Hotărârea nr. 118/2020

hotarirea 118 - 12 mai 2020 - rectificare buget SCM pentru anul 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.118

privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 mai 2020, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.229595 din data de 11.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, precum și Raportul nr.229675 din data de 11.05.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 cu o valoare totală de 11.011.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, în urma rectificării bugetare acesta ajungând la valoarea totală de 11.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

Ținând seama de faptul că, în contextul măsurilor adoptate prin instituirea stării de urgență pe teritoriul României conform Decretului prezidențial nr.195/16.03.2020, Sport Club Municipal a suspendat, începând cu data de 16 martie 2020, toate contractele de activitate sportivă, urmând să încaseze de la A.J.P.I.S. Vâlcea și AJOFM Vâlcea, pentru luna aprilie 2020, suma de 134.500 lei;

Luând în considerare adresa prin care Sport Club Municipal a solicitat majorarea, la partea de venituri, a sumelor alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă cu suma de 134.500 lei, dar și diminuarea subvenției pentru instituții publice cu aceeași sumă;

Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.32/2020;

In temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(5), art.67, alin.(1) și art?68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, prin modificări în structură, cu suma de 134.500 lei, sumă ce va fi încasată de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea și de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Vâlcea, aceasta urmând a fi folosită pentru plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

  • (2) Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alin.(1) și prezentat în anexa la prezenta hotărâre, rămâne la aceeași valoare totală de 11.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Sport Club Municipal.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 12 mai 2020

Județul: VALCEA


MUNICIPIUL RM VALCEA


Unitatea : Sport Club M jnicipal

Cod fiscal : 36834570Anexa


la HCL


PRIMAR


Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate din venituri proprii si subvenții

PE ANUL 2020Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Prevederi anuale


Total an


Influente


Trim. I


din care Trim. II


Trim. III


- lei -Trim. IV


VENITURI

TOTAL VENITURI -{

00.02+00.15+00.17+45.10}      000110             11,111,

400          0       3,481,400      3,270,000      3,020,000      1,340,000

1. VENITURI CURENTE -{ 00.03+00.12}

00.02                           1,511

,400            0            561,400           300,000            350,000            300,00D

C. VENITURI NEFISCALE -{ 00.13+00.14}

00.12                         1,511

,400            0            561,400            300,000            350,000            300,000

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII

00.14                         1,511

,400            0            561,400           300,000            350,000            300,000

33.10+34.10+35.10+36.10+37.1

0}

Venituri din prestări de servicii s

i alte activitati                          33.10                               45C

,000            0            100,000            100,000            200,000             50,000

Venituri din serbări si spectacol

e școlare,

manifestări culturale,      33.10.19                         45C

,000            0            100,000            100,000            200,000             50 000

artistice si sportive

Diverse venituri

36.10                          868,000            0            268,000           200,000            150,000           250,000

Alte venituri

36.10.50                        86S

,000            0            268,000           200,000            150,000            250,000

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10                          193,400            0            193,400                  0                  0                  0

Donatii si sponsorizări

37.10.01                          192

1,400             0             193,400                   0                   0                   D

IV. SUBVENȚII-{00.18}

00.17                         9.60C

,000             0           2,920,000          2,970,000          2,670,000          1,040,000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-00.18                      9,600,000           0         2,920,000         2 970 000         2 670 000         1 040 00D

{42.10+43.10}

SUBVENȚII DE LA BZGETUL DE STAT

42.10                          20C

),500       134,500                   0            200,500                   0                  0

Sume alocate pentru indemnizâ?ii aferente suspendării temporare a 42.10.81                        20C

),500       134,500                   0            200,500                   0                  0

contractului de activitate sportiv

a

Subvenții de la alte administrati

43.10                         9,39S

>,500      -134,500           2,920,000          2,769,500          2,670,000          1,040,000

Subvenții pentru instituții publ

ce

43.10.09                      9,39S

,500      -134,500           2,920,000          2,769,500          2,670,000          1,040,000

Pagina 1 din 3

Denurr

iir

e

a indicai

Lorilor                Cod indic.

Prevede

Total an

ri anuale

Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

TOTAL CHELTUIELI

50.10

11,111,

400

0

3,481,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000

CHELTUIELI CAPITC

IL

6

7.10

Cultura, recreere si religie

67.10

11,11-

,400

0

3,481,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000

CHELTUIELI CURENTE

67.10-01

11,112

,400

0

3,482,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000

TITLUL I CHELTUIELI DE

PE

IF

’SONAL

67.10-10

1,474

,000

0

408,500

432,500

409,500

223,500

Cheltuieli salariale in bani

67.10-10.01

1,414

,000

0

395,000

401,000

402,000

216,000

Salarii de baza

67.10-10.01.01

1,325

,000

0

356,000

384,000

385,000

200,000

Indemnizații de hrana

67 10-10.01.17

8S

,000

0

39,000

17,000

17,000

16,000

Cheltuieli salariale in nature

67.10-10.02

24

,000

0

0

24,000

0

0

Tichete de vacanta

67.10-10.02.06

24

,000

0

0

24,000

0

0

Contribuții

67.10-10.03

3e

.000

0

13,500

7,500

7,500

7,500

Contribuția asiguratorie pentru tjnunca

67.10-10.03.07

36

>,000

0

13,500

7,500

7,500

7,50D

TITLUL II BUNURI SI SERVI

C

I

67.10-20

9,636

!,400

0

3,073,900

2,837,500

2,610,500

1,116,50D

Bunuri si servicii

67.10-20.01

8,261

,400

0

2,169,900

2,602,500

2,470,500

1,018,500

Furnituri de birou

67.10-20.01.01

21

,000

0

6,000

5,000

5,000

5,00D

Materiale pentru curățenie

67.10-20.01.02

36

>,000

0

10,000

10,000

10,000

6,00D

încălzit, iluminat si forța motrice

67.10-20.01.03

164,000

0

72,000

72,000

10,000

10,000

Apa, canal si salubritate

67.10-20.01.04

93,000

0

32,000

32,000

15,000

14,000

Carburanți si lubrifiant!

67.10-20.01.05                    2

>,000

0

1,000

500

500

0

Transport

67.10-20.01.07

153,000

0

55,000

50,000

21,000

27,000

Posta, telecomunicații, radio,

tv

, internet

67.10-20.01.08

26

>,000

0

9,000

9,000

4,000

3.00D

Materiale si prestări de servicii cu caracter

funcțional                67.10-20.01.09

7,336,400

I

0

1,859,900

2,299,000

2,305,000

872,50D

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare                 67.10-20.01.30

431

,000

0

125,000

125,000

100,000

81,000

Reparatii curente

67.10-20.02

280,000

0

250,000

10,000

10,000

10,000

Hrana

67.10-20.03

186

5,000

0

80,000

50,000

25,000

33,000

Hrana pentru oameni

67.10-20.03.01

186

5,000

0

80,000

50,000

25,000

33,000

Medicamente si materiale sanitare

67.10-20.04

92

!,000

0

44,000

38,000

5,000

5,000

Medicamente

67.10-20.04.01

92

>,000

0

44,000

~ 38^000

5,000

5,000^

Bunuri de natura obiectelor de

i

nventar

67.10-20.05

32

>,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

Alte obiecte de inventar

67.10-20.05.30

32

.,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

Deplasări, detasari, transferar

i

67.10-20.06

546

>,000

0

400,000

70,000

45,000

30,000

Deplasări interne, detasari,

tran

sferari

67.10-20.06.01

30C

),000

0

200,000

50,000

30,000

20,000

Deplasați in străinătate

67.10-20.06.02

246

,000

0

200,000

20,000

15,000

10,000

Pagina 2 din 3

Denumire


a indicatorilor


Cod indic.


Pregătire profesionala

67.10-20.13

Protecția muncii

67.10-20.14

Alte cheltuieli

67.10-20.30

Reclama si publicitate

67.10-20.30.01

Prime de asigurare non-viata

67.10-20.30.03

Chirii

67.10-20.30.04

Alte cheltuieli cu bunuri si sen

/ic

:ii

67.10-20.30.30

Plati efectuate in anii precede

nt

i si recuperate in anul curent

67.10-84

TITLUL XVII PLATI EFECTUAI RECUPERATE IN ANUL CURE

E IN ANII

:NT

PRECEDENTI Si

67.10-85

Plati efectuate in anii precedent

i si recuperate in anul curent

67.10-85.01

Plati efectuate in anii precedent

i si recuperate in anul curent (SF)

67.10-85.01.01

Servicii recreative si sportive

67.10.05

Sport

67.10.05.01


Prevede

Total an

ri anuale

Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

1C

),000

0

0

5,000

5,000

0

;ooo

0

2,000

2,000

2,000

1,000

22:

poo

0

108,000

55,000

43,000

17,000

î,000

0

38,000

20,000

20,000

10,000

U

-,000

0

8,000

3,000

2,000

1,000

3E

5,000

0

12,000

12,000

11,000

1,000

8f

5,000

0

50,000

20,000

10,000

5,000

,000

0

-1,000

0

0

0

,000

0

-1,000

0

0

0

,000

0

-1,000

0

0

0

,000

0

-1,000

0

0

0

11,11'

,400

0

3,481,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000

11,11'

,400

0

3,481,400

3,270,000

3,020,000

1,340,00D

RECTOR EXECUTIV,


Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget

Narcisa COLȚOS
Pagina 3 din 3