Hotărârea nr. 121/2020

hotarirea 121 - 28 mai 2020 - rectificare buget DADP

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.121

privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.231814 din data de 21.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.231816 din data de 21.05.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.42 din 18.02.2020 a fost aprobat bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, la valoarea totală de 47.617.400 lei, prin hotărâri ulterioare acesta fiind diminuat, ajungând la valoarea totală de 42.434.400 lei;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art. 19, art.49, alin.(4), alin.(5) și art.67, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 prin majorarea creditelor bugetare la CAP.84 "Transporturi” cu suma de 2.000.000 lei.

  • (2) Creditele bugetare repartizate suplimentar sunt destinate completării finanțării lucrărilor de reparații.

Art.2. Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform art. 1, în sumă de 43.434.400 lei este prezentat în anexa la prezenta hotărâre și este repartizat pe capitole, astfel:

  • - 3.286.200 lei - CAP. 67 "Cultură, recreere și religie”;

  • - 11.580.000 lei - CAP. 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

  • - 2.185.200 lei - CAP. 74 "Protecția Mediului”;

  • - 26.383.000 lei - CAP. 84 "Transporturi”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Direcția Administrării Domeniului Public. »                                                                                                                              J                                  J

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA A


Florian-George Aposto,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, .       SECRETAR GENERAL;

u            jurist Ion DIDOIU/

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020

Județul : VALCEA

MUNICIPIUL RM VALCEA

Unitatea : Direcția Administrării Domeniului Public Cod fiscal: 9509173


Anexa la HCL.....................

PRIMAR xBugetul local

PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor              Cod indic.          Prevederi anuale

