Hotărârea nr. 116/2020

hotarirea 116 - 12 mai 2020 - modificare art 2 din HCL 100 din 2020

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.116

de modificare si completare a alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 100/29.04.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 mai 2020, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 229651 din 08.05.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre de modificare si completare a alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.100/29.04.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei întrucât dintr-o eroare materiala la obiectivele de investitii propuse a fi finanțate din împrumut, nu au fost trecute denumirile complete ale obiectivelor de investitii conform hotărârilor de consiliu local prin care au fost aprobate Documentațiile de Avizare a Lucrărilor si a Indicatorilor tehnico-economici;

Văzând și raportul nr.229650 din 08.05.2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 61 alin.(1) și alin.(3), art.63 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Noului Cod Civil referitoare la contracte, precum și de cele ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.b) art.139, alin.(3), lit.b) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică si se completează alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 100/29.04.2020, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare _de 30.000.000 lei, care va avea următorul conținut:

”Art.2. (2) Din împrumut vor fi finanțate următoarele investitii de interes local:

 • • Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Trai an";

 • • Sediu Administrativ;

 • • Lărgire intersecție str. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu;

 • • Sala de sport la Liceul Antim Ivireanu- utilitati si sistematizări verticala- Rm. Valcea;

 • © Grădiniță cu program prelungit Ostroveni;

 • • Reabilitare imobil str. G-ral Magheru, nr. 25;

 • • Reabilitare si modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Batran;

 • • Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice str. Mihai Eminescu, Mun. Rm. Valcea;

 • • Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice bd. Nicolae Balcescu, Mun. Rm. Valcea;

 • • Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice str. Copacelu, Mun. Rm. Valcea;

 • • Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran;

 • • Sala de sport Școala Gimnaziala nr.4;

 • • Amenajare locuințe ANL pentru tineri Știrbei Vodă;

 • • Reabilitare imobil str. Popa Șapca, nr. 7;

 • • Statie de tratare mecano biologica a deșeurilor municipale;

 • • Amenajare parcare publica Zona Ostroveni”.

Art.2. Consecință a modificărilor și completărilor de la art.1, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 29.04.2020 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Ramnicu Valcea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului și Prefectului județului Valcea și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Ramnicu Valcea, precum și pe pagina de internet www.primariavl.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

Rârnnicu Vâlcea, 12 mai 2020

Nr.crt

Denumire obiectiv

Valoare obiectiv de investitii

Valoare propusa a fi finanțata din împrumut

1

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement" Arenele Traian"

16.205.009,91

6.287.000

2

Sediu Administrativ

14.473.300,70

11.702.000

3

Lărgire intersecție str. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu

1.105.712,30

1.100.000

4

Sala de sport la Liceul Antim Ivireanu- utilitati si sistematizare verticala- Rm.Valcea

906.958,32

553.000

5

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni

4.524.487,76

1.100.000

6

Reabilitare imobil str.G-ral Magheru, nr.25

1.826.970,11

1.790.000

-7—

Reabilitaresi modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Batran

1.213.800

1.226.000

8

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice str. Mihai Eminescu, Mun.Rm.Valcea

926.957,06

898.000

9

Amenajare trecere la. nivel linie CF cn dale elastice bd. Nicolae Balcescu, Mun.Rm.Valcea

1373X58,86

891.000

10

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice str. Copacelu, Mun.Rm.Valcea

1.500.777,29

1.053.000

11

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

3.918.901,15

1.000.000

1-2

Sala de sport Școala Gimnaziala nr.4

13

Amenajare locuințe AN.L pentru tineri Știrbei Vodă

14

Reabilitare imobil str. Popa Șapca, nr.7

2.459.161,18

2.400.000

15

Statie de tratare mecano biologica a deșeurilor mi inicinalo

16

Amenajare parcare publica Zona Ostroveni.

TOTAL

30.000,000-----Director Executiv, Narcisă Colțos