tarifele propuse de CONCESIONAR conform Legii în vigoare, obligație care se va exercita prin intermediul ADI, dacă acestea respectă toate condițiile contractuale;

 • d) să verifice periodic, prin intermediul ADI:

 • 1. calitatea Serviciului prestat;

 • 2. îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

 • 3. menținerea echilibrului contractual;

 • 4. asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între CONCESIONARși Utilizatori;

 • e) să predea către CONCESIONAR, în Perioada de Mobilizare toate bunurile, instalațiile, echipamentele și facilitățile aferente Serviciului CONCESIONAT, precum și pe măsură ce apar noi astfel de bunuri față de cele care au fost predate în Perioada de Mobilizare, împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 4), acestea fiind Bunuri de Retur din categoria prevăzută la Art. 17.1.1. lit. a) din prezentul Contract;

 • f) să faciliteze obținerea de către CONCESIONARa Autorizațiilor pentru lucrări și investiții aferente Serviciului pe terenurile publice și private, conform Legii în vigoare;

 • g) să încheie cu toate OIREP-urile licențiate, potrivit Legii, convenții pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru Deșeurile din Ambalaje Municipale și, începând cu al 2-lea an calendaristic de la Data Începerii:

 • i. să modifice anual (până la 30 noiembrie) Tariful Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori, valabil pentru anul următor,

 • ii. să plătească lunar CONCESIONARULUI costul NET al colectării și sortării Deșeurilor de Ambalaje, aferent cantității de deșeuri de ambalaje valorificată luna anterioară, în baza facturii emise de CONCESIONAR

 • h) să nu-l tulbure pe CONCESIONARîn exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

 • i) să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între CONCESIONAR și Utilizatorii Serviciului și Operatorii de Salubrizare

 • j) să sprijine CONCESIONARUL în campaniile organizate privind informarea și conștientizarea Utilizatorilor privind Colectarea Separată a Deșeurilor

 • k) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent;

 • l) să păstreze, în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea CONCESIONARULui, altele decât cele de interes public.

ARTICOLUL 8-OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI

CONCESIONARUL are următoarele obligații generale:

 • a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Caietului de Sarcini ale Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract),a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

 • b) să presteze Serviciul pentru toți Utilizatorii din Aria Delegării, cu asigurarea colectării întregii cantități de Deșeuri generate care intră în obiectul prezentului Contract și să lase în stare de curățenie spațiul destinat recipientelor de colectare de pedomeniul public; pentru toți Utilizatorii Serviciul, va fi prestat în baza contractelor individuale conforme cu contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 112/2007 la Data Semnării prezentului Contract sau orice alt contract-cadru care va fi adoptat în acest sens de Autoritatea de Reglementare pentru modificarea contractului-cadru actual, pe care CONCESIONARUL este obligat să le încheie cu Utilizatorii; completările contractuale în contractele cu Utilizatorii la modelul aprobat prin Ordinul ANRSC trebuie să fie avizate în prealabil de CONCEDENT

 • c) să colecteze doar Deșeurile generate în Aria Delegării

 • d) sa respecte fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 14 (“Fluxul Deșeurilor”) din prezentul Contract;

 • e) să accepte modificarea Programului de Operare și a cerințelor tehnice, așa cum sunt acestea detaliate în Caietul de Sarcini al Serviciului ori de cate ori va fi necesar din cauza modificării Regulamentelui Serviciului, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelorla reglementarile naționale;

 • f) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;

 • g) să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității bunurilor, instalațiilor, echipamentelor, vehiculelor și dotărilor ce i-au fost concesionate pe toată Durata Contractului, și să asigure exploatarea, întreținerea și reparația acestora cu personal autorizat, în funcție de complexitatea bunului respectiv și specificul postului/locului de muncă;

 • h) să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur; CONCESIONARUL nu va înlocui și nu va dispune în niciun fel de aceste bunuri fără consimțământul prealabil, în scris, al CONCEDENTULUI;

 • i) să transmită CONCEDENTULUI modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

 • j) să predea CONCEDENTULUI, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la Art. 17.1., în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire;

 • k) să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;CONCESIONARUL va trebui să poată furniza în orice moment documente care să ateste că Autorizațiile necesare au fost eliberate pentru Instalațiile de Deșeuri și că Instalațiile de Deșeuri sunt operate în conformitate cu aceste Autorizații (în special autorizațiile de mediu). De asemenea, CONCESIONARUL va informa CONCEDENTULîn cazul în care intervin modificări la condițiile atașate Autorizațiilor, schimbări în ceea ce privește deținerea Autorizațiilor sau elemente care pot afecta prezentul Contract;

 • l) să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 8 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

 • m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • n) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise CONCESIONARUL are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

 • o) să furnizeze Autorităților Competente șiCONCEDENTULUI toate informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

 • p) să țină evidența gestiunii Deșeurilor și să raporteze periodic către ADIși oricăror alte Autorități Competente, inclusiv prin transmiterea către Autoritatea de Competentă în domeniul protecției mediului, date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare;

 • q) să se asigure că toate substanțele și materialele periculoase folosite sau care urmează să fie folosite în prestarea Serviciului sunt păstrate într-un mediu controlat și în condiții de siguranță conform Legii în domeniu și Bunelor Practici Comerciale, precum și că toate recipientele cu substanțe periculoase sunt etichetate corect și clar;

 • r) să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 25 (“Sub-delegarea și transfer”),orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

 • s) să efectueze lucrările de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur, conform Art. 17.1.4 din prezentul Contract;

 • t) să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 22 (“Asigurări”)din prezentul Contract;

 • u) să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

 • v) să pună la dispoziția organizatorilor unor acțiuni de salubrizare, igienizare, inițiate de către CONCEDENTsau organizații ne-guvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice și mijloace de transport aflate în dotare, în condițiile recuperării de la organizator a cheltuielilor efectuate;

 • w) să plătească tariful pentru activitățile de eliminare a Deșeurilor la Depozit(inclusiv contribuția pentru economia circulară, stabilită conform prevederilor din OUG nr. 196/2005), conform cantității de Deșeuri transportate în vederea depozitării, în baza unui contract încheiat cu operatorul Depozitului. Încălcarea acestei obligații (inclusiv a obligațiilor de plată) de mai mult de 3 ori, îi dă dreptul CONCEDENTULUI să rezilieze Contractul conform procedurii stipulate la Art. 38;

 • x) să organizeze periodic campanii de informare si conștientizare a publicului privind colectarea separată a Deșeurilor și să sprijine CONCEDENTUL în campaniile proprii, organizate privind informarea Utilizatorilor privind colectarea selectivă a deșeurilor. CONCESIONARUL va furniza CONCEDENTULUI informațiile privind costurile aferente campaniilor de informare si conștientizare, împreună cu documentele justificative

 • y) să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

z) să realizeze toate investițiile și lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform prevederilor prezentului Contract, în special ale Articolului 9 (“Obligațiile de investiții ale CONCESIONARULui”)și ale Articolului 16 (“Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor”), precum și ale Anexei nr.7 la prezentul Contract (“Programul de Investiții”).

aa) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că a implementat Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001) pentru activitățile prestate în Aria Delegării;

bb) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că a implementat Sistemul de Management de Mediu(în conformitate cu standardul ISO 14001) pentru activitățile prestate în Aria Delegării;

cc) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract.

ARTICOLUL9-OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE CONCESIONARULUI

(l)CONCESIONARUL se obligă să efectueze investiții conform Programului de Investiții, atașat ca Anexa nr. 7 la prezentul Contract, și ținând seama de prevederile de mai jos ale prezentului articol.

(2)Orice modificare la Programul de Investiții, în măsura în care o astfel de modificare este permisă conform Legii aplicabile, nu va fi operată decât după aprobarea propunerilor CONCESIONARULUI de către CONCEDENT și va fi inclusă în Programul de Investiții prin act adițional la prezentul Contract, semnat de toate Părțile.

CAPITOLULIV. EXECUTAREACONTRACTULUI

ARTICOLUL10 -TARIFUL

 • (1) Tarifele pe care CONCESIONARUL are dreptul să le aplice la Data Începerii, sunt cele prevăzute în Anexa nr. 11 la prezentul Contract.

 • (2) Tariful Utilizatorilor Casnici va fi adus la cunoștința acestora cu indicarea distinctă a Tarifului Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori și a Tarifului Distinct Alte Deșeuri Utilizatori, aplicabile.

 • (3) În cazul Utilizatorilor Non-Casnici, CONCESIONARUL facturează separat Tariful Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori și Tariful Distinct Alte Deșeuri Utilizatori, aplicabile.

 • (4) Pentru prestațiile efectuate pentru Utilizatorii fără contract, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizarea a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, CONCESIONARUL va factura direct UAT-urilor pe raza administrativ teritorială în care au fost efectuate astfel de prestații contravaloarea acestora. Fiecare U.A.T. va suporta acest costdin bugetul taxei speciale, instituită prin Hotărâre a Consiliului Local la inițiativa operatorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, CONCESIONARUL trebuie să justifice că a prestat efectiv serviciul(a ridicat efectiv deșeurile) și a depus toate diligențele pe lângă Utilizatorii respectivi în vederea încheierii contractelor.

 • (5) Tarifele aplicate de CONCESIONAR pentru prestarea serviciului includ și tarifele aferente activităților de tratare, valorificare, eliminare, după caz, reprezentând obligații de plată ale CONCESIONARULUI către alți operatori de salubrizare.

 • (6) Utilizatorii Casnici (zonele de case) pot opta pentru aplicarea instrumentului economic ”plătește cât arunci” . Opțiunea poate fi exprimată atât pe durata Perioadei de Mobilizare cât și ulterior, pe Durata Contractului, la fiecare 6 luni după Data Începerii.

