Hotărârea nr. 120/2020

hotarirea 120 - 28 mai 2020 - rectificare buget unitati de invatamant pe anul 2020

ROMAN IA

Județul vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.120

privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.231259 din 19.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, precum și Raportul nr.231260 din 19.05.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 18.022.2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, cu o valoare totală de 3.622.360 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, în plus cu suma de 481.850 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

  • (2) Bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, rectificat conform alin.(1) ajunge la valoarea totală de 4.104,210 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli și este prezentat în anexele parte integrantă a acestuia, după cum urmează:

  • - anexa nr.1 - Veniturile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2020, în valoare totală de 4.104.210 lei;

__-anexa nr.2 - Cheltuielile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2020, în valoare totală de 4.104.210 lei;

  • - anexa nr.3 - Lista obiectivelor de investiții - an 2020 - Liceul Sanitar ”Antim Ivireanu”, în valoare de 31.500 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA? Florian-George Apostolescfi


NTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG/lITATE,

SECRETAR GENERA jurist Ion DIDOIU/

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020

MUNIGIHUL. KM.VALUtA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


ANEXA Nr. /

HOTĂF

CONSILIUl

Nr- (lin


BUGET

VENITURI PROPRII UNITATI DE INVAț PE ANUL 2020

lei

DENUMIREA UNIT~|II

PROGRAMAT 2020

TOTAL VENITURI

taxe si alte venituri în invatamant

contribuție elevi pentru internate si cantine

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

alte venituri

Sume din excedent pentru acoperire goluri de casa

sume utilizate din excedent pt secțiunea de funcționare

sume utilizate din excedent pt secțiunea de dezvoltare

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.14

33.10.14

36.10.50

41.10.06

40.10.15.01

40.10.15.02

Colegiul Energetic

569760

566760

3000

Colegiul National Mircea cel Bătrân

369000

37000

332000

Liceul Sanitar Antim Ivireanu

961600

471600

90000

368500

31500

Liceul Tehnologic Cpt.Pleșoianu

8000

8000

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

95000

95000

Liceul Tehnologic Forestier

325830

310000

15830

Seminarul Teologic St. Nicolae

217000

217000

Școala Gimnaziala nr. 4

155070

142000

13070

Școala Gimnaziala nr. 5

78920

67000

11920

Școala Gimnaziala nr. 13

120000

120000

Grădiniță cu PP Cozia

185000

185000

Grădiniță cu PP Nord 1

221000

210000

11000

Grădiniță cu PP Nord 2

204000

204000

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

192000

192000

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

210000

210000

Grădiniță cu PP Traian

192030

162000

30030

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT

4104210

508600

1528760

1492000

3000

90000

450350

31500

VICEPRIMAR, Ninel Eusebii) VEȚELEANU

<r)

DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLTOS


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL Idn DIDOIU


SEF SERVICIU FINANCIAR, Ana -Maria VLAȘNIȚĂ


MUNICIPIUL RM.VÂLCEA


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

ANEXA Nr._^_ HOTĂRÂRI

CONSILIULUI 1

[Nr /I2.0 din 2^

BUGET CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PE ANUL 2020


lei

DENUMIREA UNITATII

PROGRAMAT 2020

TOTAL

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI

DE CAPITAL

CHELTUIELI

2020

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

569,760.00

569,760.00

Colegiul National Mircea cel Batran

369,000.00

369,000.00

Liceul Antim Ivireanul

961,600.00

832,100.00

98,000.00

31,500.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

8,000.00

8,000.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

95,000.00

95,000.00

Liceul Tehnologic Forestier

325,830.00

325,830.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

217,000.00

217,000.00

Școala Gimnaziala nr. 4

155,070.00

155,070.00

Școala Gimnaziala nr. 5

78,920.00

78,920.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

Grădiniță cu PP Cozia

185,000.00

185,000.00

Grădiniță cu PP Nord 1

221,000.00

221,000.00

Grădiniță cu PP Nord 2

204,000.00

204,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

192,000.00

192,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

210,000.00

210,000.00

Grădiniță cu PP Traian

192,030.00

192,030.00

TOTAL INVATAMANT

4,104,210.00

832,100.00

3,240,610.00

31,500.00

VICEPRIMAR, Ninel Eusebiu VEȚELEANU


DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOȘ


ȘEF SERV.FINANCIAR,


lȘNIȚĂ


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAM Ion DIDOIU


anrxaȘ

Aprobat PRIMA Mircia


ANEXA Nr. J--------1 ~

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. 820 rfin 28.0$ 2020)LICEUL SANITAR ANT8M ÎVIREANU RM VALCEA

Str. Republicii, Nr. 19, Rm. Vâlcea

Telefon+fax 0250748987 0350/414833


e-mail: liceulsanitar@yahoo.fr

LISTA OBIECTELOR DE IWESTITJI AM 2020

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI/ Capitol Bugetar

Cheltuieli totale 2020

SWȘE DE FINANȚARE:

Surse proprii

Credite bancare interne

Alte fonduri externe neramb.

Alte surse de finanțare

Buget Local

Buget I

Stat

TOTAL

31500

A

LUCRĂRI

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

31500

Cap.65.02. - Invatamant

31500

A

LUCRĂRI

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

31500

31500

0

0

0

0

0

BL Achiziția de imobile

B2 Dotări independente

31500

31500

0

0

0

0

0

Sistem de supraveghere video ful! HD

31500

31500

0

0

0

0

0

B3. Consolidară

0

0

0

0

0

0

0

B4. Chelit, de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

Director.       7

Prof. Fîrtățes^^atrfa

Contabil sef

Ec. lordăchescu loan