Hotărârea nr. 119/2020

hotarirea 119 - 28 mai 2020 - rectificare buget local si liste investitii

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SRENISO 14001:2015 22.3/M SR OHSAS18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.119

privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.231651 din data de 21.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020, precum și Raportul nr.231910 din 22.05.2020, întocmit de Direcția Economico - Financiară;

Văzând și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pe anul 2020, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, în valoare totală de 233.116.500 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ce a fost ulterior rectificat ajungând la valoarea totală de 233.607.900 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art. 19, art.49, alin.(4) si alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, în plus cu suma de 5.537.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea totală de 239.144.900 lei.

(2) Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alin.(1) este prezentat în anexele nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020" suplimentată cu suma de 5.537.000 lei și o valoare totală rectificată de 239.144.900 lei din care 237.546.900 lei venituri estimate pentru 2020 și 1.598.000 lei excedent an 2019;

 • - Anexa nr.2 -"Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020" suplimentată cu 5.537.000 lei și o valoare totală de 239.144.900 lei.

Art.2. Se rectifică "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local”, în plus cu suma de 1.537.000 lei, ajungând la o valoare totală rectificată de 19.278.800 lei, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, în plus cu suma de 11.558.000 lei, ajungând la valoarea totală de 23.010.400 lei, coform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.4. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1, art.2 si art. 3.

Art.5. Anexele nr.3 și nr.5, parte integrantă a bugetului, rămân nemodificate.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice. J                                               J J                                      J

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, /

k           jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2020

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Ane^a nr. 1

HCLnr


HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCA Nr.

SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGE


- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2020

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

239,144,900.00

76,174,200.00

59,731,300.00

52,935,700.00

50,303,700.00

A

VENITURI CURENTE

237,546,900.00

74,576,200.00

59,731,300.00

52,935,700.00

50,303,700.00

1. VENITURI PROPRII

194,090,200.00

64,978,200.00

42,754,000.00

44,282,000.00

42,076,000.00

1

Impozit profit

010201

250,000.00

0.00

100,000.00

0.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

400,000.00

80,000.00

150,000.00

60,000.00

110,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

116,462,000.00

29,181,000.00

29,094,000.00

29,093,000.00

29,094,000.00

4

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

11,000,000.00

6,700,000.00

1,100,000.00

1,700,000.00

1,500,000.00

5

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

21,000,000.00

12,500,000.00

3,400,000.00

2,800,000.00

2,300,000.00

6

Impozit teren pers.fizice

07020201

2,600,000.00

1,600,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

7

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,900,000.00

1,600,000.00

300,000.00

700,000.00

300,000.00

8

Impozit teren extravilan

07020203

75,000.00

50,000.00

6,000.00

10,000.00

9,000.00

9

Taxe judiciare de timbru

070203

1,800,000.00

500,000.00

500,000.00

400,000.00

400,000.00

10

Sume TVA pentru echilibrare

110206

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Impozit pe spectacol

150201

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

12

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

6,500,000.00

3,800,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

13

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,700,000.00

1,800,000.00

600,000.00

600,000.00

700,000.00

14

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

15

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

140,000.00

110,000.00

80,000.00

70,000.00

16

Alte impozite si taxe

180250

600,000.00

260,000.00

140,000.00

100,000.00

100,000.00

17

Venituri concesiuni - închirieri

300205

4,400,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

18

Venituri din prest. servicii

330208

7,000,000.00

1,750,000.00

1,850,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

19

Contribuție părinți - crese

330210

340,000.00

60,000.00

90,000.00

90,000.00

100,000.00

20

Contribuții cantina sociala

330212

17,000.00

4,000.00

3,000.00

8,000.00

2,000.00

21

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

80,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

22

Taxe extrajudiciare

340202

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,009.00

23

Alte venituri din taxe administrative

340250

100,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

24

Venituri din amenzi aplicate

350201

5,000,000.00

1,080,000.00

1,100,000.00

1,220,000.00

1,600,000.00

25

Taxe speciale

360206

100,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

26

Taxă de reabilitare termică

360223

200,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

27

Alte venituri

360250

5,000,000.00

475,000.00

1,225,000.00

2,525,000.00

775,000.00

28

Donatii si sponsorizări

370201

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

29

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

100,000.00

10,000.00

40,000.00

40,000.00

10,000.00

30

Venituri din vânzarea unor bunuri

390207

1,645,800.00

1,645.800.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

VENITURI DIN TVA

1102

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

1

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

26,573,000.00

7,490,000.00

6,871,000.00

6,458,000.00

5,754,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

9,603,000.00

2,600,000.00

2,473,000.00

2,785,000.00

1,745,000.00

- ajutoare pentru încălzirea locuinței

110202

23,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

- drepturile copiilor cu CES

110202

534,000.00

267,000.00

267,000.00

0.00

0.00

- tichete sociale pentru grădiniță

110202

10,000.00

4,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

- salarii personal crese

110202

649,000.00

175,000.00

168,000.00

149,000.00

157,000.00

- indemizații pers, handicap

110202

15,585,000.00

4,275,000.00

3,960,000.00

3,524,000.00

3,826,000.00

- finanțare cămin pers, vârstice

110202

169,000.00

169,000.00

0.00

__________0.00

__0.00

2

învățământ particular șl confesional

1102

1,378,000.00

380,000.00

380,000.00

248,000.00

370,000.00


- cheltuieli salariate învățământ particular

110209

1,282,000.00

350,000.00

350,000.00

232,000.00

350,000.00

- cheltuieli materiale învățământ particular

110209

96,000.00

30,000.00

30,000.00

16,000.00

20,000.00

III. VENITURI DIN FINANȚĂRI Șl COFINANȚĂRI

15,505,700.00

1,728,000.00

9,726,300.00

1,947,700.00

2,103,700.00

1

Venituri finanțări si cofinantari

10,895,700.00

1,228,000.00

6,416,300.00

1,447,700.00

1,803,700.00

- sume din cote de 6% -Cons. Județean

040205

500,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

- subvenții reabilitare blocuri

420212

500,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

- ajutoare incalzire-AJPIS

420234

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

- subvenții locuințe sociale

420255

5,000,000.00

500,000.00

3,221,300.00

0.00

1,278,700.00

- finanțare PNDL

420265

2,772,700.00

500,000.00

1,500,000.00

772,700.00

0.00

- subvenții de la BS

420269

640,000.00

100,000.00

540,000.00

0.00

0.00

- subvenții pentru carantină

420280

480,000.00

0.00

480,000.00

0.00

0.00

- finanțare SCM - handbal

430239

1,000,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

2

Sume primite de la UE

4,610,000.00

500,000.00

3,310,000.00

500,000.00

300,000.00

- sume primite de la FEDR

480201

4,610,000.00

500,000.00

3,310,000.00

500,000.00

300,000.00

B

SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

1,598,000.00

1,598,000.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂANEXA Nr. ____

hotărârea

CONSILIULUI LOC

N r.

Anexa nr. 2


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DEK A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL

- lei -

Nr.

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL

CREDITE BUGETARE 2020

din care

crt

CHELTUIELI

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

239,144,900

76,174,200

59,731,300

52,935,700

50,303,700

din care:

DIN SURSE PROPRII

204,418,200

67,801,200

49,537,700

45,457,000

41,622,300

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

34,726,700

8,373,000

10,193,600

7,478,700

8,681,400

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

184,175,700

62,163,300

44,759,300

39,588,900

37,664,200

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900

33,700

34,400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2,049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP.67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP.68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

1,236,000

1,118,000

11

DADP

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP.74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP.84