 • (7) În maxim 30 de zile de la data solicitării, CONCESIONARUL va pune la dispoziția solicitanților o pubelă cu volumul de 80 l pentru colectarea Deșeurilor Reziduale, factura fiind redusă în mod corespunzător.

 • (8) Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu prevederile Anexei nr. 12 la Contract ”Modificarea/ajustarea tarifului. Modificarea și ajustarea tarifului se aprobă de CONCEDENT, conform prevderilor legale.

 • (9) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului și prin prezentul Contract;

 • b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de Părți;

 • c) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al CONCEDENTULUI, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

 • (10) Tarifele Utilizatori aplicate de CONCESIONAR, la data intrării în vigoare a Contractului, sunt cele prevăzute în Anexa nr. 11 la prezentul Contract.

 • (11) Ulterior intrării în vigoare a Contractului, în situația actualizării Planului tarifar (aferent Proiectului finanțat prin POIM) sau în situația modificării ori ajustării Tarifului Distinct Activitate Componentă Deșeuri Reciclabile și/sau a Tarifului Distinct Activitate Componentă Alte Deșeuri, ADI va proceda la revizuirea corespunzătoare a Tarifului Utilizatori Casnici și a Tarifelor Utilizatori Non-casnici, în baza unei metodologii de calcul ce va fi comunicată CONCESIONARULUI. În cazul în care, în urma aplicării metodologiei menționate, tariful calculat pentru Utilizatorii Casnici depășește valoarea limită din Planul tarifar actualizat, atunci Tariful Utilizatorilor Casnici va fi stabilit la nivelul valorii limită din Planul tarifar actualizat, iar diferența dintre tariful calculat, conform metodologiei, și valoarea limită din Planul tarifar actualizat va fi inclusă în Tarifele Utilizatorilor Non-casnici, pentru a se asigura recuperarea de către CONCESIONAR a contravalorii integrale a Serviciilor prestate.

 • (12) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se facturează de către CONCESIONAR potrivit contractelor de prestări servicii încheiate cu fiecare dintre Utilizatori.

 • (13) În cazul neplății tarifului facturat, CONCESIONARUL are dreptul de a solicita plata penalităților de întârziere de 0,01 % din suma datorată, pe zi de întârziere.

 • (14) Soluționarea oricăror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor Articolului52 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Până la soluționare vor fi aplicate Tarifele în vigoare, iar în urma soluționării disputei eventualele diferențe de plată se achită noile în luna imediat următoare.

ARTICOLUL11 - REDEVENȚA

(1)Pentru fiecare An Contractual CONCESIONARUL va plăti Județului Vâlcea o Redevență în sumă de:

 • a) 266.952 lei / an pentru activitatea de colectare și transport

 • b) 210.664 lei /an pentru activitatea de sortare.

 • (2) Redevența devine exigibilă de la Data de Începere a Contractului și va fi plătită în tranșe trimestriale egale în contul notificat de CONCEDENT, pana la data de 15 ale primei luni următoare trimestrului pentru care trebuie efectuată plata.

(3)În cazul în care CONCESIONARUL nu efectuează plata redevenței datorată CONCEDENTULUI în termenul prevăzut la alin. (2), CONCESIONARUL va plăti penalități de întârziere în cuantum de 0,01 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.Atât redevența neachitată cât și penalitățile de întârziere aferente vor urma regimul prevăzut în Codul de procedură fiscală pentru creanțele bugelelor locale.

(4)Neplata redevenței de către CONCESIONAR în termen de 30 (treizeci) de Zilede la data scadenței, conferă CONCEDENTULUI dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești. Dacă o singură sau doar o parte dintre unitățile administrativ-teritoriale ce au împreună calitatea de CONCEDENTinvocă rezilierea Contractului pe aceste temei, prevederile Articolului37 (“Cauzele de încetare a Contractului”), alin. 7 - 9,se vor aplica corespunzător. CONCESIONARUL va rămâne obligat si după rezilierea Contractului la plata Redevenței datorate până la Data Încetării Contractului, precum si la plata penalităților de întârziere calculate potrivit alin. (3) din prezentul Articol.

(5)Prin prezentul Contract nu sunt acceptate plăți parțiale. În cazul efectuării unei astfel de plăți parțiale, CONCEDENTUL va fi îndreptățit să considere plata ca fiind neefectuată, devenind astfel incidente prevederile alin. (3) și (4) ale prezentului Articol.

(6)Momentul efectuării plății se consideră a fi ziua în care contul CONCEDENTULUI este creditat cu suma reprezentând tranșa trimestrială de plată.

(7)Cuantumul redevenței se va actualiza anual cu indicele prețurilor de consum (”IPC”) comunicat de Institutul Național de Statistică.

 • (8) Redevența astfel plătită se face venit la Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (“Fondul IID”), constituit în condițiile Legii pentru bunurile aferente Serviciului care au fost finanțate prin Programul Phare/Axa 2 POSMediu și POIM.

ARTICOLUL12-INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

(1)CONCESIONARUL va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Caietul de sarcini(Anexa nr. 2la prezentul Contract), și cei prevăzuți în Anexa nr. 8 („Indicatorii de Performanță”) la Contract.

(2)Indicatorii de Performanță stabilesc, printre altele, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Serviciul, având printre obiective:

 • a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor;

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREACONTRACTULUI

(1)Respectarea și îndeplinirea de către CONCESIONAR a Indicatorilor de Performanță și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de CONCEDENTîn baza mandatului acordat acesteia prin statutul său și conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2)CONCEDENTULva informa în prealabil CONCESIONARUL asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității CONCEDENTULUI de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(3)La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare (lunare, trimestriale, anuale), CONCEDENTULva întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite CONCESIONARULUI, în termenenele stabilite în Caietul de sarcini (Anexa nr. 2). Acest raport va stabili măsurile de conformare și termenele în care CONCESIONARUL trebuie să le adopte. Lipsa unui răspuns din partea CONCESIONARULui, după 10 (zece) zile de la data primirii Raportului de monitorizare de către CONCESIONAR va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare în termenul stabilit de Raportul de monitorizare.

 • ( 4) În sensul alineatului (3) perioadele de monitorizare vor fi raportate la anul calendaristic și nu la Anul Contractual.

(5)După primirea Raportului de monitorizare, CONCESIONARUL poate prezenta CONCEDENTULUI propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de

 • 10 (zece)Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

 • a) explica măsurile pe care CONCESIONARUL intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

 • b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(6)CONCESIONARUL va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(7)Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către CONCEDENT la cerere.

(8)CONCESIONARUL va raporta lunar CONCEDENTULUIsituația tuturor Utilizatorilor cu care a încheiat un contract de prestări de servicii.În sensul prezentului alineat “lunar” va fi interpretat prin aceea că CONCESIONARUL trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei săptămâni din lună informațiile referitoare la luna precedentă.

(9)CONCESIONARUL   va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual,

CONCENDENTULUI, dovezi:

 • a) de plată a primelor de asigurări;

 • b) de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile.

(10)CONCESIONARUL va raporta date și informații Autorității Competente de protecție a mediului (datele și informațiile specifice activității, inclusiv chestionarele din anchetele statistice naționale) și va raporta Autorității de Reglementare cantitatea de Deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de tratare a Deșeurilor, pe fiecare tip de Deșeuri.

ARTICOLUL14 - FLUXUL DEȘEURILOR / FLUXUL DEȘEURILOR ȘI RELAȚIA CU OPERATORII DE SALUBRIZARE/ GENERATORII

 • (1) CONCESIONARUL va transporta Deșeurile colectate conform următorului flux de Deșeuri:

 • a) va transporta Deșeurile Reciclabile colectate separat, inclusiv deșeurile din ambalaje la stațiile de sortare de la Brezoi și de la Râureni;

 • b) va transporta Deșeurile voluminoase la spațiile de stocare amenajate la Stațiilede transfer de la Brezoi, Fârtățești, Galicea, Bălcești și Ionești și Drăgășani, după caz la Stația de sortare

de la Brezoi sau direct la operatorul care asigură tratarea în vederea valorificării ...............

conform Ofertei;

 • c) va transporta Deșeurile periculoase menajere și similare la spațiile de stocare amenajate la Stațiile de transfer de la Brezoi, Fârtățești, Galicea, Bălcești și Ionești și Drăgășani, după caz la Stația de sortare de la Brezoi sau direct la operatorul care asigură eliminarea ...............

conform Ofertei;

 • d) va transporta Deșeurile din construcții și desființări de la populație la Stațiile de transfer de la Brezoi, Fârtățești, Galicea, Bălcești și Ionești și Drăgășani, după caz la Stația de sortare de la Brezoi sau direct la operatorul care asigură tratarea în vederea valorificării ...............

conform Ofertei;

 • e) va transporta pentru depozitare Deșeurilereziduale colectate, doar la Depozitulsituat în Fețeni. Deșeurile municipale colectate în amestec de către operatorii de deșeuri, vor fi depozitate la Depozitul Fețeni, doar în urma unui proces de tratare a acestora într-o stație autorizată.La momentul în care noul depozit de la Roești va fi funcțional, se va proceda la modificarea fluxului deșeurilor depozitate astfel încât să se asigure compensarea cantităților depozitate la Fețeni și care ar fi trebuit depozitate la Roești.

 • (2) Deșeurile colectate trebuie predate instalației expres specificate mai sus pentru fiecare categorie de Deșeuri. CONCESIONARUL va respecta condițiile specifice pentru fiecare instalație.

