Hotărârea nr. 115/2020

hotarirea 115 - 29 aprilie 2020 - aprobare PUZ si RLU - Prelungire Splaiul Independentei,beneficiar Municipiul Ramnicu Valcea

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS   SR EN ISO 9001:2015 410/C SR l-N ISO 14001:2015 22.3/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR IS0/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.115

privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ si RLU - PRELUNGIRE SPLAIUL INDEPENDENȚEI - RÂMNICU VÂLCEA”, beneficiar: MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 15435 din data de 27.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune aprobarea documentației de urbanism ”PUZ si RLU - PRELUNGIRE SPLAIUL INDEPENDENTEI - RÂMNICU VÂLCEA”, beneficiar: MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA;

Văzând Raportul nr. 15437 din data de 27.04.2020, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere avizul favorabil nr.2 din 28.01.2019 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.84 din 24.04.2020 al Arhitectului Șef, și ținând cont de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr. 1825/43412 din 21.11.2018, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită până la data de 21.11.2020;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), coroborat cu alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism ”PUZ si RLU - PRELUNGIRE SPLAIUL INDEPENDENȚEI - RÂMNICU VÂLCEA”, beneficiar: ’ MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației de urbanism ”PUZ și RLU^ PRELUNGIRE SPLAIUL INDEPENDENȚEI - RÂMNICU VÂLCEA”, beneficiar: MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, aprobată conform alin.(1), este de 3 (trei) ani de la data aprobării acesteia

 • (3) Documentația aferentă ”PUZ și RLU - PRELUNGIRE SPLAIUL INDEPENDENȚEI - RÂMNICU VÂLCEA”, beneficiar: MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Raportul informării și consultării publicului nr. 15400 din 24.04.2020, întocmit de personalul din cadrul aparatului de specialitate responsabil cu informarea și consultarea publicului, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism.

J

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA

DIRECȚIA URBANISM

Nr. 15.400 din 24.04.2020


Raportul informării si consultării publicului

privind documentația de urbanism "P.U.Z. - Prelungire Splaiul Independentei"

Inițiatorul documentației: Primăria Municipiului Ramnicu Valcea Proiectantul general: SC ASSAD SRL Proiect nr. 2018-084

 • A. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Dotele si locurile intolnirilor la care cetățenii ou fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului:

In data de 29.03.2019 s-a publicat pe site-ul instituției - www.primariavl.ro, anunțul si documentația de urbanism restrânsă - Planșa de reglementari urbanistice - privind intenția municipiului de a reglementa urbanistic zona cuprinsa intre str. Morlor si râul Olanesti la Sud, str. Stibei Vodă la Nord si prelungirea Splaiului Independentei de la Est la Vest. In acest sens a fost elaborat PUZ Prelungire Splaiul Independentei.

Urmare a modificării platformei site-ului incepand cu data de 14.08.2019, toate informațiile au fost preluate in noua platforma a site-ului. Au fost postate pe site-ul instituției - www.primariavl.ro, incepand cu aceasta data si corespondenta cu publicul interesat privind sesizările, sugestiile si propunerile acestora, precum si răspunsurile si motivațiile proiectantului.

Au fost postate pe site-ul instituției, in ziare, panouri de afisaj, la sediu sau in teren, anunțuri prin care publicul este informat ca poate consulta documentația de urbanism - P.U.Z. Prelungire Splaiui Independentei la sediul instituției, camera 9, zilnic in intervalul orar al programului de lucru, sau electronic pe site-ul instituției, cu acces permanent, cat si la sediul, Agenției de Protecție a Mediului Valcea din str. Remus Belu, nr. 6, Rm. Valcea, zilnic intre orele 09 - 12 pentru consultarea primei versiuni a documentației. In anunțuri se menționează si locul depunerii sesizărilor, propunerilor si sugestiilor publicului.

De asemenea, in data de 23.09.2019, ora 16.00, a fost organizata la sediul instituției o ședința de consultarea/dezbatere publica, la care au fost prezenti majoritatea celor notificati, in scris, identificati conform procedurilor si prevederilor Regulamentului de Informare si Consultare a Publicului.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin posta si numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte publicatii:

Au fost expediate prin posta scrisori recomandate, proprietarilor de imobile direct afectați (aflati in zona de studiu) de invitație la dezbaterea publica din data de 23.09.2019 la sediul Primăriei Municipiului Ramnicu Valcea strada General Praporgescu nr 14, respectiv următoarelor persoane fizice sau juridice:

Minculeasa Mariana Lidia in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Constructorul Societate Comerciala Mestesugareasca in data de 05.09.2019, inapoiata;

 • - SC Annabella S.R.L. in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Kapp Zorgnotti Annemarie Erika prin mandatarul Radoescu Grigore Dumitru in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Smedescu Victor in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

SC Exelon Invest srl in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Plosca Daniel si Carmen in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

SC AS Trans S.R.L. in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Engie Romania in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Gemina Tour S.A. in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Radulescu Filip Alin si Radulescu Maria Loredana in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Purice Adriana in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Nistoroiu Maria, Calin Alina Daniela in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Voican Adrian Adrian si Georgeta in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

S.C. Șervet Valcea S.R.L. in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Ocnasu Nicolae in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Ghica Ion in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Smioreanu Mihai in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

lonescu Toma in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Ocnasu Mihai Laurentiu in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

Ocnasu Mihai in data de 05.09.2019 cu confirmare de primire;

In afara de notificările făcute persoanelor afectate din zona studiata, au fost publicate anunțuri privind organizarea consultării publice la sediul instituției, in data de 06.09.2019 pe site-ul instituției si in datele de 18.09.2019 si 23.09.2019 in ziarul local Curierul de Valcea, cat si prin amplasarea unor panouri de informare in teren, conform documentelor anexa in baza caruia s-a intocmit prezentul raport.