3,105,000

730,000

765,800

873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

113,591,300

39,871,100

27,041,700

23,586,400

23,092,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

16,583,500

4,500,500

4,099,400

3,969,600

4,014,000

- aparat propriu

6,411,000

1,816,500

1,827,900

1,621,600

1,145,000

- fond handicap

213,000

51,000

54,000

54,000

54,000

- despăgubiri civile

1,100,000

600,000

500,000

0

0

- rambursare împrumut

8,869,500

2,033,000

1,727,500

2,294,000

2,815,000

- plăți an precedent

■10,000

0

-10,000

0

0

2

Alte servicii publice generale

CAP. 54

80,000

0

80,000

0

0

- cheltuieli alegeri

80,000

0

80,000

0

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,399,000

967,000

831,500

868,400

732,100

- comision

20,000

0

0

0

20,000

- dobânzi

3,379,000

967,000

831,500

868,400

712,100

4

Ordine publică și siguranță națională

CAP. 61

2,140,000

382,400

1,485,900

119,600

152,100

- Politia Locala

472,000

120,000

120,000

100,000

132,000

- Centrul de carantină

1.478,000

248.000

1.230.000

0

0

- Apărare Civilă+siguranță națională

190,000

14,400

135,900

19,600

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

6,417,000

2,657,000

1,918,000

620,000

1,222,000

- aparat propriu

831,000

0

206,000

200,000

425,000

- reparatii curente scoli

4,419,000

2,000,000

1,472,000

400,000

547,000

- internate

260,000

110,000

50,000

0

100,000

- burse

200,000

200,000

0

0

0

- invatamant DUAL

400,000

200,000

100,000

0

100,000

- cheltuieli materiale scoli

57,000

57 000

0

0

0

- transport competiții sportive

210,000

70,000

70,000

20,000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

20,000

20.000

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

525,000

174,000

175,000

80,000

96,000

- dispensare medicale scoli

185,000

__84,000

95,000

0

6,000

- chelt. materiale Centru Permanență________

240,000

60,000

60,000

60,000

60,000

- dispensar TBC

100,000

30.00C

20,000

20.00C

30,000

___7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

11,823,100

4,642,100

1,352,000

2,839,000

2,990,000

- aparat propriu

826,000

650,000

-74,000

100,000

150,000

- TVA concesiune

274,700

274,700

0

0

0

-DADP

1,711,000

531,000

376,000

539,000

265,000

- cheltuieli din sponsorizări

11,400

11,400

0

c

0

- intretinere spatii verzi-Piete Prest SA

7,850,000

2,850,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

- culte religioase

50,000

25,000

0

0

25,000

- alte acțiuni culturale

1,100,000

300,000

50,000

200,000

550,000

___8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

9,214,400

2,361,400

2,540,000

2,020,000

2,293,000

- aparat propriu

150,000

25,000

100,000

25,000

0

- crese - grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

789,000

198,000

200,000

191,000

200,000

- indemnizații persoane cu handicap

7,055,000

1,919,000

1,897,000

1,466,000

1,773,000

- ajutoare si indemnizații

974,000

253,000

253,000

248,000

220,000

- plăți an precedent

-93,600

■93,600

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,807,400

4,433,700

2,782,000

2,644,800

1,946,900

-DADP

7,681,000

3,296,000

1,636,000

1,874,000

875,000

- DADP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

- aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

38,400

-fondlID+CL 12GORANU

3,454,000

941,700

1,000,000

594,800

917,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,563,900

3,686,000

1,674,200

1,536,700

2,667,000

-DADP

1,621,000

386,000

431,300

436,700

367,000

- aparat propriu

942,900

300,000

242,900

100,000

300,000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

5,660,000

3,040,000

940,000

640,000

1,040,000

- compensare preț energie

5,500,000

3,000,000

900,000

600,000

1,000,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12

Transporturi

CAP. 84

36,378,000

13,027,000

9,163,700

8,248,300

5,939,000

- DADP

23,249,000

5,983,000

6,463,700

6,560,300

4,242,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

- reparații străzi

4,900,000

3,357,000

1,543,000

0

0

- întreținere pasaj+parcare-Piete Prest SA

600,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- subvenție ETA

7,500,000

3,500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

20,242,500

5,637,900

4,778,400

5,868,100

3,958,100

- Teatrul Municipal ARIEL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,904,000

