Hotărârea nr. 117/2020

hotarirea 117 - 12 mai 2020 - rectificare buget local si liste investitii

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.117

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 mai 2020, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.229701 din data de 11.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020, precum și Raportul nr. 229702 din 11.05.2020 întocmit de Direcția Economico - Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pe anul 2020, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, în valoare totală de 233.116.500 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ce a fost ulterior rectificat ajungând la valoarea totală de 233.607.900 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4) si alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 3 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă retragerea sumei de 305.500 lei din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare în cadrul CAP. 51” Autorități executive”.

 • (2) Se aprobă retragerea sumei 134.500 lei din cadrul CAP. 67 “Cultură, recreere și religie” din secțiunea funcționare și alocarea acesteia în secțiunea dezvoltare, astfel:

 • - 94.500 lei - CAP. 51 "Autorități Executive”;

 • - 25.000 lei - CAP. 61 "Ordine publică și siguranță națională”;

 • - 15.000 leL— CAP. 67 "Cultură, recreere și religie”.

 • (3) Modificările prevăzute la alin.(1) și (2) se regăsesc în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Anexa nr. 2 -''Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020" modificată în structură și o valoare totală de 233.607.900 lei.

 • (4) Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alin.(1) și alin.(2) rămâne la aceeași valoare de 233.607.900 lei.

Art.2. Se majorează cu suma de 440.000 lei anexa nr.6 "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, ajungând la valoarea de 11.452.400 lei, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 si art.2.

Art.4. Anexele nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5 parte integrantă a bugetului rămân nemodificate.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice.

1            11          I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostolescu

\        /o Z>'

h___ II * I

< - \                     \\          \

NA                    'A

CONTRASEMNEAZĂ PENTRLI LEGALITAțZ SECRETAR GENERAL,    /

jurist Ion DIDOlU      /

L • *                                          /

\'\                        --Z----

\ \ A \\                                                     ~

Oj

Râmnicu Vâlcea, 12 mai 2020

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

ANEXA Nr.           ...la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. //7    din          Zbfy)

Anexa nr. 2

HCLnr.Z!.../^^.......

PRIMAR,

Mircia GU 1 AUf /

SITUAȚIA                   7 f ,

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI   VcffA (l

A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2020       <

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2020

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

’’ ""'TRIMJV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

233,607,900

76,174,200

55,297,000

53,023,700

49,113,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

201,881,200

67,801,200

45,546,000

45,545,000

42,989,000

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

31,726,700

8,373,000

9,751,000

7,478,700

6,124,000

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

180,638,700

62,163,300

39,767,600

39,676,900

39,030,900

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900

33,700

34,400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2,049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP.67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP.68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

1,236,000

1,118,000

11

DADP

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP.74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP.84