(3)Când se utilizează stații de transfer, operate de CONCESIONAR, pentru Deșeurile reziduale colectate, respectivele Deșeuri reziduale nu vor fi stocate temporar în stație pentru mai mult de 48 de ore, cu excepția cazului când se specifică altfel în documentele care reglementează această activitate.

 • (4) CONCESIONARUL va fi familiarizat cu criteriile de acceptare a Deșeurilor la fiecare instalație unde predă Deșeurile colectate separat și se va asigura, printr-o inspecție vizuală, că Deșeurile colectate sunt conforme cu aceste criterii.

(5)Este interzis CONCESIONARULui să încredințeze la depozitare Deșeurile Reciclabilecolectate separat.

 • (6) În momentul în care vor fi finalizate investițiile prevăzute de sistemul de management integrat al deșeurilor la Roești, fluxul de deșeuri va suferi modificări, Părțile urmând să stabilească modificările printr-un Act Adițional la prezentul Contract, cu aplicarea prevederilor Art. 34 ”Menținerea Echilibrului Contractual”.

ARTICOLUL 15 - COLECTAREA SEPARATĂ/ PROCEDURILE DE ACCEPTARE

A DEȘEURILOR

(1)Deșeurile vor fi colectate separat conform Regulamentului Serviciului.

 • (2) Atunci când mai multe fracții de Deșeuri sunt colectate simultan, CONCESIONARUL va asigura ca vehiculele de colectare să fie echipate cu un anumit număr de camere separate.

 • (3) CONCESIONARUL este responsabil pentru determinarea compoziției anuale de Deșeuri Municipale colectate.

ARTICOLUL 16 -PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINEREA BUNURILOR

(1)CONCESIONARUL se obligă să furnizeze Serviciul în conformitate cu termenele/intervalele stabilite în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), precum și în Programul de Operare.

(2)CONCESIONARUL se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și alte resurse, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute pentru îndeplinirea Contractului.

(3)CONCEDENTUL are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului. Verificările vor fi efectuate de către CONCEDENT prin reprezentanții săi împuterniciți. CONCEDENTUL are obligația de a notifica în scris CONCESIONARULUI, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

(4)CONCESIONARUL trebuie să colecteze Deșeurile abandonate pe domeniul public al căror generator este necunoscut și, la cererea CONCEDENTULUI trebuie să colecteze de asemenea și Deșeurile provenind de la evenimente speciale, conform Caietului de Sarcini.

 • (5) Plata activității de colectare a deșeurilor abandonate pe domeniul public al căror generator este necunoscut va fi asigurată de CONCENDENT, respectiv de fiecare unitate administrativ-teritorială, din bugetul propriu.

 • (6) Plata activității de colectare a deșeurilor provenite de la evenimente speciale va fi asigurată de organizatorii respectivelor evenimente.

 • (7) CONCESIONARUL va verifica starea tehnică a echipamentelor de colectare și le va înlocui pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare. În cazul colectării „din poarta în poartă”, CONCESIONARUL va înlocui orice recipient deteriorat de către angajații săi. În cazul colectării „în punctele de colectare”, CONCESIONARUL va înlocui toate containerele deteriorate.

 • (8) CONCESIONARUL va avea un număr suficient de mare de vehicule și echipamente adecvate, eficiente și în stare bună de funcționare pentru colectarea Deșeurilor ce fac obiectul prezentului Contract, precum și personal cu calificarea corespunzătoare pentru operarea acestora, conform Caietului de Sarcini al Serviciului și Ofertei, anexate la prezentul Contract. (9) În cazul unei defecțiuni la un vehicul, CONCESIONARUL se va asigura imediat că este utilizat un alt vehicul adecvat.

 • (10) CONCESIONARUL se va asigura că operațiunea de colectare a Deșeurilor din orice recipient nedescărcat la data la care era prevăzută colectarea, se va efectua în maxim 24 de ore de la data respectivă. Nu se va efectua nicio plata suplimentară către CONCESIONAR pentru colectarea Deșeurilor din recipiente nedescărcate la data prevăzută pentru colectare.

 • (11) CONCESIONARUL va elabora și va implementa planuri anuale de revizii și reparații pentru utilajele de transport, executate cu forțe proprii și cu terți.

 • (12) CONCESIONARUL va ține evidența orelor de funcționare a vehiculelor utilizate pentru prestarea Serviciului.

 • (13) CONCESIONARUL va deține toate documentele necesare de însoțire a Deșeurilor transportate, din care să rezulte sursa acestora, destinatarul, tipurile de Deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de Deșeuri transportate și codificarea acestora conform normelor aplicabile.

 • (14) CONCESIONARUL nu va abandona Deșeuri pe traseu și va ridica în totalitate Deșeurile generate de Utilizatori sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport.

(15)CONCESIONARUL va asigura un sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, respectiv de rezolvare operativă a acestora.

ARTICOLUL 17 -BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către CONCESIONAR în derularea Contractului sunt următoarele:

 • 17.1. Bunurile de Retur

  • 17.1.1. Acestea sunt:

 • a) bunurile CONCEDENTULUI puse la dispoziția CONCESIONARULUI, prin concesionare, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului.Acestea sunt și rămân în proprietatea CONCEDENTULUI pe întreaga Durată a Contractului. CONCESIONARUL primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

 • b) bunurile rezultate din investițiile prevăzute de prezentul Contract în sarcina CONCESIONARULUI. Acestea rămân în proprietatea CONCESIONARULUI pe întreaga Durată a executării Contractului, iar la expirarea contractului, revin de drept, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora.

 • 17.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. 17.1.1. lit. a) de mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între CONCESIONAR și CONCEDENT.În situația în care pe parcursul executării Contractului CONCEDENTUL investește în Bunuri de Retur noi de natura celor prevăzute la art. 17.1.1. lit. a), de mai sus acestea vor fi concesionate CONCESIONARULui, iar Anexa nr. 4 va fi actualizată corespunzător. Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct în patrimoniul CONCESIONARULUI.

 • 17.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept CONCEDENTULUI, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

 • 17.1.4. CONCESIONARUL are obligația de a efectua lucrări de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract). CONCESIONARUL se va asigura că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreținute și asigurate în conformitate cu instrucțiunile de fabricație și că sunt folosite conform normelor de siguranță.

 • 17.1.5 Investițiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt realizate din fonduri proprii ale CONCESIONARULui, rămân în proprietatea sa pe toată Durata Contractului și revin de drept, la Data Încetării Contractului, gratuit și libere de orice sarcini, CONCEDENTULUI, fiind integrate domeniului public.

 • 17.1.6 Investițiile realizate de CONCESIONAR din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Bunurilor de Retur, se vor amortiza de către acesta pe Durata Contractului.

 • 17.1.7. CONCESIONARUL nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de administrare, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a CONCEDENTULUI care este proprietarul respectivului bun/spațiu

 • 17.1.8. CONCESIONARULUI îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui element aferent Bunurilor CONCESIONARULUI.

 • 17.1.9. CONCESIONARUL nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

 • 17.1.10. CONCESIONARUL este obligat să exploateze și să întrețină Bunurile CONCEDENTULUI, cu diligența unui bun proprietar.

 • 17.1.11. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la Art. 17.1.1 lit. a)-mijloace fixe sau bunuri de inventar, pe care CONCEDENTUL le-a concesionat CONCESIONARULUI, Părțile au obligația de a aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice.

 • 17.1.12. CONCESIONARUL va permite accesul reprezentanților CONCEDENTULUI în spațiile/clădirile utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-și putea exercita drepturile de monitorizare în conformitate cu prevederile Contractului.

 • 17.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută înAnexa nr. 6 la prezentul Contract.Aceste Bunuri de Preluare sunt reprezentate de acele bunuri constând în elemente de infrastructură aferente Serviciului pe care CONCESIONARUL le-a prezentat ca echipamente disponibile în oferta cu care a câștigat licitația de atribuire a prezentului Contract, și care nu fac parte din investițiile obligatorii conform prezentului Contract pentru a se califica drept Bunuri de Retur conform prezentului articol. Anexa nr. 6 va fi elaborată și semnată de Părți în cursul Perioadei de Mobilizare, fiind atașată prezentului Contract la data semnării ei de către Părți. În cazul unor bunuri viitoare de natura Bunurilor de Preluare, acestea vor fi introduse în Anexa nr. 6 pe parcursul executării prezentului Contract, atunci când vor fi efectiv disponibile și date în funcțiune.

  • 17.2.1. La încetarea prezentul Contract din orice cauză, CONCEDENTUL are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora / stabilită de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părți.

  • 17.2.2. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Încetării, CONCEDENTUL va notifica CONCESIONARULUI care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

  • 17.2.3. CONCESIONARUL va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către CONCEDENT după primirea plății valorii acestora stabilită conform Art. 17.2.1 de mai sus.

 • 17.3. Bunuri Proprii care aparțin CONCESIONARULUI și nu vor fi transferate CONCEDENTULUI la încetarea Contractului. CONCESIONARUL are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

  înseamnă orice operator economic situat în interiorul Ariei Delegării, care generează Deșeuri


ARTICOLUL 18-FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RELAȚIA CU UTILIZATORII ȘI GESTIUNEA SERVICIULUI ÎN RELAȚIE CU ALȚI OPERATORI DE SALUBRIZARE

 • (1) CONCESIONARUL va încheia contracte individuale de furnizare/prestare de servicii cu următoarele categorii de Utilizatori și pentru următoarele tipuri de Deșeuri :

 • a) pentru Deșeurile Menajere - cu Utilizatorii Casnici;

 • b) pentru Deșeuri din Construcții și Desființări - cu Utilizatorii Casnici

 • c) pentru Deșeuri Similare - cu Utilizatorii Non-Casnici.

