Hotărârea nr. 122/2020

hotarirea 122 - 28 mai 2020 - rectificare buget SCM pentru anul 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN 150 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/51

HOTĂRÂREA NR.122

privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.231115 din data de 20.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, precum și Raportul nr.231598 din data de 20.05.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 cu o valoare totală de 11.011.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, iar în urma rectificării bugetare acesta a ajuns la valoarea totală de 11.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art. 19, art.49, alin.(5), art.67, alin.(1) și art.68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, prin diminuarea acestuia cu suma de 1.000.000 lei - subvenție acordată din bugetul local.

(2) Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alin.(1) ajunge la valoarea totală de 10.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli și este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Sport Club Municipal.

  PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, F1 o r i a n^Cțe£r$ pjAp os t o 1 e s c u

  \        O#

  ( \

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAI/ jurist Ion DIDOIU/

  Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020
  . Județul : VALCEA

  “MUNICIPIUL RM VALCEA Unitatea : Sport Club Municipal Cod fiscal : 3S834570


ANEXA Nr. -    ____I:


HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL ‘•'r /22

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate din venituri proprii si subvenții

PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indic.          Prevederi anuale                               din care                           - lei -

Total an            influente               Trim. I           Trim. II          Trim. III          Trim. IV

VENITURI

TOTAL VENITURI -{ 00.02+00.154-00.17+45.10}      000110 ____10,111,400   -1.000.000___3,481,400  __ 2,270,000 __3,020,000___ 1,340,000

I. VENITURI CURENTE -{ 00.03+00.12}

00.02

1,511,400

0

561,400

300,000

350,000

300,000

C. VENITURI NEFISCALE -{ 00.13+00.14}

00.12

1,511,400

0

561,400

300,000

350,000

300,00D

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -{ 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.14

1,511,400

0

561,400

300,000

350,000

300,000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50,000

Venituri din serbai si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50,000

Diverse venituri

36.10

868,000

0

268,000

200,000

150,000

250,000

Alte venituri

36.10.50

868,000

0

268,000

200,000

150,000

250,000

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10

193,400

0

193,400

0

0

I0

Donații s? sponsorizări

37.10.01

193,400

0

193,400

0

0

0

IV. SUBVENȚII-{00.18}

00.17

8,600,000

-1,000,000

2,920,000

1,970,000

2,670,000

1.040.00D

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-{42.10+43.10}

00.18

8,600,000

-1,000,000

2,920,000

1,970,000

2,670,000

1,040,00D

SUBVENȚII DE LA BZGETUL DE STAT

42.10

200,500

0

0

200,500

0

“V

Sume alocate pentru indemniza?ii aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva

42.10.81

200,500

0

0

200,500

0

0

Subvenții de la alte administratii

43.10

8,399,500

-1,000,000

2,920,000

1,769,500

2,670,000

1,040,000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8,399,500

-1,000,000

2,920,000

1,769,500

2,670,000

1,040,000

Pagina 1 din 3

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care

- lei-

Total an

Influente

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL CHELTUIELI

50.10

10,111,400

-1,000,000

3,481,400

2,270,000

3,020,000

1,340,000

CHELTUIELI CAPITOL 67/10

Cultura, recreere si religie

67.19

10,111,400

-1,000,000

3,481,400

2,270,000

3,020,000

1,340,000

CHELTUIELI CURENTE

67.10-01

10,112,400

-1,000,000

3,482,400

2,270,000

3,020,000

1,340,000

TITLUL! CHELTUIELI

DE PERSONAL

67.10-10

1,474,000

0

408,500

432,500

409,500

223,500

Cheltuieli salariale in 1

oani

67.10-10.01

1,414,000

0

395,000

401,000

402,000

216,000

Salarii de baza

67.10-10.01.01

1,325,000

0

356,000

384,000

385,000

200,000

Indemnizații de hrana

67.10-10.01.17

89,000

0

39,000

17,000

17,000

16,000

Cheltuieli salariale in

natura

67.10-10.02

24,000

0

0

24,000

0

0

Tichete de vacanta

67.10-10.02.06

24,000

0

0

24,000

0

0

Contribuții

67.10-10.03

36,000

0

13,500

7,500

7,500

7,50D

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.10-10.03 07

36,000

0

13,500

7,500

7,500

7,500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.10-20

8,638,400

-1,000,000

3,073,900

1,837,500

2,610,500

1,116,500

Bunuri si servicii

67.10-20.01

7,261,400

-1,000,000

2,169,900

1,602,500

2,470,500

1,018,500

Furnituri de birou

67.10-20.01.01

21,000

0

6,000

5,000

5,000

5,000

Materiale pentru curățenie

67.10-20.01.02

36,000

0

10,000

10,000

10,000

6.00D

încălzit, iluminat si forța motrica

67.10-20.01.03

164,000

0

72,000

72,000

10,000

10,000

Apa, canal si salubritate

67.10-20.01.04

93,000

0

32,000

32,000

15,000

14,000

Carburanți si lubrifianti

67.10-20.01.05

2,000

0

1,000

500

500

0

Transport

67.10-20.01.07

153,000

0

55,000

50,000

21,000

27,000

Posti

}, telecomunicații.

radio, tv, internet

67.10-20.01.08

25,000

0

9,000

9,000

4,000

3,000

Materials si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.10-20.01.09

6,336,400

-1,000,000

1,859,900

1,299,000

2,305,000

872,500

Alte bunuri si servicii

pentru întreținere si funcționare

67.10-20.01.30

431,000

0

125,000

125,000

100,000

81,000

Reparatii curente

67.10-20.02

280,000

0

250,000

10,000

10,000

10,000

Hrana

67.10-20.03

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33,000

Hrana pentru oameni

67.10-20.03.01

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33.00D

Medicamente si materiale sanitare

67.10-20.04

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5.00D

Medicamente

67.10-20.04.01

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5.00D

Bunuri ae natura obiectelor de inventar

67.10-20.05

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

Alte obiecte de inventar

67.10-20.05.30

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

Deplasaț i, detasari, transferări

67.10-20.06

545,000

0

400,000

70,000

45,000

30,000

Deplasări interne, detasari, transferări

67.10-20.06.01

300,000

0

200,000

50,000

30,000

20,000

Deplasări in străinătate

67.10-20.06.02

245,000

0

200,000

20,000

15,000

10,000

Pagina 2 din 3

Denumirea indicatorilor              Cod indic.          Prevederi anuale                               din care                           - lei -

Total an           influente              Trim. I           Trim. II          Trim. UI          Trim. IV

Pregs

tire profesionale

67.10-20.13                      10,000             0                   0               5,000               5,000                   0

Protecția muncii

67.10-20.14                        7,000             0               2,000               2,000              2,000               1,000

Alte cheltuieli

67.10-20.30                    223,000            0            108,000             55,000             43,000             17,000

Reclama si publicitate

67.10-20.30.01                    88,000             0              38,000             20,000             20,000             10,000

Prime

de asigurare non-viata                                      67.10-20.30.03                    14,000             0               8,000               3,000               2,000               1,000

Chirii

67.10-20.30.04                   36,000             0              12,000             12,000             11,000               1.00D

Alte c

heituieli cu bunur

si servicii                                  67.10-20.30.30                   85,000             0              50,000             20,000             10,000               5,000

Plati efectuate in anii

precedenti si recuperate in anul curent         67.10-84                           -1,000              0               -1,000                    0                    0                    0

TITLUL XVII PLAI

I EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI        67.10-85                       -1,000            0             -1,000                 0                 0                 D

RECUPERATE IN

ANUL CURENT

Plati efectuate in anii

precedenti si recuperate in anul curent         67.10-85.01                        -1,000              0               -1,000                    0                    0                   0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 67.10-85.01.01                     -1,000              0               -1,000                    0                    0                    D

Servicii recreative

si sportive                                      67.10.05                     10,111,400    -1,000,000           3,481,400          2,270,000          3,020,000          1,340,000

Sport

67.10.05.01                   10,111,400    -1,000,000           3,481,400          2,270,000          3,020,000          1,340,000

VICEPRIMAR,DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOS


Sef Serv.Financiar-Contabilitate, BugetPagina 3 din 3