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

- Sport Club Municipal

CAP. 67

8,399,500

2,920,000

1,769,500

2,670,000

1,040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,218,000

386900

624400

671200

535500

D. CHELTUIELI INVESTI|ll

12,332,700

8,016,300

3,406,400

510,000

400,000

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

2,080,500

1,066,500

1,014,000

0

0

2

Autoritati executive (FEN)

CAP. 51

47,000

0

47,000

0

0

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

35,000

10,000

25,000

0

0

4

Invatamant

CAP 65

1,012,000

1,235,700

-223,700

0

0

5

Invatamant (FEN)

CAP. 65

2,187,650

1,497,650

290,000

0

400,000

6

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

1,988,500

1,449,500

539,000

0

0

7

Cultura, recreere si religie (FEN)

CAP. 67

231,500

111,500

120,000

0

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

99,100

99,100

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

428,400

267,000

161,400

0

0

10

Reabilitare blocuri

CAP. 70

510,000

0

0

510,000

0

11

Locuințe, servicii si dezvoltare publica(FEN)

CAP. 70

3,020,150

1,924,150

1,096,000

0

0

12

Protecția mediului

CAP. 74

319,600

199,000

120,600

0

0

13

Transporturi

CAP. 84

274,600

141,500

133,100

0

0

14

Transporturi (FEN)

CAP. 84

98,700

14,700

84,000

0

0

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

34,726,700

8,373,000

10,193,600

7,478,700

8,681,400

j

A. SUME DIN TVA

27,951,000

7,870,000

7,251,000

6,706,000

6,124,000

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

26,573,000

7,490,000

6,871,000

6,458,000

5,754,000

- cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000

267,000

267,000

0

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000

4,000

3,000

0

3,000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

15,585,000

4,275,000

3,960,000

3,524,000

3,826,000

- ajutoare pt incalzirea locuinței

CAP.68

23,000

0

0

0

23,000

- salarii personal crese

CAP.68

649,000

175,000

168,000

149,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,378,000

380,000

380,000

248,000

370,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,282,000

350,000

350,000

232,000

350,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

96,000

30,000

30,000

16,000

20,000

B. SUBVENȚII

6,775,700

503,000

2,942,600

772,700

2,557,400

1

Finanțare PNDL

CAP.65

1,772,700

500,000

500,000

772,700

0

2

Finanțare PNDL

CAP.68

5,000,000

0

2,442,600

0

2,557,400

3

Ajutoare incalzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0

VICEPRIMAR
Ninel Eusebiu VEfȚELEANU

DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOȘ

ȘEF SERV. FINANCIAR,


PREȘEDINTE DEțȘEDINROMAN IA PRIMĂRIA


MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA


ANEXA Nr


la


HOTĂRÂREA

.CONSILIULUI LOCAL

Vf? din


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 -FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE, ÎMPRUMUT DE TREZORERIE ȘI COFINANȚ

- Ici -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI/ Capitol Bugetar

Valoare contract finanțare

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

împrumut de trezorerie

Credit

BCR 2020

Alte surse de finanțare FEN

Buget local

Buget Stat

TOTAL

354,478,072.57

19,278,800

577,400

13,116,400

3.987,000

1,598,000

0

A

LUCRĂRI

194,783,933.95

731,700

0

640,200

84,000

7,500

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

159,694,138.62

18,547,100

577,400

12,476,200

3,903,000

1,590,500

0

Cap.51.02.Autoritari publice

5,911,466.02

547,000

0

500,000

47,000

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

5,911,466.02

547,000.00

0.00

500,000.00

47,000.00

0.00

0.00

B2 Dotări independente

5,911,466.02

547,000

0

500,000

47,000

0

0

1

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on line si reducerea birocrației la nivelul Municipiului Rm Valcea SMIS 126289

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

0

0

2

Simplificarea procedurilor administrative si elaborare SIDI si PMUD -SMIS 135121

2,961,910.00

47,000

47,000

Cap.65.02. - Invatamant

26,957,113.70

5,452,050

2,400

3,262,000

1,410,000

777,650

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

26,957,113.70

5,452,050

2,400

3,262,000

1,410,000

777,650

0

B3. Consolidări

26,957,113.70

5,292,050.00

2,400.00

3,262,000.00

1,290,000.00

737,650.00

0

3

Reabilitare termica Colegiul National de Informatica Matei Basarab SMIS 118454

5,309,024.54

4,391,5’0

2,360

2,852,000

850,000

687,150

0

4

Reabilitare termica Internat si cantina - Colegiul National Mircea cel Batran SMIS 118459

3,676,232.90

100,000

50,000

0

50,000

0

5

Reabilitare termica Școala gimnaziala I.G. Duca SMIS 117901

2,137,061.45

730,040

40

360,000

370,000

Q

0

6

Lucrări de reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

500

0

0

0

500

0

7

Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic General Magheru -SMIS 127969

7,399,908.12

30,000

30,000

8

Reabilitare, modernizare si dotare Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 1- SMIS 129643

3,354,568.73

40,000

40,000

B4. Cheltuieli de proiectare

15,834,794.81

160,000.00

0.00

0.00

120,000.00

40,000

0

9

Lucrări de reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

40,000

0

0

0

40,000

0

10

Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic Genera] Magheru -SMIS 127969

7,399,908.12

80,000

80,000

11

Reabilitare, modernizare si dotare Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 1 - SMIS 129643

3,354,568.73

40,000

40,000

Cap.67.02. -Cultura,recrccrc si religie

14,899,808.58

231,500

0

0

120,000

111,500

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

14,899,808.58

104,000

0

0

70,000

34,000

0

12

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

34,000

34,000

13

Amenajare parc Zona Nord - SMIS 128221

7,603,511.88

70,000

70,000

B4. Cheltuieli de proiectare

14,899,808.58

127,500

0

0

50,000

77,500

0

14

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

77,500

0

0

0

77,500

0

15

Amenajare parc Zona Nord - SMIS 128221

7,603,511.88

50,000

50,000

Cap.70.02. Locuințe,scrv.si dczv.publica

110,469,480.27

12309,350

575,000

8,714,200

2,326,000

694,150

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITH

110,469,480.27

12,309,350

575,000

8,7)4,200

2,326,000

694,150

0

B2 Dotări independente

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

16

r

romovarea conectivității la internet in comunitatiile locale

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

B3. Consolidări

110,397,480.27

12,274,350.00

575.000.00

8,714,200.00

2,296,000.00

689,150.00

0

17

Reabilitare termica blocuri de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: S15 , SI6, 95, H, 13-SM1S 117319

7,546,480.27

4,226,890

11,170

3.300,000

557,000

358,720

0

18

Reabilitare termici la blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9- SMIS 117070

7,299,117.02

4,534,030

113,430

3,420,000

673,000

327,600

0

19

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3, Bloc A, Bloc 130, Bloc R8 bis- SMIS 117311

4,445,451.83

2,696,400

450,400

1,190,000

1,056,000

0

0

20

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 14B, Bloc 119, Bloc 120, Bloc Dl-8, Bloc Bl-2, Bloc 125, Bloc S4-SMIS 120156

9,179,334.22

30,000

0

30,000

0

0

0

21

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc MV Popescu, Bloc CI 1, Bloc 10, Bloc 21, Bloc P7, Bloc C3, Bloc A36/2, Bloc A14- SMIS 120047

21,207,031.98

100,000

0

100,000

0

0

0

22

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc A53, Bloc CI6, Bloc A10, Bloc B2, Bloc C24 -SMIS 121015

9,815,169.87

101,050

0

100,000

0

1,050

0

23

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc P9, Bloc C12,Bloc P2. Bloc P6, Bloc P8-SMIS 121021