(2)CONCESIONARUL va încheia aceste contracte în cel mult 30 (treizeci) de Zile de la primirea oricărei solicitări în acest sens de la Utilizator care se încadrează într-una dintre categoriile menționate la alineatul de mai sus din punct de vedere al categoriilor de Utilizatori și al tipurilor de Deșeuri generate.

(3)Acest contract de prestării servicii va fi elaborat în conformitate cu contractele-cadru aprobate de Autoritatea de Reglementare.

(4) Daca, din motive de orice natura, CONCESIONARUL nu poate colecta Deșeurile de la un Utilizator, acesta va fi informat printr-un mesaj scris, cu indicarea motivului necolectării.

ARTICOLUL 19 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATEÎN MUNCĂ

 • (1) CONCESIONARUL va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta CONCEDENTULUIdocumentul revizuit.

 • (2) CONCESIONARUL va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea CONCEDENTULUI sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

 • (3) CONCESIONARUL va fi responsabil de securitatea permanentă a sitului, în perimetrul Instalații de Deșeuri și va lua toate măsurile corespunzătoare în acest sens. CONCESIONARUL va interzice accesul persoanelor neautorizate în sit și va asigura că nici

un fel de Deșeuri nu sunt extrase de la Instalațiile de Deșeuri pe care le gestionează de către persoane neautorizate sau prin proceduri neînregistrate.

ARTICOLUL 20 -ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI,ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)De la Data de Începere a Contractului, CONCESIONARUL va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)CONCESIONARUL nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a CONCEDENTULUI, ale căror cauze sunt anterioare Datei de Începere a Contractului și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. CONCEDENTUL se obligă să-l despăgubească pe CONCESIONAR pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 21-GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

(1)CONCESIONARUL va constituipe propriul său cost și va menține în vigoare,pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea CONCEDENTULUI, în cuantum de 5% din valoarea anuala actualizata fara TVA a contractului.Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului prin scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit sau o poliță emisă de o societate de asigurări, care devine Anexa nr. 10 („Garanția de Bună Execuție”) la prezentul Contractsau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

(2)Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea CONCESIONARULUI în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractuluiși nu împiedică CONCEDENTUL în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către CONCESIONAR a obligațiilor sale.

(3)Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către CONCEDENT, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Art. 1 (“Definiții și interpretare”)din prezentulContract, numai după notificarea CONCESIONARULUI în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca CONCESIONARUL nu remediază prejudiciul în termenul acordat, CONCEDENTUL/ADI va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

(4)În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanției de Bună Execuție, CONCESIONARUL o va reface sau va constitui o altă Garanție de Bună Execuție, cu cel puțin 15 (cincisprezece) Zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare 41

sau încetare a valabilității și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare.În cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, CONCESIONARUL va fi obligat să refacă Garanția de Bună Execuție sau să constituie o altă Garanție de Bună Execuție, în termen de 15 (cincisprezece) Zilede la data executării și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare.

(5)Nerespectarea de către CONCESIONAR a obligațiilor prevăzute de prezentul articol reprezintă o încălcare semnificativă de către CONCESIONAR a obligațiilor contractuale și duce la rezilierea Contractului conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”) de mai jos.

(6)CONCEDENTUL va returna Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zilede la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite CONCEDENTULUI odată cu încetarea Contractului, dacă CONCEDENTUL/ADInu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către CONCESIONAR a unor obligații contractuale.

ARTICOLUL 22 - ASIGURĂRI

 • (1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale CONCESIONARULUI asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare,CONCESIONARUL, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 9 la prezentul Contract:

 • a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului;

 • b) Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de CONCESIONAR în gestiunea Serviciului;

 • c) Asigurări pentru salariați, conform Legii în domeniul muncii;

 • d) Asigurarea de răspundere civilă generală.

(2)CONCESIONARUL va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3)CONCESIONARUL, la cererea CONCEDENTULUI, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus.

(4)CONCESIONARUL se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept obiect bunuri ce aparțin CONCEDENTULUI sau care privește răspunderea civilă a CONCESIONARULUIconține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare CONCEDENTULUI înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză.

Primirea de către CONCEDENT a acestor notificări nu va exonera CONCESIONARUL de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5)În cazul în care CONCESIONARUL nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol și detaliate în Anexa nr.9 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, CONCEDENTUL are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile CONCESIONARULUI, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”).

 • (6) CONCESIONARUL va informa CONCEDENTULîn legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubirioricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult10 (zece) Zilede la producerea evenimentului asigurat. În continuare, CONCESIONARUL va soluționa cererea direct cu asiguratorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa CONCEDENTUL/ADI despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

 • (7) CONCESIONARUL va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

 • (8) În cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de CONCESIONAR, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(9)CONCESIONARUL va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea CONCEDENTULUI.

ARTICOLUL 23 -REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

 • (1) CONCESIONARUL va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

 • (2) CONCESIONARUL va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. În măsura în care CONCESIONARUL nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci CONCEDENTUL va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”).

 • (3) CONCEDENTUL poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de CONCEDENT.CONCESIONARUL are obligația de a permite CONCEDENTULUI și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4)Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de CONCESIONAR pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, CONCESIONARUL nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea CONCEDENTULUI printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci)de Zile înainte. În urma primirii adresei CONCEDENTUL poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă CONCESIONARULui cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 24 -CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1)CONCESIONARUL nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de CONCEDENT sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia (inclusiv ADI) nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”).

 • (2) CONCEDENTUL poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”), în cazul în care CONCESIONARUL sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

 • a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a 44

abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu CONCEDENTUL;

 • b) a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu CONCEDENTUL;

 • c) a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu CONCEDENTUL;

 • d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al CONCEDENTULUI, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 25 -SUB - DELEGAREA

(1)CONCESIONARUL nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al CONCENDENTULUI.

(2)Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către CONCESIONAR de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale CONCESIONARULUI în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL26-COMPENSAȚIE PENTRU OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC

CONCENDENTUL nu acordă CONCESIONARULUI vreo compensație pentru obligațiile de serviciu public prevăzute în Contract, toate costurile CONCESIONARULUI fiind cuprinse în Tarif.

CAPITOLULV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 27 -RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)În situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

 • (3) Încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data Încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 28 -RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA CONCESIONARULUI

(1) CONCESIONARUL declară și garantează ca acceptă și încheie prezentul Contract pe propriul său risc tehnic, economic și financiar și că este răspunzător atât în fata CONCEDENTULUI cât și, în unele situații, față de Autoritățile Competente pentru obligațiile asumate, prestarea Serviciului și exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor prezentului Contract. Nici CONCEDENTUL, nici Autoritățile Competente nu vor fi răspunzători în niciun fel față de terți pentru îndeplinirea de către CONCESIONAR a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract și pentru prestarea de către acesta a Serviciului.

(2)CONCESIONARUL confirmă în special că a luat în considerație, în conformitate cu și bazându-se pe termenii și condițiile prezentului Contract, înaintea încheierii prezentului Contract, obligațiile, riscurile și/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, și, în general, în legătură cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

 • (3) Nerespectarea de către CONCESIONAR a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detaliați în Anexa nr. 8 (“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, va atrage obligația CONCESIONARULUI de a plăti penalități conform celor specificate în această anexă.

 • (4) Nerespectarea repetată a Indicatorilor de Performanță, conform prevederilor art. 38.1.1 dă dreptul CONCENDENTULUI să rezilieze Contractul conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”).

 • (5) În plus fata de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, CONCESIONARUL va despăgubi CONCEDENTUL și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât CONCEDENTUL, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către CONCESIONAR a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

(6)Sumele primite de către CONCEDENT ca penalități vor constitui o sursă de alimentare a Fondului IID.

ARTICOLUL 29 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A CONCENDENTULUI

În niciun caz CONCEDENTUL nu va fi răspunzător față de CONCESIONAR de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care CONCESIONARUL le-ar putea suporta sau înregistra din cauza: (i) producerii unui eveniment de Forță Majoră (ii) stării Bunurilor concesionate sau (iii) oricărei nereușite a CONCESIONARULUI de a realiza veniturile previzionate în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 30 -EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A CONCESIONARULUI

 • (1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului28 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina CONCESIONARULUI”) de mai sus privind răspunderea CONCESIONARULUI, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a apariției unui Eveniment de Forță Majoră care face imposibilă executarea Contractului, conform art.33 de mai jos.

 • (2) În cazul în care CONCESIONARUL se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci CONCESIONARUL va notifica imediat CONCEDENTUL, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care CONCEDENTUL le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel CONCESIONARUL de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și a Legii în vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prestării serviciilor în domeniul salubrizării localităților.

ARTICOLUL 31 -ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor fi limitate la acoperirea integrală a Daunelor suferite de Partea sau terțul prejudiciat. În înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

ARTICOLUL 32 - RECUPERAREA DEBITELOR

 • (1) CONCEDENTUL este îndreptățit să recupereze de la CONCESIONAR orice prejudicii suferite din vina CONCESIONARULui, care sunt descoperite după Data Încetării Contractului, în conformitate cuLegea aplicabilă.

 • (2) Părțile pot conveni compensarea între sumele astfel datorate de CONCESIONAR și orice sume datorate de către CONCEDENTCONCESIONARULui, precum și asupra metodei de plată, chiar și în mai multe transe.

 • (3)Comisioanele bancare și alte sume similare rezultate din operațiunile legate de plata sumelor datorate de CONCESIONARCONCEDENTULUI cad în integralitate în sarcina CONCESIONARULui.

CAPITOLULVI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 33 -FORȚA MAJORĂ

 • (1) În situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol.

