Hotărârea nr. 114/2020

hotarirea 114 - 29 aprilie 2020 - modificare stat functii aparat primar

ROMAN1A

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.114

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.05.2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 15019 din 22.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.05.2020;

Văzând Raportul nr. 15065 din 22.04.2020, întocmit de Direcția Resurse Umane, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Titlului III, Capitolul I - Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, ale art.405, 407, art.409 alin.(3) lit.b), art.474, art.475 lit.a) și art.621 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, ale art.60 alin.(3), art.601 - 604 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ale art.79 - art.851 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și ale Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.05.2020, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

 • I. prin transformarea a 3 (trei) funcții contractuale vacante, astfel:

  Nr. crt.

  Direcție/Serviciu/Compartiment

  Funcția contractuală de execuție

  Nr. Posturi

  actuală

  transformată

  1

  Serviciul Creșe și Asistență medicală unități școlare - Structura Creșe

  asistent medical generalist, studii postliceale

  asistent medical nutriție și dietetică, debutant, studii superioare

  1

  2.

  Serviciu! Creșe și Asistență medicală unități școlare - Dispensar școlar nr.8

  medic primar

  medic specialist

  1

  3.

  Serviciul Creșe și Asistență medicală unități școlare - Dispensar școlar nr. 1

  asistent medical pediatrie, grad principal, studii postliceale

  asistent medical generalist, debutant, studii postliceale

  1

 • II. prin transformarea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Control - Direcția Poliției Locale în funcția publică definitivă de inspector, clasa I, grad profesional asistent.

 • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa - Stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


  Florian-George Apostolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA                                               Anexa nr._____

PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA                                                           la HCL nr. 775723-04. zo

STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI RM VALCEA


1

PRIMAR

S

1

2

VICEPRIMAR

S

1

3

VICEPRIMAR

s

1

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

1

5

SECRETAR GENERAL U.A.T.

II

S

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS___ 26

6

Director Executiv

II

S

1

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALA, REGISTRUL AGRICOL ȘI ARHIVĂ______________________________12

7

Șef serviciu

II

I

S

1

8

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

9

INSPECTOR

I

Superior

S

1

10

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

11

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

12

INSPECTOR

I

Principal

S

1

13

REFERENT

ni

Superior

M

1

14

INSPECTOR

I

Principal

S

1

15

INSPECTOR

I

Superior

S

1

16

REFERENT

III

Superior

M

1

17

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

1

18

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1

BIROUL JURTOK

C, GUVERNANȚA CORPORATIVA ȘI LEGEA 10/2001

7

19

Șef Birou

II

S

1

20

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

21

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

22

CONS. JURIDIC

I

Asistent

s

1

23

INSPECTOR

I

Superior

s

1

24

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

25

CONSILIER

I

Asistent

s

1

BIROUL CONTENCIOS

4

26

Șef Birou

n

s

1

27

CONS. JURIDIC

I

Principal

s

1

28

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

29

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

COMPARTIMENT GREFĂ

30

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

31

CONS. JURIDIC

I

Asistent

s

1

DIRECȚIA RESURSE UMANE

25

32

Director Executiv

II

s

1

BIROUL RESURSE UMANE

7

33

Șef Birou

II

s

1

34

CONSILIER

I

Superior

s

1

35

INSPECTOR

I

Superior

s

1

36

INSPECTOR

I

Debutant

s

1

37

INSPECTOR

I

Principal

s

1

Page 2

38

INSPECTOR

I

Superior

S

1

39

Referent

III

Superior

M

1

BlRO UL ADMINISTRATIV                                                       14

40

Șef Birou

II

S

1

41

REFERENT

IA

M

1

42

ȘOFER

I

M

1

43

ȘOFER

I

M

1

44

ȘOFER

I

M

1

45

ȘOFER

I

M

1

46

ÎNGRIJITOR

G

1

47

îngrijitor

G

1

48

îngrijitor

G

1

49

îngrijitor

G

1

50

îngrijitor

G

1

51

îngrijitor

G

1

52

îngrijitor

G

1

53

REFERENT

IA

M

1

r__i__________________________________COMPARTIMENT RELAȚII CU ROMII ______________________ 1

I 54 |                                |                      |                  |                        |       | J I |                     | CONSILIER | II |         | S |       |     1     |

__COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN                                 2

55

CONSILIER

I

Principal

S

1

56

INSPECTOR

I

Debutant

S

1

BIROUL INFORMATICA ȘI CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR                              9

57

Șef Birou

II

S

1

58

CONSILIER

I

Superior

S

1

59

CONSILIER

I

Superior

S

1

60

INSPECTOR

I

Superior

s

1

61

INSPECTOR

I

Principal

s

1

62

CONSILIER

I

Principal

s

1

63

INSPECTOR

I

Principal

s

1

64

CONSILIER

I

Superior

s

1

65

REFERENT

ni

Superior

M

1

COMPARTIMENT AUDIT INTERN _______________ 4

66

AUDITOR

I

Superior

S

1

67

AUDITOR

1

Superior

S

1

68

AUDITOR

I

Superior

s

1

69

AUDITOR

I

Superior

s

1

CABINET PRIMAR

4

70

CONSILIER

IA

S

1

71

CONSILIER

IA

s

1

72

CONSILIER

IA

s

1

73

CONSILIER

IA

s

1

BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURA_________________ 9

74

Șef Birou

II

S

1

75

INSPECTOR

I

Superior

S

1

76

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

77

INSPECTOR

I

Superior

S

1

78

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

79

CONSILIER

IA

S

1

80

CONSILIER

II

S

1

81

REFERENT

IA

M

1

82

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

1

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARA_____77

83

Director Executiv

II

S

1

84

Director Executiv Adjunct

II

S

1

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE                                                  9

85

Șef Serviciu

II

S

1

86

INSPECTOR

I

Superior

S

1

87

INSPECTOR

I

Superior

S

1

88

INSPECTOR

I

Superior

S

1

89

INSPECTOR

I

Superior

S

1

90

CONSILIER

I

Superior

s

1

91

INSPECTOR

I

Superior

s

1

92

INSPECTOR

I

Superior

s

1

93

INSPECTOR

I

Principal

s

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE                                                     i6

94

Șef Serviciu

II

S

1

95

INSPECTOR

I

Superior

s

1

96

INSPECTOR

I

Superior

S

1

97

INSPECTOR

I

Superior

S

1

98

INSPECTOR

I

Superior

S

1

99

INSPECTOR

I

Superior

s

1

100

INSPECTOR

I

Superior

s

1

101

INSPECTOR

I

Superior

s

1

102

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

103

INSPECTOR

I

Superior

s

1

104

INSPECTOR

I

Superior

s

1

105

INSPECTOR

I

Superior

s

1

106

INSPECTOR

I

Principal

s

1

107

INSPECTOR

I

Superior

s

1

108

INSPECTOR

I

Principal

s

1

109

INSPECTOR

I

Superior

s

1

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE

16

110

Șef Serviciu

11

s

1

111

INSPECTOR

I

Superior

s

1

112

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

113

INSPECTOR

I

Superior

s

1

IU

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

115

INSPECTOR

I

Superior

s

1

116

REFERENT

III

Superior

M

1

117

INSPECTOR

I

Superior

s

1

118

REFERENT

III

Superior

M

1

119

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

120

INSPECTOR

I

Superior

S

1

121

INSPECTOR

I

Superior

s

1

122

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

123

INSPECTOR

I

Superior

s

1

124

REFERENT

III

Superior

M

1

125

REFERENT

III

Superior

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE , ADMINISTRATIV_____________ 10

