Hotărârea nr. 124/2020

hotarirea 124 - 28 mai 2020 - aprobare DALI Spatiu birouri - Administrativ

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 2700 1:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.124

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Spațiu birouri - Administrativ”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 18410 din data de 22.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Spațiu birouri - Administrativ”;

Văzând Raportul nr. 18441 din 22.05.2020, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 alin.(4) - Secțiunea 4 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), art. 139, alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform Devizului General - anexă la prezenta hotărâre, pentru obiectivul de investiție "Spațiu birouri - Administrativ", la valoarea totală de 265.624,00 lei (fără TVA), respectiv 315.461,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M 220.000,00 lei (fără TVA), respectiv 261.800,00 lei (inclusiv TVA).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Investiții si Achiziții Publice. »                                             J »                                      J

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții si Achiziții Publice. J                                               J J                                      J

    PREȘEDINTE DE ȘEDINf Florian-George Apostol©^


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERA jurist Ion DIDOIU/

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020

Proiectant, S.C. ASSAD S.R.L.

Beneficiar MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


Zt;totA'RÂ'REĂ:\

IUI UI LOCAL n>• ll             ®

T77T


IV.

IMOBIL BIROURI, STR. MIHAIEMINESCU, NR. 39, MUNICIPIUL RM. VALCEA, JUD. VALCEA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare si branșament apa-canal

5,000.00

950.00

5,950.00

2.2

Alimentare si branșament la energie electrica

3,500.00

665.00

4,165.00

2.3

Alimentare si branșament cu gaze naturale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

8,500.00

1,615.00

10,115.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,000.00

190.00

1,190.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar                                             __________

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

2,200.00

418.00

2,618.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

2,200.00

418.00

2,618.00

Total capitol 3

21,200.00

4,028.00

25,228.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

211,500.00

40,185.00

251,685.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

211,500.00

40,185.00

251,685.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3,324.00

0.00

3,324.00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,1%

210.00

0.00

210.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,5%

1,057.00

0.00

1,057.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%

2,057.00

0.00

2,057.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

21,100.00

4,009.00

25,109.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

24,424.00

4,009.00

28,433.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

. 0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

265,624.00

49,837.00

315,461.00

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

220,000.00

41,800.00

261,800.00

S.C. ASSADS.R.L.

Arh. Ion Ghica


Președinte de ședj

1 Secretar general