Total an              Influente


din care


- lei-


Trim. I


Trim. II


Trim. III


Trim. IV


TOTAL CHEL

ÎUIELI

50.02

43,434,400

2,000,000

12,383,200

11,176,800

11,970,200

7,904,200

CHELTUIELI CAPITOL 67.02

Cultura, recreere si religie

67.02

3,286,200

0

908,200

769,000

983,000

626,000

CHELTUIELI CURENTE

67.02-01

3,286,200

0

908,200

769,000

983,000

626,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.02-10

1,575,200

0

377,200

393,000

444,000

361,000

Cheltuieli salariate in bani

67.02-10.01

1,494,000

0

369,000

384,000

387,000

354,000

Salarii ce baza

67.02-10.01.01

1,201,000

4,000

295,000

307,000

305,000

294,000

Sporuri pentru condiții de munca

67.02-10.01.05

122,000

-4,000

33,000

29,000

34,000

26,000

Alte sporuri

67.02-10.01.06

6,000

0

1,000

2,000

2,000

1,000

Indemnizații de hrana

67.02-10.01.17

125,000

0

31,000

34,000

34,000

26,000

Alte drepturi salariale in bani

67.02-10.01.30

40,000

0

9,000

12,000

12,000

7,000

Cheltuieli salariale in natura

67.02-10.02

48,000

0

0

0

48,000

b

Tichete de vacanta

67.02-10.02.06

48,000

0

0

0

48,000

0

Contribuții

67.02-10.03

33,200

0

8,200

9,000

9,000

7,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.02-10.03.07

33,200

0

8,200

9,000

9,000

7,000

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

67.02-20

1,711,000

0

531,000

376,000

539,000

265,000

Bunuri si servicii

67.02-20.01

1,406,000

0

277,500

428,500

500,500

199,500

Furnituri de birou

67.02-20.01.01

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

Materiale pentru curățenie

67.02-20.01.02

20,000

0

5,000

10,000

5,000

0

încălzit, iluminat s

forța motrica

67.02-20.01.03

300,000

0

70,000

75,000

80,000

75,000

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Ap

a,

canal si salubritate

67.02-20.01.04

320,000            0

30,000

90,000

150,000

50,000

Carburanți si lubrifianti

67.02-20.01.05

1,000             0

200

300

300

200

Piese de schimb

67.02-20.01.06

10,000             0

1,000

2,000

4,000

3,00D

Posts

i, telecomunicații, radio, tv, internet

67.02-20.01.08

1,000             0

300

200

200

300

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.02-20.01.09

200,000            0

70,000

60,000

70,000

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

67.02-20.01.30

550,000            0

100,000

190,000

190,000

70,000

Reparatii curente

67.02-20.02

100,000            0

200,000

-100,000

0

0

Hran

a

67.02-20.03

130,000            0

40,000

30,000

20,000

40,000

Hrana pentru animale

67.02-20.03.02

130,000            0

40,000

30,000

20,000

40,000

Medicamente si materiale sanitare

67.02-20.04

2,000            0

500

500

500

500

Medicamente

67.02-20.04.01

1,000             0

250

250

250

250

Materiale sanitare

67.02-20.04.02

1,000             0

250

250

250

250

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.02-20.05

55,000            0

9,000

9,000

15,000

22,000

Uniforme si echipament

67.02-20.05.01

30,000            0

5,000

5,000

5,000

15,000

Alte obiecte de inventar

67.02-20.05.30

25,000            0

4,000

4,000

10,000

7,000

Protecția muncii

67.02-20.14

12,000            0

3,000

3,000

3,000

3,000

Alte cheltuieli

67.02-20.30

6,000            0

1,000

5,000

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.02-20.30.30

6,000            0

1,000

5,000

0

0

Servicii recreative si sportive

67.02.05

3,286,200             0

908,200

769,000

983,000

626,000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03

3,286,200             0

908,200

769,000

983,000

626,000

agrement

CHELTUIELI CAPITOL 70.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

11,580,000             0

4,233,000

2,598,000

2,947,000

1,802,000

CHELTUIELI CURENTE

70.02-01

11,580,000            0

4,233,000

2,598,000

2,947,000

1,802,000

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

70.02-10

3,835,000             0

921,000

946,000

1,057,000

911,000

Cheltuieli salariate- in bani

70.02-10.01

3,648,000            0

900,000

925,000

930,000

893,000

Salarii de baza

70.02-10.01.01

3,118,000        -6,000

766,000

782,000

790,000”