 • (2) „Forța Majoră” înseamnă orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

 • (3) Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere / neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor, refuzul, fără un motiv justificat, al oricărei Autorități Competente de a elibera orice Autorizație necesară executării obligațiilor contractuale, retragerea acesteia sau refuzul de a o reînnoi și nici orice acțiune reglementară dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva CONCESIONARULUI.

(4)O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(5)O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele 48

acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5)Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin 30 (treizeci) de Zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 34 -MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1)Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

(2)CONCESIONARUL nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 33 (“Forța Majoră”).

(3)În situația în care, Modificări Legislative alterează echilibrul Contractual, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificarea Tarifului, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

 • (4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 45 (patruzecișicinci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. CONCESIONARUL va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

CAPITOLULVII. MODIFICAREACONTRACTULUI

ARTICOLUL 35 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(l)Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante.

(2)Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

 • (3) Orice modificare constituie revizuire a prezentului Contract, conform Legii, și nu poate fi operată de Părți decât în situațiile expres prevăzute de prezentul Contract, respectiv:

 • a) prelungirea Perioadei de Mobilizare, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (12) din prezentul Contract;

 • b) ajustarea sau modificarea Tarifelor, în condițiile prevăzute la art. 10 din prezentul Contract.

 • c) modificarea fluxului de deșeuri în condițiile finalizării investițiilor din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor sau în situația în care prin Lege sunt introduse noi obligații privind colectarea și tratarea anumitor categorii de Deșeuri, aplicabile Părților și categoriilor de Deșeuri care fac obiectul prezentului Contract;

 • e) în vederea restabilirii echilibrului contractual conform prevederilor art. 34 din prezentul Contract;

 • f) în situația cesionării prezentului Contract, dacă Legea de la data respectivă permite o astfel de operațiune, cu respectarea prevederilor Legii.

ARTICOLUL 36 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRECONCEDENT

CONCEDENTUL poate modifica unilateral Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr.1 și nr.2 la prezentul Contract,prin modificarea acestor documente șiînlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz.În cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 34 (“Menținerea echilibrului contractual”).

CAPITOLULVIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 37 -CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(l)Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data Începerii”),și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către CONCEDENT, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina CONCEDENTULUI;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Parți, prin reziliere, conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;

 • d) în cazul prevăzut la Articolul 33 (“Forța Majoră”),fără plata unei despăgubiri;

 • e) în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 34 (“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

 • f) în cazul falimentului CONCESIONARULUI;

 • g) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilității licenței de operare a CONCESIONARULUI;

 • h) în cazul prevăzut la art. 3, alin. (9) din prezentul Contract;

 • i) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată;

 • j) în alte situații prevăzute expres de prezentul Contract.

 • (2) În cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) deZile,cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

 • (3) CONCESIONARUL va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu CONCEDENTUL, după caz, în sensul următoarelor:

 • a) să mențină legătura cu CONCEDENTUL și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către CONCEDENT sau noul operator;

 • b) să furnizeze CONCEDENTULUIși noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;

 • c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului.

 • (4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de CONCESIONAR în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) Bunurile de Retur vor reveni CONCEDENTULUI de plin drept, gratuit (cu excepția situației în care Contractul încetează înainte de termen, când CONCESIONARUL are dreptul la o indemnizație egală cu suma neamortizată din investițiile realizate de el în Bunurile de Retur din categoria celor prevăzute la Art. 17.1.1. lit. b) din prezentul Contract) și libere de orice sarcini.

 • b) Bunurile de Preluare vor putea să revină CONCEDENTULUI, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către CONCESIONAR, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 17.2 din prezentul Contract.

 • c) Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea CONCESIONARULui.

 • (5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare”), CONCESIONARUL va transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru CONCEDENT, toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile CONCESIONARULui privind Bunurile de Preluare pentru care CONCEDENTUL și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

 • (6) La Data de Predare, CONCESIONARUL va informa CONCEDENTUL despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare pe care CONCEDENTUL le preia.

(7)În situația în care o singură unitate administrativ-teritorială se retrage din prezentul Contract, din orice motive (inclusiv prin reziliere din culpa CONCESIONARULui), orice sumă datorată ca urmare a încetării se calculează pro-rata corespunzător acelei unități administrativ-teritoriale fața de care încetează Contractul, iar soarta bunurilor care o 52

deserveau doar pe aceasta (Bunuri de Retur și/sau Bunuri de Preluare) va fi decisă în mod corespunzător.Daca există Bunuri de Retur sau Bunuri de Preluare ce deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale, aceste bunuri nu pot fi retrase din Contract și preluate de unitatea administrativ-teritorială care se retrage, ci aceasta poate fi eventual despăgubită în măsura în care dovedește un prejudiciu din lipsa folosinței acestora.

(8)De asemenea o unitate administrativ-teritorială care se retrage unilateral din Contract va fi obligată să plătească, după caz, CONCESIONARULUI:

 • a) despăgubiri care să acopere prejudiciile create prin retragere (daunele efective suferite și valoarea beneficiului nerealizat de către CONCEDENT în timpul rămas până la expirarea Contractului);

 • b) valoarea integrală a investițiilor realizate pentru respectiva unitate administrativ-teritorială prin intermediul proiectelor derulate prin ADI, iar dacă aceste investiții au fost realizate în bunuri ce deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata, precum și

 • c) valoarea investițiilor neamortizate realizate de CONCEDENT pentru respectiva unitate-administrativ teritorială, iar dacă aceste investiții au fost realizate în bunuri ce deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata.

(9) Prevederile alin. (8) nu se aplică în cazul încetării Contractului prin ajungere la termen (în cazul refuzului prelungirii sale de către o unitate administrativ-teritorială), prin reziliere din culpa CONCESIONARULui sau din cauze de Forță Majoră

ARTICOLUL 38 -REZILIEREA CONTRACTULUI

 • 38.1 . Rezilierea Contractului din culpa CONCESIONARULUI

  • 38.1.1. CONCEDENTUL va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligații Încălcate'’”'):

 • a) nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță, după cum urmează:

 • - existența a mai mult de 5 cazuri lunare de penalizare a CONCESIONARULUI pentru neîndeplinirea oricăruia dintre indicatorii prevăzuți la pct. 1.1, 1.2, 1.6 și 1.7 din Anexa nr. 8 la prezentul contract;

 • - existența a mai mult de 3 cazuri trimestriale de penalizare a CONCESIONARULUI pentru neîndeplinirea oricăruia dintre indicatorii prevăzuți la pct. 1.4, 1.5, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3 și 3.4 din Anexa nr. 8 la prezentul contract;

 • b) nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a Investițiilor;

 • c) neutilizarea de către CONCESIONAR pentru prestarea serviciului CONCESIONAR a mijloacelor auto și utilajelor prezentate în ofertă, cu excepția situațiilor speciale în care intervin defecțiuni tehnice ale unui număr redus de echipamente șia cestea sunt înlocuite pe perioada reparațiilor cu alte echipamente echivalente sub aspectul caracteristicilor tehnice

 • d) renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către CONCESIONAR;

 • e) nerespectareaArticolului 25 (“Sub-delegarea și transfer”) din prezentul Contract;

 • f) nefurnizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate CONCEDENTULUI sau împiedicarea CONCEDENTULUI de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

 • g) în cazul întârzierii CONCESIONARULUI cu privire la plata Redevenței care se prelungește pe o durată ce determină acumularea de penalități care depășesc contravaloarea Redevenței anuale

 • h) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;

 • i) CONCESIONARUL nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexanr. 9 (“Asigurări”)la Contract;

 • j) practici corupte ale CONCESIONARULui în conformitate cu Articolul 24 (“Clauza de prevenire a corupției”);

 • k) neplata de către CONCESIONAR a tarifelor datorate către alți operatori de salubrizare pentru sortarea, transferul, tratarea sau depozitarea Deșeurilor, după caz, în caz de mai mult de 3 facturi neplătite la termen

 • l) alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

 • 38.1.2. In cazul în care CONCEDENTUL devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 38.1.1:

 • a) CONCEDENTULvatrimite CONCESIONARULUI, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, CONCESIONARUL va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 45 (patruzecișicinci) de Zile de la data primirii de către CONCESIONAR a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

 • b) În cazul în care CONCEDENTUL a transmis Notificarea de Încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, CONCEDENTUL poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 38.1.2.

 • c) Atunci când o Obligație Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, CONCESIONARUL va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri CONCEDENTULUI, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații Încălcate.

 • d) În cazul în care CONCEDENTUL nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale CONCESIONARULUI sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, CONCESIONARUL nu remediază Obligația Încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, CONCEDENTUL poate, printr-o notificare scrisă, adresată CONCESIONARULUI, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

 • e) Notificările prevăzute de prezentul articol vor fi comunicate de către și către ADI

 • f) CONCEDENTUL își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată CONCESIONARULui, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru CONCEDENT. În acest caz, CONCESIONARUL are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 38.2 Rezilierea Contractului din culpa CONCEDENTULUI

  • 38.2.1. CONCESIONARUL va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către CONCEDENT a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor CONCESIONARULUI, în baza prezentului Contract.

  • 38.2.2. În cazul în care CONCESIONARUL are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 38.2.1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Art. 38.1.1.

CAPITOLULIXALTE CLAUZE

ARTICOLUL 39 -POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

 • (1) CONCESIONARUL va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. CONCESIONARUL este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

 • (2) CONCESIONARUL se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

 • a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

 • b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

 • c) toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

 • d) toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

 • (3) CONCESIONARUL va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condițiile stabilite cu CONCEDENTUL în cadrul misiunii acesteia de monitorizare a executării prezentului Contract și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului.