In urma consultării publicului prezent au fost consemnate toate propunerile, sesizările si sugestile persoanelor participante, incheindu-se in acest sens un document scris.

După obținerea avizelor stabilite prin certificatul de urbanism si analiza propunerilor rezultate din acțiunile de informare si consultare publica, documentația de urbanism - P.U.Z. - Prelungire Splaiul Independentei, in varianta finala, a fost postata pe site-ul instituției - www.primariavl.ro, si afisata la sediul instituției incepand cu data de 24.04.2020.

 • 3. Localizarea rezidentilor, proprietarilor si pârtilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

Au fost notificate persoanele fizice si juridice direct afectate, proprietari de imobile, situati in zona studiata:

Prin adresele nr.17681 din 25.04.2019 si 17107 din 22.04.2019, înregistrata la sediul nostrum, Ocnasu Mihai Laurentiu, Ocnasu Mihai, Ocnasu Nicolae, nu sunt de acord cu soluția propusa prin PUZ si solicita modificarea documentației in sensul neafectarii proprietăților lor, prin adresa nr 23740 din 11.06.2019 s-a transmis punctul de vedere al proiectantului SC ASSAD S.R.L. cu confirmare de primire. Prin adresa nr.27779 din 08.07.2019, înregistrata la sediul nostrum, Ocnasu Mihai Laurentiu, Ocnasu ~MihairOcnasu Nicolae solicita o consultate la sediul primăriei nefiind mulțumiți de răspunsul formulat de către proiectant, fata de aceasta solicitare au fost informati prin adresa nr 27779/r din 11.07.2019 cu confirmare de primire, ca o consultatre publica va avea loc la sediul primăriei unde vor fi invitati pentru a-si prezenta punctual de vedere.

Prin adresa nr.38735 din 26.09.2019, înregistrata la sediul nostrum, SC ȘERVET VALCEA SRL propune refacerea zidului de sprijin in zona afectata, acesta propunere a fost transmisa proiectantului si a fost preluata in variant finala in sensul ca acest zid de sprijin nu va fi afectat.

Prin adresa nr.47613 din 26.11.2019, înregistrata la sediul nostrum, mandatara Smedescu Maria pentru mandatat Smedescu Victor informează ca nu este de acord cu cedearea de teren proprietate privata pentru realizarea obiectivelor propuse prin PUZ, prin adresa nr 50535/r din 17.12.2019 s-a transmis punctul de vedere al proiectantului SC ASSAD S.R.L. cu confirmare de primire, fata de aceasta adresa nu s-a mai primit nici o notificare.

Prin adresa nr.44007 din 31.10.2019, înregistrata la sediul nostrum, Ocnasu Mihai Laurentiu informează ca nu este de acord cu soluția propusa prin PUZ întrucât ii fragmentează corpul de proprietate, prin adresa nr 50535/r din 17.12.2019 s-a transmis punctual de vedere al proiectantului SC ASSAD S.R.L. cu confirmare de primire, fata de aceasta adresa nu s-a mai primit nici o notificare.

 • 4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces:

In data de 23.09.2019 ora 16 au participat la dezbaterea publica de la sediul Primăriei Municipiului Ramnicu Valcea strada General Praporgescu nr 14, următoarelor persoane fizice sau juridice ce au dorit sa fie trecute in procesul verbal:

 • - Minculeasa Mariana Lidia, Minculeasa Florin, Radoescu Grigore Dumitru, Ponoran Nicanor, Biasu Cristi - Soava Mihai AS Trans SRL, Radulescu Alin, Radulescu Loredan- Casey Construct, Purice Adrian -Șervet Valcea, Ocnasu Mihai, Ocnasu Nicolae, Ocnasu Maria, Smedescu Maria, lonescu Toma, Ocnasu Mihai Laurentiu

 • B. Rezumat al problemelor, observațiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare, inclusiv:

 • 1. Modul in care solicitantul a rezolvat, intenționează sa rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile si rezervele exprimate de public:

 • - Fata de observațiile transmise de către Ocnasu Mihai Laurentiu, Ocnasu Mihai, Ocnasu Nicolae aceste observatii au fost preluate de către proiectant in varianta finala.

 • - Fata de celelalte observatii aparute proiectantul a încercat sa gaseasca soluția optima.

 • 2. Probleme, observatii si rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, impreuna cu motivația acestui lucru:

 • - Prin adresele si clarificările prezentate de către proiectant si discuțiile avute de către Arhitectul Sef al municipiului Ramnicu Valcea in sediul Primăriei cu mandatara Smedescu Maria pentru mandatat Smedescu Victor acesteia i s-au prezentat argumentele tehnice si de oportunitate privind obiectivele cuprinse in P.U.Z. - Prelungire Splaiul Independentei

 • 3. Orice alte informatii considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

Prezentul raport a fost întocmit in conformitate cu art. 16 din Regulamentul local de implicare a publicului —in-elaborarea si-revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 96 din 31.03.2011.

Având in vedere cele descrise mai sus, Direcția de Urbanism considera procedura de informare si consultare a publicului incheiata si supune prezentul raport aprobării in Consiliul Local, odata cu raportul de specialitate.

Arhitect Sef

Petre Dragos MIHAILA

—-zZ.

Sef Serviciu A.L.C.R.E

Li viu MIFTODESef Birou Dezvoltare Urbana, G.I.S. si al

Compart. Inform, si Consult. Publ., Nomencl.. Stradal