Hotărârea nr. 123/2020

hotarirea 123 - 28 mai 2020 - aprobare buget Centrul de Afaceri Flandra pe anul 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/IIS SR 1SO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.123

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Afaceri Flandra S.A. pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.230545 din 14.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Centrul de Afaceri Flandra S.A. pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.231602 din 20.05.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în baza art.129, alin.(3), lit.d), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare ;

întrunind 18 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” și o abținere,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Centrul de Afaceri Flandra S.A. pentru anui 2020, în valoare de 241.184 lei la partea de venituri și 256.864 lei la partea de cheltuieli, cu un rezultat brut (pierdere) de 15.680 lei, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului — județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Societății Centrul de Afaceri Flandra S.A.

JCONTRASEMNEAZĂ tiENTRU LE

SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020

Operatorul economic:


CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S A.

ANEXA Nr 1


Sediul/Adres-a Str. Câmpului nr 15A, Ramnicu Vaicea Cod unic de înregistrare 13462877

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020


lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N

1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N + 1

Estimări an N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

2

3

4 1

5

6 7 5/4

/

S

10.0

1.

VENITURI TOTALE (rd 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

228,563

241.184

vZ/105.5

265,302

294,486

110 0

111.0

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

228,545

241,184

105.5

265,302

294,486

110.0

1110

a)

subvenții, cf prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri, cf prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

18

0

0.0

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

. /

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

247,579

256,864

^103 8

269,015

260,555

104.7

96 9

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

247,578

256,864

103.8

269,015

260,555

104 7

96 9

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

108,824

118,507

108.9

130,358

132,965

110 0

102.0

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

37.437

40,000

106 8

40,000

28,000

100.0

70 0

C.

cheltuieli cu personalul, din care

11

59.014

58,200

98.6

58,500

61,590

100.5

105.3

CO

Cheltuieli de natura salariaiafrd. 13 + rd. 14)

12

3,000

3,000

100.0

3,300

3,630

110 0

110 0

C1

ch cu salariile

13

3,000

3,000

100 0

3,300

3,630

110.0

110 0

C2

bonusun

14

0

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale

D

alte cheltuieli de exploatare

2

Cheltuieli financiare

3

Cheltuieli extraordinare

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IV

IMPOZIT PE PROFIT

V

PROFITUL. CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

1

Rezerve legale

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

3

Acopenrea pierderilor contabile din anii precedenti

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

5

Alte repartizări prevăzute de lege

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27. 28, 29

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

15

0

0

16

17

54,720

55,200

100 9

55,200

57,960

100 0

105 0

18

1,294

0.0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

19

42,304

7 40,157

94.9

40,157

38,000

100 0

94 6

20

0

0

21

0

0

y/

22

-19,016

-15,680

'S 82 5

-3,712

33,931

23.7

-914.0

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

8

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocatii de la buget

44

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterior

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

•J

Nr de personal prognozat la fineie anului

48

2

Nr. mediu de salariati total

49

o

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura saîariala *)

50

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd 13/rd 49)/12*10GC

51

0

0

0

0

0

0

3

3

100.0

4

4

133.3

100.0

1

1

100.0

1.1

1.1

110.0

100.0

250

250

100 0

250

275

100.0

110.0

250

250

100.0

250

3

100.0

1 1

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mu lei/persoana) (rd. 2/rd 49)

52

228.545

241,184

105 5

241,184

267.714

100 0

111.0

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 le* venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

54

1,083

1,065

98.3

1,014

885

95 2

87.3

8

Plati restante

55

#DIV/0!

9

Creanțe restante

56

0

#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITATII

CONDUCĂTORUL COMPART. FINANCIAR-CONTABIL


POPA DIANA-NICOLETAOperatorul economic: CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S A                                 ./'f*

Sediul/Adresa Str. Câmpului nr. 15A, Rammcu Valcea

Cod unic de înregistrare 13462877                                                                          //    / ) £

// §1

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe

ANEXA Nr.     __la

HOTĂRÂREA

Ă^QNSILIULU! LOCAL

72? din

<7---]\y

\ * Y

fgmestre a acestora

ANEXA Nr 2

lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent

2019

^==Pxopuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Realizat

2019

din care:

7 = 6d/5

8 = 5/3a

conform

Hotărârii

AGA

Trim 1

Trim 11

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6c

6d

7t

8

1.