 • (4) CONCESIONARUL se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat și își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

 • (5) Pe perioada executării prezentului Contract, CONCESIONARUL se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul intern al său. CONCEDENTULva avea dreptul să solicite CONCESIONARULui comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă. dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, CONCESIONARUL îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către CONCEDENTprin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. CONCESIONARUL va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(6)CONCESIONARUL este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(7) CONCESIONARUL este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(8)Personalul angajat al CONCESIONARULui beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. CONCESIONARUL va întocmi planuri anuale (respectiv pentru fiecare an calendaristic /An Contractual), pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(10)Numărul angajaților CONCESIONARULui va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului, iar pentru personalul cheie, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensații prevăzute de Lege sau contracte colective din partea CONCESIONARULUI.

(11) CONCESIONARUL va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. CONCESIONARUL va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților CONCEDENTULUI și a oricărei alte persoane care intra în incintele CONCESIONARULUI. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de CONCESIONAR vor fi în conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 40 -CONFIDENȚIALITATE

(1)Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții. În înțelesul prezentului articol prin Parte se va înțelege inclusiv ADI.

(2)Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3)Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

 • a) Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

 • b) oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

 • c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitral;

 • d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

 • e) oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

 • f) oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

 • g) oricărei dezvăluiri de către CONCEDENT a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un CONCESIONAR ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care CONCEDENTUL decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

 • h) oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

 • i) oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4)Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b), d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)CONCESIONARUL nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele CONCEDENTULUI în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al CONCEDENTULUI.

(6)La sau înainte de Data Încetării, CONCESIONARUL se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise CONCEDENTULUI.

ARTICOLUL 41 -PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

(l)Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către CONCESIONAR și care se raportează la furnizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale CONCESIONARULui sunt și vor rămâne proprietatea acestuia. Cu toate acestea, CONCESIONARUL se obligă ca, la solicitarea rezonabilă a CONCEDENTULUI și în măsura posibilului, să acorde CONCEDENTULUI drepturi de utilizare asupra acestora corespunzătoare scopului solicitării, pe baza unui acord scris în acest sens, precizând toate condițiile tehnice, economice, juridice și durata folosirii lor.

(2)De asemenea, metodele și know-how-ul dezvoltate de CONCESIONAR sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a CONCESIONARULui. CONCEDENTUL se angajează expres să nu divulge acest know-how, în totalitate sau în parte, către terți, oricine ar fi aceștia.

ARTICOLUL 42 -TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 43 - CHELTUIELI

Doar dacă nu este altfel stipulat în mod expres în acest Contract, fiecare Parte își va plăti propriile costuri și cheltuieli (inclusiv onorariile și cheltuielile agenților săi, reprezentanților, consilierilor și contabililor) necesare pentru pregătirea, semnarea, îndeplinirea și respectarea termenilor acestui Contract.

ARTICOLUL 44 -CONFLICTUL DE INTERESE

 • (1) CONCESIONARUL va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către CONCESIONAR imediat CONCEDENTULUI, în scris.

 • (2) CONCESIONARUL va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. CONCESIONARUL va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea CONCEDENTULUI, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

 • (3) CONCEDENTUL își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de CONCESIONAR în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

 • (4) CONCESIONARUL se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. În cazul în care CONCESIONARUL nu poate menține această independență, CONCEDENTUL are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 38 (“Rezilierea Contractului”)fără a aduce atingere dreptului CONCEDENTULUI de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 45 -REPREZENTANȚII PĂRȚILOR

 • (1) Pentru executarea prezentuluiContract, înrelația sa cu CONCEDENTUL, CONCESIONARUL va numi o persoană ca „Manager de Contract”, care va asigura comunicarea corespunzătoare cu partenerii contractuali.

 • (2) CONCEDENTUL va numi de asemenea reprezentanții săi care vor asigura comunicarea cu CONCESIONARUL.

(3)Fiecare Parte este îndreptățită să înlocuiască persoanele de contact, coordonatele și adresele menționate în prezentulContract, cu condiția de a notifica în prealabil cealaltă Parte. Notificarea se va face în scris și va fi comunicată cu cel puțin 3 (trei) Zile Lucrătoare înainte ca modificarea să devină efectivă. Orice comunicare trimisă la vechile adrese, coordonate sau persoane de contact va fi considerată valabil efectuată dacă Partea care a modificat aceste elemente nu a comunicat corespunzător notificarea prevăzută în prezentul alineat.

ARTICOLUL 46 - COMUNICĂRI

(1)Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, în limba română, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

 • a) Pentru CONCESIONAR

În atenția: Manager de Contract, Dl./D-na...........................

Adresa:.....................

Fax:.................................

E-mail: ..................

 • b) Pentru CONCEDENT/ADI

În atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail: ..............................

(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6)Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 47 -DREPTURILE TERȚILOR

 • (1) Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

 • (2) Fără a aduce atingere prevederilor alineatului precedent, ADIva avea dreptul să exercite în numele și pe seama CONCEDENTULUI drepturi contractuale ale acestuia atunci când prezentul Contract stipulează expres aceasta, în temeiul acestei stipulări și pe baza mandatului acordat prin statutul Asociației. CONCESIONARUL recunoaște competența ADI de a exercita aceste drepturi astfel cum se stipulează în prezentul Contract.

ARTICOLUL 48 -RENUNȚARE

(1)Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Parți și ADI, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 46 (“Comunicări”)din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

 • (2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

 • (3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 49 -NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR SALE

 • (1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

 • (2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul52 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract.Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 50 -MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile CONCESIONARULUI de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 11 („Redevența”), Articolul 52 (“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), Articolul 28 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în 62

sarcina CONCESIONARULUI”), Articolul 32 (“Recuperarea debitelor”),Articolul 40 (“Confidențialitate”), Articolul 42 (“Taxe”), Articolul 51 (“Declarații și garanții”)vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuaredupă Data Încetării Contractului.

ARTICOLUL 51 - DECLARAȚII ȘI GARANȚII

(1) Fără a aduce atingere oricăror garanții sau condiții prevăzute de Lege și în plus față de orice alte declarații și garanții acordate prin clauzele prezentului Contract, CONCESIONARUL declară și garantează CONCEDENTULUI că cele stipulate în prezentul Articol sunt declarații corecte și complete la Data Semnării și că vor fi corecte și complete la Data Începerii Contractului, precum și pe toată Durata Contractului și vor rămâne astfel după Data Încetării:

 • a) CONCESIONARULeste o societate legal constituită, conform Legii din România.

 • b) CONCESIONARULare puteri depline, autoritatea și capacitatea necesare să semneze și să ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum și fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie furnizate de către CONCESIONAR ulterior Datei Semnării. Prezentul Contract a fost legal autorizat conform tuturor procedurilor interne societare din cadrul CONCESIONARULUI. Prezentul Contract este, iar celelalte documente și acte ce vor fi furnizate de către CONCESIONAR ulterior Datei Semnării vor fi legal și valabil semnate și executate de către CONCESIONAR, constituind convenții valide și opozabile CONCESIONARULUI, ce pot face obiectul executării integrale de către CONCESIONAR, conform termenilor acestora.

 • c) Pe Durata Contractului, actul constitutiv al CONCESIONARUL nu va fi modificat sau completatîn vreun mod care ar face executarea prezentului Contract nelegală sau în contradicție cu actul constitutiv sau alt document statutar al CONCESIONARULUI.

 • d) CONCESIONARULare capacitatea organizațională și financiară pentru a executa Contractul, pentru a gestiona Serviciul și pentru a-și îndeplini obligațiile sale contractuale și va avea deplina autoritate pentru efectuarea plăților și va plăti toate sumele datorate în baza prezentului Contract, conform prevederilor acestuia.

 • e) PrezentulContract instituie obligații care pot face obiectul executării, acceptate în totalitate de către CONCESIONAR.

 • f) Nu există nicio acțiune în justiție, in arbitraj, nicio procedură sau proces sau investigație fie judiciară, fie extra-judiciară, pe rol sau iminentă împotriva CONCESIONARULUI, nici sentințe judecătorești, hotărâri arbitrale nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect împiedicarea CONCESIONARULUI de a executa obligațiile sale asumate prin prezentul Contract sau care ar putea afecta executarea Contractului, conform obiectivelor stabilite de către CONCEDENT.

 • g) Încheierea de către CONCESIONAR a prezentului Contract și executarea obligațiilor rezultate din prezentul Contract de către CONCESIONAR nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor sale din partea CONCESIONARULUI conform:

 • (i) vreunei Legi aplicabile CONCESIONARULUI;

 • (ii) actului constitutiv sau oricărui document statutar al CONCESIONARULUI;

 • (iii) vreunui contract sau alt document la care CONCESIONARUL este parte sau la care CONCESIONARUL este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanții ale CONCESIONARULUI.

 • h) Toate garanțiile, declarațiile, recunoașterile CONCESIONARULUI privind obligațiile și responsabilitatea lui în baza prezentului Contract au efect cumulativ și niciuna nu va fi interpretată în mod separat de celelalte.

(2) Fără a aduce atingere oricăror garanții sau condiții prevăzute de Lege și în plus față de orice alte declarații și garanții acordate prin clauzele prezentului Contract, CONCEDENTULdeclară și garantează CONCESIONARULUI că cele stipulate în prezentul Articol sunt declarații corecte și complete la Data Semnării și că vor fi corecte și complete la Data Începerii Contractului, precum și pe toată Durata Contractului și vor rămâne astfel după Data Încetării:

 • a) CONCEDENTULare puteri depline, autoritatea și capacitatea necesare să semneze și să ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum și fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie furnizate de către CONCEDENTulterior Datei Semnării.