3,105,000

730,000

765,800

V 873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

110,149,300

39,871,100

23,423,700

23,674,400

23,180,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

16,313,500

4,500,500

3,653,400

4,057,600

4,102,000

- aparat propriu

6,141,000

1,816,500

1,381,900

1,709,600

1,233,000

- fond handicap

213,000

51,000

54,000

54,000

54,000

- despăgubiri civile

1,090,000

600,000

490,000

0

0

- rambursare împrumut

8,869,500

2,033,000

1,727,500

2,294,000

2,815,000

2

Alte servicii publice generale

CAP. 54

80,000

0

80,000

0

0

- cheltuieli alegeri

80,000

0

80,000

0

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,399,000

967,000

831,500

868,400

732,100

- comision

20,000

0

0

0

20,000

- dobânzi

3,379,000

967,000

831,500

868,400

712,100

4

Ordine publică și siguranță națională

CAP. 61

2,140,000

382,400

1,485,900

119,600

152,100

- Politia Locala

472,000

120,000

120,000

100,000

132,000

- Centrul de carantină

1,478,000

248,000

1,230,000

0

0

- Apărare Civilă+siguranță națională

190,000

14,400

135,900

19,600

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

5,321,000

2,657,000

822,000

620,000

1,222,000

- aparat propriu

681,000

0

56,000

200,000

425,000

- reparatii curente scoli

3,473,000

2,000,000

526,000

400,000

547,000

- internate

260,000

110,000

50,000

0

100,000

200,000

- burse

- invatamant DUAL

400,000

200,000

100,000

0

100,000

- cheltuieli materiale scoli

57,000

57,000

0

0

0

- transport competiții sportive

210,000

70,000

70,000

20,000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

20,000

20,000

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

525,000

174,000

175,000

80,000

96,000

- dispensare medicale scoli

185,000

84,000

95,000

0

6,000

- chelt. materiale Centru Permanență

240,000

60,000

60,000

60,000

60,000

- dispensar TBC

100,000

30,000

20,000

20,000

30,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

11,797,100

4,642,100

1,326,000

2,839,000

2,990,000

- aparat propriu

800,000

650,000

-100,000

100,000

150,000

- TVA concesiune

274,700

274,700

0

0

0

- DADP

1,711,000

531,000

376,000

539,000

265,000

- cheltuieli din sponsorizări

11,400

11,400

0

0

0

- intretinere spatii verzi-Piete Prest SA

7,850,000

2,850,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

- culte religioase

50,000

25,000

0

0

25,000

- alte acțiuni culturale

1,100,000

300,000

50,000

200,000

550,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

9,164,400

2,361,400

2,490,000

2,020,000

2,293,000

- aparat propriu

100,000

25,000

50,000

25,000

0

- crese - grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

789,000

198,000

200,000

191,000

200,000

- indemnizații persoane cu handicap

7,055,000

1,919,000

1,897,000

1,466,000

1,773,000

- ajutoare si indemnizații

974,000

253,000

253,000

248,000

220,000

- plăți an precedent

-93,600

-93,600

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,807,400

4,433,700

2,782,000

2,644,800

1,946,900

-DADP

7,681,000

3,296,000

1,636,000

1,874,000

875,000

- DADP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

- aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

38,400

-fondlID+CL 12GORANU

3,454,000

941,700

1,000,000

594,800

917,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,563,900

3,686,000

1,674,200

1,536,700

2,667,000

-DADP

1,621,000

386,000

431,300

436,700

367,000

- aparat propriu

942,900

300,000

242,900

100,000

300,000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

5,660,000

3,040,000

940,000

640,000

1,040,000

- compensare preț energie

5,500,000

3,000,000

900,000

600,000

1,000,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12

Transporturi

CAP. 84

34,378,000

13,027,000

7,163,700

8,248,300

5,939,000

-DADP

21,249,000

5,983,000

4,463,700

6,560,300

4,242,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

- reparații străzi

4,900,000

3,357,000

1,543,000

0

0

- întreținere pasaj+parcare-Piete Prest SA

600,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- subvenție ETA

7,500,000

3,500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

21,242,500

5,637,900

5,778,400

5,868,100

3,958,100

- Teatrul Municipal ARIEL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,904,600

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

- Sport Ciub Municipal

CAP. 67

9,399,500

2,920,000

2,769,500

2,670,000

1 040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,218,000

386900

624400

671200

535500

D. CHELTUIELI INVESTI|II

12,237,700

8,016,300

2,032,700

510,000

1,678,700

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

1,375,500

1,066,500

309000

0

0

2

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

35,000

10,000

25,000

0

0

3

Inva'amant

CAP. 65

3,412,000

1,235,700

897,600

0

1,278,700

4

Invatamant (FEN)

CAP. 65

1,997,650

1,497,650

100,000

0

400,000

5

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

1,864,500

1,449,500

415,000

0

0

6

Cultura, recreere si religie (FEN)

CAP. 67

111,500

111,500

0

0

0

7

Asigurări si asistenta sociaia

CAP. 68

99,100

99,100

0

0

0

8

Locuințe, servicii si dezvoltare pubiica

CAP. 70

319,400

267,000

52,400

0

0

9

Reabilitare blocuri

CAP. 70

510,000

0

0

510,000

0

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica(FEN)