VENITURI

TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

204,171

241,184

228,563

60,296

60,296

60,296

60,296

241,184

vX^105.5

111.9

1

Veni tur

12 + rd.

totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd 13 + rd. 14), din care:

2

204,158

241,184

228,545

60,296

60,296

60,296

60,296

241,184

105.5

111.9

a)

din producția vanduta (rd 4 + rd 5 + rd 6 + rd. 7), din care

3

203,147

240,072

225,997

60,018

60,018

60,018

60,018

240,072

106.2

111.2

a1)

din vanzarea produselor

4

0

0

0

0.0

0.0

a2)

din servicii prestate

5

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

a3)

din redevente si chirii

6

176,651

210072

188.825

52.518

52,518

52.518

52,518

210.072

111.3

106.9

a4)

alte venituri

7

26.496

30000

37,172

7.500

7.500

7,500

7,500

30,000

80.7

140.3

b)

din vanzarea mărfurilor

8

0

0

2,548

0

c)

din s nete

ubventii si trans de exploatare af. cifrei de afaceri (rd 10 + rd. 11). din care:

9

0

0

0

0

d

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0

0

0

O

c2

transf. cf prevederilor legale in vigoare

11

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizari(inv.in curs sera;

12

0

0

0

0

e)

venituri af

costului prod in curs de execuție

13

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (rd 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd 20 + rd. 21). din care:

14

1,011

1112

0

278

278

278

278

1.112

#DIV/0!

0.0

f1)

din amenzi si penalitati

15

1,011

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0.0

f2)

din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd 18 + rd. 19), din care.

16

0

0

0

- active corporale

17

o’

0

0

- active necorporale

18

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investitii

19

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

f5)

alte venituri

1.011

0

0

2

Venttur rd. 27).

financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + din care:

22

13

0

18

0

0

0

0

0

0.0

138.5

1 din 7

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investitii financiare

24

0

c)

din diferente de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

13

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venături extraordinare

28

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

228,339

III

1 ;

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care’

30

228,339

i

I

A. Cheltui din care:

eli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46),

31

73,667

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39). din care:

32

66,268

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care.

34

2,273

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0

b2)

cheltuieli cu materialele pt. evenimente

36

1,179

c)

ch. privind materialele de natura ob. de inventar

37

1,836

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

62,159

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 ■» rd. 42 + rd. 45), din care:

40

4,012

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

0

b)

ch privind chiriile (rd 43 + rd 44) din care

42

0

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de sta

43

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

c)

prime de asigurare

45

4,012

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd.

68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

3,387

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

b)

ch privind comisioanele si onorariul, din care:

48

0

bl) |

cheltuieli privind consultanta juridica

49

0

c) !

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd 53), din care

50

0

c1) |

cheltuieli de protocol, din care

51

0

- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

c2) |

ch de reclama si publicitate, din care

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0.00

18

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

\j£/'

257,764

247,579

69,014

59,418

59,417

69,015

256,864

103.8

108.4

257,764

247,579

69,014

59,418

59,417

69,015

256,864

103.8

108.4

118,507

108,825

34,425

24,829

24,828

34,425

118.507

108.9

147.7

84,007

68,180

25,800

16,204

16,203

25,800

84,007

123.2

102.9

0

0

0

2,000

7,199

500

500

500

500

2,000

27.8

316.7

0

0

0

0

500

500

500

500

2,000

#DIV/O!