6,564,996.78

100,650

0

100,000

0

650

0

24

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 3, Bloc 64,Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4-SMIS 121599

11,183,009.76

100,600

0

: 00,000

0

600

0

25

Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente rețelelor clcctircc și de telecomunicații- SMIS 121606

24,905,743.67

374,730

0

374,200

0

530

0

26

Dezvoltare locala in comunități marginalizate-Colonia Nuci- SMIS 127970

8,251,144.87

10,000

10,000

B4. Cheltuieli de proiectare

8,251,144.87

30,000

30,000

27

Dezvoltare locala in comunități marginalizate-Colonia Nuci- SMIS 127970

8,251,144.87

30.000

30,000

Cap. 84.02. Transporturi

196,240,204.00

738,900

0

640,200

84,000

14,700

0

A

LUCRĂRI

194,783,933.95

731,700.00

0.00

640,200.00

84,000.00

7,500.00

0

28

Construirea unei artere de legătură între b-dul N. Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord de la intersecția acestuia cu str. Gib Mihăescu inclusiv rampe aferente pasajului suprateran de pc b-dul T. Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibil alternativV - COD SMIS 126678

70,212,360.51

654,950

0

640,200

14,000

750

0

29

Modernizarea stațiilor de imbarcare / debarcare .echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in municipiul Ramnicu Valcea - COD SMIS 129361

46,845,012.34

6,750

0

0

0

6,750

0

30

Alinierea parcului ETA SA la cerințele dezvoltării durabile- SMIS 128142

77,726,561.10

70,000

70,000

B4. Cheltuieli de proiectare

1,456,270.05

7,200

7,200

31

Statii de reincarnare pentru vehicule electrice COD SMIS

1.456,270.05

7200

7200

B. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII cuprinde:

 • B. 1 Achiziții imobile

  • B.2 Dotări independente

  • B.3 Consolidări

  • B.4 . Chclt. de proiectare pt. elab. SPF si SF


Primar, Mircia GUTĂUDirector Exec.


Narci:


tosROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA


Anexa nr.6 Ia HCL


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE
ANEXA Nr.        _ Io

HOTĂRÂREA
ONSILIULUI LOCAL din

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI/ Capitol Bugetar

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

Credite bancare interne

Alte fonduri externe neramb.

Alte surse de finanțare Cons. Jud.

Buget Local

i !

Buget Stat

TOTAL

23,010,400

10,000,000

0

500,000

5,737,700

6,772,700

A

LUCRĂRI

20,843,800

10,000,000

0

500,000

3,571.100

6,772,700

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2,166,600

0

0

0

2,166.600

0

Cap. 51.02. Autoritati publice

2,880,500

800,000

0

0

2,080.500

0

A

LUCRĂRI

2,123.000

800,000

0

0

1,323.000

0

1

Amenajare instalatii de comunicare - voce date etaj 3 la imobil strada G.

Magheru nr. 25

24,000

0

0

0

24,000

0

2

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

1,300,000

800,000

0

0

500,000

0

3

Relocare dispecerat de supraveghere video

528,000

0

0

0

528,000

0

4

Spațiu birouri administrativ

271,000

o

0

0

271.000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

757,500

0

0

0

757.500

0

Bl. Achiziția de imobile

642,000

0

0

0

642.900

0

5

Artera dc legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

250,000

250.000

0

6

Achiziție imobil str. Morilor - conf HCL 221/2019

392,000

392.000

0

B2. Dotări independente

43,500

0

0

0

43.500

0

7

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

10,000

0

0

0

10.000

0

8

Licența antivirus

12,000

0

0

0

12000

0

9

Centrala telefonica sediu nou D.E.F. - "Arenele Traian"