 • b) Încheierea prezentului Contract a fost legal aprobată prin hotărâri ale autorităților deliberative ale CONCEDENTULUI / tuturor unităților administrativ-teritoriale care constituie CONCEDENTUL și prin hotărâre a adunării generale a ADI, nicio altă aprobare sau formalitate administrativă suplimentară nefiind necesară.

 • c) CONCEDENTUL are dreptul de a concesiona CONCESIONARULUI Bunurile de Retur care sunt în proprietatea sa și formează infrastructura Serviciului, precum și să delege CONCESIONARULUI gestiunea Serviciului pe baze de exclusivitate pentru întreaga Arie a Delegării.

 • d) Încheierea de către CONCEDENTa prezentului Contract și executarea obligațiilor rezultate din prezentul Contract de către CONCEDENTnu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor sale din partea CONCEDENTULUI conform:

 • i. vreunei Legi aplicabile CONCEDENTULUI sau ADI;

 • ii. vreunui act administrativ sau decizii judecătorești aplicabile CONCEDENTULUI sau ADI;

 • iii. vreunui contract sau alt document la care CONCEDENTUL / orice unitate administrativ-teritorială ce constituie CONCEDENTULeste parte sau la care este

obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanții ale CONCEDENTULUI/vreunei unități administrativ-teritoriale ce constituie CONCEDENTUL.

 • e) Obligațiile asumate de către CONCEDENT prin Contract sunt obligații asumate în conformitate cu prevederile legale, valabile, având caracter obligatoriu în baza Legii.

ARTICOLUL 52 -LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1) Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2)În cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile(sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia.Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în .................. original exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte

Pentru CONCEDENT

CONCESIONAR

Reprezentant


Președintele ADI...............

VIZAT,

(inclusiv răspunsurile la clarificările solicitate de către operatorii economici până la deschiderea ofertelor)

(inclusiv clarificările date de acesta, după deschiderea ofertelor)

ANEXA 4 - BUNURILE DE RETUR 1

Infrastructură existentă pusă la dispoziția viitorului operator

Recipientele de colectare au fost achiziționate prin proiect în perioada - noiembrie 2015, fiind în parametri normali de utilizare.

Recipiente achiziționate prin proiectul POSM puse la dispoziția CONCESIONARULUI

Zona de colectare

Nr. pubele 1201

Nr. pubele

2401

Nr. containere

1,1 mc (verzi)

Nr. containere 1,1 mc (albastre)

Nr. containere 1,5 mc (galbene)

Zona 1

505

195

142

161

35

Zona 2.1

1.653

187

128

134

46

Zona 2.2

558

663

76

91

44

Zona 3

2.227

3.623

1.226

1.309

327

Zona 4

680

0

0

0

20

Zona 5

378

185

7

7

16

TOTAL

6.001

4.853

1.579

1.702

488

Se pun la dispozitie și următoarele recipiente pentru colectarea fluxurilor speciale: 9 containere de 10 mc și 7 containere de 15 mc.

Recipiente achiziționate prin proiectul ISPA puse la dispoziția CONCESIONARULUI

Zona de colectare

Nr. containere 3,2 mc (galbene)

Nr. containere 2,1 mc (albastre)

Nr. containere 1,1 mc (maro)

Nr. containere 1,1 mc (alb)

Municipiul Rm. Vâlcea

32

30

38

37

Stația de transfer Brezoi

Infrastructura existentă ST Brezoi

Nr.

crt.

Echipament

Caracteristici

Nr.

buc.

1

Platforma cântărire

1

2

Bandă rulantă

1

3

Prescontainer

1

4

Cap tractor cu semicompactor

72 mc

1

5

Vehicul ușor de colectare a deșeurilor

1

Nr.

crt.

Echipament

Caracteristici

Nr.

buc.

6

Camion platformă

1

7

Autogunoiere

7-9 mc

2

Stația de transfer Fârtățești

Infrastructura existentă ST Fârtățești

Nr.

crt.

Echipament

Caracteristici

Nr.

buc.

1

Presă

1

2

Mașină încărcat și transportat pre containere

1

3

Camion platformă

1

4

Autogunoieră

1

5

Autogunoieră

9 mc

3

Stația de sortare Drăgășani (va fi transformată în ST)

Infrastructura existentă SS Drăgășani

Nr.

crt.

Echipament

Caracteristici

Nr.

buc.

1

Platforma cântărire

1

2

Bandă transportoare

1

3

Bandă cabină sortare

1

4

Cabină sortare cu instalație de ventilație exhaustor și aer condiționat (2 echipamente)

1

5

Presă PET

1

6

Bandă transportoare alimentare presă PET

1

7

Presă doze

2

Stația de transfer Galicea

Infrastructura existentă ST Galicea

Nr.

crt.

Echipament

Caracteristici

Nr.

buc.

1

Presă

1

2

Cap tractor cu semicompactor pentru containere mari (72 mc)

1

3

Camion platformă

1

Nr.

crt.

Echipament

Caracteristici

Nr.

buc.

4

Vehicul ușor de colectare

1

5

Autogunoiere

9 mc

1

Stația de transfer Bălcești

Infrastructura existentă ST Bălcești

Nr.

crt.

Echipament

Caracteristici

Nr.

buc.

1

Presă

1

2

Cap tractor mașină pentru încărcat și transport

1

3

Camion platformă

1

4

Vehicul ușor de colectare

1

5

Autogunoiere

7mc

1

Stația de sortare Brezoi

Infrastructura existentă SS Brezoi

Nr.

crt.

Echipament

Caracteristici

Nr.

buc.

1

Platformă cântar

1

2

Hală sortare

1

3

Presă de balotat manuală

1

4

Container Abroll

24 mc

6

5

Containere

2 mc

20

6

încărcător frontal

1

7

Electro-stivuitor

1

8

Mașină transport containere Abrollkipper

1

Stația de sortare Râureni

Infrastructura existentă SS Râureni

Nr.

crt.

Echipament

Caracteristici

Nr.

buc.

1

Platformă cântar

1

2

Hală sortare

1

3

Presă de balotat automată

1

4

Container

24 mc

7

5

Containere

2 mc

17

Nr.

crt.

Echipament

Caracteristici

Nr.

buc.

6

Prescontainere

24 mc

3

7

încărcător frontal

2

8

Electro-stivuitor

1

9

Mașină transport containere Abrollkipper

1

10

Camion transport baloți la reciclatori

1

ANEXA 5 - PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRELUARE A BUNURILOR DE RETUR

ANEXA 8 - INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Indicatori de performanță pentru monitorizarea activităților de colectare și transport și a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor din construcții și desființări de la populație

Nr. crt.

Indicator de performanță

Unitate măsură

Valoare

Penalități

F recvența propusă de monitorizare

1

Eficiența în gestionarea contractului

1.1

Numărul de recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.000 lei/recipient nefumizat în 10 de zile de la primirea solicitării

Lunar

1.2

Numărul de recipiente pentru colectarea separata a deșeurilor reciclabile, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.000 lei/recipient nefumizat în 10 de zile de la primirea solicitării

Lunar

1.4

Numărul de situatii în care vehiculul specializat pentru colectarea deșeurilor menajere periculoase nu staționează la locul și perioada stabilită, conform planului de lucru, raportat la numărul total de situatii

%

100

2.000 lei/vehicul identificat a nu respecta planul de lucru

Trimestrial

1.5

Numărul de situatii în care un recipient de colectare deteriorat este reparat sau înlocuit în mai puțin de 24 de ore de la semnalarea defecțiunii raportat la numărul total de situații

%

90

1.000 lei/container nereparat sau neînlocuit

Trimestrial

1.6

Numărul de situații în care colectarea separată a deșeurilor reciclabile nu

%

90

1.500 lei/colectare neefectuată conform plan

Lunar

Nr. crt.

Indicator de performanță

Unitate măsură

Valoare

Penalități

F recvența propusă de monitorizare

se realizează la frecvență stabilita prin contract, raportat la numărul total de situații

de lucru

1.7

Numărul de situații în care colectarea separată a deșeurilor voluminoase nu se realizează la frecvență și condițiile stabilite prin contract și planul de lucru, raportat la numărul total de situații

%

90

1.500 lei/colectare neefectuata conform plan de lucru

Lunar

1.8

Numărul de reclamații scrise la care Operatorul a răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numărul total de reclamații scrise

%

100

1.500 Lei/reclamație

Trimestrial

2

Indicatori tehnici

2.1

Populația care beneficiază de colectarea deșeurilor raportat la populația totală la nivelul județului

%

100

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

Lunar

2.2

Cantitatea de deșeuri reciclabile din deșeurile menajere și similare (hârtie și carton, plastic, metale și sticlă) colectate separat și acceptate la o stație de sortare autorizată pentru sortarea deșeurilor colectate separat, raportată la cantitatea totală de deșeuri reciclabile menajere și similare generată.

%

2020 -min. 50%

2021 -min. 60%

începând cu 2022 - min.

70%

Pentru cantitățile de deșeuri destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți, plata cuantumului aferent tarifului de depozitare și a contribuției pentru economia circulară se va realiza de către operator din alte surse, fără a putea recupera aceste costuri prin tarif

Anual

Nr. crt.

Indicator de performanță

Unitate măsură

Valoare

Penalități

F recvența propusă de monitorizare

Deșeurile sunt considerate colectate separat numai cu îndeplinirea criteriilor de acceptare în stația de sortare autorizată pentru sortarea deșeurilor colectate separat.

Cantitățile sunt calculate pe baza bonurilor de cântar emise la stația de sortare.

Cantitatea totală de deșeuri reciclabile generată se estimează aplicând datele de compoziție la cantitatea totală de deșeuri colectată de operator.