126

Șef Serviciu

II

S

1

127

INSPECTOR

I

Superior

S

1

128

INSPECTOR

I

Superior

S

1

129

INSPECTOR

I

Superior

S

1

130

CONSILIER

I

Superior

S

1

131

REFERENT

III

Superior

M

1

132

REFERENT

III

Superior

M

1

133

CONSILIER

II

S

1

134

ÎNGRIJITOR

G

1

135

ARHIVAR

M

1

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI BUGET___________________________________________13

136

Șef Serviciu

II

S

1

137

CONSILIER

I

Superior

S

1

138

INSPECTOR

I

Superior

S

1

139

INSPECTOR

I

Superior

s

1

140

CONSILIER

I

Superior

s

1

141

INSPECTOR

I

Superior

s

1

142

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

143

INSPECTOR

I

Superior

s

1

144

INSPECTOR

I

Superior

s

1

145

INSPECTOR

I

Superior

s

1

146

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

147

INSPECTOR

I

Superior

s

1

148

Referent

III

Superior

M

1

SERVICIUL OPERARE INCASARI                                                  11

149

Șef Serviciu

II

S

1

150

INSPECTOR

I

Superior

S

1

151

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

152

REFERENT

III

Superior

M

1

153

REFERENT

III

Superior

M

1

154

REFERENT

III

Superior

M

1

155

REFERENT

III

Superior

M

1

156

CASIER

M

1

157

CASIER

M

1

158

REFERENT

IA

M

1

159

CASIER

M

1

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA__________________ 55

160

Director Executiv

II

S

1

161

Director Executiv Adjunct

II

S

1

COMPARTIMENT SECRETARIAT, GESTIONARE DOCUMENTE                                    2

162

REFERENT

IA

M

1

163

CONSILIER

II

S

1

BIROUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, AGRICULTURA_____________________ ____ 6

164

Șef Birou

II

S

1

165

INSPECTOR

I

Superior

S

1

166

CONSILIER

I

Superior

S

1

167

CONSILIER

I

Superior

S

1

168

INSPECTOR

I

Superior

S

1

169

INSPECTOR

I

Principal

s

1

BIROUL FOND LOCATIV, ASOCIAȚII DE PROPRIETARI_________________________ 8

170

Șef Birou

II

S

1

171

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

172

INSPECTOR

I

Superior

S

1

173

INSPECTOR

I

Superior

S

1

174

REFERENT

în

Superior

M

1

175

INSPECTOR

I

Principal

S

1

176

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

177

INSPECTOR

I

Superior

S

1

SERVICIUL EVIDENȚA PATRIMONIU, CONTRACTE_____________________ 10

178

Șef Sei viciu

II

S

1

179

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

180

INSPECTOR

I

Superior

S

1

181

REF. DE SPEC.

II

Superior

SSD

1

182

REFERENT

III

Superior

M

1

183

REFERENT

III

Asistent

M

1

184

REFERENT

III

Asistent

M

1

185

INSPECTOR

I

Superior

S

1

186

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

187

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

UNITATEA LOCALA DE MONITORIZARE $1 PROTECȚIA MEDIULUI______________ 6

188

Șef Serviciu

II

S

1

189

INSPECTOR

I

Superior

s

1

190

INSPECTOR

I

Superior

s

1

191

CONSILIER

I

Principal

s

1

192

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

193

INSPECTOR

I

Superior

s

1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL                                         2

194

INSPECTOR

I

Superior

S

1

195

INSPECTOR

I

Superior

S

1

COMPARTIMENTUL ENERGETIC                                               2

196

INSPECTOR

I

Superior

S

1

197

_

_

INSPECTOR

I

Principal

S

1

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR_________________ 17

198

Șef Serviciu

II

S

1

199

CONSILIER

I

Principal

S

1

200

CONSILIER

I

Principal

S

1

201

INSPECTOR

I

Principal

S

1

202

CONSILIER

I

Superior

S

1

203

CONSILIER

I

Superior

S

1

204

INSPECTOR

I

Principal

S

1

205

CONSILIER

I

Superior

S

1

206

REF. DE SPEC.