21,500

0

0

0

21500

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

72,000

0

0

0

72,000

0

10

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

55,000

0

0

0

55.000

0

11

Spațiu birouri administrativ

17,000

0

0

0

17.000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

• ■-

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

35,000

0

0

0

35.000

0

A

LUCRĂRI

35,000

0

0

0

35,000

0

12

Extinder

si imbunatatiri ale sistemului de supraveghere a Municipiului

35,000

0

0

0

35.000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

BL Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0


Cap.65.02. - Invatamant

A

LUCRĂRI

13

Grădiniță cu 4 grupe - Școala Waldorf - lucrări de construire corp multifuncțional

14

Grădini

ta cu program normal nr. 16

15

Grădini

ta cu program prelungit Ostroveni

16

Construcție sala de sport Liceul Antim Ivireanu - utilitati si sistematizare

17

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

18

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

19

Sala de

sport Școala Gimnaziala nr 4

20

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

21

Sistem

supraveghere video la Săli sport din municipiu

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Bl. Achiziția dc imobile

B2 Dotări independente

22

Cuptor profesional Grădiniță Nord 2

B3. Consolidări

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

23

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

24

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

B5. Majorare capital

Cap.66.02. - Sanatate

A

LUCRĂRI

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Bl. Achiziția de imobile

B2. Dotări independente

B3. Consolidări

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

B5. Majorare capital

Cap.67.02- Cultura, rccreere si religie

A

LUCRĂRI

25

Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai

26

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Traian"

27

Amenajare si modernizare locuri de joaca

28

Construire baza sportiva TIP I, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

BL Achiziția de imobile

B2. Dotări independente

29

Tunel acces teren handbal

30

Plase protecție Sala Sporturilor Traian

31

Tigru Siberian - 2buc

32

Echipament pentru curatare suprafețe - S.C.M.

33

Jaguar

- Ibuc

34

Macac

- 5buc

35

Babuin

- 5 buc

36

Tamarin negre - 2 buc

7'7

° u"~

38

Alpaca

- 1 buc

6,493,700

3,709,000

0

418,000

594.000

1,772,700

6,332,700

3,709.000

0

418,000

433.000

1,772,700

616,800

0

0

206,000

0

410,800

891,600

0

0

55,000

0

836,600

1,238,300

500,000

0

157,000

56,000

525,300

100,000

0

0

0

100,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

1,276,000

1,226,000

0

0

50.000

0

5,000

0

0

0

5.000

0

2,045,000

1,983,000

0

0

62,000

0

155,000

0

0

0

155.000

0

161,000

0

0

0

161.000

0

0

0

0

0

- °

24,000

0

0

0

24.000

0

24,000

24.000

0

0

0

0

0

0

0

137,000

0

0

0

137.000

0

87,000

87.000

0

50,000

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,988,500

4,000,000

0

0

1.988,590

0

5,635,100

4,000,000

0

0

1,635,100

0

1,000

0

0

0

1,000

0

5,183,100

4,000,000

0

0

1,183,100

0

450,000

0

0

0

450,000

0

1,000

0

0

0

1,000

0

353,400

0

0

0

353,400

0

0

0

0

0

0

0

193,400

0

0

0

193.400

oi

12,000

0

0

0

12,000

Oi

8,400

0

0

0

8,400

0

34,000

0

0

0

34,000

0

15,000

0

0

0

15,000

0

33,400

0

0

0

33,400

0

32,800

0

0

0

32,800

0

32,800

0

0

0

32,800

0

5,400

0

0

0

5,400

0

’? 600

A

n

0

' ? ,60n

n

7,000

0

0|             o|          7,000

_________________o]

B3. Consolidări

8,000

0

0

0

8,000

Ol

39

Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenție parc Zăvoi

8,000

0

0

0

8,000

0

B4. Chclt. dc proiectare pt. elab. SPF si SF

152,000

0

0

0

152.000

0

40

Amenajare centru multifuncțional de relaxare si agrement Ostroveni

152,000

0

0

0

152,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

W

Cap.68.02- Asigurări,asistsocîaia

5,099,100

0

0

82,000

17.100

5,000.000

A

LUCRĂRI

5,099,100

0

0

82,000

17.100

5,000,000

41

Dezvoltare locala in comunități marginalizatc , componenta 1 - Colonie Nuci

1,000

0

0

0

1,000

0

42

Transformare clădire internat liceul tehnologic Ferdinand I in locuințe sociale

93,100

0

0

82,000

11.100

0

43

Amenajare locuințe sociale - zona Ostroveni

5,005,000

0

0

0

5,000

5.000,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

BL Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

•-

Cap.70.02. Locuinte.serv.si dezv.publica

428,400

0

0

0

428.400

0

A

LUCRĂRI

95,400

0

0

0

95,400

0

44

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

1,000

0

0

0

1,000

0

45

Construcții spatii pentru inchiriat. Calea lui Traian nr.201

1,000

0

0

0

1,000

0

46

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

12,000

0

0

0

12,000

0

47

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

25,000

0

0

0

25.000

0

48

Sediu administrativ

49,000

0

0

0

49.000

0

49

Rețea canalizare menajera - str. A. Muresianu, str. Intr. T.Stefanescu, str. Posada

5,000

0

0

0

5.000

0

50

Extindere rețea gaze naturale str. Zambilelor

2,400

0

0

0

2.400

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

333,000

0

0

0

333.000

0

Bl.Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

333,000

0

0

0

333.090

0

51

Reabilitare termica blocuri de locuințe, inclusiv avize

5,000

0

0

0

5,000

0

52

Sediu administrativ

120,000

0

0

0

120,000

0

53

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

5,000

0

0

0

5,000

0

54

Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Traian nr.201

20,000

0

0

0

20,000

0

55

Extindere rețele de distribuție gaze naturale in mun. Rm. Valcea

15,000

0

0

0

15,000

0

56

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

75,000

0

0

0

75,000

0

57

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

10,000

0

0

0

10,000

0

58

PUZ Nord

1,000

0

0

0

1,000

0

59

PUZ Splaiul Independentei

32,000

0

0

0

32,000

0

60

PUZ Zona Boromir

50,000

0

0

0

50,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

319,600

0

0

0

319.600

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

319,600

0

0

0

319.600

0

Bl.Achizitii dc imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

191,600

0

0

0

191.600

0

61

Puncte d

s colectare deșeuri menajere

111,600

0

0

0

111,600

0

62

Containere deșeuri reciclabile

80,000

0

0

0

80,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. dc proiectare pt. elab. SPF si SF

128,000

0

0

0

128,000

0

63

Statie de

tratare mecano biologica deșeuri municipale

128,000

0

0

0

128.000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transporturi

1,765,600

1,491,000

0

0

274.600

0

A

LUCRĂRI

1,523,500

1,491,000

0

0

32,500

0

64

Lărgire s

tr. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu

10,000

0

0

0

10,000

0

65

Alinierea parcului SC ETA SA la cerințele dezvoltării durabile

1,500

0

0

0

1.500

0

66

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Balcescu

721,000

711,000

0

0

10,000

0

67

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Eminescu

790,000

780,000

0

0

10.000

0

68

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării

1,000

0

0

0

1.000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

242,100

0

0

0

242,100

0

Bl.Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

213,100

0

0

0

213,100

0

69

Mașina de carotat cu suport si carote diamantate

11,000

0

0

0

11,000

0

70

Autoutilitara pentru transport muncitori si materiale - DADP

152,000

0

0

0

152,000

ol

71

Pikamer pneumatic - 2uc

19,000

0

0

0

19,000

Oj

72

mașina de taiat beton/asfalt

8,000

0

0

0

8,000

o!

73

Mașina (raspanditor) de emulsie pentru butoi

23,100

0

0

0

23,100

oi

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

Oi

B4. Chclt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

29,000

0

0

0

29,000

Ol

74

Amenajare piste biciclisti, parcari si puncte pentru inchiricrea bicicletelor

10,060

0

0

0

10,000

oi

75

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării

19,000

0

0

0

19,000

oi

[\      B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

OiDirector Economii

Narcisa ColțosDirector Investitii-Achizitii Publice Corina Toma