780,000

Sporuri pentru condiții de munca

70.02-10.01.05

244,000         3,000

62,000

64,000

63,000

55’00D

Alte sporuri

70.02-10.01.06

8,000            0

1,000

3,000

~ 2~000

2,000

Indemnizații de delegare

70.02-10.01.13

1,000             0

1,000

0

0

0

Indemnizații de hrana

70.02-10.01.17

241,000         3,000

61,000

64,000

63,000

53^000

Alte drepturi salariate in bani

70.02-10.01.30

36,000            0

9,000

12,000

12,000

3,000

Cheltuieli salariate in natura

70.02-10.02

105,000            0

0

~”o

105,000

0

Tichete de vacanta

70.02-10.02.06

105,000            0

0

0

105,000

0

Pagina 2 din 6

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. I

din care

Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

Contribuții

70.02-10.03

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.02-10.03.07

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.02-20

7,681,000

0

3,296,000

1,636,000

1,874,000

875,00D

Bunuri si servicii

70.02-20.01

6,175,000

0

1,825,000

1,803,000

1,729,000

818,000

Furnituri de birou

70.02-26.01.01

32,000

0

7,000

9,000

7,000

9,000

Materiale pentru curățenie

70.02-20.01.02

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,00D

încălzit, i’uminat si forța motrica

70.02-20.01.03

3,735,000

0

1,280,000

1,125,000

1,015,000

315,000

Apa, canal si salubritate

70.02-20.01.04

82,000

0

18,000

22,000

20,000

22,000

Carburanți si lubrifian

ti

70.02-20.01.05

1,000,000

0

180,000

200,000

350,000

270,000

Piese de schimb

70.02-20.01.06

200,000

0

40,000

40,000

60,000

60,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internei

70.02-20.01.08

24,000

0

5,000

6,000

7,000

6,000

Mater iale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.02-20.01.09

418,000

0

104,000

205,000

104,000

5,000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

70.02-20.01.30

680,000

0

190,000

195,000

165,000

130,000

Reparatii curente

70.02-20.02

1,256,000

0

1,400,000

-230,000

86,000

0

Hrana

70.02-20.03

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,000

Hrana pentru animale

70.02-20.03.02

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,000

Medicamente si materiale sanitare

70.02-20.04

2,000

0

0

1,000

1,000

0

Medicamente

70.02-20.04.01

1,000

0

0

500

500

0

Materiale sanitare

70.02-20.04.02

1,000

0

0

500

500

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.02-20.05

50,000

0

7,000

15,000

18,000

10,000

Uniforme si echipament

70.02-20.05.01

30,000

0

5,000

10,000

10,000

5,000

Alte obiecte de inventar

70.02-20.05.30

20,000

0

2,000

5,000

8,000

5,000

Deplassri, detasari, t

ransferari

70.02-20.06

1,000

0

0

1,000

0

0

Deplasări interne, detasari, transferări

70.02-20.06.01

1,000

0

0

1,000

0

0

Consultanta si expertiza

70.02-20.12

15,000

0

4,000

5,000

5,000

TooT

Protecția muncii

70.02-20.14

32,000

0

8,000

8,000

8,000

8,000

Alte cheltuieli

70.02-20.30

70,000

0

32,000

13,000

7,000

18,000

Prime de asigurare non-viata

70.02-20.30.03

27,000

0

5,000

3,000

1,000

~18~000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.02-20.30.30

43,000

0

27,000

10,000

6,000

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70.02-59

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

70.02-59.40

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16^000

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5,470,000

0

2,767,000

1,151,000

1,222,000

~330,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70 02 50

6,110,000

0

1,466,000

1,447,000

1,725,000

1,472,000

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

CHELTUIELI CAPITOL 74.02

Protecția mediului

74.02

CHELTUIELI CURENTE

74.02-01

TITLUL 1 CHELTUIELI

DE PERSONAL

74.02-10

Cheltuieli salariale in

bani

74.02-10.01

Salarii de baza

74.02-10.01.01

Sporuri pentru condit

i de munca

74.02-10.01.05

Alte

sporuri

74.02-10.01.06

Indemnizații de hranj

74.02-10.01 17

Alte

drepturi salariale

in bani

74.02-10.01.30

Cheltuieli salariale in

natura

74.02-10.02

Tichete de vacanta

74.02-10.02.06

Contribuții

74.02-10.03

Contribuția asiguratorie

pentru munca

74.02-10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.02-20

Bunuri si servicii

74.02-20.01

Furnituri de birou

74.02-20.01.01

Materiale pentru curățenie

74.02-20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

74.02-20.01.03

Apa

canal si salubritate

74.02-20.01.04

Carburanți si lubrifianti

74.02-26.01.05

Piese de schimb

74.02-20.01.06

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

74.02-20.01.09

Alte

bunuri si servicii

pentru intretinere si funcționare

74.02-20.01.30

Reparatii curente

74.02-20.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

74.02-20.05

Unifc

)rme s: echipament

74.02-20.05.01

Alte ।

obiecte de inventar

74.02-20.05.30

Protecția muncii

74.02-20.14

Alte ।

cheltuieli

74.02-20.30

Alte

cheltuieli cu bunuri si servicii

74.02-20.30.30

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Prevederi anuale

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

Total an              Influente

Trim. I

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,20D

564,200

0

136,000

142,000

162,000

124.20D

534,200

0

133,000

138,000

141,000

122,200

432,500

0

106,500

110,000

112,000

104,000

46,000

0

12,000

12,000

13,000

9,000

2,700

0

500

1,000

1,000

20D

45,000

0

12,000

12,000

13,000

8,000

8,000

0

2,000

3,000

2,000

1,000

18,000

0

0

0

18,000

D

18,000

0

0

0

18,000

0

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,000

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,000

1,621,000

0

386,000

431,300

436,700

367,00D

675,000

0

181,000

168,300

174,700

151,000

1,000

0

500

0

500

0

1,000

0

500

300

200

D

120,000

0

38,000

35,000

35,000

12,000

35,000

0

8,000

9,000

9,000

9,000

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

44,000

0

18,000

8,000

9,000

9,000

70,000

0

15,000

15,000

20,000

20,000

400,000

0

100,000

100,000

100,000

100,000

31,000

0

1,000

10,000

10,000

10,000

12,000

0

3,000

2,000

2,000

5,000

7,000

0

1,000

1,000

1,000

4,00D

5,000

0

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

0

1,000

1,000

0

1,000

900,000

0

200,000

250,000

250,000

200,000

900,000

0

200,000

250,000

250,000

200,000

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

CHE

D€

LTUIELI CAI

‘numirea indicatorilor              Cod indic.          Prevederi anuale                               din care                           - le> -