CAP. 70

1,924,150

1,924,150

0

0

0

11

Protecția mediului

CAP. 74

319,600

199,000

120,600

0

0

12

Transporturi

CAP. 84

254,600

141,500

113,100

0

0

13

Transporturi (FEN)

CAP. 84

14,700

14,700

0

0

0

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

31,726,700

8,373,000

9,751,000

7,478,700

6,124,000

A. SUME DIN TVA

27,951,000

7,870,000

7,251,000

6,706,000

6,124,000

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

26,573,000

7,490,000

6,871,000

6,458,000

5,754,000

- cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000

267,000

267,000

0

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000

4,000

3,000

0

3,000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

15,585,000

4,275,000

3,960,000

3,524,000

3,826,000

- ajutoare pt incalzirea locuinței

CAP.68

23,000

0

0

0

23,000

- salarii personal crese

CAP.68

649,000

175,000

168,000

149,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,378,000

380,000

380,000

248,000

370,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,282,000

350,000

350,000

232,000

350,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

96,000

30,000

30,000

16,000

20,000

B. SUBVENȚII

3,775,700

503,000

2,500,000

772,700

0

1

Finanțare PNDL

CAP.65

1,772,700

500,000

500,000

772,700

0

2

Finanțare PNDL

CAP.68

2,000,000

0

2,000,000

0

0

3

Ajutoare încălzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0


ȘEF SERV. FINANCIAR,ROMAN1A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA


Anexa nr.6 la H


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!! - ANUL 2020 - TOTAL SURSE DE FINANȚAREA N EX A N r.            „la

HOTĂRÂREA

CONSiL'ULUl LOCAL

Nr.              din /2. c)$~. j


- lei -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI/

Capitol Bugetar

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

Credite bancare interne

Alte fonduri externe neramb.

Alte surse de finanțare Cons. Jud.

Buget Local

Buget Stat

TOTAL

11,452,400

0

0

500,000

7,179,700

3,772,700

A

LUCRĂRI

9,544,800

0

0

500,000

5,272,100

3,772,700

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1,907,600

0

0

0

1,907,600

0

Cap. 51.02. Autorități publice

1,375,500

0

0

0

1375,500

0

A

LUCRĂRI

625,000

0

0

0

625,000

0

1

Amenajar Magheru

e instalatii de comunicare - voce date etaj 3 la imobil strada G. nr. 25

24,000

0

0

0

24,000

0

2

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

500,000

0

0

0

500,000

0

3

Relocare

dispecerat de supraveghere video

100,000

0

0

0

100,000

0

Spațiu birouri administrativ

1,000

0

0

0

1,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

750,500

0

0

0

750,500

0

Bl. Achiziția de imobile

642,000

0

0

0

642,000

0

4

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

250,000

250,000

5

Achiziție imobil str. Morilor - conf HCL 221/2019

392,000

392,000

B2. Dotări independente

43,500

0

0

0

43,500

0

6

Șist, integrat consultanta

de management (ISO 9001, 14001. OHSAS 18001,27001) si

10,000

0

0

0

10,000

0

7

Licența antivirus

12,000

0

0

0

12000

0

8

Centrala telefonica sediu nou D.E.F. - "Arenele Traian"

21,500

0

0

0

21500

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

65,000

0

0

0

65,000

0

9

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

55,000

0

0

0

55,000

0

Spațiu birouri administrativ

10,000

0

0

0

10,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

35,000

0

0

0

35,000

0

A

LUCRĂRI

35,000

0

0

0

35,000

0

10

Extindere

si i

mbunatatiri ale sistemului de supraveghere a Municipiului

35,000

0

0

0

35,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0


B2. Dolari independente

0

0

B3. Consolidări

0

0

B4. Chelt

. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

1B5. Majorare capital

0

0

i

Cap.65.02. - Invatamant

5,184,700

0

A

LUCRĂRI

5,023,700

0

11

Grădiniță cu multifunctioiu

4 grupe d

- Școala Waldorf - lucrări de construire corp

616,800

0

12

Grădiniță cu program normal nr. 16

891,600

0

13

Grădiniță cu piogram prelungit Ostroveni

738,300

0

14

Construcție sala de sport Liceul Antim Ivireanu - utilitati si sistematizare

100,000

0

15

Reabilitare sa!

A de sport Colegiul Mircea cel Batran

5,000

0

16

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

50,000

0

17

Sala de sport Școala Gimnaziala nr 4

5,000

0

18

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

2.462,000

0

19

Sistem supraveghere video la Săli sport din municipiu

155,000

0

B

ALTE

CHELTUIELI DE INVESTITA

161,000

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

B2 Dotări independente

24,000

0

20

Cuptor pr

ofesional Grădiniță Nord 2

24,000

B3. Consolidări

0

0

| B4. Chel

L de proiectare pt. elab. SPF si SF

137,000

0

21

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

87,000

22

Reabilitare si modernizare

Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

50,000

0

B5. Majorare capital

0

0

! Cap.66.02. - Sanatate

0

0

A

LUCRĂRI

0

0

B

ALTE

CHELTUIELI DE INVESTITH

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

B2. Dotări independente

0

0

33. Consolidări

0

0

B4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

B5. Majorare capital

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,864,500

0

A

LUCRĂRI

1,635,100

0

23

Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai

1,000

0

24

Reabilitare si

modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Traian"

1,183,100

0

25

Amenajare si

modernizare

locuri de joaca

450,000

0

26

Construire baza sportiva TIP 1, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu

1,000

0

B

ALTE

CHELTUIELI DE INVESTITH

229,400

0

1

Bl. Achiziția de imobile

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

418,000

2,994,000

1,772,700

0

418,000

2,833,000

1,772,700

0

206,000

0

410,800

0

55,000

0

836,600

0

157,000

56,000

525,300

0

0

100,000

0

0

0

5,000

0

0

0

50,000

0

0

0

5,000

0

0

0

2,462,000

0

0

0

155,000

0

0

0

161,000

0

0

0

0

0

0

0

24,000

0

24,000

0

0

0

0

0

0

137,000

0

87,000

0

0

0

50,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,864,500

0

0

0

1,635,100

0

0

0

1,000

0

0

0

1,183,100

0

0

0

450,000

0

0

0

1,000

0

0

0

229,400

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

69,400

27

Tunel acces ie

ren handbal

12,000

28

Plase protecție

Sala Sporturilor Traian

8,400

29

Tigru Siberian

- 2buc

34,000

30

Echipament pentru curatare

suprafețe - S.C.M.

15,000

B3. Consolidări

8,000

31

Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenție parc Zăvoi

8,000

| B4. Chelt.

de proiectare pt elab. SPF si SF

152,000

32

Amenajare centru multifuncțional de relaxare si agrement Ostroveni

152,000

B5. Majorare capital

0

1

Cap.

68.02- Asigurari.asistsociala

2,099,100

A

LUCRĂRI

2,099,100

33

Dezvoltare locala in comunitari marginalizatc, componenta 1 - Colonie Nuci

1,000

34

Transformare

clădire internat liceul tehnologic Ferdinand I in locuințe sociale

93,100

35

Amenajare locuințe sociale

- zona Ostroveni

2,005,000

B

ALTE

CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

Bl. Achiziția de imobile

0

B2. Dotări independente

0

B3. Consolidări

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

B5. Majorare capital

0

A

Cap.70.

02. Locuințe,serv.si dezv.publica__

LUCRĂRI

319,400

95,400

36

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

1,000

37

Construcții spatii pentru incbiriat, Calea lui Traian nr.201

1,000

38

/Amenajare parcare publica

zona Ostroveni

12,000

39

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

25,000

40

Sediu administrativ

49,000

41

Rețea canalizate menajera Posada

str. A. Muresianu, str. Intr. T.Stefanescu, str.

5,000

42

Extindere

rete

a gaze naturale str. Zambilelor

2,400

B

ALTE

CHELTUIELI DE INVESTIȚII

224,000

BlAchizitii de imobile

0

B2. Dotări independente

0

B3. Consolidări

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

224,000

43

Reabilitare termica blocuri de locuințe, inclusiv avize

5,000

44

Sediu administrativ

86,000

45

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

5,000

46

Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Traian nr.201

20,000

47

Extindere

rețele de distribuție gaze naturale in mun. Rm. Val cea

15,000

48

Amenajar

e parcare publica

zona Ostroveni

75,000

3

0

0

0

69,400

0

0

0

0

12,000

0

0

0

0

8,400

0

0

0

0

34,000

0

0

0

0

15,000

0

0

0

0

8,000

0

0

0

0

8,000

0

0

0

0

152,000

0

0

0

0

152,000

0

0

0

0

0

0

0

0

82,000

17,100

2,000,000

0

0

82,000

17,100

2,000,000

0

0

0

1,000

0

0

0

82,000

11,100

0

0

0

0

5,000

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319,400

0

0

0

0

95,400

0

0

0

0

1,000

0

0

0

0

1,000

0

0

0

0

12,000

0

0

0

25,000

0

0

0

49,000

0

0

0

0

5,000

0

0

0

0

2,400

0

0

0

0

224,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224,000

0

0

0

0

5,000

0

0

0

0

86,000

0

0

0

0

5,000

0

0

0

0

20,000

0

0

0

0

15,000

0

0

0

0

75,000

0

49

Amenajare 1

JC

uinte ANL

pentru tineri - Știrbei Vodă

10,0001

50

PUZ Nor

d

1,000

51

PUZ Splaiul

Ii

idependente

i

7,ood

B5. Majorare capital

Capi. 74.02. Protecția Mediului

319,600

A

LUCRĂRI

0

B

ALTE

CHELTUIELI DE INVESTIȚII

319,600

iBLAchizitii de imobile

0

B2. Dotări independente

191,600

52

Puncte de colectare deșeuri menajere

111,600

53

Containere deșeuri recic! abile

80,000

B3. Consolidări

0

B4. Chclt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

128,000

54

Static de

tratare mecano biologica deșeuri municipale

128,000

B5. Majorare capital

0

Cap. 84.02. Transporturi

254,600

A

LUCRĂRI

31,500

55

Lărgire str.

Ștrandului cu

b-dul Dem Radulescu

10,000

56

Alinierea parcului SC ETA SA la cerințele dezvoltării durabile

1,500

57

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Balcescu

10,000

58

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Eminescu

10,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

223,100

BlAchizitii de imobile

0

B2. Dotări independente

213,100

59

Mașina de carotat cu suport si carote diamantate

11,000

60

Autoutilitara pentru transport muncitori si materiale - DADP

152,000

61

Pikamer pneumatic - 2uc

19,000

62

mașina de taiat beton/asfalt

8,000

63

Mașina (raspanditor) de emulsie pentru butoi

23,100

B3. Consolidări

0

B4. Cheli, de proiectare pi. elab. SPF si SF

10,000

64

Amenaja

re piste biciclisti, parcari si puncte pentru inchirierea bicicletelor

10,000

B5. Majorare capital

0

0

0

0

10,000

0

0

0

0

1,000

0

0

0

7,000

0

0

0

0

0

0

0

0

319,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191,600

0

0

0

0

111,600

0

0

0

0

80,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128,000

0

0

0

0

128,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

254,600

0

0

0

0

31,500

0

0

0

0

10,000

0

0

0

0

1,500

0

0

0

0

10,000

0

0

0

0

10,000

0

0

0

0

223,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213,100

0

0

0

0

11,000

0

0

0

0

152,000

0

0

0

0

19,000

0

0

0

8,000

0

0

0

23,100

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0