II

Superior

SSD

1

207

CONSILIER

I

Superior

s

1

208

INSPECTOR

I

Principal

s

1

209

INSPECTOR

I

Principal

s

1

210

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

1

211

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1

212

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

1

213

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

1

214

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

1

DIRECȚIA URBANISM_________________________ 20

1 215

| Arhitect Șef

II

S

1 1

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI RE1

fELE EDILITARE

11

216

Șef Serviciu

II

S

1

217

CONSILIER

I

Superior

S

1

218

CONSILIER

I

Superior

S

1

219

CONSILIER

I

Superior

s

1

220

CONSILIER

I

Superior

s

1

221

CONSILIER

I

Superior

s

1

222

REF DE SPEC

II

Superior

SSD

1

223

INSPECTOR

I

Superior

S

1

224

INSPECTOR

T 1

Superior

s

1

225

CONSILIER

I

Superior

s

1

226

INSPECTOR

I

Superior

s

1

BIROUL DEZVOLTARE URBANA ȘI G.I.S.________________________________________________6

227

Șef Birou

II

S

1

228

CONSILIER

I

Superior

S

1

229

CONSILIER

I

Superior

S

1

230

INSPECTOR

I

Superior

S

1

231

CONSILIER

I

Principal

s

1

232

INSPECTOR

I

Principal

s

1

COMPARTIMENT INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI, NOMENCLATOR STRADAL_________________________2

233

INSPECTOR

I

Superior

S

1

234

INSPECTOR

I

Principal

S

1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE_______________________________________________19

235

Director Executiv

II

S

1

SERVICIUL INVESTIȚH PUBLICE________________8

236

Șef Serviciu

II

S

1

237

CONSILIER

I

Superior

S

1

238

CONSILIER

I

Superior

s

1

239

CONSILIER

I

Superior

s

1

240

CONSILIER

I

Superior

s

1

241

CONSILIER

I

Superior

s

1

242

REF. DE SPEC.

II

Superior

SSD

1

243

CONSILIER

I

Principal

s

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARAȚII____________ 2

244

CONSILIER

I

Superior

S

1

245

CONSILIER

I

Superior

S

1

SERVICIUL ACHIZIȚH PUBLICE___________________ 8

246

Șef Serviciu

II

S

1

247

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

S

1

248

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

S

1

249

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

s

1

250

CONS.JURIDIC

I

Superior

s

1

251

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

s

1

252

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

s

1

253

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Principal

s

1

SERVICIUL AUTORIZĂRI ACTIVITĂȚI COMERCIALE, EVENIMENTE PUBLICE________________________________8

254

Șef Serviciu

II

S

1

255

INSPECTOR

I

Superior

S

1

256

INSPECTOR

I

Superior

S

1

257

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

258

INSPECTOR

I

Superior

S

1

259

INSPECTOR

I

Superior

S

1

260

REFERENT

III

Superior

M

1

261

CONSILIER

Debutant

s

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA , SANATATE ȘI SECURITATE IN MUNCA                         3

262

Referent de specialitate

II

Superior

SSD

1

263

Referent

III

Superior

M

1

264

MUNCITOR CALIFICAT

I

M

1

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR________________ 23

265

Director Executiv

II

S

1

BIROUL STARE CIVILA___________ 8

266

Șef Birou

II

S

1

267

INSPECTOR

I

Superior

S

1

268

REFERENT

in

Asistent

M

î

1

269

REFERENT

III

Superior

M

1

270

INSPECTOR

I

Superior

S

1

271

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

272

INSPECTOR

I

Principal

s

1

273

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR_______________________________________________14

274

Șef Serviciu

II

S

1

275

INSPECTOR

I

Superior

S

1

276

INSPECTOR

I

Superior

S

1

277

INSPECTOR

I

Superior

S

1

278

INSPECTOR

I

Principal

S

1

279

INSPECTOR

I

Superior

s

1

280

INSPECTOR

I

Superior

s

1

281

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

282

INSPECTOR

I

Superior

s

1

283

INSPECTOR

I

Superior

s

1

284

INSPECTOR

I

Principal

s

1

285

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1

286

REFERENT

IA

M

1

287

REFERENT

II

M

1

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE                                                       118

288

Director

Executiv

II

S

1

SERVICIUL CONTROL________________________ 16

289

Șef serviciu

II

S

1

290

Polițist local

I

Superior

S

1

291

Polițist local

I

Superior

S

1

292

Polițist local

I

Superior

S

1

293

Polițist local

I

Superior

S

1

294

Polițist local

I

Principal

S

1

295

Polițist local

I

Principal

S

1

296

Polițist local

I

Superior

S

1

297

Polițist local

I

Superior

S

1

298

Inspector

I

Superior

S

1

299

Inspector

I

Principal

S

1

300

Inspector

I

Principal

s

1

301

Inspector

I

Asistent

s

1

302

Inspector

I

Asistent

s

1

303

Consilier juridic

I

Superior

s

1

304

Inspector

I

Asistent

s

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI PAZĂ OBIECTIVE____________________________________________10

305

Șef serviciu

II

S

1

306

referent

IA

M

1

307

referent

I

M

1

308

referent

II

M

1

309

referent

II

M

1

310

referent

II

M

1

311

referent

II

M

1

312

Șofer

M

1

313

Șofer

M

1

314

Șofer

M

1

COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PROCESE VERBALE, REGISTRATURA ȘI GESTIUNE___________________________5

315

Inspector

I

Principal

S

1

316

Consilier

I

Asistent

S

1

317

Inspector

I

Debutant

S

1

318

Polițist local

ni

Superior

M

1

319

Polițist local

in

Superior

M

1

SERVICIUL DISPECERAT, MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE ___________________________12

320

Șef serviciu

ii

S

1

321

Polițist local

I

Principal

s

1

322

Polițist local

III

Superior

M

1

323

Polițist local

III

Superior

M

1

324

Polițist local

III

Principal

M

1

325

Polițist local

III

Superior

M

1

326

Polițist local

I

Principal

S

1

327

Polițist local

III

Superior

M

1

328

Polițist local

ni

Superior

M

1

329

Polițist local

iii

Superior

M

1

330

Polițist local

iii

Superior

M

1

331

Polițist local

ni

Superior

M

1

332

Polițist local

III

Superior

M

1

333

Polițist local

I

Superior

S

1

334

Poiitist local

III

Superior

M

1

335

Polițist local

III

Superior

M

1

336

Poiitist local

III

Superior

M

1

337

Poiitist local

III

Superior

M

1

338

Poiitist local

III

Principal

M

1

SERVICIUL FLUIDIZARE TRAFIC ȘI SIGURANȚA RUTIERA______________________________________17

339

Șef serviciu

ii

S

I

340

Poiitist local

I

Principal

S

1

341

Poiitist local

I

Principal

S

1

342

Poiitist local

I

Principal

s

1

343

Poiitist local

I

Superior

s

1

344

Poiitist local

III

Superior

M

1

345

Poiitist local

in

Superior

M

1

346

Poiitist local

in

Superior

M

1

347

Poiitist local

iii

Superior

M

1

348

Poiitist local

iii

Superior

M

1

349

Poiitist local

iii

Superior

M

1

350

Poiitist local

i

Superior

S

1

351

Poiitist local

iii

Superior

M

1

352

Poiitist. local

iii

Superior

M

1

353

Poiitist local

in

Superior

M

1

354

Poiitist local

iii

Superior

M

1

355

Poiitist local

i

Asistent

S

1

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALA $1 PROTECȚIA MEDIULUI____________________________________15

356

Șef serviciu

ii

S

1

357

Poiitist local

III

Superior

M

1

358

Poiitist local

ni

Superior

M

1

359

Poiitist local

III

Superior

M

1

360

Poiitist local

III

Superior

M

1

361

Poiitist local

I

Superior

S

1

362

Poiitist local

m

Superior

M

1

363

Poiitist local

UI

Superior

M

1

364

Poiitist local

iii

Superior

M

1

365

Poiitist local

UI

Superior

M

1

366

Poiitist local

iii

Superior

M

1

367

Poiitist local

în

Superior

M

1

368

Polițist local

III

Superior

M

1

369

Polițist local

III

Superior

M

1

370

Polițist local

IU

Superior

M

1

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

35

371

Șef serviciu

II

S

1

372

Polițist local

IU

Superior

M

1

373

Polițist local

III

Superior

M

1

374

Polițist local

IU

Superior

M

1

375

Polițist local

III

Superior

M

1

376

Polițist local

III

Superior

M

1

377

Polițist local

III

Superior

M

1

378

Polițist local

IU

Superior

M

1

379

Polițist local

III

Superior

M

1

380

Polițist local

III

Superior

M

1

381

Polițist local

III

Superior

M

1

382

Polițist local

IU

Superior

M

1

383

Polițist local

III

Superior

M

1

384

Polițist local

III

Superior

M

1

385

Polițist local

III

Superior

M

1

386

Polițist local

III

Superior

M

1

387

Polițist local

ni

Superior

M

1

388

Polițist local

iii

Superior

M

1

389

Polițist local

iii

Superior

M

1

390

Polițist local

iii

Superior

M

1

391

Polițist local

iii

Superior

M

1

392

Polițist local

iii

Superior

M

1

393

Polițist local

iii

Superior

M

1

394

Polițist local

i

Superior

S

1

395

Polițist local

IU

Superior

M

1

396

Polițist local

IU

Superior

M

1

397

Polițist local

i

Asistent

S

1

398

Polițist local

i

Superior

S

1

399

Polițist local

in

Superior

M

1

400

Polițist local

in

Superior

M

1

401

Polițist local

iii

Superior

M

1

402

Polițist local

ni

Superior

M

1

403

Polițist local

in

Superior

M

1

404

Polițist local

III

Superior

M

1

405

Polițist local

III

Superior

M

1

CREȘE

SERVICIUL CREȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ UNITĂȚI ȘCOLARE

161

101

406

șef serviciu

S

1

asistent medical nutriție și dietetică debutant

s

1

medic primar

s

2

asistent med. principal-șef

PL

7

asistent med. principal

S

1

asistent med. principal

PL

23

asistent medical

PL

6

educator puericultor

M

4

educator puericultor

PL

2

educator puericultor

jediouud

PL

1

infirmier

G

23

îngrijitor

G

23

506

bucătar

G

7

ASISTENȚĂ MEDICALĂ UNITĂȚI ȘCOLARE

60

507

medic primar

S

8

medic dentist primar

S

1

medic specialist

s

2

medic dentist specialist

s

2

medic dentist

s

4

dentist principal

SSD

1

asistent med. principal

PL

34

asistent medical

PL

5

asistent medical debutant

PL

1

asistent medical principal comunitar

PL

1

566

mediator sanitar

M

1

NR. FUNCȚII DE

DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

PRIMAR /)

Mircia GUTĂU 1

DIRECȚIA RESURSE UMANE, loana/BORLEANU

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL DE FUNCȚII PUBLICE

346

DIN CARE FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

39

DIN CARE FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

307

NR. TOTAL DE FUNCȚII CONTRACTUALE

54

DIN CARE FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

DIN CARE FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

52

Ni", total de posturi potrivit art. HI aiin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

161

NR. TOTAL FUNCȚII

566

lin care în apartul de specialitate al primarului

405