Total an            influente               Trim. I           Trim. II          Trim. III          Trim. IV

PITOL 84.02

Trans

porturi

84.02                       26,383,000     2,000,000          6,720,000          7,236,500          7,441,500          4,985,000

CHELTUIELI CURENTE                                      84.02-01                    26,383,000    2,000,000          6,720,000         7,236,500          7,441,500         4,985,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                         84.02-10                    3,105,000            0            730,000           765,800           873,200           736,00D

Cheltuieli salariale in

oani                                       84.02-10.01                   2,942,000            0            714,000            745,800            758,200            724,000

Salarii de baza

I

84.02-10.01.01                2,418,000            0            585,000           610,000            617,000            606,00D

Sporuri pentru condiții de munca                                  84.02-10.01.05                  269,000             0              66,000             68,000             70,000             65,000

Alte sporuri

84.02-10.01.06                    4,000             0               1,000               1,000               1,000               1.00D

Indemnizații de delegare                                          84.02-10.01.13                     1,000             0                   0                800                200                   0

Indemnizații de hrana

84.02-10.01.17                 220,000            0             54,000             58,000             60,000             48.00D

Alte drepturi salariale

in bani                                      84.02-10.01.30                   30,000             0               8,000              8,000             10,000              4.00D

Cheltuieli salariale in natura                                         84.02-10.02                       95,000              0                    0                   0              95,000                   0

Tichete de vacant

2

84.02-10.02.06                   95,000             0                   0                   0             95,000                   D

Contribuții

84.02-10.03                     68,000            0             16,000             20,000             20,000             12.00D

Contribuția asiguratorie pentru munca                             84.02-10.03.07                   68,000             0              16,000             20,000             20,000             12,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                 84.02-20                    23,249,000     2,000,000          5,983,000          6,463,700          6,560,300          4,242,000

Bunuri si servicii

84.02-20.01                   11,353,000    -1,000,000           1,398,000          2,510,700          3,933,300          3,511,000

Furnituri de birou

84.02-20.01.01                    3,000            0                700               700               800               800

Materiale pentru curățenie                                        84.02-20.01.02                     1,000             0                 300                   0                   0                70D

încălzit, iluminat si forța motrica                                     84.02-20.01.03                    60,000              0               15,000              15,000              15,000              15,000

Apa,

canal si salubritate                                          84.02-20.01.04                3,587,000             0             700,000            887,000          1,000,000          1.000.00D

Carburanți si lubrifiant!                                              84.02-20.01.05                     2,000              0                    0               1,000                 500                 500

Piese oe schimb

34.02-20.01.06                   40,000             0              10,000              2,000             10,000             18,000

Transport

84.02-20.01.07                   20,000             0               2,000              8,000              5,000              5,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional                84.02-20.01.09                 7,150,000    -1,000,000             600,000           1,500,000           2,750,000           2,300,00D

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare                84.02-20.01.30                   490,000              0               70,000              97,000             152,000             171,000

Reparatii curente

84.02-20.02                 11,459,000     3,000,000          4,543,000          3,837,000          2,500,000            579,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar                            84.02-20.05                     390,000             0              33,000            103,000            113,000            141,000

Uniforme si echipament                                          84.02-20.05.01                    40,000             0               3,000              3,000              3,000             31,000

Alte obiecte de inventar                                          84.02-20.05.30                  350,000             0              30,000            100,000            110,000            110,000

Consultanta si expertiza                                          84.02-20.12                      10,000             0               2,000              3,000              3,000              2^000

Protecția muncii

84.02-20.14                      27,000             0               5,000              8,000              8,000              6,000

Alte cheltuieli

84.02-20.30                     10,000            0              2,000              2,000              3,000              3,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   84.02-20.30.30                    10,000              0                2,000               2,000               3,000               3,000

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. 1

din care

Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

TITLl

JL X ALTE CHELTUIELI

84.02-59

29,000             0

7,000

7,000

8,000

7.00D

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate               84.02-59.40                     29,000            0              7,000              7,000              8,000              7,00D

Transport rutier                                                  84.02.03                     26,383,000     2,000,000           6,720,000          7,236,500          7,441,500          4,985*000

Străzi                                                            84.02.03.03                  26,383,000     2,000,000           6,720,000          7,236,500          7,44^500          4,985^000


DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOSSef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget