Hotărârea nr. 12/2020

hotarirea 12 - 30 ianuarie 2020 - stabilire salarii de baza aparat de specialitate


ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNIC1P1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local

CERTIFICĂRI MRC-OCS SREN ISO 9001:2015 410/C SRF.NISO 14001:2015 223/»


HOTĂRÂREA NR.12

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2222 din data de 20.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01 ianuarie 2020;

Văzând Raportul nr.2321 din data de 21.01.2020, întocmit de Direcția Resurse Umane, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Luând în considerare consultările care au avut loc cu organizațiile sindicale reprezentative, respectiv Sindicatul "Primăria 2000” și Sindicatul ”PROLEX” consemnate in procesul verbal nr.2189/20.01.2020;

în temeiul prevederilor art.3, alin.(1) și alin.(4), art.6 și art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art.417 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, ale Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

în baza art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 23 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01 ianuarie 2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data aplicării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.28/31.01.2019, așa cum a fost modificată și completată, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Resurse Umane.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, /

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020


SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL conform Anexei nr, VIII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri p începând cu data de 01 ianuarie 2020

PRIMAR, Mircia GUT/


Funcții publice de conducere

Nr.crt.

Funcția

Nivelul studiilor

SALARIUL DE BAZĂ

GRAD II

Coeficient minim

Coeficient maxim

Salariul de bază coresp. coef.minim

Salariul de bază coresp. coef.maxim

1

Secretar general al unității administrativ-teritoriale

S

5,67

7,12

12644

15878

2

Arhitect-șef

s

5,00

5,67

11150

12644

3

Director executiv

s

4,57

5,53

10191

12332

4

Director executiv adjunct

s

4,09

4,57

9121

10191

5

Șef serviciu

s

3,41

3,94

7604

8786

6

Șef birou

s

3,03

3,37

6757

7515

Funcții publice de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient minim/ maxim

Salariul de bază la gradația 0

GRADAȚIA

1

2

3

4

5

1

Auditor,grad profesional superior

S

2,01

4482

4818

5059

5312

5445

5581

2,74

6110

6568

6897

7242

7423

7608

Auditor,grad profesional principal

S

1,64

3657

3931

4128

4334

4443

4554

1,83

4081

4387

4606

4837

4958

5081

Auditor, grad profesional asistent

s

1,28

2854

3068

3222

3383

3468

3554

1,55

3457

3716

3902

4097

4199

4304

2

Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, expert, inspector, polițist local grad profesional superior

s

1,74

3880

4171

4380

4599

4714

4832

2,28

5084

5466

5739

6026

6177

6331

Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, expert, inspector, polițist local grad profesional principal

s

1,46

3256

3500

3675

3859

3955

4054

2,01

4482

4818

5059

5312

5445

5581

Consilier, consilier juridic,consilier achiziții publice, expert, inspector, polițist local grad profesional asistent

s

1,42

3167

3404

3574

3753

3847

3943

1,55

3457

3716

3902

4097

4199

4304

consilier, consilier junaic,consilier acmzițn publice, expert, inspector, polițist local grad profesional debutant

s

1,37

3055

3284

3448

3621

3711

3804

3

Referent de specialitate, polițist local grad profesional superior

SSD

1,28

2854

3068

3222

3383

3468

3554

1,83

4081

4387

4606

4837

4958

5081

Referent de specialitate, polițist local grad profesional principal

SSD

1,14

2542

2733

2870

3013

3088

3166

1,23

2743

2949

3096

3251

3332

3415

Referent de specialitate, polițist local grad profesional asistent

SSD

1,10

2453

2637

2769

2907

2980

3054

1,21

2698

2901

3046

3198

3278

3360

Referent de specialitate, polițist local grad profesional debutant

SSD

1,10

2453

2637

2769

2907

2980

3054

4

Referent, polițist local grad profesional superior

M

1,26

2810

3021

3172

3330

3413

3499

1,51

3367

3620

3801

3991

4091

4193

Referent, polițist local grad profesional principal

M

1,10

2453

2637

2769

2907

2980

3054

1,23

2743

2949

3096

3251

3332

3415

Referent, polițist local grad profesional asistent

M

1,00

2230

2397

2517

2643

2709

2777

1,14

2542

2733

2870

3013

3088

3166

Referent, polițist local grad profesional debutant

M

1,00

2230

2397

2517

2643

2709

2777

Funcții contractuale de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

SALARIUL DE BAZĂ

GRAD II

Coeficient minim

Coeficient maxim

Salariul de bază coresp. coef. minim

Salariul de bază coresp. coef. maxim

1

Director

S

4,00

5,00

8920

11150

2

Director adjunct, contabil șef, inginer șef

S

3,50

4,00

7805

8920

3

Șef serviciu, șef secție

S

3,00

3,75

6690

8363

4

Șef birou, șef atelier

S

2,50

3,25

5575

7248

Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr.

Crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient minim/ maxim

Salariul de bază la gradația 0

GRADAȚIA

1

2

3

4

5

1

Auditor gradul IA

S

1,69

3769

4051

4254

4467

4578

4693

1,83

4081

4387

4606

4837

4958

5081

gradul 1

S

1,66

3702

3979

4178

4387

4497

4609

1,81

4036

4339

4556

4784

4903

5026

gradul II

s

1,60

3568

3836

4027

4229

4334

4443

1,64

3657

_________3931

4128

4334

4443

4554

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, insoector casier eradul IA

S

2,28

5084

5466

5739

6026

6177

6331

gradul I

S

1,28

2854

3068

3222

3383

3468

3554

1,60

3568

3836

4027

4229

4334

4443

gradul II

S

1,28

2854

3068

3222

3383

3468

3554

1,55

3457

3716

3902

4097

4199

4304

debutant

s

1,37

3055

3284

3448

3621

3711

3804

3

Consilier juridic gradul IA

s

1,46

3256

3500

3675

3859

3955

4054

2,28

5084

5466

5739

6026

6177

6331

gradul I

s

1,37

3055

3284

3448

3621

3711

3804

1,83

4081

4387

4606

4837

4958

5081

gradul 11

s

1,28

2854

3068

3222

3383

3468

3554

1,55

3457

3716

3902

4097

4199

4304

debutant

s

1,37

3055

3284

3448

3621

3711

3804

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist gradul IA

SSD

1,23

2743

2949

3096

3251

3332

3415

1,37

3055

3284

3448

3621

3711

3804

gradul I

SSD

1,21

2698

2901

3046

3198

3278

3360

1,32

2944

3164

3323

3489

3576

3665

gradul II

SSD

1,19

2654

2853

2995

3145

3224

3304

1,31

2921

3140

3297

3462

3549

3638

debutant

SSD

1,13

2520

2709

2844

2987

3061

3138

5

Referent, inspector, arhivar, referent casier IA

M

1,17

2609

2805

2945

3092

3170

3249

1,46

3256

3500

3675

3859

3955

4054

I

M

1,09

2431

2613

2744

2881

2953

3027

1,15

2565

2757

2895

3039

3115

3193

II

M

1,07

2386

2565

2693

2828

2899

2971

1,14

2542

2733

2870

3013

3088

3166

debutant

M

1,07

2386

2565

2693

2828

2899

2971

6

Administrator I

M

1,14

2542

2733

2870

3013

3088

3166

1,46

3256

3500

3675

3859

3955

4054

II

M

1,11

2475

2661

2794

2934

3007

3082

1,13

2520

2709

2844

2987

3061

3138

7

Casier, magaziner

M;G

1,10

2453

2637

2769

2907

2980

3054

1,16

2587

2781

2920

3066

3142

3221

8

îngrijitor

M/G

1,02

2275

2445

2567

2696

2763

2832

1,12

2498

2685

2819

2960

3034

3110

9

Șofer I

M;G

1,19

2654

2853

2995

3145

3224

3304

1,48

3300

3548

3725

3912

4009

4110

10

Muncitor calificat I

M;G

1,10

2453

2637

2769

2907

2980

3054

1,17

2609

2805

2945

3092

3170

3249

II

M;G

1,04

2319

2493

2618

2749

2817

2888

1,11

2475

2661

2794

2934

3007

3082

III

M;G

1,01

2252

2421

2542

2669

2736

2805

1,05

2342

2517

2643

2775

2844

2916

IV

M;G

1,00

2230

2397

2517

2643

2709

2777

1,04

2319

2493

2618

2749

2817

2888

11

Muncitor necalificat I

M;G

1,00

2230

2397

2517

2643

2709

2777

1,03

2297

2469

2593

2722

2790

2860


ADMINISTRATOR PUBLIC

Alexandru G