0.0

1,200

1,940

300

300

300

300

1,200

61.9

0.0

80807

59,041

25,000

15,404

15,403

25,000

80,807

136.9

95.0

0

0

0

4,000

3,387

1,000

1,000

1,000

1,000

4.000

118.1

84.4

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000

3,387

1,000

1,000

1,000

1,000

4.000

118.1

84.4

30,500

37,258

7,625

7,625

7,625

7,625

30.500

81.9

1100.0

28,400

0

7,100

7.100

7,100

7,100

28.400

0

0

0

0

0

0

0

2,980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr cheltuieli de reciama si publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare

55

rl ch de promovare a produselor

56

d)

Ch cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care

d1)

ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatati

i 58

d2)

ch de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social st sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4:

ch de sponsorizare pentru aite acțiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

f)

ch de deplasare, detașare, transfer.din care:

63

- cheltuieli cu diurna (rd 65 + rd. 66). din care

64

i

-interna

65

[_____________

-externa

66

! 9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

P)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

•)

alte c

heltuieli cu serviciile executate de terii, din care

69

>1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

>2)

cheltuieli privind Întreținerea si funcționarea tehnici de calcul

71

>3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

i

•4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care

73

j

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

j

>5)

cheltuieli cu servicii de vidanjare, salubrizare.

75

|

■6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalul!, de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Onvprniiltn nr 109/7011

i 76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

1 j)

aite c

heltuieli, din care

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299

1,000

100

250

250

250

250

1,000

1000.0

33.4

1,022

1,100

1,182

275

275

275

275

1,100

93.1

115.7

0

0

32,996

0

0

0

0

0

0.0

#DM0!

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DiV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

584

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0>.

0.0

j1

cheltuieli prest serv Executate de terți pt org evenimente

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0

#DIV/0!

;B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.

80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.84 + rd. 85), din care:

79

47,163

40,000

37,437

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000

106.8

79.4

i a)

1

ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

I*

ch cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

0

0

0

0

I C)

ch. cu taxa de licența

82

0

0

0

0

ld)

ch cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

! e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

j 0

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

47,163

40,000

37,437

10,000

10,000

10,000

10,000

40.000

106.8

79.4

C.C

1 113

Iheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 < rd. 104 + rd. din care-

86

67,352

59,100

59,014

14,550

14,550

14,550

14,550

58,200

98.6

87.6

co

Cheltuieli de natura salariata (rd. 88 + rd. 92)

87

13,790

3,000

3,000

750

750

750

750

3,000

100.0

21.8

|C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd 91), din care:

88

13,790

3,000

3,000

750

750

750

750

3,000

100.0

21.8

I

a) salarii de baza

89

13,790

3,000

3,000

750

750

750

750

3,000

100.0

21.8

b) soorurt, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

0

0

0

0

c) alte bonificatii (conform CCM)

91

0

0

0

0

jC2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), dir care:

92

0

0

0

0

0

0

0

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr 227/201 5 privind Codul fiscal*), cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

- tichete de cresa. cf Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare,

94

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Leg nr 193/2006, cu modificările ulterioare;

i 95

0

0

0

0

b) tichete de masa;

96

0

0

0

0

c) tichete de vacanta;

97

0

0

0

0

d) cl anul

privind participarea salariatilor la profitul obtinut in precedent

98

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM

99

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

1

3) Cil judec

cu drepturile salanale cuvenite in baza unor hotare atoresti

rfl02

0

0

0

0

!

c) cheltuieli de natura salariata aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0

0

0

0

: c4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

49,960

51,600

54,720

13,800

13,800

13,800

13,800

55,200

100.9

109.5

a) pentru directori/directorat

105

49,960

51,600

54,720

12,900

12,900

12,900

12,900

51,600

94.3

109.5

-c

omponenta fixa

106

49,960

51,600

54,720

12,900

12,900

12,900

12,900

51,600

94.3

109.5

-componenta variabila

107

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

0

0

900

900

900

900

3,600

-componenta fixa

109

900

/ 3600

) 0

900

900

900

900

3,600

-componenta variabila

110

0

/      0

0

c) pentru AGA si cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

C5

i

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:

;113

3,602

4,500

1,294

0

0

0

0

0

0.0

35.9

1

1

1

!

f

'i

|

L

a) cl

i privind contribuția la asiguran sociale

114

0

0

0

0

0

0

0

0

#D!V/0!

#DIV/0!

b) cl

privind contribuția la asiguran pt.șomaj

115

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c) cl

privind contribuția la asigurări sociale de sanatate

116

0

0

0

0

0

0

0

0

SDIV/O!

#DlV/0!

d) cl fonc

i priv ulm d priv

nd contribuțiile la fondurile speciale aferente e salarii

117

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

e) cl

nd contributiia unitatii la schemele de pensii

118

0

0

0

0

0

0

0

0

f) ch p

■ivind alte contribuții si fonduri speciale

119

0

0

0

0

0

0

0

0

ȘD. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125

*+ rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

120

40,157

J

40,157

42,303

10,039

10,039

10,039

10,040

40,157

94.9

0.0

i a)

I

cheltuit

care

jli cu majoran si penalitati (rd 122 + rd. 123), din

121

0

0

1,791

0

11

1I —

- către

bugetul generai consolidat

122

0

0

0

0

- ca":re

alti creditori

123

0

0

1,791

0

1 b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

0

0

0

Ș c)

ch af

ransferunîor pentru plata personalului

125

0

0

0

0

j d)

alte

cheltuieli

126

0

0

0

0

e)

ch cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

40,157

f)

ajustar: si deprecieri pentru pierdere de valoare si orovtzioane (rd. 129-rd. 131 k din care

128

0

H)

ch privind ajustările s: provizioanele

129

0

f 1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salanatilor

130

0

f1 2}

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130 a

0

*2)

venit din provizioane si ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare,din care

131

18,071

f2 Ti

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd 134 + rd. 135), din care

132

0

- din participarea salariatilor la profit

133

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

0

- venituri din alte provizioane

135

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

136

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care.

137

0

a1)

aferente creditelor pentru investitii

138

0

a2)

af creditelor pentru activitatea curenta

139

0

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care

140

0

bl)

aferente creditelor pentnj investitii

141

0

b2)

af. creditelor pentru activitatea curenta

142

0

c)

alte cheltuieli financiare

143

0

3

i

Cheltuieli extraordinare

144

0

REZULTATUL BRUT (profit'pierdere) (rd. 1-rd. 29)

145

-24,168

venituri neimpozabile

146

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

996

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Che tuieli de natura salariala (rd. 87)

150

13,790

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

13,790

3

Nr de personal prognozat la finele anului

152

4

4

Nr mediu de salariati

153

1.0

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 151/rd 1 53)/12*1 000

154

1,149

40,157

40,512

10,039

10.039

10,039

10,040

40.157

99.1

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

18,071

0

0

#DIV/0!

0.0

0

0

0

#DIV/O!

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-16,580

-19,016

-8,718

878

879

-8,719

-15,680

VJ^82.5

78.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

3,000

750

750

750

750

3.000

100.0

21.8

3,000

3,000

750

750

750

750

3,000

100.0

21.8

1.00

3

1

1

1

1

1

33.3

75.0

1.00

1 0

1

1

1

1

1

100.0

100.0

250

250

63

63

63

63

250

100.0

21.8

b)

Câștigul pe baza rd 98)/rd

mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determina cheltuielilor de natura salariata [(rd 150 - rd 93* 153]/12*1000

155

1,149

250

250

1,142

1,142

1,142

1,142

1,142

456.8

21.8

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total persona mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)

156

204,158

241,184

228,545

60,296

60,296

60,296

60,296

241,184

105.5

111.9

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/persoana) W ~ QPF/rd 153

157

0

Ci)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice din care

158

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

0

- preț mediu (p)

160

0

- valoare = QPF x p

161

0

- pondere in venituri totale de exploatare = rd 161/rd 2

162

0

7

Plati restante

163

0

0

0

0

0

8

Creanțe

restante, din care

164

0

0

0

0

-

ie la operatori cu capital integral/majoritar de sta

165

0

0

0

0

-

de la operatori cu capital privat

166

0

0

0

0

-

de la bugetul de stat

167

0

0

0

-

de la bugetul local

168

0

0

0

-

de la alte entitati

169

0

0

0

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

170

-

-

0

CONDUCĂTORUL UNITATll POPA DIANA-NICOLETA

CONDUCĂTORUL COMPARȚ FINANCIAR-CONTABIL