2.5

Populația care solicită și pentru care se aplică instrumentul economic ..plătește pentru cât arunci'’ raportat la populația totală din aria de delegare (%)

%

2020-min. 20%

2021-min. 25%

începând cu 2022 - min.

30%

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

Anual

2.6

Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate separat trimisă la eliminare raportat la cantitatea totală de deșeuri menajere periculoase colectate anual

%

min. 90

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

Anual

2.7

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectată și trimisă la tratare în vederea valorificării

%

min. 30

Pentru cantitățile de deșeuri destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare

Anual

Nr. crt.

Indicator de performanță

Unitate măsură

Valoare

Penalități

F recvența propusă de monitorizare

raportat la cantitatea totală de deșeuri voluminoase colectate de la populație și operatori economici

indicatorilor de performanță prevăzuți, plata cuantumului aferent tarifului de depozitare și a contribuției pentru economia circulară se va realiza de către operator din alte surse, fără a putea recupera aceste costuri prin tarif.

2.8

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectată și trimisă la tratare/eliminare raportat la cantitatea totală de deșeuri voluminoase colectate de la populație și operatori economici

%

min. 90

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

Anual

2.9

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%)

Se aplică în mod individual, pentru fiecare stație de sortare în parte

%

min. 75

Pentru cantitățile de deșeuri destinate a fi depozitate și sau valorificate energetic care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorului de performanță prevăzut, plata cuantumului aferent tarifului de depozitare și a contribuției pentru economia circulară și/sau a costului cu valorificarea energetică după caz, se va realiza de către operator din alte surse, fără a putea recupera aceste costuri prin tarif

Anual

2.10

Cantitatea de deșeuri din construcții și desființări colectată separat de la populație și trimisă la tratare în vederea valorificării raportat la cantitatea totală de

%

min. 30

Pentru cantitățile de deșeuri destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți, plata cuantumului aferent

Anual

Nr. crt.

Indicator de performanță

Unitate măsură

Valoare

Penalități

F recvența propusă de monitorizare

deșeuri din construcții și desființări colectată de la populație în anul respectiv

tarifului de depozitare și a contribuției pentru economia circulară se va realiza de către operator din alte surse, fără a putea recupera aceste costuri prin tarif.

2.11

Cantitatea de deșeuri din construcții și desființări colectată și trimisă la tratare/eliminare raportat la cantitatea totală de deșeuri din construcții și desființări colectate de la populație anual

%

min. 90

Datele sunt folosite în scop de monitorizare

Anual

3

Reclam ații și sesizări

3.1

Numărul de încălcări ale obligațiilor contractuale ale operatorului și/sau ale obligațiilor din licențe și autorizații identificate în urma controalelor efectuate de către CONCEDENT și alte instituțiile abilitate

Nr.

0

5.000 Lei/ încălcare

Trimestrial

3.2

Numărul de reclamații ale utilizatorilor privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate rezolvate în mai puțin de o zi calendaristică raportat la numărul total de reclamații justificate rezolvate privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate

%

min. 90

5.000 Lei/ reclamație

Trimestrial

3.3

Numărul de utilizatori și angajați care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului de colectare și transport sau

Nr.

0

5.000 Lei/utilizator sau angajat al operatorului

Trimestrial

Nr. crt.

Indicator de performanță

Unitate măsură

Valoare

Penalități

F recvența propusă de monitorizare

dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor de prestare a activității de colectare și transport

3.4

Valoarea despăgubirilor acordate utilizatorilor de către operatorul de colectare și transport pentru situațiile de mai sus raportata la valoarea totală facturată aferentă activității de colectare și transport

%

0

5.000 Lei/pentru fiecare procent

Trimestrial

ANEXA 11 - TARIFELE

(prezentate conform Anexei formulare financiare)

ANEXA 12 - MODIFICAREA/AJUSTAREA TARIFELOR

 • I . AJUSTAREA TARIFULUI

Ajustarea Tarifului se face cu respectarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 109/2006 (Normele Metodologice).

 • II MODIFICAREA TARIFULUI

 • 1. Situații generale

Ajustarea Tarifului se face cu respectarea Normelor Metodologice, cu următoarele precizări:

 • - costurile cu echipamentele/utilajele/autovehiculele necesare furnizării Serviciului sunt cuprinse în Tariful ofertat;

 • - cazurile care pot conduce la modificarea cantităților sunt limitate la situația în care, la încheierea fiecărui An Contractual, cantitățile înregistrate variază cu cel puțin 20% față de cantitățile estimate în Caietul de Sarcini/luate în considerare la ultima modificare a Tarifului;

 • - cazurile care pot conduce la modificarea condițiilor de prestare a activității sunt limitate la situația Modificării Legii și/sau a Contractului, inclusiv anexele sale (în special Regulamentului Serviciului și Caietul de Sarcini).

 • 2. Situații speciale

  • 2.1. CONCEDENTUL va aproba anual (până la 30 noiembrie), începând cu al doilea an calendaristic de la Data Începerii, modificarea Tarifului Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori aplicabil Utilizatorilor Casnici, pe care o va calcula prin aplicarea următoarei formule:

Tr uc m = (Tr * Qr uc — Vcontr OTR uc— Vrec) / (P*12)

Tr uc m— componenta aferentă deșeurilor reciclabile din Tariful plătit de Utilizatorii Casnici modificată ca urmare a încasării contribuției de la OIREP (lei/persoană x lună)

Tr-tariful distinct pentru gestionarea Deșeurilor Reciclabile în zona de delegare, calculat și aprobat (lei/tonă)

Qr uc - cantitatea de deșeuri reciclabile care se estimează a se colecta de la utilizatorii casnici în anul pentru care se aprobă Tariful modificat, conform fișei de fundamentare a tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reciclabile (tone/an)

Vcontr OTR uc - valoarea contribuției din anul anterior platită de OIREP, aferentă cantității de Deșeuri de Ambalaje valorificate provenite de la Utilizatorii Casnici (lei/an). Valoarea se calculează prin înmulțirea contribuției totale din anul anterior de la OIREP cu ponderea cantității de Deșeuri din Ambalaje valorificate provenite de la Utilizatorii Casnici din cantitatea totală de Deșeuri din Ambalaje valorificate. Pentru al doilea an calendaristic de la Data Începerii, valoarea contribuției anuale se estimează pe baza contribuțiilor încasate în primele trei trimestre ale anului. Începând cu al treilea an de la Data Începerii, valoarea contribuției anuale se estimează pe baza contribuțiilor încasate în trimestrul IV al anului precedent și în primele trei trimestre ale anului curent.

Vrec - veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile, înregistrate de operator. Pentru al doilea an calendaristic de la Data Începerii, valoarea veniturilor din valorificarea deșeurilor reciclabile, care va fi avută în vedere la calculul Tarifului Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori aplicabil Utilizatorilor Casnici, reprezintă veniturile încasate în primele trei trimestre ale anului. Începând cu al treilea an de la Data Începerii, valoarea veniturilor din valorificarea deșeurilor reciclabile, care va fi avută în vedere la calculul Tarifului Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori aplicabil Utilizatorilor Casnici, reprezintă veniturile încasate în trimestrul IV al anului precedent și în primele trei trimestre ale anului curent.

P - populația din Aria Delegării.

 • 2.3. CONCEDENTUL va aproba anual, începând cu al doilea an calendaristic de la Data Începerii, modificarea Tarifului Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori aplicabil Utilizatorilor Non-casnici, pe care o va calcula prin aplicarea următoarei formule:

Tr unc m (Tr - Vcontr OTR unc- Vrec) / Qr unc

unde:

Tr unc m - componenta aferentă Deșeurilor Reciclabile din tarifele/taxele plătite de Utilizatorii Non-Casnici modificată ca urmare a încasării contribuției de la OIREP (lei/tonă)

Tr-tariful distinct pentru gestionarea deșeurilor reciclabile în Aria Delegării, calculat și aprobat (lei/tonă)

Qr unc - cantitatea de Deșeuri Reciclabile care se estimează a se colecta de la Utilizatorii Non-Casnici în anul pentru care se aprobă tarifele/taxele modificate, conform fișei de fundamentare a Tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reciclabile (tone/an)

Vcontr OTR unc - valoarea contribuției din anul anterior plătită de OIREP aferentă cantității de Deșeuri din Ambalaje valorificate provenite de la Utilizatorii Non-Casnici (lei/an). Valoarea se calculează prin înmulțirea contribuției totale din anul anterior de OIREP cu ponderea cantității de Deșeuri de Ambalaje valorificate provenite de la Utilizatorii Non-Casnici din cantitatea totală de Deșeuri de Ambalaje valorificate. Pentru al doilea an calendaristic de la Data Începerii, valoarea contribuției anuale se estimează pe baza contribuțiilor încasate în primele trei trimestre ale anului. Începând cu al treilea an de la Data Începerii, valoarea contribuției anuale se estimează pe baza contribuțiilor încasate în trimestrul IV al anului precedent și în primele trei trimestre ale anului curent.

Vrec - veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile, înregistrate de operator. Pentru al doilea an calendaristic de la Data Începerii, valoarea veniturilor din valorificarea deșeurilor reciclabile, care va fi avută în vedere la calculul Tarifului Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori aplicabil Utilizatorilor Casnici, reprezintă veniturile încasate în primele trei trimestre ale anului. Începând cu al treilea an de la Data Începerii, valoarea veniturilor din valorificarea deșeurilor reciclabile, care va fi avută în vedere la calculul Tarifului Distinct Deșeuri Reciclabile Utilizatori aplicabil Utilizatorilor Casnici, reprezintă veniturile încasate în trimestrul IV al anului precedent și în primele trei trimestre ale anului curent.

1

Sub rezerva confirmarii cu ocazia predarii - primirii